Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 2012

 • HFD 2012 ref. 1: En person som är anställd som personlig assistent åt sin make (I) respekt...
 • HFD 2012 ref. 2: En leverantör som ansökt om överprövning av en offentlig upphandling och...
 • HFD 2012 ref. 3: En försäkrad som under pågående arbetslöshet har tagit semester i direkt...
 • HFD 2012 ref. 4: Utbetalningar från pensionsförsäkring och pensionssparkonto har ansetts u...
 • HFD 2012 ref. 5: Fråga om tillhandahållande av lärarvikarier omfattas av undantaget för ut...
 • HFD 2012 ref. 6: Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning av lån i syfte a...
 • HFD 2012 ref. 7: Synnerliga skäl för att befria från kostnadsränta enligt skattebetalnings...
 • HFD 2012 ref. 8: En person med flera funktionshinder har vid en sammantagen bedömning inte...
 • HFD 2012 ref. 9: Särskilda skäl som utgör hinder mot verkställighet utanför anstalt i form...
 • HFD 2012 ref. 10: Beslut om avregistrering från sjukförsäkringsregistret kan inte överklaga...
 • HFD 2012 ref. 11: Fråga om förutsättningar för ändring av ett beslut om bistånd i form av s...
 • HFD 2012 ref. 12: Beslut av Skatteverket om s.k. generell tredjemansrevision hos bank för a...
 • HFD 2012 ref. 13: Fråga om avdrag enligt bestämmelserna om vinstandelsränta. Förhandsbesked...
 • HFD 2012 ref. 14: Fråga om medlemsvillkoret enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring varit u...
 • HFD 2012 ref. 15: Fråga om innebörden av det s.k. utvidgade reparationsbegreppet i 19 kap....
 • HFD 2012 ref. 16: Kameraövervakning av bl.a. korridorer och uppehållsrum i en gymnasieskola...
 • HFD 2012 ref. 17: Registrering inom folkbokföringen av utländsk vigsel har vägrats då en av...
 • HFD 2012 ref. 18: Artikel 15.1 i det nordiska skatteavtalet har ansetts innefatta ett krav...
 • HFD 2012 ref. 19: Försäkringskassan har ansetts oförhindrad att pröva en ansökan om ersättn...
 • HFD 2012 ref. 20: Att Skatteverket endast har yrkat att skatteflyktslagen ska tillämpas har...
 • HFD 2012 ref. 21: Försäkringskassan har vid tillhandahållande av elektroniska självbetjänin...
 • HFD 2012 ref. 22: Fråga om rätt till sjukpenning på grund av nedsatt arbetsförmåga. (I och...
 • HFD 2012 ref. 23: Vid beräkning av spärrbelopp enligt lagen om avräkning av utländsk skatt...
 • HFD 2012 ref. 24: En ägare till ett bankaktiebolag har inte ansetts ha talerätt mot Finansi...
 • HFD 2012 ref. 25: Fråga om det i arbetslöshetsförsäkringens mening funnits giltig anledning...
 • HFD 2012 ref. 26: Fråga om el som ett bolag producerat i ett vindkraftverk är undantagen fr...
 • HFD 2012 ref. 27: Förvaltningsrätts dom att ogiltigförklara ett avtal som slutits efter en...
 • HFD 2012 ref. 28: Beslut att anta anbud om regelbunden lufttrafik på flyglinje efter ett of...
 • HFD 2012 ref. 29: Ett beslut om tjänstekoncession har ansetts inte kunna prövas av förvaltn...
 • HFD 2012 ref. 30: Överlåtelse av en tidskrift tillsammans med en CD-skiva, med en viss arti...
 • HFD 2012 ref. 31: En DNA-analys har inte ansetts kunna ersätta kravet på fastställt fadersk...
 • HFD 2012 ref. 32: Efter att den försäkrade genomgått en höftledsoperation har en återgång i...
 • HFD 2012 ref. 33: Försvarssekretessen har inte hindrat utlämnande av uppgifter om säkerhets...
 • HFD 2012 ref. 34: Den som är rullstolsburen får i allmänhet anses ha väsentliga svårigheter...
 • HFD 2012 ref. 35: Den risk för skada som en separation från ett familjehem kan medföra ska...
 • HFD 2012 ref. 36: Kostnad för logi och aktiviteter vid lägervistelse har ansetts ingå i ins...
 • HFD 2012 ref. 37: Fråga om s.k. byggmästarsmitta vid arv. Förhandsbesked angående inkomstsk...
