Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 2008

 • RÅ 2008 ref. 1: Hel befrielse från skattetillägg har medgivits vid felaktig redovisning a...
 • RÅ 2008 ref. 2: Arbetslöshetsförsäkrad har efter en sammanvägning av flera omständigheter...
 • RÅ 2008 ref. 3: En marknadsnoterad obligation vars avkastning beror på värdeutvecklingen...
 • RÅ 2008 ref. 4: I mål om en friskolas rätt till bidrag från kommunen är friskolan - men i...
 • RÅ 2008 ref. 5: Fråga om beskattning av en bostadsrättsförening ska ske enligt bestämmels...
 • RÅ 2008 ref. 6: Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har inte ansetts jämställd med en my...
 • RÅ 2008 ref. 7: Ett tillstånd att förvara sitt vapen hos annan medför inte hinder för vap...
 • RÅ 2008 ref. 8: Skäl för jämkning av anskaffningsvärde vid överlåtelse av tillgång mellan...
 • RÅ 2008 ref. 9: Ett barn som fötts i Thailand när hans far bedrivit studiestödsberättigan...
 • RÅ 2008 ref. 10: Vid prövningen i kammarrätt av ett mål om vård enligt lagen (1990:52) med...
 • RÅ 2008 ref. 11: Enligt de s.k. CFC-reglerna kan delägare i en utländsk juridisk person i...
 • RÅ 2008 ref. 12: En spärrtid om tolv månader vid körkortsåterkallelse på grund av s.k. dro...
 • RÅ 2008 ref. 13: I ett folkbokföringsärende har en person som veckopendlat till arbete uto...
 • RÅ 2008 ref. 14: Lånefordringar på intresse- och dotterföretag har inte ansetts utgöra vär...
 • RÅ 2008 ref. 15: En arbetslös försäkrad, som av medicinska skäl klarar endast ett fysiskt...
 • RÅ 2008 ref. 16: Läkare som återkommande arbetat i Sverige i perioder om knappt sex månade...
 • RÅ 2008 ref. 17: Omfattningen av assistansersättningen till ett svårt funktionshindrat bar...
 • RÅ 2008 ref. 18: En kommun där en enskild avser att tillbringa sin sommarvistelse har inte...
 • RÅ 2008 ref. 19: Ett kommunalt energibolag har träffat avtal med kommunen om nyttjanderätt...
 • RÅ 2008 ref. 20: Skattskyldighet för intjänad provisionsersättning har ansetts inträda när...
 • RÅ 2008 ref. 21: Bistånd till högre hyreskostnad på grund av bostadsbyte har inte ansetts...
 • RÅ 2008 ref. 22: En skådespelare, som har haft tre på varandra följande anställningskontra...
 • RÅ 2008 ref. 23: I ett mål om rätt till sjukpenning har vid bedömningen av nedsättningen a...
 • RÅ 2008 ref. 24: Vid införandet av skatteregler om bl.a. viss verksamhet i ett annat land...
 • RÅ 2008 ref. 25: Dödsbodelägare som tillskiftats tillgångar i en enskild näringsverksamhet...
 • RÅ 2008 ref. 26: En kommun, som förvärvar tjänster avseende avfallshantering från ett akti...
 • RÅ 2008 ref. 27: Den omständigheten att en viss kostnad inte finns upptagen i Försäkringsk...
 • RÅ 2008 ref. 28: Avgift enligt 8 kap. socialtjänstlagen ska bestämmas med hänsyn till den...
 • RÅ 2008 ref. 29: Att en kommun är ägare till ett aktiebolag utgör inte något hinder för bo...
 • RÅ 2008 ref. 30: Bestämmelser om uttagsbeskattning och omedelbar återföring av periodiseri...
 • RÅ 2008 ref. 31: Med hänsyn till kravet att en arbetslös aktivt ska söka arbete för att ha...
 • RÅ 2008 ref. 32: En anslutning av en elektrisk anläggning till ett ledningsnät har krävt f...
 • RÅ 2008 ref. 33: Särskilda skäl för att tillåta en fristående skola som har mindre än 20 e...
 • RÅ 2008 ref. 34: Vid bedömning av till vem av föräldrarna vårdbidrag ska betalas ut när ba...
 • RÅ 2008 ref. 35: Den omständigheten att endast ett anbud återstår har ansetts vara ett god...
 • RÅ 2008 ref. 36: Ett regeringsbeslut som innefattar en prövning av en enskilds civila rätt...
 • RÅ 2008 ref. 37: Skattemyndigheten har vid obligatorisk omprövning med anledning av ett öv...
 • RÅ 2008 ref. 38: Fönsterputsning och gardinupphängning omfattas av begreppet hemtjänst. En...
 • RÅ 2008 ref. 39: Individuellt utformade anpassningsåtgärder i en funktionshindrads egen lä...
 • RÅ 2008 ref. 40: Bestämmelserna om avdrag för skatt i 32 § första stycket 4 lagen om tobak...
 • RÅ 2008 ref. 41: Inkomst vid avyttring av andelar i ett kommanditbolag har beskattats som...
 • RÅ 2008 ref. 42: Situationen efter en trafikolycka har varit sådan att det framstått som u...
 • RÅ 2008 ref. 43: Fråga om förutsättningar för återkallelse av pass.
 • RÅ 2008 ref. 44: Begränsningen av skattefriheten för utdelning enligt 42 kap. 16 och 16 a...
 • RÅ 2008 ref. 45: Fråga om rätt till arbetslöshetsersättning när sökanden avvisat erbjudet...
 • RÅ 2008 ref. 46: En kapitalförlust vid avyttring av en regressfordran mot ett aktiebolag s...
 • RÅ 2008 ref. 47: Synnerliga skäl för hel befrielse från kostnadsränta enligt skattebetalni...
 • RÅ 2008 ref. 48: Tulltillägg kan påföras under samma tid som betalningsskyldighet för tull...
 • RÅ 2008 ref. 49: Fråga om taxiförarlegitimation ska återkallas på grund av misshandel.
 • RÅ 2008 ref. 50: Fråga om en läkares brott mot tystnadsplikten kan föranleda disciplinpåfö...
 • RÅ 2008 ref. 51: Förutsättningar för att påföra skattetillägg har inte ansetts föreligga d...
 • RÅ 2008 ref. 52: En förutsättning för att bestämmelsen om underprisöverlåtelser i 23 kap....
 • RÅ 2008 ref. 53: Skyldigheten att enligt lagen om särskild skattekontroll i vissa bransche...
 • RÅ 2008 ref. 54: Ett avtal som har ingåtts med ett försäkringsföretag i Bermuda och som an...
 • RÅ 2008 ref. 55: Ett tvåårigt barn har tagits om hand enligt LVU på grund av att modern bl...
 • RÅ 2008 ref. 56: Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta har inte tillämpats...
 • RÅ 2008 ref. 58: Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln vid beskattning av kap...
 • RÅ 2008 ref. 59: Brister i redovisningen till Skatteverket avseende taxiverksamhet har med...
 • RÅ 2008 ref. 60: Den trängselskatt som en arbetsgivare betalar för en anställds förmånsbil...
 • RÅ 2008 ref. 61: Befrielse har skett från hälften av skattetillägg som påförts på grund av...
 • RÅ 2008 ref. 62: Fråga om förutsättningar förelegat för återkallelse av trafiktillstånd....
 • RÅ 2008 ref. 63: Förmedling av bostadsrättslägenheter i en bostadsrättsförening där fastig...
 • RÅ 2008 ref. 64: Lagen om färdtjänst ska tillämpas på sådana tillstånd till färdtjänst som...
 • RÅ 2008 ref. 65: Förutsättningar för uttagsbeskattning finns inte när en bostadsrättsfören...
 • RÅ 2008 ref. 66: Ersättning vid försäljning av aktier har i visst fall beskattats som inko...
 • RÅ 2008 ref. 67: Fråga om aktieinnehav är näringsbetingat. Förhandsbesked angående inkomst...
 • RÅ 2008 ref. 68: En far har ansetts vara återbetalningsskyldig för underhållsstöd som har...
 • RÅ 2008 ref. 69: Fråga om hur bestämmelserna om koncernbidragsspärr ska tolkas när ett und...
 • RÅ 2008 ref. 70: Bedömningen av särskilda skäl för att medge anstånd med gravsättning har...
 • RÅ 2008 ref. 72: Ett aktiebolag har anskaffat en båt och fått fullt avdrag för ingående me...
 • RÅ 2008 ref. 73: Fråga om befrielse från skattetillägg vid enstaka fel i redovisningen.
 • RÅ 2008 ref. 74: Ett aktiebolag som bedriver sjukvårdsverksamhet kommersiellt och använder...
 • RÅ 2008 ref. 75: Ett av Skatteverket fattat skattebeslut rörande ett bolag har inte ansett...
 • RÅ 2008 ref. 76: Ett vittne har fått ersättning för resa med förhyrt flygplan.
 • RÅ 2008 ref. 77: Byggnader med bostäder för studenter vid universitet har inte ansetts utg...
 • RÅ 2008 ref. 78: En person med Alzheimers sjukdom har ansetts tillhöra den personkrets som...
 • RÅ 2008 ref. 79: Fråga om förfarandet vid upphandling av konstnärliga tjänster.
 • RÅ 2008 ref. 80: Ett barn som varit folkbokförd hos modern men rent faktiskt bott hos sina...
 • RÅ 2008 ref. 81: Kostnad för s.k. fibromassage har inte godtagits som sådan merutgift som...
 • RÅ 2008 ref. 82: Ett enligt kanadensisk lag ingånget äktenskap mellan två män ska i folkbo...
 • RÅ 2008 ref. 83: Behandling av biometriska data i form av fingeravläsning i samband med sk...
 • RÅ 2008 ref. 84: Ett dotterbolag har uttagsbeskattats för räntefri utlåning till sitt mode...
 • RÅ 2008 ref. 85: Förutsättningar för att låta läkemedlet Viagra ingå i läkemedelsförmånern...
 • RÅ 2008 ref. 86: Vitesbelopp som en arbetsgivare betalat för en anställds räkning på grund...
 • RÅ 2008 ref. 88: Rätt till färdtjänst har ansetts föreligga för (I) 85-årig kvinna som gic...
 • RÅ 2008 ref. 89: Regeringsrätten har vid rättsprövning av regeringens beslut att fastställ...
 • RÅ 2008 ref. 90: Reglerna om medlemskap i en arbetslöshetskassa har ansetts inte utgöra hi...