Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 2017

 • HFD 2017 ref. 5: Ett djurförbud som meddelats en lantbrukare som gjort sig skyldig till br...
 • HFD 2017 ref. 6: Fråga om bidrag till arbetshjälpmedel (I och II).
 • HFD 2017 ref. 7: Regeringens beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att bedriva vadhå...
 • HFD 2017 ref. 13: Fråga om förutsättningarna för att meddela mellandom i den allmänna förva...
 • HFD 2017 ref. 14: Om det vid tillämpning av reglerna om uttagsbeskattning saknas en fungera...
 • HFD 2017 ref. 15: En myndighet har haft ett sådant inflytande över och insyn i ett av myndi...
 • HFD 2017 ref. 26: Sparade medel ska beaktas vid prövningen av rätten till ekonomiskt bistån...
 • HFD 2017 ref. 27: En funktionshindrad persons behov av transport har inte ansetts utgöra et...
 • HFD 2017 ref. 28: En kommuns beslut om arvoden har ansetts strida mot bestämmelsen i 4 kap....
 • HFD 2017 ref. 29: Ett "company limited by shares" i Brittiska Jungfruöarna har inte ansetts...
 • HFD 2017 ref. 38: Fråga om förvärv av aktier utan ersättning ska leda till att förvärvaren...
 • HFD 2017 ref. 55: En ägare till ett aktieförvaltande bolag har inte ansetts som företagare...
 • HFD 2017 ref. 56: En stiftelses innehav av marknadsnoterade andelar i en bank har inte anse...
 • HFD 2017 ref. 57: Kravet i 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen på att ett utländskt företag s...