Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 2004

 • RÅ 2004 ref. 1: Ägare av två aktiebolag skall beskattas för utdelning när det ena bolaget...
 • RÅ 2004 ref. 2: Den s.k. basbeloppsregeln i 3 § 12 b mom. lagen (1947:576) om statlig ink...
 • RÅ 2004 ref. 3: Särskild löneskatt på pensionskostnader skall inte tas ut på sådana kostn...
 • RÅ 2004 ref. 4: Fråga om beskattning på grund av underlåtenhet att taga ut ränta. Inkomst...
 • RÅ 2004 ref. 5: Bidrag som ett aktiebolag lämnat till en vinstandelsstiftelse har fördela...
 • RÅ 2004 ref. 6: Avstående från en rätt till framtida inkomster från exploateringen av en...
 • RÅ 2004 ref. 7: Tidning som i allt väsentligt innehåller annonser, varav merparten från p...
 • RÅ 2004 ref. 8: En av Livsmedelsverket offentliggjord skrivelse, kompletterad med ett pre...
 • RÅ 2004 ref. 9: Uppgifter från Socialstyrelsens dödsorsaksregister, som skulle användas v...
 • RÅ 2004 ref. 10: Ett aktiebolag har i bokslutet för ett visst räkenskapsår gjort avsättnin...
 • RÅ 2004 ref. 11: Grund för att påföra skattetillägg har ansetts föreligga då ett aktiebola...
 • RÅ 2004 ref. 12: Utfallande försäkringsbelopp från grupplivförsäkring med försäkringstagar...
 • RÅ 2004 ref. 13: Fråga i mål om eftertaxering för inkomst dels om innebörden av kammarrätt...
 • RÅ 2004 ref. 14: Beslut att tillåta ombyggnad av kraftverk i vattenområde som skyddats enl...
 • RÅ 2004 ref. 15: Ett beslut om återförvisning för ytterligare utredning har ansetts överkl...
 • RÅ 2004 ref. 16: Funktionshindrat barn som har arbetsledaransvar för sina personliga assis...
 • RÅ 2004 ref. 17: Artikel 6 i Europakonventionen har ansetts tillämplig på förfarandet för...
 • RÅ 2004 ref. 18: Ett aktiebolag har, i anslutning till att beslut fattats om att vissa ans...
 • RÅ 2004 ref. 19: Föreläggande vid vite att inom viss tid ge in bouppteckning enligt 20 kap...
 • RÅ 2004 ref. 20: Begreppet "handelsbolag" i 1994 års skatteavtal med Amerikas Fö...
 • RÅ 2004 ref. 21: En moder och hennes tre barn, som årligen vistas åtta månader i Egypten f...
 • RÅ 2004 ref. 22: Jordbruksverket saknar rätt att överklaga domstols avgörande i mål om för...
 • RÅ 2004 ref. 23: Regeringens beslut i ett ärende om verkställighet utomlands av en brottmå...
 • RÅ 2004 ref. 24: Underlåtenhet att säga upp ett gällande avtal - i följd varav avtalet för...
 • RÅ 2004 ref. 25: Mål om återkallelse av F-skattsedel har ansetts som ett mål om skatt i de...
 • RÅ 2004 ref. 26: Omsättning av varor har inte ansetts undantagen från skatteplikt enligt 3...
 • RÅ 2004 ref. 27: Fråga om rättshandlingars verkliga innebörd. Eftertaxering 1995 och 1996...
 • RÅ 2004 ref. 28: Det strider mot EG-rätten att inte medge en arbetsgivare avdrag för premi...
 • RÅ 2004 ref. 29: En norsk stiftelse, som är delvis undantagen från skattskyldighet i Norge...
 • RÅ 2004 ref. 30: Pensionsstiftelses skuld avseende gottgörelse till arbetsgivare skall avr...
 • RÅ 2004 ref. 31: Ett stöd som en arbetsgivare tillhandahåller sina anställda i form av en...
 • RÅ 2004 ref. 32: Tillstånd till innehav av enhandsvapen för skydd mot rovdjur har inte med...
 • RÅ 2004 ref. 33: Allsvensk damfotbollsspelare har inte beskattats för ett från Svenska Fot...
