Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 2002

 • RÅ 2002 ref. 1: Vid prövning av fråga om överflyttning enligt Haagkonventionen av en tolv...
 • RÅ 2002 ref. 2: Fri tandvård som en arbetsgivare erbjuder en anställd har, under förutsät...
 • RÅ 2002 ref. 3: Ensamstående kvinna, som fött barn efter insemination i Danmark med okänd...
 • RÅ 2002 ref. 4: Regeringens beslut i ett ärende om moratorium avseende en skatteskuld har...
 • RÅ 2002 ref. 5: Den som enligt den upphandlande enhetens beslut antagits som leverantör h...
 • RÅ 2002 ref. 6: Konstförening, som har som ändamål att söka bredda och fördjupa intresse...
 • RÅ 2002 ref. 7: Då närstående till delägare i fåmansbolag, som tillverkade fritidshus, fö...
 • RÅ 2002 ref. 8: Bestämmelserna i körkortslagstiftningen om godkännande av handledare vid...
 • RÅ 2002 ref. 9: Ersättning som utbetalas till ett bolag, som framställt ett sceniskt verk...
 • RÅ 2002 ref. 10: Förmån av delvis fri kost har ansetts föreligga när anställda fått betala...
 • RÅ 2002 ref. 11: Vårdinsatserna beträffande funktionshindrat barn, för vilket helt vårdbid...
 • RÅ 2002 ref. 12: Den kommunala kompetensen har ansetts omfatta namnsättning av enskild väg...
 • RÅ 2002 ref. 13: Vägsamfällighet har ansetts skattskyldig till mervärdesskatt för upplåtel...
 • RÅ 2002 ref. 14: Avgift enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon har satts ned eft...
 • RÅ 2002 ref. 15: Verksamhet avseende skogsbruk på en fastighet om ca 30 hektar, där den sk...
 • RÅ 2002 ref. 16: Elektrisk kraft, som ett bolag förbrukar i industriell verksamhet i samba...
 • RÅ 2002 ref. 17: Fråga om avskrivning av studielån har ansetts böra sakprövas av domstol u...
 • RÅ 2002 ref. 18: Fråga om serveringstillstånd enligt alkohollagen bör vägras med hänsyn ti...
 • RÅ 2002 ref. 19: Fråga om innebörden av uttrycket "inneha andelar" i bestämmelse...
 • RÅ 2002 ref. 20: Grund för påförande av skattetillägg har inte ansetts föreligga då ett bo...
 • RÅ 2002 ref. 21: En person har vid tillämpning av 3 § 12 mom. femte stycket lagen om statl...
 • RÅ 2002 ref. 22: Kammarrätt har åsidosatt sitt utredningsansvar enligt 8 § förvaltningspro...
 • RÅ 2002 ref. 23: Yrkande om muntlig förhandling i ett mål om återbetalning av arbetslöshet...
 • RÅ 2002 ref. 24: Ett avtal mellan aktieägarna i ett bolag innebär att en av aktieägarna, e...
 • RÅ 2002 ref. 25: Återkallelse av körkort på grund av grovt rattfylleri har inte ansetts ku...
 • RÅ 2002 ref. 27: Uppskov med beskattning av realisationsvinst har ansetts kunna medges då...
 • RÅ 2002 ref. 28: I protokoll från sammanträde med riksbanksdirektionen intagen uppgift om...
 • RÅ 2002 ref. 29: Anteckningar på ett delgivningskvitto har ansetts utgöra ett överklagande...
 • RÅ 2002 ref. 30: Fråga om disciplinär åtgärd mot fastighetsmäklare på grund av försök att...
 • RÅ 2002 ref. 31: Förutsättningar för att påföra skattetillägg har inte ansetts föreligga n...
 • RÅ 2002 ref. 32: Enligt studiestödslagen (1973:349) gällde delvis olika regler för återbet...
 • RÅ 2002 ref. 33: Fråga om återkallelse eller varning i mål om serveringstillstånd enligt a...
 • RÅ 2002 ref. 34: När länsrätten i ett s.k. blandat mål enligt plan- och bygglagen avgjort...
 • RÅ 2002 ref. 35: En arbetstagare med bostadsorten som tjänsteställe har, då hans tjänstgör...
