Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 2005

 • RÅ 2005 ref. 1: I ett mål, vari huvudfrågan är om lotterilagen står i överensstämmelse me...
 • RÅ 2005 ref. 2: Regeringens beslut om godkännande av vissa bekämpningsmedel har upphävts,...
 • RÅ 2005 ref. 3: Andelar i ett moderbolag har inte ansetts kvalificerade när andelsägaren...
 • RÅ 2005 ref. 4: Omvandling av medlemsinsatser i en golfförening till s.k. spelrätter medf...
 • RÅ 2005 ref. 5: Ett ramavtal om personaluthyrning har ingåtts mellan Arbetsmarknadsstyrel...
 • RÅ 2005 ref. 6: Den reducerade mervärdesskattesatsen för böcker m.m. har ansetts tillämpl...
 • RÅ 2005 ref. 7: En fråga om avdrag för nedskrivning av anläggningstillgång i form av akti...
 • RÅ 2005 ref. 8: En ideell förening som med aktiv föräldramedverkan bedriver förskole- och...
 • RÅ 2005 ref. 9: Läkare, som äger en fastighet som vid fastighetstaxeringen indelats som s...
 • RÅ 2005 ref. 10: Ett avtal som en upphandlande enhet ingått utan att ha iakttagit sin skyl...
 • RÅ 2005 ref. 11: Ett bolags tillhandahållande av golflektioner till bl.a. en golfklubb har...
 • RÅ 2005 ref. 12: En kronofogdemyndighets beslut avseende sekretessmarkering av uppgifter i...
 • RÅ 2005 ref. 13: Ett bussbolag har inte ansetts skattskyldigt enligt lagen om alkoholskatt...
 • RÅ 2005 ref. 14: Inkomst av taxirörelse har ansetts skattepliktig trots att den på grund a...
 • RÅ 2005 ref. 15: Fråga om rätt till pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket i...
 • RÅ 2005 ref. 16: Försäkringskassas avslagsbeslut vinner inte negativ rättskraft.
 • RÅ 2005 ref. 17: Förvaltningsdomstols dom att en offentlig upphandling skall göras om har...
 • RÅ 2005 ref. 18: Tillstånd har medgivits att vid in- och utpassering i en kyrka använda öv...
 • RÅ 2005 ref. 19: Ett aktiebolag som i egenskap av komplementär i kommanditbolag förvaltat...
 • RÅ 2005 ref. 20: Ett bolag bedriver självservering med snabbmat. De anställda intar maten...
 • RÅ 2005 ref. 21: Vid tillämpning av den s.k. basbeloppsregeln i 3 § 12 mom. lagen om statl...
 • RÅ 2005 ref. 22: Socialstyrelsen har i ett tillsynsbeslut kritiserat en läkare för dennes...
 • RÅ 2005 ref. 23: Begränsningarna i rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt avseende...
 • RÅ 2005 ref. 24: Elektrisk kraft som förbrukats i industriell verksamhet i tillverkningspr...
 • RÅ 2005 ref. 25: Ett antal delägare i ett aktiebolag (moderbolaget) har varit verksamma i...
 • RÅ 2005 ref. 26: Medel, som en kommun har lämnat till ett av kommunen ägt aktiebolag och s...
 • RÅ 2005 ref. 27: En förteckning som innehåller uppgifter om ett stort antal personer, har...
 • RÅ 2005 ref. 28: Socialnämnds beslut att låta gemensamhetsutrymmen utgöra underlag för hyr...
 • RÅ 2005 ref. 29: När allmän domstol är behörig att pröva en tvist mellan Jordbruksverket o...
 • RÅ 2005 ref. 30: Regeringsrätten har i ett beslut, varigenom prövningstillstånd inte medde...
 • RÅ 2005 ref. 31: En plakett på en tavla inne i en skolbyggnad med namn på ett bidragsgivan...
 • RÅ 2005 ref. 32: Vid fördelning av realisationsvinst mellan inkomstslagen tjänst och kapit...
 • RÅ 2005 ref. 33: Regeringsrätten har i ett mål om vägran att lämna ut alkoholvaror enligt...
 • RÅ 2005 ref. 34: Avdragsrätt har medgivits för ingående mervärdesskatt hänförlig till fast...
 • RÅ 2005 ref. 35: Den fastighet där två makar är folkbokförda enligt 14 § folkbokföringslag...
 • RÅ 2005 ref. 36: En ägare till en fastighet som direkt gränsar till den fastighet som ett...
 • RÅ 2005 ref. 37: Fackförbund har ansetts skattskyldigt för inkomst från försäljning av ann...
 • RÅ 2005 ref. 38: Vid prövningen av rätten till handikappersättning skall inte beaktas meru...
 • RÅ 2005 ref. 39: Arbetsmarknadsstyrelsen har inte ägt utnyttja ett bemyndigande att meddel...
 • RÅ 2005 ref. 40: Handlingar med vissa uppgifter om anställdas samtal med mobiltelefoner so...
 • RÅ 2005 ref. 41: Särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av...
 • RÅ 2005 ref. 42: En skattemyndighet är oförhindrad att bifalla en ny ansökan om F-skattsed...
 • RÅ 2005 ref. 43: Då beslut om dröjsmålsränta vid återkrav av bostadsbidrag befunnits sakna...
 • RÅ 2005 ref. 44: Regeringens beslut i ärende om antagande av detaljplan har upphävts då de...
 • RÅ 2005 ref. 45: Fråga om beräkning av merkostnader vid handikappersättning.
 • RÅ 2005 ref. 46: Det förhållandet att en arbetslivsinriktad rehabilitering har avsett en k...
 • RÅ 2005 ref. 47: I en förenklad upphandling har en upphandlande enhet inhämtat upplysninga...
