Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 2003

 • RÅ 2003 ref. 1: Överlåtelse av kapitalförsäkring har ansetts skola medföra kapitalvinstbe...
 • RÅ 2003 ref. 2: Ett aktiebolag har inte medgetts omedelbart avdrag för rättegångskostnade...
 • RÅ 2003 ref. 3: Utgående bostadstillägg till pensionärer har i avsaknad av ansökan inte a...
 • RÅ 2003 ref. 4: Grund för att påföra skattetillägg har inte ansetts föreligga då ett bola...
 • RÅ 2003 ref. 5: Ett sjukgymnastbolags tillhandahållande av kurser i Qigong har inte anset...
 • RÅ 2003 ref. 6: Ersättning i form av delpension i ett företags egen regi har med hänsyn t...
 • RÅ 2003 ref. 7: Tillstånd har medgivits att i ett museum som ställer ut stöldbegärliga oc...
 • RÅ 2003 ref. 8: Ett föreläggande för en hundägare att minska antalet hundar skall meddela...
 • RÅ 2003 ref. 9: Ett för flera dagstidningar gemensamt TV-magasin har ansetts utgöra en de...
 • RÅ 2003 ref. 10: Frågor om beskattningskonsekvenser vid överföring av periodiseringsfonder...
 • RÅ 2003 ref. 11: Att aktier i dotterbolag som hos moderbolaget utgjort lagertillgångar ned...
 • RÅ 2003 ref. 12: Utlåning till och ingående av borgensförbindelse för närstående kan i all...
 • RÅ 2003 ref. 13: Yrkande om avdrag för framtida reparationsutgifter för personbilar som an...
 • RÅ 2003 ref. 14: En s.k. arvodesberedning, som anförtrotts att självständigt avgöra vissa...
 • RÅ 2003 ref. 15: Fråga om vad som utgör saken i en taxeringsprocess rörande yrkat avdrag f...
 • RÅ 2003 ref. 16: Undantag från skatteplikt för kapitalvinst har ansetts föreligga vid tran...
 • RÅ 2003 ref. 17: Aktierna i ett fastighetsförvaltande bolag har ansetts som lagertillgånga...
 • RÅ 2003 ref. 18: I mål om utlämnande av allmänna handlingar ingående i ett vid universitet...
 • RÅ 2003 ref. 19: En person, som inte framfört invändning i ett namnärende och därmed inte...
 • RÅ 2003 ref. 20: ATP har inte ansetts utgöra sådan pension som avses i artikel 18 eller ar...
 • RÅ 2003 ref. 21: Det i 3 kap. 4 § första stycket mervärdesskattelagen föreskrivna undantag...
 • RÅ 2003 ref. 22: Skattetillägg har inte påförts då företag, som enligt deklarationen haft...
 • RÅ 2003 ref. 23: Fastigheter som i arvlåtarens hand skattemässigt varit att anse som lager...
 • RÅ 2003 ref. 24: Evenemang med musikframträdanden och prisutdelningar har ansetts som kons...
 • RÅ 2003 ref. 25: En företagarförening, bestående av näringsidkare som är hyresgäster hos e...
 • RÅ 2003 ref. 26: Frågan om ett varu- eller kollektivmärke är att anse som beskrivande skal...
 • RÅ 2003 ref. 27: Tandläkare som utfört en brokonstruktion har, när patienten inte följt gi...
 • RÅ 2003 ref. 28: Sekretess enligt 6 kap. 1 § sekretesslagen har inte ansetts gälla för upp...
 • RÅ 2003 ref. 29: Ett bolag bedriver försäljning av vaccin och serum till bl.a. privatläkar...
 • RÅ 2003 ref. 30: Med redaktion i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen (databasregeln) avse...
 • RÅ 2003 ref. 31: Kammarrätt har avslagit ansökan om prövningstillstånd utan att ta ställni...
 • RÅ 2003 ref. 32: Fråga om researrangörs tillhandahållande av enbart plats i flygplan skall...
