Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 2010

 • RÅ 2010 ref. 1: Fråga om res judicata i ett mål om återbetalning av bostadstillägg enligt...
 • RÅ 2010 ref. 2: I mål om återkallelse av serveringstillstånd enligt alkohollagen tillämpa...
 • RÅ 2010 ref. 3: En kommuns gatuparkeringsverksamhet har, mot bakgrund av bedömd konkurren...
 • RÅ 2010 ref. 4: En delägare i ett fåmansföretag, som under beskattningsåret har varit ver...
 • RÅ 2010 ref. 5: En studerande har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning trots att...
 • RÅ 2010 ref. 6: Disciplinåtgärd har vidtagits mot en student vid högskola som vid skriftl...
 • RÅ 2010 ref. 7: Studiemedel i form av studielån har inte ansetts kunna inordnas under beg...
 • RÅ 2010 ref. 8: Fråga om fördelning av intäkter på "skäligt sätt" mellan olika delar av e...
 • RÅ 2010 ref. 9: Ett beslut om ett generellt eller i vart fall långtgående rökförbud som i...
 • RÅ 2010 ref. 10: Återföring till beskattning av avdrag för avsättning till periodiseringsf...
 • RÅ 2010 ref. 11: Fråga om innebörden av begreppet "samma eller likartad verksamhet" i 57 k...
 • RÅ 2010 ref. 12: Det förhållandet att en person uppbär sjukpenning utgör inte hinder mot a...
 • RÅ 2010 ref. 13: Ett regeringsbeslut om detaljplan för en park har inte ansetts beröra boe...
 • RÅ 2010 ref. 14: Ett regeringsbeslut om en detaljplan har inte ansetts beröra en inom plan...
 • RÅ 2010 ref. 15: Fråga om beskattning av en anställd som med arbetsgivaren ingått ett s.k....
 • RÅ 2010 ref. 16: Ett annonsavbrott i en TV-sänd långfilm har ansetts innebära att programm...
 • RÅ 2010 ref. 17: Vid bedömningen av om ett nioårigt barn har rätt till personlig assistans...
 • RÅ 2010 ref. 18: Vid bedömning av förutsättningarna för återköp av pensionsförsäkring har...
 • RÅ 2010 ref. 19: Publicering av konkursbouppteckning på Internet har inte ansetts tillåten...
 • RÅ 2010 ref. 20: Sekretess enligt 39 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen har inte a...
 • RÅ 2010 ref. 22: Tillstånd till allmän kameraövervakning avseende gator och torg (I - III)...
 • RÅ 2010 ref. 23: I mål om arbetslöshetsersättning har en företagares verksamhet i rörelsen...
 • RÅ 2010 ref. 24: Fråga om en 16-årig flicka med ADHD och autismspektrumstörning uppvisar e...
 • RÅ 2010 ref. 25: Fråga i ett mål om dödförklaring om det finns en hög grad av sannolikhet...
 • RÅ 2010 ref. 26: Skyldigheten för en hemkommun att ansvara för en gymnasieelevs dagliga re...
 • RÅ 2010 ref. 27: Fråga om vissa tjänster som har anknytning till beviljandet av krediter s...
 • RÅ 2010 ref. 28: Bestämmelsen i 6 kap. 4 § andra stycket alkohollagen om utrymning av serv...
 • RÅ 2010 ref. 29: Datainspektionens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av ett...
 • RÅ 2010 ref. 30: När en anställd haft bilförmån och arbetsgivaren dessutom betalat drivmed...
 • RÅ 2010 ref. 31: Tidpunkten för ansökan om bilstöd är avgörande för om villkoret avseende...
 • RÅ 2010 ref. 32: Ett skogsbolag har fått avdrag för avsättning för framtida utgifter avsee...
 • RÅ 2010 ref. 33: Utgifter för reklamgåvor vars värde uppgått till högst 350 kr inklusive m...
 • RÅ 2010 ref. 34: Förlust på fordran som satts ned genom ackord har ansetts avdragsgill. In...
 • RÅ 2010 ref. 35: Bildporttelefon vid entrén till ett flerfamiljshus har ansetts tillstånds...
 • RÅ 2010 ref. 36: Fråga om övervägande skäl talar för samband mellan ett färdolycksfall och...
 • RÅ 2010 ref. 37: Sjuklön som utgår enligt kollektivavtal på grund av att Försäkringskassan...
 • RÅ 2010 ref. 38: Avsättning till ersättningsfond får vid avyttring av fastighet avse endas...
 • RÅ 2010 ref. 39: Fråga om innebörden av villkoret i 16 kap. 14 § första stycket lagen om a...
