Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 2016

 • HFD 2016 ref. 19: Ett bolag som bedriver kapitalförvaltning med inriktning mot hälso- och s...
 • HFD 2016 ref. 23: Ersättning enligt sponsorsavtal för att en idrottsman exponerar ett föret...
 • HFD 2016 ref. 25: En svensk värdepappersfond har ansetts ha skatterättslig hemvist i Sverig...
 • HFD 2016 ref. 26: Luftningsbassänger och flissilor har vid fastighetstaxeringen ansetts utg...
 • HFD 2016 ref. 27: Fråga om ersättning för kostnader för vård i annat land inom EES.
 • HFD 2016 ref. 28: Chefsinstruktionen för en regiondirektör ansågs innefatta en sådan delega...
 • HFD 2016 ref. 29: Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skatteredu...
 • HFD 2016 ref. 30: För ett offentligt biträde som är ett s.k. distansbiträde men som saknar...
 • HFD 2016 ref. 31: En kommuns rätt till statlig ersättning för kostnader för mottagande av e...
 • HFD 2016 ref. 32: En frånskild make ska kallas till bouppteckningsförrättning med anledning...
 • HFD 2016 ref. 33: Fråga om förutsättningar för att meddela en person som har gjort sig skyl...
 • HFD 2016 ref. 34: Förutsättningar för granskningsdispens i kammarrätt.
 • HFD 2016 ref. 39: Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt...
 • HFD 2016 ref. 42: Ett läkarutlåtande kan inte ersättas med ett intyg från en tandläkare för...
 • HFD 2016 ref. 43: En person som behöver ha uppehållstillstånd i Sverige har ansetts sakna r...
 • HFD 2016 ref. 44: Fortsatta beslut om tvångsvård av en patient som dömts till rättspsykiatr...
 • HFD 2016 ref. 46: Arbetsmiljöverkets beslut att vitesförelägga en arbetsgivare att ansvara...
 • HFD 2016 ref. 47: Fråga om principerna för rätt till och beräkning av ränta när kupongskatt...
 • HFD 2016 ref. 48: Fråga om utformningen av en förvaltningsdomstols avgörande sedan domstole...
 • HFD 2016 ref. 49: Beslut om statsbidrag till organisation har i visst fall ansetts röra en...
 • HFD 2016 ref. 50: En kommuns upplåtelse av rum till missbrukare har inte ansetts avse stadi...
 • HFD 2016 ref. 51: En del av en fastighet i ett gruppboende som nyttjas av såväl de boende s...
 • HFD 2016 ref. 63: Fråga om underlaget för skattetillägg ska bestämmas med eller utan beakta...
 • HFD 2016 ref. 64: Ett körkort kan inte återkallas enbart med hänvisning till att körkortsha...
 • HFD 2016 ref. 72: Den omständigheten att revisionsberättelsen saknat ett ställningstagande...
 • HFD 2016 ref. 73: Skatteverket kan inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skat...
 • HFD 2016 ref. 74: Delegation kan ske till socialnämndens ordförande att i brådskande fall f...
 • HFD 2016 ref. 75: Upplåtelse av s.k. serverrack i en datorhall har ansetts utgöra uthyrning...
 • HFD 2016 ref. 76: De inskränkningar i en fastighetsägares förfoganderätt som ett beslut om...
 • HFD 2016 ref. 77: Möjligheten att få tillstånd att förvara vapen hos någon annan förutsätte...
 • HFD 2016 ref. 78: Fråga om hur sanktionsavgift ska bestämmas när ett fordon brukats trots a...
 • HFD 2016 ref. 79: När en upphandlande myndighets beslut att avbryta en upphandling är förem...