 • RÅ 2002 ref. 37: Tillståndskravet för vilthägn i 24 a § naturvårdslagen har ansetts omfatt...
 • RÅ 2002 ref. 38: Vid beräkning av avfallsskatt har avdrag vid s.k. omdeponering inte medge...
 • RÅ 2002 ref. 39: Sedan beslutsmyndigheten återkallat sina lagakraftvunna vitesföreläggande...
 • RÅ 2002 ref. 40: Kammarrätt har inte ansetts skyldig att sakpröva en överklagad dom om for...
 • RÅ 2002 ref. 41: Överlåtelse mot ersättning av en kundfordran, som ansetts definitivt förl...
 • RÅ 2002 ref. 42: Ett uthyrningsföretag betingar sig utöver hyra en särskild premie att bet...
 • RÅ 2002 ref. 43: Kostnader för handikappad pojkes resor till fristående skola i grannkommu...
 • RÅ 2002 ref. 44: Nedsättning av statlig fastighetsskatt har inte ansetts kunna medges för...
 • RÅ 2002 ref. 45: Fråga om tillämpningsområdet för förordningen (1956:296) om ersättning fr...
 • RÅ 2002 ref. 46: När en skattskyldig inte redovisat någon mervärdesskatt i sin självdeklar...
 • RÅ 2002 ref. 47: Fråga vid beräkning av ersättning vid arbetslöshet om beräkningen skall s...
 • RÅ 2002 ref. 48: Nedsättning av arbetsförmågan - när fråga är om rätt till sjukpenning - h...
 • RÅ 2002 ref. 49: Fråga om taxering av obebyggd fastighet, belägen inom naturreservat, när...
 • RÅ 2002 ref. 50: Fråga om förfrågningsunderlag och tillämpad utvärderingsmodell i visst fa...
 • RÅ 2002 ref. 51: En trycksak, bestående av en bild- och textdel samt en kalenderdel, har i...
 • RÅ 2002 ref. 52: Fråga om omsättning av värdepapper i ett investmentföretags likviditetsre...
 • RÅ 2002 ref. 53: En delägare, tillika anställd, i ett fåmansföretag har utan inskränkning...
 • RÅ 2002 ref. 54: Utdrag ur Centrala studiestödsnämndens register över mottagare av studiem...
 • RÅ 2002 ref. 55: Fråga om särskilda skäl förelegat för anstånd med betalning av skatt utan...
 • RÅ 2002 ref. 56: Fråga om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt när kostnade...
 • RÅ 2002 ref. 57: Fråga om förutsättningar för mellandom i mål om eftertaxering för inkomst...
 • RÅ 2002 ref. 60: I fall då spärrtid enligt beslut om återkallelse av körkort har hunnit lö...
 • RÅ 2002 ref. 61: En försäkringskassa förfor riktigt när den i ett ärende om livränta enlig...
 • RÅ 2002 ref. 62: Ändamålet med ett vite har förlorat sin betydelse, när de förelagda prest...
 • RÅ 2002 ref. 63: En basstation för mobiltelefoni, bestående av en 36 m hög mast och två te...
 • RÅ 2002 ref. 64: Fråga om skattemyndigheten visat att det finns skäl att kräva säkerhet so...
 • RÅ 2002 ref. 65: En detaljplan har under genomförandetiden ändrats genom att en ny detaljp...
 • RÅ 2002 ref. 66: Tid för begäran hos skattemyndigheten om omprövning av taxeringsbeslut, d...
 • RÅ 2002 ref. 67: Rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt har ansetts föreligga i verk...
 • RÅ 2002 ref. 69: Socialnämnd har ålagts att ersätta motparts rättegångskostnader i ett mål...
 • RÅ 2002 ref. 70: Den omständigheten att en utlandssvensk inte varit oinskränkt skattskyldi...
 • RÅ 2002 ref. 71: Ett överklagande måste inte först avvisas som för sent inkommet för att e...
 • RÅ 2002 ref. 72: Vid tillämpning av de bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 e...
 • RÅ 2002 ref. 73: Sedan kvitton förkommit och annat underlag för avdrag för förbättringskos...
 • RÅ 2002 ref. 74: Makar har med kort tids mellanrum påbörjat anställningar på skilda orter...
 • RÅ 2002 ref. 75: Skattetillägg har påförts med 20 procent av underlaget då den skattskyldi...
