Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 2015

 • HFD 2015 ref. 1: Av arbetsgivaren tillhandahållen motionsutrustning för användning i arbet...
 • HFD 2015 ref. 2: Seglarläger som anordnats av ideell förening har bedömts vara en turisttj...
 • HFD 2015 ref. 3: Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a § personuppgiftslagen.
 • HFD 2015 ref. 4: En elektronisk kalender i en myndighets datorsystem har inte ansetts utgö...
 • HFD 2015 ref. 5: Fråga om förutsättningarna för socialnämnds medgivande till läkemedelsbeh...
 • HFD 2015 ref. 6: Beslutsorganet Överklagandenämnden i Överklagandenämnden för studiestöd h...
 • HFD 2015 ref. 7: Fråga om en flicka som vistas på hemlig ort på grund av misshandel, hot o...
 • HFD 2015 ref. 8: Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån....
 • HFD 2015 ref. 9: En depåförsäkring som innebär att delar av försäkringskapitalet får place...
 • HFD 2015 ref. 10: Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de sä...
 • HFD 2015 ref. 11: Sekretessbestämmelsen i 28 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen ha...
 • HFD 2015 ref. 12: En personalansvarsnämnd har ansetts ha en sådan självständig ställning in...
 • HFD 2015 ref. 13: Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägand...
 • HFD 2015 ref. 14: Beträffande sådana investeringstillgångar som kan innehas på ett invester...
 • HFD 2015 ref. 20: Återkallelse av vapentillstånd på grund av en tidigare meddelad brottmåls...
 • HFD 2015 ref. 21: Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetser...
 • HFD 2015 ref. 22: En huvudetablering i tredje land har tillhandahållit tjänster åt sin fili...
 • HFD 2015 ref. 23: Aktieutlåning som innefattar en möjlighet för låntagaren att avyttra akti...
 • HFD 2015 ref. 24: Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan...
 • HFD 2015 ref. 25: En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad databe...
 • HFD 2015 ref. 27: Risken för att en förälder trots kontaktförbud söker upp den andre föräld...
 • HFD 2015 ref. 28: Fråga om innehav av personliga tillhörigheter vid verkställighet av fänge...
 • HFD 2015 ref. 53: Ett beslut att under ett budgetår tillföra skolverksamhet och fritidshem...
 • HFD 2015 ref. 54: En samfällighetsförening som inom ramen för sin förvaltning bygger ett ga...
 • HFD 2015 ref. 55: Förvaltningsdomstols utredningsansvar i upphandlingsmål har ansetts inneb...
 • HFD 2015 ref. 56: Vid bedömningen av om ett ombud i ett mål i förvaltningsdomstol är lämpli...
 • HFD 2015 ref. 57: En parkeringsvakts beslut om parkeringsanmärkning utgör myndighetsutövnin...
 • HFD 2015 ref. 64: Fråga om förutsättningar föreligger för öppen psykiatrisk tvångsvård.
 • HFD 2015 ref. 66: En i Sverige bosatt utländsk medborgare har genom andelsbyte ersatt andel...
 • HFD 2015 ref 67: SGI-skydd på den grunden att den försäkrade uppburit studiestöd gäller in...
 • HFD 2015 ref 68: En tillämpning av värderingsregeln för djur i jordbruk i inkomstskattelag...
 • HFD 2015 ref 69: Ett belopp som felaktigt har behandlats som mervärdesskatt ska vid återbe...