Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 2006

 • RÅ 2006 ref. 1: En kommunal nämnd, i vars ärende en kammarrätt beviljat resning, har anse...
 • RÅ 2006 ref. 2: Att en allmän handling, som en enskild begärt att få ta del av hos en myn...
 • RÅ 2006 ref. 3: En person som dömts till två månaders fängelse för brott mot alkohollagen...
 • RÅ 2006 ref. 4: Uppgifter i mässkataloger om utställare har ansetts kunna ligga till grun...
 • RÅ 2006 ref. 5: En person som dömts till utvisning på grund av brott har hållits i förvar...
 • RÅ 2006 ref. 6: I ett mål om arbetslöshetsersättning har förhållandena varit sådana att e...
 • RÅ 2006 ref. 7: Förutsättningar för återkallelse av godkännande av fristående skola.
 • RÅ 2006 ref. 8: Uppgifter i Riksbankens handlingar rörande representation av vilka man ka...
 • RÅ 2006 ref. 9: Ett läkemedelsföretag, som saluför ett originalläkemedel, har ansetts äga...
 • RÅ 2006 ref. 10: Ett barn, som är under 15 år, har genom sin ställföreträdare rätt att öve...
 • RÅ 2006 ref. 11: Bestämmelsen i 7 kap. 1 § andra stycket 2 mervärdesskattelagen om transpo...
 • RÅ 2006 ref. 12: Ett i konkurs försatt bolag, som överklagat beskattningsbeslut avseende s...
 • RÅ 2006 ref. 13: Grund för rättelse av uppgifter i beskattningsdatabasen om en persons til...
 • RÅ 2006 ref. 14: En fysisk person äger en andel i ett kommanditbolag som i sin tur äger en...
 • RÅ 2006 ref. 15: En person som debiterats avgift till ett registrerat trossamfund begärde...
 • RÅ 2006 ref. 16: En person som arbetar med valutatransaktioner med utländska börsföretag h...
 • RÅ 2006 ref. 17: En person som vid sidan av sin anställning bl.a. haft uppdrag för en bost...
 • RÅ 2006 ref. 18: Underlåtenhet att fördela realisationsvinst mellan inkomstslagen tjänst o...
 • RÅ 2006 ref. 19: Aktiebolag, som omsätter mervärdesskattepliktiga varor och tjänster, har...
 • RÅ 2006 ref. 20: Kammarrätt har inte ägt att återförvisa ett mål om företrädaransvar till...
 • RÅ 2006 ref. 21: Ett överklagande, som gjorts i syfte att få uttalanden i domskäl ändrade,...
 • RÅ 2006 ref. 22: Ett beslut enligt lagen om bostadstillägg till pensionärer m.fl. gäller o...
 • RÅ 2006 ref. 23: I ett mål om arbetslöshetsersättning har förhållandena varit sådana att e...
 • RÅ 2006 ref. 24: Fråga om ett beslut av Migrationsverket är behäftat med sådana brister at...
 • RÅ 2006 ref. 25: Fråga om oriktig uppgift föranlett ett felaktigt taxeringsbeslut. Efterta...
 • RÅ 2006 ref. 26: Ett samverkansavtal enligt 5 § lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgy...
 • RÅ 2006 ref. 27: En konkursgäldenär har förelagts vid vite att vidta åtgärder beträffande...
 • RÅ 2006 ref. 28: Beskattning av pågående arbeten som utförs på löpande räkning. Förhandsbe...
 • RÅ 2006 ref. 29: En person har av Forskarskattenämnden förklarats berättigad till skattelä...
 • RÅ 2006 ref. 30: Vid bedömningen av en kvinnas rätt till omställningspension har det anset...
 • RÅ 2006 ref. 31: Skattepliktig uthyrning av arbetskraft har ansetts föreligga när en anstä...
 • RÅ 2006 ref. 32: Vid tillämpning av villkor i svensk lagstiftning om kvalifikationstid för...
 • RÅ 2006 ref. 33: Synnerliga skäl för tillstånd till delning av askan efter en avliden har...
 • RÅ 2006 ref. 34: Länsstyrelses beslut om ersättning enligt lagen om ersättning i vissa fal...
 • RÅ 2006 ref. 35: Ett resningsmål har handlagts som tvåpartsmål när den i resningsansökan p...
 • RÅ 2006 ref. 36: Fråga om svensk domstol är behörig att pröva ansökan om beredande av vård...
 • RÅ 2006 ref. 37: Ett aktiebolag har medgetts avdrag för vad som betalats till koncernens i...
 • RÅ 2006 ref. 38: En med tillstånd av behörig myndighet i Luxemburg företagen sammanläggnin...
 • RÅ 2006 ref. 39: En stiftelse, vars förmögenhetsvärde skall ligga till grund för beräkning...
 • RÅ 2006 ref. 40: Fråga om vilken länsrätt som skall pröva en ansökan från en regional enhe...
 • RÅ 2006 ref. 41: Tillämpning av kompletteringsregeln efter uppskrivning av inventarier. Fö...
 • RÅ 2006 ref. 42: En stiftelse som förvaltas av en ideell förening som främjar religiös ver...
 • RÅ 2006 ref. 43: I ett mål om särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vis...
 • RÅ 2006 ref. 44: Ett aktiebolags arvode till likvidator har i sin helhet ansetts som en av...