 • RÅ 2010 ref. 40: En allmännyttig stiftelse som avser att finansiera tidsobegränsade profes...
 • RÅ 2010 ref. 41: Registrering av ett hologram som varumärke har vägrats eftersom kravet på...
 • RÅ 2010 ref. 42: Försäkringsersättning avseende ideell skada har inte undantagits vid pröv...
 • RÅ 2010 ref. 43: Avdragsförbudet för ingående skatt som hänför sig till stadigvarande bost...
 • RÅ 2010 ref. 44: Ett krav på att makar alltid ska få plats tillsammans på särskilt boende...
 • RÅ 2010 ref. 45: Vid överlämnande till Sverige för straffverkställighet enligt en europeis...
 • RÅ 2010 ref. 46: Särskilda skäl har förelegat att låta en person få fortsätta att vara med...
 • RÅ 2010 ref. 47: Spisvakt oavsett anslutningssätt (I) respektive framdragning av el och va...
 • RÅ 2010 ref. 49: En företagsledare i ett fåmansföretag som säljer markvårdsutrustning har...
 • RÅ 2010 ref. 50: Reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn ha...
 • RÅ 2010 ref. 52: Ersättning för närståendevård kan utges även vid vård i andra EU-länder....
 • RÅ 2010 ref. 53: Vid prövning av rätten till assistansersättning har dubbel assistans beak...
 • RÅ 2010 ref. 54: En ideell förening tillhandahåller tjänster i en verksamhet som inte är y...
 • RÅ 2010 ref. 55: Två bostadsrättslägenheter som sammanslagits till en bostad har inte anse...
 • RÅ 2010 ref. 56: Ett moderbolag, som är skattskyldigt för omsättning av tjänster till dott...
 • RÅ 2010 ref. 57: Majoriteten i kommunfullmäktige har skiftat under löpande mandatperiod. F...
 • RÅ 2010 ref. 59: Vissa handlingar med uppgifter om Säkerhetspolisens underrättelseverksamh...
 • RÅ 2010 ref. 60: Hinder har inte ansetts föreligga för en kommun att före mandatperiodens...
 • RÅ 2010 ref. 61: I ett mål om uppskovsavdrag vid byte av bostad har kammarrätten inte medg...
 • RÅ 2010 ref. 63: En kooperativ vindkraftsförening producerar el och säljer denna till sina...
 • RÅ 2010 ref. 64: Återföring av avdrag för avsättning till periodiseringsfond har inte lagt...
 • RÅ 2010 ref. 65: Fråga i mål om nedsättning av dagpenning om en arbetsansökan har utformat...
 • RÅ 2010 ref. 66: Datainspektionen har inte ansetts ha haft tillräckliga skäl för att medde...
 • RÅ 2010 ref. 67: Det förhållandet att ett lån lämnats från moderbolag till dotterbolag har...
 • RÅ 2010 ref. 68: Undantagsregeln om att tillstånd får meddelas till servering av vin och s...
 • RÅ 2010 ref. 69: En kommun har ansetts inte ha rätt att dra in beviljad ersättning för per...
 • RÅ 2010 ref. 70: En taxiförare har inte informerat sina kunder om att han tillämpar en väs...
 • RÅ 2010 ref. 71: Fråga om betydelsen av ett yttrande från Naturvårdsverket vid bedömning e...
 • RÅ 2010 ref. 72: Ett brevsvar från Försäkringskassan angående ersättning för kostnader för...
 • RÅ 2010 ref. 73: Fråga om utbytbarhet av läkemedel.
 • RÅ 2010 ref. 74: Ett rymdobservatorium har tillerkänts talerätt i ett ärende om bygglov fö...
 • RÅ 2010 ref. 75: När bostadsrättsförening förvärvat i föreningen upplåten bostadsrätt har...
 • RÅ 2010 ref. 76: Restauranganställda erhåller personalmåltider mot ersättning som inte und...
 • RÅ 2010 ref. 77: En miljöinspektör i en kommun har ansetts inte ha rätt att ta del av uppg...
 • RÅ 2010 ref. 78: Ett landsting har vid en upphandling av suturer haft rätt att i förfrågni...
 • RÅ 2010 ref. 79: Fråga om uteslutning av leverantör från en offentlig upphandling på grund...
 • RÅ 2010 ref. 80: Regeringens beslut att inte godkänna vissa bekämpningsmedel har befunnits...
 • RÅ 2010 ref. 81: Fråga om särskild avgift enligt socialtjänstlagen vid dröjsmål med att er...
 • RÅ 2010 ref. 82: En person har underlåtit att uppge att hon uppbar pension och därmed orsa...
 • RÅ 2010 ref. 83: Den försäkrades sjukersättning har inte påverkats av ökat löneuttag från...