 • RÅ 2005 ref. 48: Fråga om aktieinnehav är näringsbetingat. Förhandsbesked angående inkomst...
 • RÅ 2005 ref. 49: Periodisering av ersättning som utbetalats till ett bolag dels som skades...
 • RÅ 2005 ref. 50: Jordbruksverket saknar rätt att från en beviljad arealersättning avräkna...
 • RÅ 2005 ref. 51: Socialtjänstens särskilda ansvar för hjälp och vård till vuxna missbrukar...
 • RÅ 2005 ref. 52: Fråga om rätt till sjukpenning vid återinsjuknande.
 • RÅ 2005 ref. 53: En ridhall som är avsedd för hopp- och dressyrträning av hästar har inte...
 • RÅ 2005 ref. 54: Trots att ett regeringsbeslut om avslag på en ansökan om tillstånd att an...
 • RÅ 2005 ref. 55: Särskilda skäl har ansetts föreligga för att bevilja tillstånd till rivni...
 • RÅ 2005 ref. 56: Förbudet mot avdrag för kapitalförluster som inte är verkliga har inte an...
 • RÅ 2005 ref. 57: Vid beräkning av spärrbelopp enligt 6 och 7 §§ lagen om avräkning av utlä...
 • RÅ 2005 ref. 58: En skattskyldig som inte i rätt tid gett in självdeklaration har inte ans...
 • RÅ 2005 ref. 59: I mål om återkallelse av tillstånd att inneha skjutvapen tillämpas regler...
 • RÅ 2005 ref. 60: Sedan en utlänning hållits i förvar i över ett och ett halvt år utan att...
 • RÅ 2005 ref. 61: I ett mål om flyttningsförbud enligt 24 § lagen med särskilda bestämmelse...
 • RÅ 2005 ref. 62: Allmän förvaltningsdomstol har ansetts behörig att överpröva beslut om at...
 • RÅ 2005 ref. 63: En förälder, vars barn omfattas av lagen om stöd och service till vissa f...
 • RÅ 2005 ref. 64: Ensamstående med gemensam vårdnad om barn har inte ansetts berättigad til...
 • RÅ 2005 ref. 65: Tillstånd till förköp enligt förköpslagen har i visst fall ansetts oskäli...
 • RÅ 2005 ref. 66: En 12-årig flicka som är omhändertagen för vård enligt lagen med särskild...
 • RÅ 2005 ref. 67: En idrottsförening har ansetts frikallad från skattskyldighet för inkomst...
 • RÅ 2005 ref. 68: Förutsättningar för avdrag enligt 28 kap. 3 § inkomstskattelagen för tryg...
 • RÅ 2005 ref. 69: En ambulansförares merkostnader för måltider har ansetts som inte avdrags...
 • RÅ 2005 ref. 70: Mervärdesskattelagens bestämmelser om gemenskapsinterna förvärv av nya tr...
 • RÅ 2005 ref. 71: Fråga om vissa överföringar av programkanaler är att hänföra till sådana...
 • RÅ 2005 ref. 72: Preliminärt bostadsbidrag har, när ansökan kommit in till försäkringskass...
 • RÅ 2005 ref. 73: Kontorslokaler har inte ansetts behöva göras tillgängliga för personer me...
 • RÅ 2005 ref. 74: Den verksamhet som Trafikförsäkringsföreningen bedriver har ansetts inte...
 • RÅ 2005 ref. 75: Vid bestämmande av det slutliga bostadsbidraget har, när den vid taxering...
 • RÅ 2005 ref. 76: Utbyte av preferensaktier mot stamaktier i enlighet med bestämmelse i bol...
 • RÅ 2005 ref. 77: Skattemyndigheten har i kammarrätt åberopat en ny grund för sitt yrkande...
 • RÅ 2005 ref. 78: Det har inte ansetts att det av särskild anledning kan antas att eleverna...
 • RÅ 2005 ref. 79: Barnbidrag för barn som står under föräldrarnas gemensamma vårdnad och so...
 • RÅ 2005 ref. 80: Förutsättningarna för prövning av en ansökan om förhandsbesked angående m...
 • RÅ 2005 ref. 81: Företag som debiterat och betalat mervärdesskatt vid uthyrning av lokal u...
 • RÅ 2005 ref. 82: Tjänst som avser en skådespelares medverkan vid en filminspelning har väs...
 • RÅ 2005 ref. 83: Länsstyrelses beslut att återförvisa ett ärende om bygglov till byggnadsn...
 • RÅ 2005 ref. 84: En kommuns överklagande angående beräkningen av avgifter enligt 8 kap. so...
 • RÅ 2005 ref. 85: Ekonomiskt stöd från kommunen till skäliga kostnader för personlig assist...
 • RÅ 2005 ref. 86: En funktionshindrad, som uppbär ersättning enligt lagen (1993:389) om ass...
 • RÅ 2005 ref. 87: Fråga om en svensk myndighet har haft rätt att avstå från att göra en sjä...
 • RÅ 2005 ref. 88: I ett mål om utlämnande av allmänna handlingar som en svensk myndighet ha...
 • RÅ 2005 ref. 89: En fysisk person äger icke marknadsnoterade aktier i ett bolag. Ett dotte...
 • RÅ 2005 ref. 90: Ett arbete, som var helt baserat på provision men där det visade sig att...
 • RÅ 2005 ref. 91: Föreskriften i 4 § förordningen om tandvårdstaxa om att tandvårdsersättni...
 • RÅ 2005 ref. 92: Ett begravningsföretags vidareförsäljning av en utövande konstnärs framfö...
 • RÅ 2005 ref. 93: En lotterivinst i form av månatliga utbetalningar under ett visst antal å...
 • RÅ 2005 ref. 94: Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet i samband med en avhysning...