Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 2011

 • HFD 2011 ref. 1: Återföring av negativ goodwill har ansetts utgöra skattepliktig intäkt. I...
 • HFD 2011 ref. 2: Tillstånd till allmän kameraövervakning har medgetts för s.k. bildporttel...
 • HFD 2011 ref. 3: En sextonåring som insjuknat i diabetes mellitus har under den inledande...
 • HFD 2011 ref. 4: En detaljplan medger att ett nytt bostadsområde med sex- och sjuvåningsby...
 • HFD 2011 ref. 5: Interimistiskt beslut enligt förvaltningsprocesslagen om att omedelbart a...
 • HFD 2011 ref. 6: Förutsättningar för vård enligt lagen med särskild bestämmelser om vård a...
 • HFD 2011 ref. 7: Beslut om anvisning av plats i förskoleklass har ansetts överklagbart enl...
 • HFD 2011 ref. 8: Omkostnader som kan uppstå för ledsagare i samband med fritids- och kultu...
 • HFD 2011 ref. 9: Fråga om rätt till ersättning enligt lagen om mervärdeskattekonton för ko...
 • HFD 2011 ref. 10: Ett regeringsbeslut enligt lagen om stöd till trossamfund har ansetts kun...
 • HFD 2011 ref. 11: Fråga om förväxlingsbedömning mellan en firma och varumärken.
 • HFD 2011 ref. 12: Fråga om rätt till omställningspension för en kvinna vars make sex månade...
 • HFD 2011 ref. 13: Fråga om förutsättningar för flyttningsförbud enligt 24 § lagen med särsk...
 • HFD 2011 ref. 14: En domare har inte ansetts jävig att handlägga ett mål rörande inkomsttax...
 • HFD 2011 ref. 15: Den omständigheten att en ledamot av kammarrätten objektivt sett varit jä...
 • HFD 2011 ref. 16: En ansökan om tillfällig registrering av ett fordon kan inte avslås på de...
 • HFD 2011 ref. 17: En försäkrad har enligt kollektivavtal möjlighet att få sin arbetstid för...
 • HFD 2011 ref. 18: Fråga om godkännande av utländsk utbildning som grund för läkarlegitimati...
 • HFD 2011 ref. 19: Ett helt familjeägt aktiebolag överlåter till bokfört värde aktier i ett...
 • HFD 2011 ref. 20: Ett företag som i räkenskaperna tagit upp värdet av pågående arbeten på l...
 • HFD 2011 ref. 21: En fastighet ska med anlitande av mäklare säljas i bolagsform. Mäklarens...
 • HFD 2011 ref. 22: I mål om rättsprövning bör det regeringsbeslut som klandras anses vara av...
 • HFD 2011 ref. 23: I ett mål om särskild avgift enligt radio- och tv-lagen har vid bedömning...
 • HFD 2011 ref. 24: När rätt till utdelning på kvalificerade andelar lämnats i gåva skulle gå...
 • HFD 2011 ref. 25: Havandeskapspenning (graviditetspenning) har efter en bedömning av förhål...
 • HFD 2011 ref. 26: En elektrikers skulderbesvär har godkänts som arbetsskada.
 • HFD 2011 ref. 27: Aktivitetsersättning har ansetts kunna utgå enligt olika nivåer under en...
 • HFD 2011 ref. 28: Fråga om förvärvsbeskattning av en segelbåt som inköpts ny i ett annat EU...
 • HFD 2011 ref. 29: I ett mål om offentlig upphandling har förvaltningsrätten beslutat att en...
 • HFD 2011 ref. 30: Deltidssjukskriven försäkrad har ansetts ha rätt till sjukpenning, trots...
 • HFD 2011 ref. 32: Den som ansökt om och beviljats ålderspension samt börjat uppbära pension...
 • HFD 2011 ref. 33: Fråga om ett vinstutdelande livförsäkringsföretags inkomst i form av åter...
 • HFD 2011 ref. 34: Ett distributionsnät för stadsgas har ansetts vara en sådan anläggning so...
 • HFD 2011 ref. 35: Fråga om förutsättningar för att lämna förhandsbesked i skattefråga.
 • HFD 2011 ref. 36: En funktionshindrad förälders behov av hjälp med omvårdnad och tillsyn av...
 • HFD 2011 ref. 37: Fråga huruvida särskilda skäl till bostadsanpassningsbidrag förelegat.
 • HFD 2011 ref. 38: Ett åtagande att i samband med en aktieemission förvärva aktier som inte...
 • HFD 2011 ref. 40: Vid tillämpning av ettårsregeln har en skattskyldig ansetts ha vistats i...
 • HFD 2011 ref. 41: Fråga om ersättning för tidsspillan för offentligt biträde i samband med...
 • HFD 2011 ref. 42: En näringsidkare har rätt att beräkna det för räntefördelning justerade r...