 • RÅ 2003 ref. 33: En funktionshindrad med en i vuxen ålder förvärvad hjärnskada avseende fr...
 • RÅ 2003 ref. 34: Endast en av två skilda fastigheter har kunnat utgöra en ursprungsbostad...
 • RÅ 2003 ref. 35: En politisk sekreterare har ansetts som anställd i kommunen och därför ku...
 • RÅ 2003 ref. 36: Ett moderbolag, som var skattskyldigt för omsättning av tjänster till dot...
 • RÅ 2003 ref. 37: Länsstyrelsen har återkallat ett bolags tillstånd till taxi- och busstraf...
 • RÅ 2003 ref. 38: Felaktig tillämpning av övergångsbestämmelser rörande beskattningen av ka...
 • RÅ 2003 ref. 39: Då ett galleri i eget namn förmedlar konstverk för upphovsmannens räkning...
 • RÅ 2003 ref. 40: En person som för drygt tre och ett halvt år sedan gjort sig skyldig till...
 • RÅ 2003 ref. 41: Studiebidrag som utbetalats i slutet av ett år har inte ansetts ingå i de...
 • RÅ 2003 ref. 42: Utfyllnad av nedlagda kalkstensgruvor med kalkstensavfall (mesa) har inte...
 • RÅ 2003 ref. 43: Pensionsförsäkringspremie, som den skattskyldige erlagt i bank den 30 dec...
 • RÅ 2003 ref. 44: Utbetald ersättning från ett dotterbolag har inte räknats in i löneunderl...
 • RÅ 2003 ref. 45: Skyldighet att återbetala arbetslöshetsersättning har inte ansetts föreli...
 • RÅ 2003 ref. 46: Ett aktiebolag som sålt en andel i ett fastighetsförvaltande handelsbolag...
 • RÅ 2003 ref. 47: Vid en fusion med ett helägt dotterbolag har den omständigheten att moder...
 • RÅ 2003 ref. 48: Årlig avkastning på s.k. aktieobligationer har ansetts utgöra ränta till...
 • RÅ 2003 ref. 49: Förvaltningen av ett företags likviditetsreserv, placerad i marknadsnoter...
 • RÅ 2003 ref. 51: Fastighetsmäklare som slutfört försäljning av bostadsrätt utan godkännand...
 • RÅ 2003 ref. 52: Det förhållandet att en person, som flyttat från Sverige, har ett här bos...
 • RÅ 2003 ref. 54: Länsrätt har avvisat ett aktiebolags överklaganden av beslut i mål om arb...
 • RÅ 2003 ref. 55: Aktiebolag som hyr ut tennisbanor inrymda i byggnader som vid fastighetst...
 • RÅ 2003 ref. 56: Rättshjälp har inte beviljats i mål om skattetillägg.
 • RÅ 2003 ref. 57: Bestämmelserna i 46 § 1 mom. kommunalskattelagen om rätt till avdrag för...
 • RÅ 2003 ref. 58: Ansökan om skattelättnader för utländsk forskare har avslagits eftersom d...
 • RÅ 2003 ref. 59: Fråga om tillämpningen av takregeln i 43 kap. 16 § inkomstskattelagen. Fö...
 • RÅ 2003 ref. 60: Aktiebolag som accepterat revers som likvid vid försäljning av fastighet...
 • RÅ 2003 ref. 61: Förhållandena vid tidpunkten för avyttring av en bostadsförenings fastigh...
 • RÅ 2003 ref. 62: Förutsättningar saknas att påföra delägare i handelsbolag förseningsavgif...
 • RÅ 2003 ref. 63: Skogsbruksåtgärder som kan medföra att grund- och ytvatten genom ökat läc...
 • RÅ 2003 ref. 64: Interimistiskt beslut enligt 7 kap. 2 § andra stycket lagen (1992:1528) o...
 • RÅ 2003 ref. 65: Tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10 § första stycket lagen (1962:...
 • RÅ 2003 ref. 66: Namnet C:son har godtagits som förnamn för barn som samtidigt avsetts erh...
 • RÅ 2003 ref. 67: Minskning av retroaktivt beviljad förtidspension har ansetts skola göras...
 • RÅ 2003 ref. 68: Reglerna om undantag från skalbolagsbeskattning har ansetts tillämpliga p...
 • RÅ 2003 ref. 69: Länsstyrelsen har inte ansetts kunna som villkor vid koncessionsrenskötse...
 • RÅ 2003 ref. 70: Lastpallar ingående i en för flera företag gemensam pool har ansetts utgö...
 • RÅ 2003 ref. 71: Att försäljningstillståndet för ett direktimporterat läkemedel återkallat...
 • RÅ 2003 ref. 72: Undantaget från mervärdesskatteplikt för värdepappershandel och därmed jä...
 • RÅ 2003 ref. 73: I fall då arbetsgivare tillhandahållit anställda övernattningsbostad och...
 • RÅ 2003 ref. 74: Varumärket R 1 för filtercigaretter har ansetts ha sådan särskiljningsför...
 • RÅ 2003 ref. 75: Att innehavare av A-aktier vid ändring av en bolagsordning, som innebär a...
 • RÅ 2003 ref. 76: Kravet på avräkning av tidigare tryggad ålderspension enligt 28 kap. 12 §...
 • RÅ 2003 ref. 78: Patent- och registreringsverket har i ett patentärende gjort en tjänstean...
 • RÅ 2003 ref. 79: Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (L...
 • RÅ 2003 ref. 80: En bostadsrättsförening har ansetts skattskyldig till mervärdesskatt för...
 • RÅ 2003 ref. 82: Ansökan om återställande av försutten tid har avslagits i fall där parten...
 • RÅ 2003 ref. 83: Rätten att ta del av allmänna handlingar har ansetts omfatta även ett akt...
 • RÅ 2003 ref. 84: Uttag av kartavgift i ärende om visst jordbruksstöd har ansetts strida mo...
 • RÅ 2003 ref. 85: Ett bolags nedsättning av fordran, som avsett skadestånd med anledning av...
 • RÅ 2003 ref. 86: Språk- och folkminnesinstitutet har, trots att institutet framställt invä...
 • RÅ 2003 ref. 87: En förvaltningsmyndighets beslut att överlämna ett ärende till en annan f...
 • RÅ 2003 ref. 90: Av begravningsentreprenör i samband med begravning tillhandahållna varor...
 • RÅ 2003 ref. 91: Fråga om anmälningsskyldighet enligt 40 a § uppbördslagen (numera 5 kap....
 • RÅ 2003 ref. 92: Bestämmelserna i 4 § lagen mot skatteflykt om att en framställning om til...
 • RÅ 2003 ref. 93: En arbetslös försäkrad, som vistats åtta veckor på semester utomlands, ha...
 • RÅ 2003 ref. 94: Ett bolag som bedriver värdepappersrörelse har i samband med nyemission i...
 • RÅ 2003 ref. 95: Länsstyrelsen har inte ansetts förhindrad att besluta om körkortsingripan...
 • RÅ 2003 ref. 96: Vid tillämpningen av de bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71...
 • RÅ 2003 ref. 97: De sökta efternamnen Berneckow (I) och Hemilton (II) har ansetts lätt kun...
 • RÅ 2003 ref. 98: Ett beslut av kommunal nämnd att lämna anbud till landsting vid upphandli...
 • RÅ 2003 ref. 99: En kommun har inte ansetts skattskyldig till mervärdesskatt för tillhanda...
 • RÅ 2003 ref. 101: En person i ett säsongsbetonat arbete har ansetts ha rätt till arbetslösh...
 • RÅ 2003 ref. 102: Ersättning i utländsk valuta för försålda varor har till den del den mots...