Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 2013

 • HFD 2013 ref. 1: När ett mål har återförvisats till en polismyndighet av utredningsskäl ha...
 • HFD 2013 ref. 2: Förutsättningarna för rätt till arbetsskadelivränta måste inte prövas i e...
 • HFD 2013 ref. 3: Fråga om beviskrav för rätt till avdrag för kapitalförlust. Inkomsttaxeri...
 • HFD 2013 ref. 4: Visst ekonomiskt engagemang och andra liknande förhållanden har vid en sa...
 • HFD 2013 ref. 5: I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts int...
 • HFD 2013 ref. 6: Medlem i en bostadsrättsförening har inte medgetts avdrag för ränta som b...
 • HFD 2013 ref. 7: Förutsättningarna i fråga om giltigheten av en stiftelsebildning har anse...
 • HFD 2013 ref. 8: Avsaknad av en samordnad vårdplan innebär inte att ett yrkande om öppen v...
 • HFD 2013 ref. 9: Krav på återbetalning av felaktigt utbetald livränta har, i brist på uttr...
 • HFD 2013 ref. 10: Vid överföring av mark genom fastighetsreglering har avyttring ansetts sk...
 • HFD 2013 ref. 11: Fråga om andelar i fåmansföretag varit kvalificerade på grund av verksamh...
 • HFD 2013 ref. 12: Fråga om köpares avdragrätt för ingående mervärdesskatt när säljaren gjor...
 • HFD 2013 ref. 13: Kulturkalaset i Göteborg har ansetts anordnat i sådant vinstsyfte som enl...
 • HFD 2013 ref. 14: En kvinna som står och arbetar och som har vissa graviditetsbesvär har an...
 • HFD 2013 ref. 15: Anstånd med betalning av alkoholskatt som beslutats av Tullverket har med...
 • HFD 2013 ref. 16: Kravet på certifierat kassaregister har ansetts gälla för caféverksamhet...
 • HFD 2013 ref. 17: En kommun har ansetts berättigad till statlig ersättning för kostnaden fö...
 • HFD 2013 ref. 18: En socialnämnd har i förskott utbetalat ett belopp som ekonomiskt bistånd...
 • HFD 2013 ref. 19: Fråga om tjänsteställe för tolk med flera olika uppdragsgivare (I) och el...
 • HFD 2013 ref. 20: I samband med blankning av aktier ska en s.k. utdelningsersättning som lå...
 • HFD 2013 ref. 21: En tingsrätts beslut om avgift för utlämnande av allmän handling i elektr...
 • HFD 2013 ref. 22: Fråga om synnerliga skäl för tillstånd till innehav av enhandsvapen.
 • HFD 2013 ref. 23: Undantagen från skattskyldighet enligt sexmånaders- och ettårsreglerna ha...
 • HFD 2013 ref. 24: En leverantör som i en sådan situation som förelåg i HFD 2011 ref. 29 för...
 • HFD 2013 ref. 25: EU-rätten har ansetts innebära att den s.k. slussningsregeln i mervärdess...
 • HFD 2013 ref. 26: Den som bedriver studier på deltid har ansetts uppfylla villkoren i 16 §...
 • HFD 2013 ref. 27: En lokal där en pantbank bedriver verksamhet har ansetts utgöra en butiks...
 • HFD 2013 ref. 28: Utbetalning av ett kapital i enlighet med ett testamentsförordnande har a...
 • HFD 2013 ref. 29: Minskning av en retroaktivt beviljad sjukersättning med sjukpenning som t...
 • HFD 2013 ref. 31: Fråga i ett mål om upphandlingsskadeavgift om när upphandlingen ska anses...
 • HFD 2013 ref. 32: Tjänster avseende analys och värdering m.m. som tillhandahållits vid förm...
 • HFD 2013 ref. 33: Löpande anteckningar i patientjournal inom den offentligt bedrivna hälso-...
 • HFD 2013 ref. 34: Schablonintäkt vid innehav av investeringssparkonto och andelar i investe...
 • HFD 2013 ref. 36: En förvaltningsdomstols avgörande i mål om överprövning av offentlig upph...
 • HFD 2013 ref. 38: Vid prövning av rätt till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång kan...
 • HFD 2013 ref. 39: Fråga om omfattningen av den prövning domstolarna ska göra i mål om bistå...
 • HFD 2013 ref. 40: Den omständigheten att en handling överlämnats från Jordbruksverkets inte...
 • HFD 2013 ref. 41: Sedan ett mål avgjorts i en förvaltningsrätt ska kammarrätten inte på ege...
 • HFD 2013 ref. 42: Fråga om ett annat lands regler om villkorlig frigivning ska beaktas när...
 • HFD 2013 ref. 43: Fråga om en företagsägare som bildar en stiftelse ska beskattas med anled...
 • HFD 2013 ref. 44: I ett mål om sjukersättning har den försäkrade ansetts ha haft giltig anl...
 • HFD 2013 ref. 45: Fråga om rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen när den enskilde avbö...
 • HFD 2013 ref. 46: Fråga om överflyttning av ärende till annan kommun enligt 2 a kap. 10 § s...
 • HFD 2013 ref. 47: En registrering som fastighetsmäklare har återkallats på grund av brottsl...
 • HFD 2013 ref. 48: Uppgift om vilka företag som ingått en avsiktsförklaring om fördjupad sam...
 • HFD 2013 ref. 49: Synnerliga skäl enligt skollagen för att medge hemundervisning har inte a...
 • HFD 2013 ref. 50: Fråga om bevisbörda och beviskrav avseende samboförhållande vid krav på å...
 • HFD 2013 ref. 51: Fråga om en oriktig uppgift har medfört att ett taxeringsbeslut blivit fe...
 • HFD 2013 ref. 52: Ett aktiebolag, som är delägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk...
 • HFD 2013 ref. 53: En ansökan om överprövning av en offentlig upphandling har avslagits efte...
 • HFD 2013 ref. 54: Fråga om de kvalitetskrav som uppställs i lagen om stöd och service till...
 • HFD 2013 ref. 55: Ett beslut att inte meddela prövningstillstånd för en klagande hindrar in...
 • HFD 2013 ref. 56: En idrottsförenings försäljning av skänkta varor har med hänsyn till de f...
 • HFD 2013 ref. 57: Elektrisk kraft som förbrukats i en testanläggning som används av olika b...
 • HFD 2013 ref. 58: Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterer...
 • HFD 2013 ref. 59: Ett ensamkommande flyktingbarn har ansetts ha rätt till efterlevandestöd...
 • HFD 2013 ref. 60: Fråga om rätt till sjukersättning.
 • HFD 2013 ref. 61: Fråga om beviskrav i mål om uteslutning av leverantör från en offentlig u...
 • HFD 2013 ref. 62: Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl.
 • HFD 2013 ref. 63: Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats...
 • HFD 2013 ref. 64: Fråga om särskilda skäl för eftergift vid s.k. strikt återbetalningsskyld...
 • HFD 2013 ref. 65: Reparation och service av sportutrustning har inte ansetts utgöra sådana...
 • HFD 2013 ref. 66: Fråga om avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i planärende. R...
 • HFD 2013 ref. 67: Fråga om mervärdesskatt vid utförande av estetiska operationer och behand...
 • HFD 2013 ref. 68: Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetal...
 • HFD 2013 ref. 69: Fråga om hur jämställdhetsbonus ska beräknas för ogifta föräldrar när gem...
 • HFD 2013 ref. 70: Funktionshindrad 18-årig, bosatt hos sina föräldrar och beviljad assistan...
 • HFD 2013 ref. 71: När en skattskyldig har åtalats för skattebrott får beslut inte fattas om...
 • HFD 2013 ref. 72: Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning.
 • HFD 2013 ref. 73: Ett syskonbarn har i visst fall ansetts ha insynrätt enligt 16 kap. 7 § f...
 • HFD 2013 ref. 74: Fråga om ledningsprövning för fondbolag.
 • HFD 2013 ref. 75: Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt...
 • HFD 2013 ref. 76: Fråga om förutsättningarna för rätt till tillfällig föräldrapenning på ob...
 • HFD 2013 ref. 77: En kommuns beslut att vägra kostnadsfri skolskjuts för en elev som valt e...
 • HFD 2013 ref. 78: Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kredi...
 • HFD 2013 ref. 79: Uthyrning av lokaler avsedda att användas som boenderum i gruppbostad (I)...
 • HFD 2013 ref. 80: En kommuns föreskriftsrätt efter bemyndigande enligt 8 kap. regeringsform...
 • HFD 2013 ref. 81: Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverk...
 • HFD 2013 ref. 82: Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor me...
 • HFD 2013 ref. 83: Personkretsen i 1 § första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.f...
 • HFD 2013 ref. 84: Den s.k. utomståenderegeln har inte ansetts tillämplig trots att en betyd...
 • HFD 2013 ref. 85: Fråga om tillämpligheten av bestämmelser om tidsfrister för beskattning i...
 • HFD 2013 ref. 86: E-postmeddelanden utan ärendeanknytning som skickats mellan tjänstemän in...
 • HFD 2013 ref. 87: Köpare av hushållsarbete, som betalat resterande del av vad arbetet kosta...