 • HFD 2011 ref. 45: Uppgifter i Kronofogdemyndighetens betalningsföreläggande- och handräckni...
 • HFD 2011 ref. 47: Förutsättningar för tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av bo...
 • HFD 2011 ref. 48: Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om i...
 • HFD 2011 ref. 49: En socialnämnd har inte ansetts ha rätt att vägra en person försörjningss...
 • HFD 2011 ref. 50: Förutsättningar för upphävande av ett pågående omedelbart omhändertagande...
 • HFD 2011 ref. 51: Fråga om statlig myndighets ställning som part i förvaltningsprocessen....
 • HFD 2011 ref. 52: Handlingar i en databas som gjorts tillgängliga för en annan myndighet fö...
 • HFD 2011 ref. 53: En kommuns beslut att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till...
 • HFD 2011 ref. 54: Förvärvaren av en utmätt pensionsförsäkring har medgetts avdrag för anska...
 • HFD 2011 ref. 55: Beskattning av båtförmån (I och II). Inkomsttaxering 2002-2005 respektive...
 • HFD 2011 ref. 56: Det saknas grund för att i ett biståndsärende kräva att den studerande me...
 • HFD 2011 ref. 57: Att en medlem i en arbetslöshetskassa själv rättar en oriktig uppgift kan...
 • HFD 2011 ref. 59: En handling kan inte anses vara avskild för myndigheten enligt 10 § andra...
 • HFD 2011 ref. 60: Ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktio...
 • HFD 2011 ref. 61: Krav på återbetalning av felaktigt utbetald förtidspension och sjukersätt...
 • HFD 2011 ref. 62: Ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktio...
 • HFD 2011 ref. 63: Fråga om förutsättningar föreligger för sjukersättning tills vidare (I-II...
 • HFD 2011 ref. 64: Ett aktiebolag förvärvar fastigheter som utgör lagertillgångar på villkor...
 • HFD 2011 ref. 65: En förvaltningsrätts bedömning att ett överklagande kommit in i rätt tid...
 • HFD 2011 ref. 66: Fråga om rätt till insatsen annan särskilt anpassad bostad för vuxna enli...
 • HFD 2011 ref. 67: Sedan ett bolag har upplösts genom likvidation kan bolaget inte anses lid...
 • HFD 2011 ref. 68: Fråga om undantag från skyldigheten att ha ett certifierat kassaregister....
 • HFD 2011 ref. 69: Ett regeringsbeslut som medför att massfondbyten inom premiepensionssyste...
 • HFD 2011 ref. 70: Yrkande om prövotid för en legitimerad läkare har avslagits då det inte v...
 • HFD 2011 ref. 71: En regionträff för fackliga förtroendemän har inte ansetts vara en sådan...
 • HFD 2011 ref. 72: Fråga om värdeminsknings- och utrangeringsavdrag avseende en byggnad när...
 • HFD 2011 ref. 73: Schablonintäkt har ansetts kunna beräknas på uppskovsbelopp som hänför si...
 • HFD 2011 ref. 74: Fråga om skyldigheten för ett dödsbo att återbetala assistansersättning....
 • HFD 2011 ref. 75: Fråga om innebörden av begreppet "samma eller likartad verksamhet" i 57 k...
 • HFD 2011 ref. 76: En förvaltningsrätt beslutade att skriva av ett mål med anledning av att...
 • HFD 2011 ref. 77: Kameraövervakning av entréer i flerfamiljshus har ansetts otillåten enlig...
 • HFD 2011 ref. 78: En vårdnadshavare har inte ansetts ha rätt att föra barnets talan i ett L...
 • HFD 2011 ref. 79: Om en tidigare fastighetsägare gjort skogsavdrag ska en person som fått f...
 • HFD 2011 ref. 81: Den som fått ersättning från en arbetslöshetskassa och senare fått ekonom...
 • HFD 2011 ref. 82: Ett investmentföretag som fört över sin värdepappersportfölj till en inve...
 • HFD 2011 ref. 83: Material som använts för att släcka bränder inom en avfallsanläggning har...
 • HFD 2011 ref. 84: Fråga om återkallelse av vapentillstånd respektive omhändertagande av skj...
 • HFD 2011 ref. 85: I ett upphandlingsmål har en leverantör ansetts sakna rätt att föra talan...
 • HFD 2011 ref. 86: Mottagare av andelskraft har medgetts avdrag för s.k. uttagningskostnader...
 • HFD 2011 ref. 87: Tjänster avseende brevbefordran från Sverige till ett land utanför EU som...
 • HFD 2011 ref. 88: Ett kommanditbolag har underlåtit att lämna skattedeklarationer avseende...
 • HFD 2011 ref. 89: Den tid under vilken en pensionär varit försäkrad för sjukdom och modersk...
 • HFD 2011 ref. 90: Fråga om tillämpning av ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. inkoms...