Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 2014

 • HFD 2014 ref. 1: En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen...
 • HFD 2014 ref. 2: Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är...
 • HFD 2014 ref. 3: Ett skattemässigt underskott av näringsverksamhet som kvarstår från föreg...
 • HFD 2014 ref. 4: Fråga om en ytterligare förlängning av preskriptionstid för skattefordrin...
 • HFD 2014 ref. 5: En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor...
 • HFD 2014 ref. 6: Den som sänds ut för anställning på utländsk ort i svenska statens tjänst...
 • HFD 2014 ref. 7: Fråga om synnerliga skäl för permutation av stiftelseändamål.
 • HFD 2014 ref. 8: Svenska Naturskyddsföreningen har ansetts ha rätt att överklaga Skogsstyr...
 • HFD 2014 ref. 9: Avbrott i utlandsvistelsen vid tillämpning av sexmånadersregeln (I) och e...
 • HFD 2014 ref. 10: Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. För...
 • HFD 2014 ref. 11: SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som efter avslutade studier tag...
 • HFD 2014 ref. 12: Ett krav på återbetalning av felaktigt utbetald sjukpenning har satts ned...
 • HFD 2014 ref. 13: Ett interimistiskt yrkande i fråga om ett avtals ogiltighet i ett mål om...
 • HFD 2014 ref. 14: Fråga om efterbeskattning avseende mervärdesskatt på den grunden att en ä...
 • HFD 2014 ref. 15: Rätt till arbetslöshetsersättning har ansetts föreligga för en försäkrad...
 • HFD 2014 ref. 16: Den som har avstått föräldrapenningdagar till den andra föräldern kan åte...
 • HFD 2014 ref. 17: Fråga om hur handikappersättning ska beräknas när en försäkrad som har rä...
 • HFD 2014 ref. 18: Ett svar på en fråga som ställts i en ansökan om förhandsbesked har inte...
 • HFD 2014 ref. 19: En bostadsrättsförenings tillfälliga innehav av en fordran har inte hindr...
 • HFD 2014 ref. 20: Fråga om det kan befaras leda till konkurrenssnedvridning att medge skatt...
 • HFD 2014 ref. 21: Bidrag som en enskild näringsidkare erhållit från en stiftelse för att fä...
 • HFD 2014 ref. 22: Skattskyldigs underlåtenhet att i deklarationen upplysa om att uppkommet...
 • HFD 2014 ref. 23: Skriftliga hot mot en vårdnadshavare har inte ansetts vara ett sådant för...
 • HFD 2014 ref. 24: Det har i visst fall inte ansetts oskäligt att ta ut skattetillägg trots...
 • HFD 2014 ref. 25: Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för...
 • HFD 2014 ref. 26: Fråga om sambos barn ska betraktas som styvbarn enligt 2 kap. 22 § inkoms...
 • HFD 2014 ref. 27: Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i...
 • HFD 2014 ref. 28: Ett mål om utfående av allmän handling har inte kunnat inledas när talan...
 • HFD 2014 ref. 29: Fråga om det är förenligt med avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlig...
 • HFD 2014 ref. 30: Fråga om vissa varor utgör förbrukningsartiklar enligt 18 § 3 läkemedelsf...
 • HFD 2014 ref. 31: Ett aktiebolag har uttagsbeskattats för utlåning till ett hälftenägt före...
 • HFD 2014 ref. 32: Hinder har ansetts inte finnas för Datainspektionen att utöva tillsyn av...
 • HFD 2014 ref. 33: Innehav av en dator med internetanslutning föranleder inte skyldighet att...
 • HFD 2014 ref. 34: En grundskoleelev som bor växelvis hos sina föräldrar i olika kommuner ha...
 • HFD 2014 ref. 35: Resning har beviljats i mål där en skattskyldig påförts skattetillägg avs...
 • HFD 2014 ref. 36: Fråga, vid tillämpning av den s.k. ryms-inom-regeln i 58 kap. 20 § inkoms...
 • HFD 2014 ref. 37: Försörjningsstöd kan inte villkoras av att den biståndssökande medverkar...
 • HFD 2014 ref. 38: Ett icke processbehörigt barn kan genom sin ställföreträdare överklaga et...
 • HFD 2014 ref. 39: Synnerliga skäl har ansetts föreligga för omprövning av beslut om efterle...
 • HFD 2014 ref. 40: Bevisfrågor vid tillämpningen av bestämmelserna i 7 kap. 3 a § mervärdess...
 • HFD 2014 ref. 41: Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa...
 • HFD 2014 ref 42: Fråga om en åtgärd för anpassning av en bostad är nödvändig för att denna...
 • HFD 2014 ref. 43: Beslut om skattetillägg har fattats innan åtal väckts för skattebrott avs...
 • HFD 2014 ref. 44: Fråga om tillämpningsområdet för lagen om avveckling av stadgad åborätt o...
 • HFD 2014 ref. 45: Fråga om rätt till barnbidrag för ett barn som fötts utomlands av en surr...
 • HFD 2014 ref. 46: Fråga om förutsättningar för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser...
 • HFD 2014 ref. 47: Internatverksamheten vid en riksinternatskola har ansetts tillhöra Skolin...
 • HFD 2014 ref. 48: Folkbokföringsuppgift om adoption har i visst fall ansetts omfattas av se...
 • HFD 2014 ref. 49: Fråga om vad som kan anses vara "ringa fall" i ett mål om upphandlingsska...
 • HFD 2014 ref. 50: Fråga om en socialnämnd fullgjort sin utredningsskyldighet i ett ärende o...
 • HFD 2014 ref. 51: Kostnader för grundförstärkningsarbete har ansetts utgöra utgifter för re...
 • HFD 2014 ref. 52: Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 § 1 studiestödslagen d...
 • HFD 2014 ref. 53: Fråga om vilka krav som kan ställas avseende svensk legitimation för att...
 • HFD 2014 ref. 54: Vid samtidiga och korsvisa fastighetsöverlåtelser till underpris inom en...
 • HFD 2014 ref. 55: Ett beslut att inte lämna ut information enligt 26 § personuppgiftslagen...
 • HFD 2014 ref. 56: Ett som "beslut" betecknat svar från Centrala studiestödsnämnde...
 • HFD 2014 ref. 57: En kommuns beslut om att parkeringsavgift inte ska tas ut för miljöbilar...
 • HFD 2014 ref. 58: Enligt 28 kap. 13 § andra stycket inkomstskattelagen kan rätten till avdr...
 • HFD 2014 ref. 59: En ledamot av kommunfullmäktige har ingått i en av kommunstyrelsen tillsa...
 • HFD 2014 ref. 60: För utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning vid gemensam vårdnad av...
 • HFD 2014 ref. 61: Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflyta...
 • HFD 2014 ref. 62: Ett företag vars verksamhet är inriktad på ekologiska produkter har inte...
 • HFD 2014 ref. 63: En person har dömts för trolöshet mot huvudman med anledning av uttag av...
 • HFD 2014 ref. 64: Utan hinder av 4 kap. 5 § socialförsäkringsbalken har rätt till komplette...
 • HFD 2014 ref. 65: Beslut om skattetillägg har fattats efter det att åtal väckts avseende sa...
 • HFD 2014 ref. 66: Sekretessbestämmelsen i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen är...
 • HFD 2014 ref. 67: Vid tillämpning av beloppsspärren har utgiften för att förvärva det bestä...
 • HFD 2014 ref. 68: Tillhandahållandet av en genom lunchkupong förskottsbetald lunch har i vi...
 • HFD 2014 ref. 69: Fråga om upphandlingsskadeavgiftens storlek vid otillåten direktupphandli...
 • HFD 2014 ref. 70: Det förhållandet att ett organ anges i bilagan till offentlighets- och se...
 • HFD 2014 ref. 71: Fråga om beräkning av skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar...
 • HFD 2014 ref. 72: Bestämmelserna i Försäkringskassans föreskrifter om sjukpenninggrundande...
 • HFD 2014 ref. 73: Fråga om viss förmedlingsverksamhet utgör från skatteplikt undantagen för...
 • HFD 2014 ref. 74: Förhandsbesked angående inkomstskatt borde inte ha lämnats i en fråga som...
 • HFD 2014 ref. 75: Fråga om förutsättningar för att återkalla anvisning till jobb- och utvec...
 • HFD 2014 ref. 76: Fråga om omräkning från nettolön till bruttolön vid tillämpning av bestäm...
 • HFD 2014 ref. 77: Rätt till bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder har anse...
 • HFD 2014 ref. 78: Begränsad skattskyldighet har ansetts föreligga för kapitalvinst vid avyt...
 • HFD 2014 ref. 79: Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för...
 • HFD 2014 ref. 80: Ny praxis beträffande skattetillägg och straff för skattebrott i förhålla...
 • HFD 2014 ref. 81: Enligt Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m....
 • HFD 2014 ref. 82: Fråga om unionsrättens betydelse vid prövning av förutsättningarna för at...