 • HFD 2012 ref. 38: En enskild näringsidkare har medgetts avdrag för utgifter för egen utbild...
 • HFD 2012 ref. 39: Ersättning som avsett att kompensera ett moderbolag för att aktier i ett...
 • HFD 2012 ref. 40: När kupongskatt har tagits ut för en utländsk kapitalförsäkring får avkas...
 • HFD 2012 ref. 41: Varma bad och massage har inte ansetts utgöra grundläggande behov enligt...
 • HFD 2012 ref. 42: Beslut att inte medge fortsatt medlemskap i arbetslöshetskassa efter uttr...
 • HFD 2012 ref. 43: Ett uppdrag som innebär att skriva ut, kuvertera, sortera och distribuera...
 • HFD 2012 ref. 44: Vid beräkning av föräldrapenning för den som omfattas av rådets förordnin...
 • HFD 2012 ref. 45: Ändamålskravet i 7 kap. 8 § inkomstskattelagen kan uppfyllas genom uthyrn...
 • HFD 2012 ref. 46: Fråga om förutsättningarna för bidrag enligt skollagen till fristående sk...
 • HFD 2012 ref. 47: ROT-avdrag har inte medgetts för uppförande av ett fristående växthus och...
 • HFD 2012 ref. 48: Fråga vid en prövning mot de allmänna principerna för offentlig upphandli...
 • HFD 2012 ref. 49: Ändring av ett registrerat varumärke - genom borttagandet av ett kraftigt...
 • HFD 2012 ref. 50: Fråga om förutsättningar för att lämna förhandsbesked angående skatteflyk...
 • HFD 2012 ref. 51: Ett anslag från en stiftelse som på vissa villkor betalats ut för täckand...
 • HFD 2012 ref. 52: Undantaget från skatteplikt för tjänster som utgör social omsorg har inte...
 • HFD 2012 ref. 53: Uthyrning av standardiserade moduler som sätts samman till tillfälliga ve...
 • HFD 2012 ref. 54: På bolagsstämma i ett moderbolag kan förslag inte framställas om att särs...
 • HFD 2012 ref. 55: Skatteverket har i visst fall inte gjort sannolikt att arbetsgivarens kos...
 • HFD 2012 ref. 56: Fråga om den mervärdesskatterättsliga behandlingen av förvärv av fordring...
 • HFD 2012 ref. 57: Fråga om befrielse från tilläggsavgift enligt lagen om trängselskatt (I o...
 • HFD_2012 ref.58: Ett aktiebolag vars tillgångar består uteslutande av aktier i dotterbolag...
 • HFD 2012 ref. 59: Fråga om förutsättningar för ett beslut om ändrat genomförande av insats...
 • HFD 2012 ref. 60: Det nordiska skatteavtalet har inte ansetts omfatta schablonintäkt på upp...
 • HFD 2012 ref. 61: Nytt bokslut har inte godtagits vid beskattningen. Inkomsttaxering 2005....
 • HFD 2012 ref. 62: En kommuns beslut att av arbetsmiljöskäl vägra en grundskoleelevs personl...
 • HFD 2012 ref. 63: Utlänning har rest in till Sverige med förfalskat pass. Fråga om särskild...
 • HFD 2012 ref. 64: Statistiksekretess har inte hindrat utlämnande av uppgifter om namn på ti...
 • HFD 2012 ref. 65: Fråga om förutsättningar för skönsmässig eftertaxering.
 • HFD 2012 ref. 66: När ett strandområde som utgör tomtmark inom en enskilt bebyggd fastighet...
 • HFD 2012 ref. 68: Fråga om tidpunkten för skattskyldighetens inträde vid försäljning av pre...
 • HFD 2012 ref. 69: Fråga om det förekommit s.k. osanna fakturor i näringsverksamhet (I-III)....
 • HFD 2012 ref. 70: En kommuns insatser och kostnader för att ställa i ordning och underhålla...
 • HFD 2012 ref. 71: Övningar för barn i åldrarna tre månader till fyra år i simbassäng har in...
 • HFD 2012 ref. 72: Ett barn, som bor växelvis hos sina separerade särskilt förordnade vårdna...
 • HFD 2012 ref. 73: Tillhandahållande av papperskopior av fotografiska bilder har ansetts utg...
 • HFD 2012 ref. 75: En kommun har inte ansetts skyldig att på den enskildes begäran varaktigt...