 • RÅ 2006 ref. 45: Fråga om aktieägare skall beskattas för bortgiven rätt till aktieutdelnin...
 • RÅ 2006 ref. 46: Förvaltningsdomstols utredningsskyldighet avseende kostnad för boende i m...
 • RÅ 2006 ref. 47: En i svensk lagstiftning föreskriven begränsning av avdragsrätten för ing...
 • RÅ 2006 ref. 48: Tillåtande av olovlig körning har ansetts vara ett sådant brott som kan u...
 • RÅ 2006 ref. 49: En byggnad som huvudsakligen används i en verksamhet avseende rensning oc...
 • RÅ 2006 ref. 50: Sådan påtaglig risk för betalningsundandragande som krävs för beslut om b...
 • RÅ 2006 ref. 51: En överlåtelse av en andel i ett handelsbolag omfattas inte av regleringe...
 • RÅ 2006 ref. 52: Vid avyttring av en näringsfastighet skall återföring av gjorda värdemins...
 • RÅ 2006 ref. 53: En fastighetsmäklare har först i samband med kontraktsskrivningen informe...
 • RÅ 2006 ref. 54: Kravet i 3 kap. 10 c § lagen om allmän försäkring att en försäkrad skall...
 • RÅ 2006 ref. 55: Allmänt avdrag medgavs inte för norsk trygdeavgift. Inkomsttaxering 2000....
 • RÅ 2006 ref. 56: En person som vid sidan av sin anställning som elevassistent och lärare h...
 • RÅ 2006 ref. 57: Fråga om en överlåtelse skall behandlas som en verksamhetsavyttring. Förh...
 • RÅ 2006 ref. 58: Ett nybildat "vilande" aktiebolag har vid tillämpning av regler...
 • RÅ 2006 ref. 59: En skattskyldig som under mer än två år arbetat på samma ort utanför den...
 • RÅ 2006 ref. 60: Indragning av personaloptioner mot kompensation i form av inbetalning av...
 • RÅ 2006 ref. 61: Regeringsrätten har avstått från att meddela prövningstillstånd i kammarr...
 • RÅ 2006 ref. 62: Att vederlaget vid avyttring av en kapitaltillgång till ett företag i int...
 • RÅ 2006 ref. 63: En fordran avseende skadestånd har ansetts så säker att den i enlighet me...
 • RÅ 2006 ref. 64: En byggnadsnämnd är oförhindrad att pröva en förnyad ansökan om bygglov,...
 • RÅ 2006 ref. 65: Regeringens beslut i ett anställningsärende har med hänsyn till befattnin...
 • RÅ 2006 ref. 66: Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 lagen (1993:387) om...
 • RÅ 2006 ref. 67: En person som tillsammans med tre andra personer till lika delar äger akt...
 • RÅ 2006 ref. 68: Ett aktiebolag har utfäst sig att betala ut gratifikationer till anställd...
 • RÅ 2006 ref. 69: Fråga om flytträtt för kapitalpension. Förhandsbesked angående avkastning...
 • RÅ 2006 ref. 70: Swapavtal avseende räntebetalningar och valutaterminer som inte är markna...
 • RÅ 2006 ref. 71: Tillämpning av räkenskapsenlig avskrivning av inventarier vid fusion. För...
 • RÅ 2006 ref. 72: Regeringsrätten har i ett mål om mervärdesskatt vägrat prövningstillstånd...
 • RÅ 2006 ref. 73: Ett barn förvärvade svenskt medborgarskap genom att födas i ett äktenskap...
 • RÅ 2006 ref. 74: Överlåtelse av en andel i ett privatbostadsföretag har inte ansetts som ö...
 • RÅ 2006 ref. 75: Hinder har ansetts föreligga för registrering av ett varumärke som ansett...
 • RÅ 2006 ref. 76: Fråga om förutsättningar för resning på grund av uppenbart oriktig rättst...
 • RÅ 2006 ref. 77: Prövningstillstånd borde ha meddelats i kammarrätt i mål angående anstånd...
 • RÅ 2006 ref. 78: Skolstyrelsen i en kommun har till rektor överlämnat en förälders begäran...
 • RÅ 2006 ref. 79: En av Uppsala universitet förvaltad stiftelse som främjar vetenskaplig fo...
 • RÅ 2006 ref. 80: I en bostadsrättsförening som inte är privatbostadsföretag har lokaldelen...
 • RÅ 2006 ref. 81: Fråga om anslag till ett permanent internationellt vatteninstitut är en k...
 • RÅ 2006 ref. 82: De s.k. tilltrosparagraferna i rättegångsbalken har inte ansetts analogt...
 • RÅ 2006 ref. 83: Särskild löneskatt och avkastningsskatt skall inte betalas för arbetsgiva...
 • RÅ 2006 ref. 84: En fastighetsmäklare har genom bl.a. sitt delägande haft ett väsentligt i...
 • RÅ 2006 ref. 85: Efter det att ett körkort återkallats har länsstyrelsen meddelat ett nega...
 • RÅ 2006 ref. 86: Fråga om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen när d...
 • RÅ 2006 ref. 87: Enligt 7 kap. 11 § sekretesslagen gäller i anställningsärenden inte någon...
 • RÅ 2006 ref. 88: Regeringens beslut i ett ärende om antagande av detaljplan har upphävts d...
 • RÅ 2006 ref. 89: Fråga om eftergift av särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighe...