Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 2009

 • RÅ 2009 ref. 1: Reglerna om avgifter i 8 kap. socialtjänstlagen har ansetts tillämpliga p...
 • RÅ 2009 ref. 2: Fråga om återbetalning av sjukpenning (I och II).
 • RÅ 2009 ref. 3: Fråga om en kommuns bidrag till fristående gymnasieskolor bestämts efter...
 • RÅ 2009 ref. 4: Fråga om bistånd enligt socialtjänstlagen till kostnader för boende i en...
 • RÅ 2009 ref. 5: Fråga om s.k. omvänd fusion omfattas av inkomstskattelagens bestämmelser...
 • RÅ 2009 ref. 6: Aktiebolag har medgetts rätt till avdrag för den mervärdeskatt som belöpe...
 • RÅ 2009 ref. 7: Fråga om kammarrätts avgörande i mål om vårdbidrag gått utöver yrkandena...
 • RÅ 2009 ref. 8: Adjungerad ledamot i kammarrätt som är tjänstledig från Skatteverket har...
 • RÅ 2009 ref. 9: Tillstånd har ansetts kunna medges till allmän kameraövervakning av gräns...
 • RÅ 2009 ref. 10: Tillstånd till kameraövervakning i en kyrka, i syfte att underlätta vaktm...
 • RÅ 2009 ref. 11: En tandläkares preliminära diagnos och behandlingsförslag har, då fortsat...
 • RÅ 2009 ref. 12: Särskild avgift enligt socialtjänstlagen har eftergetts då kommunen trots...
 • RÅ 2009 ref. 13: Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av konc...
 • RÅ 2009 ref. 14: Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av konc...
 • RÅ 2009 ref. 15: Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av konc...
 • RÅ 2009 ref. 16: Anställda hos ett aktiebolag som drivit ett hem för vård och boende (HVB-...
 • RÅ 2009 ref. 17: Innebörden av begreppet närstående i sekretesslagen.
 • RÅ 2009 ref. 18: Utrymme för servering vid mässa har ansetts utgöra en sådan verksamhetslo...
 • RÅ 2009 ref. 19: Länsrätten borde i mål om vårdbidrag inte ha avvisat ett överklagande i v...
 • RÅ 2009 ref. 20: Vid bedömningen av rätten till vårdbidrag ska en skälighetsbedömning göra...
 • RÅ 2009 ref. 21: Särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshind...
 • RÅ 2009 ref. 22: Fråga om efterbeskattning kan ske när länsrätten upphävt ett tidigare omp...
 • RÅ 2009 ref. 23: Fråga om ett beslut att inte stå för kostnaden för en elevs gymnasieutbil...
 • RÅ 2009 ref. 25: En försäkrad kan inte vägras tillfällig föräldrapenning på den grunden at...
 • RÅ 2009 ref. 26: Byggnadsavgift kan inte tas ut av dödsboet efter den som ägde den byggnad...
 • RÅ 2009 ref. 27: Fråga om förutsättningar för skönstaxering av inkomst på grundval av s.k....
 • RÅ 2009 ref. 28: Fråga om den skattemässiga behandlingen av en goodwillpost som redovisas...
 • RÅ 2009 ref. 29: En kommun är inte berättigad till ersättning av Migrationsverket enligt f...
 • RÅ 2009 ref. 30: En arbetsgivare har i anslutning till att en anställd lämnat sin anställn...
 • RÅ 2009 ref. 31: Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig på ett förfarande med upprep...
 • RÅ 2009 ref. 32: En arbetstagare som har lämnat en tillsvidareanställning för en provanstä...
 • RÅ 2009 ref. 33: Avdragsbegränsningen för valutakursförlust på skuld i utländsk valuta til...
 • RÅ 2009 ref. 34: Omvandling av preferensaktier till stamaktier har inte ansetts utgöra avy...
 • RÅ 2009 ref. 35: En gränsöverskridande fusion har ansetts kvalificerad såvitt avser verksa...
 • RÅ 2009 ref. 36: Ett aktiebolag som förvärvat värdepapper i en värdepappersrörelse övergår...
 • RÅ 2009 ref. 37: Enbart det förhållandet att en vistelse i ett land, vars klimat erbjuder...
 • RÅ 2009 ref. 38: En socialförsäkringsnämnds bedömning att en försäkrad inte haft rätt till...
 • RÅ 2009 ref. 39: En offert är ett skriftligt ställningstagande enligt 3 kap. 7 § ellagen,...
 • RÅ 2009 ref. 40: Fråga om förutsättningar förelåg för uttag av mervärdesskatt enligt bestä...
 • RÅ 2009 ref. 41: Fråga om en aktieägares fordran på bolaget ska anses avyttrad när fordrin...
 • RÅ 2009 ref. 42: Mot en allmänt hållen argumentation från Skatteverket, genom vilken verke...
 • RÅ 2009 ref. 43: En upphandlande enhet har haft rätt att avbryta en upphandling sedan utvä...
 • RÅ 2009 ref. 44: Den omständigheten att endast ett av två ombud delgivits underinstansens...
 • RÅ 2009 ref. 45: En person utan arbete har studerat på Komvux en vårtermin. Under höstterm...
 • RÅ 2009 ref. 46: En försäkrad har uppburit arbetslöshetsersättning samtidigt som han stude...
 • RÅ 2009 ref. 47: Fråga om skattemässiga konsekvenser vid återbetalning av villkorat aktieä...
 • RÅ 2009 ref. 48: Utgifter avseende extern rådgivning i anslutning till ett offentligt uppk...
 • RÅ 2009 ref. 49: Ett bolag som bedriver verksamhet i form av portföljförvaltning av värdep...
 • RÅ 2009 ref. 50: Ett regeringsbeslut kan inte rättsprövas på ansökan av enskilda medlemmar...
 • RÅ 2009 ref. 51: Fast praxis i fråga om förutsättningarna för beslut om inhibition gäller...
 • RÅ 2009 ref. 52: Ett offentligt biträde har hos Regeringsrätten begärt ersättning för arbe...
 • RÅ 2009 ref. 53: Aktierna i ett fåmansföretag ägs till nästan lika delar av tre personer s...
 • RÅ 2009 ref. 54: Stiftelse vars verksamhet endast delvis medför skattskyldighet har bedömt...
 • RÅ 2009 ref. 55: Namnen Q (I), A-C (II) samt tillägg av namnet Madeleine för en man (III)...
 • RÅ 2009 ref. 56: Fackförbunds administration för förbundets avdelningar har inte ansetts i...
 • RÅ 2009 ref. 57: Fråga om en funktionshindrad persons behov av hjälp med de grundläggande...
 • RÅ 2009 ref. 58: En person har i egenskap av trafikansvarig ådömts böter för trafikförseel...
 • RÅ 2009 ref. 59: Förutsättningar för utrikessekretess för uppgifter i e-postkorrespondens...
 • RÅ 2009 ref. 60: En offentlig upphandling där anbudet med lägst pris ska antas har vid lik...
 • RÅ 2009 ref. 61: En person som uppbär ersättning enligt lagen om assistansersättning ansök...
 • RÅ 2009 ref. 62: Fråga om bygglov krävs för en kylanläggning som är 1,3 meter hög och uppt...
 • RÅ 2009 ref. 63: Fråga om skattetillägg på grund av oriktig uppgift i självdeklaration som...
 • RÅ 2009 ref. 64: Avlägsna eller hypotetiska risker för att barnets hälsa eller utveckling...
 • RÅ 2009 ref. 65: Fråga om återkallelse av läkarlegitimation på grund av grov oskicklighet...
 • RÅ 2009 ref. 66: Förhandsbesked borde inte ha lämnats angående skattskyldigheten för en vi...
 • RÅ 2009 ref. 67: Bygglov krävs för altaner som visuellt ger intryck av att vara tillbyggna...
 • RÅ 2009 ref. 68: Fråga om aktieägare i fåmansföretag ska beskattas för bortgiven rätt till...
 • RÅ 2009 ref. 69: I mål om ingripande enligt lagen om offentlig upphandling gäller som huvu...