 • RÅ 2010 ref. 84: Ökning eller minskning av ett skadeförsäkringsföretags säkerhetsreserv sk...
 • RÅ 2010 ref. 85: Ett olycksfall som inträffat i samband med en lunch under en av arbetsgiv...
 • RÅ 2010 ref. 86: Delägare i cypriotiska bolag har tidigare överlåtit aktier till underpris...
 • RÅ 2010 ref. 87: En sökande, som varit föräldraledig från en halvtidsanställning och samti...
 • RÅ 2010 ref. 88: En föreskrift av Kriminalvården har ansetts inte gå utöver vad som kan an...
 • RÅ 2010 ref. 89: Synnerliga skäl för avslutande av pensionssparande i förtid har ansetts f...
 • RÅ 2010 ref. 90: En ansökan om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen har inte ansetts...
 • RÅ 2010 ref. 91: Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om i...
 • RÅ 2010 ref. 92: Bestämmelser om uttagsbeskattning vid överföring av norsk filial från ett...
 • RÅ 2010 ref. 93: Fråga om förutsättningar föreligger för öppen psykiatrisk tvångsvård.
 • RÅ 2010 ref. 94: En psykoterapeuts tillhandahållande av tjänster avseende handledning i en...
 • RÅ 2010 ref. 95: En återbetalning av ingående mervärdesskatt som tidigare dragits av som k...
 • RÅ 2010 ref. 96: Ett småhus som är nödvändigt för och uteslutande används i den skattskyld...
 • RÅ 2010 ref. 97: Fråga om en ramavtalsupphandling där förfrågningsunderlaget som metod för...
 • RÅ 2010 ref. 98: Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt i bidragsfinansiera...
 • RÅ 2010 ref. 99: Sjukpenninggrundande inkomst för en musiker har ansetts vara uppdragsinko...
 • RÅ 2010 ref. 100: Ett kommunalt beslut om avveckling av viss hemtjänstverksamhet och försäl...
 • RÅ 2010 ref. 101: Sjukdomsbesvär som diagnostiserats som utmattningssyndrom har inte ansett...
 • RÅ 2010 ref. 102: En ekonomisk förening som bedrev industriell verksamhet där alla delägare...
 • RÅ 2010 ref. 103: Titeln för den periodiska skriften mama har inte ansetts lätt förväxlings...
 • RÅ 2010 ref. 104: En partiell återkallelse av ett överklagande har inte ansetts innebära at...
 • RÅ 2010 ref. 105: Fråga om förutsättningar för upphörande av rättspsykiatrisk vård utan sär...
 • RÅ 2010 ref. 106: Vid värdering av ett bokförlags lager har varje bokexemplar ansetts utgör...
 • RÅ 2010 ref. 107: En försäkrad som under pågående arbetslöshet har tagit semester i direkt...
 • RÅ 2010 ref. 108: Fråga om förutsättningarna för att dra in sjukpenning för en försäkrad so...
 • RÅ 2010 ref. 109: Arbeten på ett småhus som bebos av utomstående ger inte rätt till ROT-avd...
 • RÅ 2010 ref. 110: Resor till judoträning har, trots att de var av stor betydelse för den en...
 • RÅ 2010 ref. 111: Fråga om uppfödning av hästar på egen näringsfastighet utgör näringsverks...
 • RÅ 2010 ref. 112: Fråga om tillämplig lag vid konflikt mellan en lag om skatteavtal och en...
 • RÅ 2010 ref. 113: En anställd har förmånsbeskattats vid förvärv av aktier. I enlighet med d...
 • RÅ 2010 ref. 114: En försäkringsersättning som avsett förlorad arbetsinkomst har beskattats...
 • RÅ 2010 ref. 115: Fråga om föreläggande med stöd av lotterilagen innebärande förbud mot pub...
 • RÅ 2010 ref. 116: Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för ränteinkomster. Förhan...
 • RÅ 2010 ref. 117: En skattskyldig har inte befriats från skattetillägg när han för samma or...
 • RÅ 2010 ref. 118: En taxiförarlegitimation har återkallats på grund av misshandel.
 • RÅ 2010 ref. 119: Fråga om ett kommunalt beslut om försäljning av fastighet har inneburit a...
 • RÅ 2010 ref. 120: Mål om sjukpenning har återförvisats till Försäkringskassan när kassan an...
 • RÅ 2010 ref. 121: Sekretessbestämmelsen i 25 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sek...
 • RÅ 2010 ref. 122: Fråga om skatteavdrag från och arbetsgivaravgifter för vissa kostnadsersä...
 • RÅ 2010 ref. 123: Beskattning av utdelning enligt den s.k. Lundinregeln har ansetts kunna s...