Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 2007

 • RÅ 2007 ref. 1: En tandskada orsakad av en körsbärskärna i en kaka som en försäljare, ans...
 • RÅ 2007 ref. 2: Fråga om kommuns beslut att avslå en begäran om förskoleplats nattetid oc...
 • RÅ 2007 ref. 3: Ett mellan ett bolag och en bank träffat swapavtal vars underliggande til...
 • RÅ 2007 ref. 4: Fråga om Riksskatteverkets föreskrifter om prisutvecklingsområden och omr...
 • RÅ 2007 ref. 5: Medlem i en obegränsat skattskyldig ideell förening har inte beskattats f...
 • RÅ 2007 ref. 6: Fråga om förvärvsbeskattning av tjänst som upphandlas av kommanditbolagsd...
 • RÅ 2007 ref. 7: En skrivelse från en socialförvaltning med anmodan till en biståndstagare...
 • RÅ 2007 ref. 8: En arbetslös person har efter att ha begärt omprövning av Försäkringskass...
 • RÅ 2007 ref. 9: Kammarrätt har på talan av den skattskyldige bifallit hans yrkande om att...
 • RÅ 2007 ref. 10: Fråga om återkallelse av legitimation för läkare som dömts för barnpornog...
 • RÅ 2007 ref. 11: Fråga om innebörden av begreppet "land" i ettårsregeln i inkoms...
 • RÅ 2007 ref. 12: Uppgifter i hos kommun förvarade handlingar rörande korrespondens inför t...
 • RÅ 2007 ref. 13: Upplåtelse av uppläggningsplats för båtar utgör mervärdesskattepliktig tj...
 • RÅ 2007 ref. 14: En kommuns kostnad för skolskjuts för en asylsökande särskoleelev har ans...
 • RÅ 2007 ref. 15: En skattskyldig har inte ansetts verksam i betydande omfattning i ett fåm...
 • RÅ 2007 ref. 16: Sekretess har ansetts gälla gentemot en avliden persons moder för vissa u...
 • RÅ 2007 ref. 17: Bestämmelsen i 7 kap. 14 § andra stycket sekretesslagen enligt vilken sek...
 • RÅ 2007 ref. 18: Vid beräkning av spärrbelopp enligt 6 och 7 §§ lagen om avräkning av utlä...
 • RÅ 2007 ref. 19: Fråga om intäktsredovisning av återbäringsmedel från SPP när årsredovisni...
 • RÅ 2007 ref. 20: En person har efter två (I) respektive tre (II) tidsbegränsade anställnin...
 • RÅ 2007 ref. 21: Försäkringskassan har inte ansetts ha rätt att överklaga en länsrätts dom...
 • RÅ 2007 ref. 22: Inhibition av ett omedelbart gällande föreläggande av Post- och telestyre...
 • RÅ 2007 ref. 23: Skatteverket har i visst fall inte ägt förena ett föreläggande att komma...
 • RÅ 2007 ref. 24: Avbrottsersättning enligt ellagen har inte ansetts utgöra en prisnedsättn...
 • RÅ 2007 ref. 25: Belopp som vid arbetslöshet utbetalats från s.k. inkomstförsäkring har in...
 • RÅ 2007 ref. 26: Återkrav av belopp som felaktigt betalats ut som underhållsstöd har efter...
 • RÅ 2007 ref. 27: Tillstånd till färdtjänst har ansetts kunna meddelas för en person, vars...
 • RÅ 2007 ref. 28: Den s.k. söndagsregeln i 2 § lagen om beräkning av lagstadgad tid är inte...
 • RÅ 2007 ref. 29: Ett sjukhus har fullgjort sin skyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänstl...
 • RÅ 2007 ref. 30: När mer än en tidsfrist för att lämna självdeklaration försuttits kan Ska...
 • RÅ 2007 ref. 31: Med hänsyn till syftet med en utbildning som omfattade 31 veckor har reha...
 • RÅ 2007 ref. 32: Ett kommunägt aktiebolag har ansetts berättigat till avdrag för borgenspr...
 • RÅ 2007 ref. 33: Tillhandahållandet av ett konferensarrangemang har ansetts i sin helhet u...
 • RÅ 2007 ref. 34: Skyldighet att ställa säkerhet enligt resegarantilagen har förelegat för...
 • RÅ 2007 ref. 35: Ett olycksfall som inträffat på väg från särbos bostad till arbetsplats h...
 • RÅ 2007 ref. 36: Dröjsmål med att tillhandahålla av domstol beslutad insats enligt 9 § 9 l...
 • RÅ 2007 ref. 37: Åläggande för kommun att betala särskild avgift enligt lagen om stöd och...
 • RÅ 2007 ref. 38: Förhandsbesked har inte ansetts böra lämnas angående beskattningen vid en...
 • RÅ 2007 ref. 39: Skattesatsen sex procent har ansetts tillämplig på omsättning av tjänster...
 • RÅ 2007 ref. 40: Ett avtal enligt 17 a § lagen om stöd och service till vissa funktionshin...
 • RÅ 2007 ref. 41: Regeringens beslut om en detaljplan har upphävts eftersom något program f...
 • RÅ 2007 ref. 42: Tillämpning av principen om att den enskilde är försäkrad i "befintl...
 • RÅ 2007 ref. 43: En kommun har inte ansetts ha rätt att avslå en ansökan om bistånd i form...
 • RÅ 2007 ref. 44: Lagen om anordnande av visst automatspel har ansetts tillämplig på tillha...
 • RÅ 2007 ref. 45: Uppgifter som en svensk myndighet fått som ett led i ett förfarande enlig...
 • RÅ 2007 ref. 46: Förutsättningar har ansetts föreligga för tillstånd att som rekvisita i e...
 • RÅ 2007 ref. 47: Beskattningskonsekvenser vid förtida överföring av medel till pensionssti...
 • RÅ 2007 ref. 48: Fråga om företrädaransvar enligt skattebetalningslagen.
 • RÅ 2007 ref. 49: En försäkring som vid tecknandet förutsatts vara en pensionsförsäkring oc...
 • RÅ 2007 ref. 50: En underprisöverlåtelse av en hel näringsverksamhet bestående av inventar...
 • RÅ 2007 ref. 51: En tillämpning av bestämmelserna om överlåtelse till underpris i 53 kap....
 • RÅ 2007 ref. 52: Fråga om skatteflyktslagen kan tillämpas när vissa inkomstskattebestämmel...
 • RÅ 2007 ref. 53: En fråga om återkallelse av utgivningsbevis för periodisk skrift kan inte...
 • RÅ 2007 ref. 54: En ideell förening har ansetts uppfylla kravet på öppenhet enligt 7 kap....
 • RÅ 2007 ref. 55: Bestämmelserna angående beskattning av snus i lagen om tobaksskatt ansågs...
 • RÅ 2007 ref. 56: Grund för disciplinär åtgärd enligt 6 kap. 23 § gymnasieförordningen har...
 • RÅ 2007 ref. 57: En idrottsförening har bedömts som näringsidkare vid förvärv av spelarrät...
 • RÅ 2007 ref. 58: En ägarförändring beträffande ett underskottsföretag som nyemitterat kapi...
 • RÅ 2007 ref. 59: Det har inte ansetts oförenligt med EG-fördraget att i enlighet med bestä...
 • RÅ 2007 ref. 60: En enskild har begärt att få ta del av handlingar i ett avslutat mål om r...
 • RÅ 2007 ref. 61: Frågor om rättsverkningar av F-skattsedel (I och II).
 • RÅ 2007 ref. 62: Fråga om förvaltningsdomstols befogenhet att föreskriva närmare villkor f...
 • RÅ 2007 ref. 63: Det krävs inte att dödsbodelägare har tagit del av kallelse till boupptec...
 • RÅ 2007 ref. 64: En person som spelar fotboll på elitnivå har inte ansetts stå till arbets...
 • RÅ 2007 ref. 65: Ett bolag har medgivits befrielse från skattetillägg eftersom påföljden -...
 • RÅ 2007 ref. 66: Den period om minst sex månader som avses i 8 § lagen om handikappersättn...
 • RÅ 2007 ref. 67: Handikappersättning har tillerkänts en försäkrad som har behov av hjälp m...
 • RÅ 2007 ref. 68: En enskild som hos en myndighet begär att få ta del av en allmän handling...
 • RÅ 2007 ref. 69: Bygglov för ett mobilteletorn och två teknikbodar i ett naturreservat har...
 • RÅ 2007 ref. 70: Fråga om skattemässiga effekter vid övergång till och fortsatt redovisnin...
 • RÅ 2007 ref. 71: Visning av reklamfilm i biografverksamhet omfattas av reklamskatteplikt ä...
 • RÅ 2007 ref. 72: Ett bolag som tillhandahållit personal för årlig genomgång av kärnkraftve...
 • RÅ 2007 ref. 73: Den treårsperiod under vilken gift person kan ha rätt till avdrag för öka...
 • RÅ 2007 ref. 74: Medgivande till adoption har nekats makar som har fyllt 49 år.
 • RÅ 2007 ref. 75: Uppsättandet av solcellspaneler på taket till en kyrkobyggnad har inte ti...
 • RÅ 2007 ref. 76: Fråga om rätt till pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket i...
 • RÅ 2007 ref. 77: De svenska restriktionerna för privatinförsel av narkotiska läkemedel har...
 • RÅ 2007 ref. 78: En ansökan om resning i ett mål om uppehållstillstånd, i vilket Migration...
 • RÅ 2007 ref. 79: Förutsättningar för beslut om betalningssäkring för Tullverkets fordran a...
 • RÅ 2007 ref. 80: Kammarrätt har inte ansetts skyldig att sakpröva en överklagad dom om til...
 • RÅ 2007 ref. 81: Tre syskon har ärvt andelar i ett fåmansföretag efter sin far. Andelarna...
 • RÅ 2007 ref. 82: Bestämmelsen i 9 kap. 14 § sekretesslagen om sekretess hos överförmyndare...
 • RÅ 2007 ref. 83: En Marie Curie-stipendiat som bedrivit forskning vid ett svenskt universi...
 • RÅ 2007 ref. 84: Avdrag för ränta har inte kunnat vägras med stöd av 1995 års skatteflykts...
 • RÅ 2007 ref. 85: Avdrag för ränta som ett dotterbolag till ett investmentbolag betalar til...
 • RÅ 2007 ref. 86: En 90-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor...
 • RÅ 2007 ref. 87: Ett aktiebolags underskott har begränsats sedan ett handelsbolag som akti...
 • RÅ 2007 ref. 88: Undantaget från skatteplikt avseende sjukvårdstjänster har inte ansetts t...