 • RÅ 2004 ref. 34: Ett fackförbund, som tillhandahåller ett helägt försäkringsbolag administ...
 • RÅ 2004 ref. 35: En innehavare av s.k. personaloptioner har ansetts förvärva värdepapper n...
 • RÅ 2004 ref. 36: Fråga om tjänster som utförts av hos fastighetsägare anställd personal sk...
 • RÅ 2004 ref. 37: Bestämmelsen i 20 kap. 2 § ärvdabalken att två gode män skall utses att f...
 • RÅ 2004 ref. 38: Kravet i 6 kap. 22 § utlänningslagen att Migrationsverket minst var tredj...
 • RÅ 2004 ref. 39: Vid inkomsttaxeringen har godtagits att en enskild näringsverksamhet med...
 • RÅ 2004 ref. 40: Handläggningen i domstol av mål rörande återkallelse respektive utfärdand...
 • RÅ 2004 ref. 41: En i Sverige försäkrad person har enligt artiklarna 49 och 50 i EG-fördra...
 • RÅ 2004 ref. 42: Underprisöverlåtelse av en hel näringsverksamhet bestående av fastigheter...
 • RÅ 2004 ref. 43: I Sverige inte bosatta personer har beskattats här för ersättning vid upp...
 • RÅ 2004 ref. 44: Tillstånd har medgivits till sådan kameraövervakning av väntrum på ett sj...
 • RÅ 2004 ref. 46: Fråga om byte av efternamn till en förälders efternamn kan göras genom an...
 • RÅ 2004 ref. 49: Myndighet har ansetts ha fog för sin åtgärd att föra blanketter med inhäm...
 • RÅ 2004 ref. 50: I fall då en skattskyldig varit verksam i utlandet har förmån av personal...
 • RÅ 2004 ref. 51: Fråga om beslut om eftertaxering varit uppenbart oskäligt. Eftertaxering...
 • RÅ 2004 ref. 52: Föräldrarna till ett dövt barn har deltagit i en av landstinget anordnad...
 • RÅ 2004 ref. 53: Föreskrifter utfärdade av Arbetsmarknadsstyrelsen om beräkning av arbetsl...
 • RÅ 2004 ref. 54: Allmän försäkringskassa har inte rätt att utan uttryckligt författningsst...
 • RÅ 2004 ref. 56: Fråga om undanröjande av beslut om villkorlig körkortsåterkallelse när mi...
 • RÅ 2004 ref. 57: Föreskriften i 17 kap. 2 a § skattebetalningslagen om anstånd med betalni...
 • RÅ 2004 ref. 58: Vid övergångsvis tillämpning av anståndsreglerna i uppbördslagen har det...
 • RÅ 2004 ref. 60: Skattskyldig har medgivits avdrag för ingående skatt på förvärv av tjänst...
 • RÅ 2004 ref. 61: En person har inte ansetts verksam i betydande omfattning i sitt helägda...
 • RÅ 2004 ref. 62: Ägare av aktiebolag har inte beskattats för ersättning som bolaget uppbur...
 • RÅ 2004 ref. 63: Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering utformat domslutet på et...
 • RÅ 2004 ref. 64: En byggnad under uppförande har hänförts till den byggnadstyp som den ska...
 • RÅ 2004 ref. 65: En säljares felaktiga debitering av svensk mervärdesskatt för varor som i...
 • RÅ 2004 ref. 66: Avkastningsskatt på pensionsmedel har ansetts böra sättas ned med belopp...
 • RÅ 2004 ref. 67: Avgifter och ersättningar avseende kostnadsutjämning mellan arbetsgivare...
 • RÅ 2004 ref. 68: Betalningssäkring kan ske även för en fordran avseende skattetillägg.
 • RÅ 2004 ref. 69: Försäkrads förnyade talan om rätt till livränta enligt lagen om arbetsska...
 • RÅ 2004 ref. 70: Ett landstings beslut att en patientavgift vid läkarbesök skall inkludera...
 • RÅ 2004 ref. 71: Anskaffningsvärdet på aktier som övergår från att ha varit kapitaltillgån...
 • RÅ 2004 ref. 72: Nedsättning av statlig fastighetsskatt på grund av att lägenheter inte ha...
 • RÅ 2004 ref. 73: En sökande av arbetslöshetsersättning har inte haft godtagbart skäl att a...
 • RÅ 2004 ref. 74: Ett vid en universitetsinstitution utvecklat datorprogram för administrat...
 • RÅ 2004 ref. 75: Uppgifter om marknadsnotering av aktier har ansetts utgöra sådant normalt...
 • RÅ 2004 ref. 76: Fråga om en ideell förening uppfyller fullföljdskravet i 7 kap. 10 § inko...
 • RÅ 2004 ref. 77: En stiftelse, som i mer än ringa omfattning bedriver dels skolverksamhet...
 • RÅ 2004 ref. 78: Ett beslut om dispens från kravet på ligghall för utegångsdjur har inte k...
 • RÅ 2004 ref. 79: Kommun har inte ansetts skyldig att enligt socialtjänstlagen ge bistånd t...
 • RÅ 2004 ref. 80: Vid beräkning av inkomst från fåmansbolag på grundval av löneunderlag i d...
 • RÅ 2004 ref. 81: Korttidsinventarier som avskrivits bokföringsmässigt under en treårsperio...
 • RÅ 2004 ref. 82: I avsaknad av övergångsbestämmelse har nya bestämmelser avseende förlängn...
 • RÅ 2004 ref. 83: Ersättning i form av egna aktier i ett bolag till anställda i bolaget har...
 • RÅ 2004 ref. 84: Livförsäkring, som tecknas i en försäkringsrörelse som är etablerad i en...
 • RÅ 2004 ref. 85: Ersättning för skolavgifter till person som beviljats skattelättnad som s...
 • RÅ 2004 ref. 86: Att förvägra en person, som är bosatt och skattskyldig i Sverige men arbe...
 • RÅ 2004 ref. 87: Ett aktiebolag som innehar 90,1 procent av aktierna i ett annat aktiebola...
 • RÅ 2004 ref. 88: Läkare som biträtt bandyklubb i samband med matcher och träningar har int...
 • RÅ 2004 ref. 89: En förälder har felaktigt uppburit föräldrapenning på sjukpenningnivå med...
 • RÅ 2004 ref. 90: Funktionshindrad, som beviljats boende i gruppbostad enligt lagen om stöd...
 • RÅ 2004 ref. 92: En försäkrad som arbetat deltid och som bedömts kunna arbeta i motsvarand...
 • RÅ 2004 ref. 93: Uttagsbeskattning har ansetts skola ske när en stiftelse övergått från at...
 • RÅ 2004 ref. 94: Uttagsbeskattning har skett när en stiftelses tillgångar övertagits av et...
 • RÅ 2004 ref. 95: Den svenska lotterilagstiftningen och dess tillämpning har ansetts motsva...
 • RÅ 2004 ref. 96: En person, som mot ersättning upplåtit plats på sin hemsida för en s.k. b...
 • RÅ 2004 ref. 97: Sekretess enligt 5 kap. 2 § 1 sekretesslagen har ansetts gälla för uppgif...
 • RÅ 2004 ref. 98: Fråga om uppgifter om en enstaka namngiven persons vapeninnehav kunde läm...
 • RÅ 2004 ref. 99: Kammarrätt hade inte bort avvisa en ansökan om rättsprövning med åberopan...
 • RÅ 2004 ref. 100: Omsättning av s.k. market maker-tjänster har ansetts skattepliktig till m...
 • RÅ 2004 ref. 101: Förmån av fria dagstidningar som en chefredaktör för en dagstidning erhål...
 • RÅ 2004 ref. 104: Juridisk person omfattas inte av reglerna om rättelse av felaktiga uppgif...
 • RÅ 2004 ref. 105: För att ett omprövningsbeslut till skattskyldigs nackdel skall anses medd...
 • RÅ 2004 ref. 106: Uppgifter från tidigare års deklaration som funnits registrerade i det ce...
 • RÅ 2004 ref. 107: Föregående års självdeklaration har alltjämt ansetts utgöra sådant normal...
 • RÅ 2004 ref. 108: I ett ärende enligt lagen om byggande av järnväg har Banverket överlämnat...
 • RÅ 2004 ref. 109: Vid rättsprövning av ett regeringsbeslut har konstaterats att regeringen...
 • RÅ 2004 ref. 111: En i Tyskland bosatt person som uppburit tjänsteinkomst vid en månads arb...
 • RÅ 2004 ref. 112: Ett IT-konsultbolag har vägrats avdrag för ingående mervärdesskatt på för...
 • RÅ 2004 ref. 113: Utgifter i form av löner som ett bolag haft för utveckling av anskaffade...
 • RÅ 2004 ref. 114: S.k. förbjudet lån har ansetts föreligga trots att den skattskyldige haft...
 • RÅ 2004 ref. 115: S.k. förbjudet lån har ansetts föreligga då den skattskyldiges invändning...
 • RÅ 2004 ref. 116: Synnerliga skäl att underlåta beskattning för s.k. förbjudet lån har efte...
 • RÅ 2004 ref. 117: Ett beslut om beviljande av rättshjälp, som tingsrätt meddelat i ett pågå...
 • RÅ 2004 ref. 119: Kostnaden för gruppbostad, för en funktionshindrad, som beviljats boende...
 • RÅ 2004 ref. 120: En försäkrad, som efter en arbetsskada utbildat sig till ett nytt yrke, h...
 • RÅ 2004 ref. 121: För rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn, som fyllt 16 m...
 • RÅ 2004 ref. 122: Rätt till presstöd har ansetts som en civil rättighet och Presstödsnämnde...
 • RÅ 2004 ref. 123: Försäkrad har till följd av en godkänd arbetsskada minskat sin arbetstid...
 • RÅ 2004 ref. 124: Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomsts...
 • RÅ 2004 ref. 125: Demontering av en ombyggd läktare i en medeltidskyrka har inte ansetts st...
 • RÅ 2004 ref. 126: Vid tillämpning av ettårsregeln har inkomst som inte överförts till verks...
 • RÅ 2004 ref. 127: Fråga om tillämpning av bestämmelserna om arbetsgivares avdrag för trygga...
 • RÅ 2004 ref. 128: Ett kommunalt partistöd innefattande, förutom mandatbundet stöd m.m., ett...
 • RÅ 2004 ref. 129: En ideell förenings anskaffande av bidrag per telefon, där bidragsgivaren...
 • RÅ 2004 ref. 131: Det förhållandet att en stiftelse fullföljer sitt ändamål innefattande bl...
 • RÅ 2004 ref. 132: Vid beräkning av spärrbelopp enligt 6 och 7 §§ lagen om avräkning av utlä...
 • RÅ 2004 ref. 133: Vid tillämpning av lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader har b...
 • RÅ 2004 ref. 134: Vid tillämpning av reglerna om underlag för lättnadsbelopp och gränsbelop...
 • RÅ 2004 ref. 135: En skattskyldig har avyttrat aktier i ett fåmansföretag. Anskaffningskost...
 • RÅ 2004 ref. 136: Återgång till räkenskapsenlig avskrivning efter uppskrivning av inventari...
 • RÅ 2004 ref. 137: Aktierna i ett bolag ägs av två personer med samma ägarandel och röstetal...
 • RÅ 2004 ref. 138: Ett interimistiskt förordnande om ett barns rätt till umgänge med sin fad...
 • RÅ 2004 ref. 139: Fråga om förutsättningar förelåg för ändring av en ansökan om arealstöd e...
 • RÅ 2004 ref. 141: Avdrag för värdeminskning av nyttjanderätt har inte medgetts då det under...
 • RÅ 2004 ref. 142: En av ett aktiebolag till delägare i bolaget utfärdad lånerevers har anse...
 • RÅ 2004 ref. 143: Nedskrivning av lånefordringar på grund av s.k. länderrisker har ansetts...
 • RÅ 2004 ref. 144: Fråga om beräkning av skattetillägg när inkomst som redovisats i inkomsts...
 • RÅ 2004 ref. 145: Avgångsvederlag, som utgått efter det att en anställning upphört, har int...