 • RÅ 2002 ref. 76: Bolag som upplösts efter avslutad konkurs och som av den anledningen anna...
 • RÅ 2002 ref. 79: En skattskyldig har, sedan länsrätten påfört honom skattetillägg, dömts f...
 • RÅ 2002 ref. 80: Ersättning som utges vid överlåtelse av ett utgivningsbevis för en tidnin...
 • RÅ 2002 ref. 81: Vid bedömning av möjligheten att småhustomter skall kunna avskiljas till...
 • RÅ 2002 ref. 82: Ett aktiebolag, som upplösts genom fusion, har ansetts som skattesubjekt...
 • RÅ 2002 ref. 83: Avdragsrätt för avsättning till kompetenskonto och beskattning av anställ...
 • RÅ 2002 ref. 84: Engångsersättning för upplåtelse under 25 år av mark för vindkraftverk ha...
 • RÅ 2002 ref. 85: Omfattningen av Vägverkets utredningsskyldighet vid registrering av ny äg...
 • RÅ 2002 ref. 86: Vid beslut om återbetalning av preliminärt bostadsbidrag som betalats ut...
 • RÅ 2002 ref. 87: Hinder har inte ansetts föreligga att medge ett aktiebolag avdrag för kap...
 • RÅ 2002 ref. 88: Varor som tillverkats av ett bolag i Sverige och som transporterats för b...
 • RÅ 2002 ref. 89: Ett utländskt bolag utan fast driftställe i Sverige har anordnat förestäl...
 • RÅ 2002 ref. 91: Rätten till kostnadsfri skolskjuts för grundskoleelev, som enligt ett fas...
 • RÅ 2002 ref. 92: En teckningsrätt, som löpt ut utan att utnyttjas för teckning av aktie, h...
 • RÅ 2002 ref. 93: En person som är medborgare såväl i Sverige som i annan stat har inte ans...
 • RÅ 2002 ref. 95: Plenimål. Ett mål som avser endast fråga om ersättning enligt lagen (1989...
 • RÅ 2002 ref. 96: Arbetsgivare har ansetts redovisningsskyldig för arbetsgivaravgifter och...
 • RÅ 2002 ref. 97: Den omständigheten att finsk folkpension minskats med tidigare erhållen s...
 • RÅ 2002 ref. 99: Den omständigheten att en utlandssvensk inte varit oinskränkt skattskyldi...
 • RÅ 2002 ref. 100: En sådan undantagssituation har inte ansetts föreligga att en kommun haft...
 • RÅ 2002 ref. 101: Ett svenskt aktiebolag avyttrar hela sin näringsverksamhet, som bedrivs f...
 • RÅ 2002 ref. 102: En skattskyldig har haft ökade levnadskostnader på grund av dubbel bosätt...
 • RÅ 2002 ref. 103: 5 kap. 1 § sekretesslagen har ansetts tillämplig i fråga om uppgifter i h...
 • RÅ 2002 ref. 104: Resegarantinämnden har ansetts vara en domstol i Europakonventionens meni...
 • RÅ 2002 ref. 105: Bestämmelserna i 24 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig i...
 • RÅ 2002 ref. 106: Villkorat aktieägartillskott har inte ansetts utgöra ett sådant finansiel...
 • RÅ 2002 ref. 107: Ovillkorat aktieägartillskott tillkommet genom omvandling från villkorat...
 • RÅ 2002 ref. 108: Ansöknings- och tillsynsavgifter som erlagts enligt alkohollagen har anse...
 • RÅ 2002 ref. 109: Förmån av fria betalkort som arbetsgivare tillhandahållit anställda har i...
 • RÅ 2002 ref. 110: Överlåtelse till moderbolag av fastigheter och andra investeringsvaror ti...
 • RÅ 2002 ref. 111: Om det vid beräkning av normalarbetstid enligt lagen (1997:238) om arbets...
 • RÅ 2002 ref. 112: En restaurangkedja har lämnat en viss procentuell andel av en dags försäl...
 • RÅ 2002 ref. 114: Fråga i mål om rätt till sjukpenning om det föreligger särskilda skäl att...
 • RÅ 2002 ref. 115: Fördelningen av resultat i handelsbolag har frångåtts vid taxeringen då d...