 • RÅ 2009 ref. 70: Underrättelse om tilldelningsbeslut vid offentlig upphandling har ansetts...
 • RÅ 2009 ref. 71: Undantaget från krav på bygglov i 8 kap. 2 § andra stycket plan- och bygg...
 • RÅ 2009 ref. 72: Företrädares betalningsskyldighet för juridisk persons mervärdeskatteskul...
 • RÅ 2009 ref. 73: Hel befrielse från skattetillägg har medgivits vid felaktig redovisning a...
 • RÅ 2009 ref. 74: Fråga om tillstånd till färdtjänst kan begränsas till att avse transport...
 • RÅ 2009 ref. 75: Fråga om förutsättningar förelegat för att meddela förbud att ha hand om...
 • RÅ 2009 ref. 76: Fråga om skydd för sjukpenninggrundande inkomst enligt den s.k. tremånade...
 • RÅ 2009 ref. 77: Konstverk som hos arvlåtaren utgjort personlig tillgång har i enlighet me...
 • RÅ 2009 ref. 78: Ett av villkoren för att ett företag ska anses vara ett investmentföretag...
 • RÅ 2009 ref. 79: Ersättning från en hyresvärd till en bostadshyresgäst för att denne avstå...
 • RÅ 2009 ref. 80: Namn- och adressuppgifter på samtliga jaktkortsinnehavare i jaktkortsregi...
 • RÅ 2009 ref. 81: Enligt 18 kap. 18 § inkomstskattelagen får det ytterligare avdrag för vär...
 • RÅ 2009 ref. 82: Vid prövningen av rätten till handikappersättning kan som merutgift godta...
 • RÅ 2009 ref. 83: De bestämmelser i alkohollagen som innebär att det föreligger begränsning...
 • RÅ 2009 ref. 84: En skattskyldig som arbetade utomlands avsåg att vistas i Sverige 132 dag...
 • RÅ 2009 ref. 85: Värden avseende näringsbetingade aktier överförs från ett aktiebolag till...
 • RÅ 2009 ref. 86: En anställd har fått aktier på grund av sin tjänst. Under viss tid gäller...
 • RÅ 2009 ref. 88: Körkortstillstånd har återkallats för en person som dömts för mord till s...
 • RÅ 2009 ref. 89: Enstaka delägare i en delägarförvaltad samfällighet har inte ansetts behö...
 • RÅ 2009 ref. 90: Regeringens beslut om rätten att överklaga ett beslut om antagande av det...
 • RÅ 2009 ref. 91: En i Sverige bosatt person äger och är den som fattar placeringsbesluten...
 • RÅ 2009 ref. 92: Fråga om litispendens i ett mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt...
 • RÅ 2009 ref. 94: En skattskyldig har av allmän domstol dömts för skatteförseelse och däref...
 • RÅ 2009 ref. 95: Tillhandahållande av vissa tjänster med anknytning till personlig assista...
 • RÅ 2009 ref. 96: En fristående gymnasieskola som vill anordna körkortsutbildning inom rame...
 • RÅ 2009 ref. 97: Normalarbetstiden enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring har baserats på...
 • RÅ 2009 ref. 98: En person som sagt upp sitt konto hos ett värdepappersinstitut omfattas a...
 • RÅ 2009 ref. 99: Vid bestämmande av ramtid för inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning ha...
 • RÅ 2009 ref. 100: En rysk association har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillä...
 • RÅ 2009 ref. 101: Två personer har gemensamt haft uppdrag som familjehemsföräldrar men hela...
 • RÅ 2009 ref. 102: Sjukdomstillstånd som berättigar till sjukpenning har ansetts föreligga (...
 • RÅ 2009 ref. 103: Försörjningsstöd har utgetts till missbrukare för kostnader för bl.a. bos...
 • RÅ 2009 ref. 104: Merkostnader som en funktionshindrad med assistansersättning har haft vid...
 • RÅ 2009 ref. 105: Bonus som utgetts en gång per år har inte medräknats i underlaget för ber...