Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 2018

 • HFD 2018 ref. 29: Ett skatterättsligt kommissionärsförhållande förutsätter att hela resulta...
 • HFD 2018 ref. 30: Fråga om den som flyttat utomlands likväl kan anses ha sin stadigvarande...
 • HFD 2018 ref. 31: En person kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett fåmansföret...
 • HFD 2018 ref. 32: Rätt till ränta på återbetald kupongskatt som inte innehållits i strid me...
 • HFD 2018 ref. 33: Fråga om omfattningen av kommunstyrelsens granskning inför beslut om förs...
 • HFD 2018 ref. 34: Tjänster som en stiftelse tillhandahåller företag enligt avtal om klimatk...
 • HFD 2018 ref. 35: Allmänna ombudets ansökan om förhandsbesked har avvisats eftersom ansökan...
 • HFD 2018 ref. 36: Ett avtal mellan säljare och köpare av ett kommanditbolag om att resultat...
 • HFD 2018 ref. 37: Ett aktiebolag, som förvärvat aktier i ett annat bolag och som i samband...
 • HFD 2018 ref. 38: Fråga om hur ålderspension från ett annat EU-land ska påverka beräkningen...
 • HFD 2018 ref. 39: Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen för en utlänning som inte ha...
 • HFD 2018 ref. 40: Mark som upplåtits av en kommun till en båtklubb för uppläggning av friti...
 • HFD 2018 ref. 41: Ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal är inte undantagen från...
 • HFD 2018 ref. 42: Ett bolag kan bli skattskyldigt för tjänster som bolagets huvudkontor i S...
 • HFD 2018 ref. 43: Fråga om pensionsutbetalning på grund av tidigare tjänst inom FN-organ är...
 • HFD 2018 ref. 44: En dövblind person som behöver tolkhjälp i form av taktil teckenspråkstol...
 • HFD 2018 ref. 61: Fråga om tillämpning av undantaget från kapitalvinstbeskattning vid fusio...
 • HFD 2018 ref. 62: Samtidig avyttring av andelar i flera olika företag mot ersättning i form...
 • HFD 2018 ref. 63: Den nya definitionen av fastighet i mervärdesskattelagen medför ingen för...
 • HFD 2018 ref. 64: Fråga om det föreligger särskilda skäl att lämna en juridisk person tills...
 • HFD 2018 ref. 65: En kommunal nämnd har ansetts sakna erforderligt författningsstöd i livsm...
 • HFD 2018 ref. 66: Fråga om hur det ska bedömas om en industriell verksamhet tillhör någon a...
 • HFD 2018 ref. 67: Vid bedömningen av storleken på den upphandlingsskadeavgift som ska betal...
 • HFD 2018 ref. 68: Fråga om av arbetsgivaren bekostad information och rådgivning till en ans...
 • HFD 2018 ref. 69: Fråga om vad som avses med sjukperiod enligt socialför-säkringsbalken.
 • HFD 2018 ref. 70: I mål om rätt till underhållsstöd har boföräldern - men inte barnet - ans...
 • HFD 2018 ref. 71: Ett beslut av Konkurrensverket i dess egenskap av tillsynsmyndighet för d...
 • HFD 2018 ref. 72: Avyttring av bitcoin omfattas av bestämmelsen i 52 kap. 3 § inkomstskatte...
 • HFD 2018 ref. 73: Fråga om ett olycksfall vid färd mellan hemmet och arbetsstället ska bedö...
 • HFD 2018 ref. 74: Fråga om flera produkter som sampaketeras utgör separata varor eller en e...
 • HFD 2018 ref. 75: Förutsättningarna för att en kommun ska få reglera tiggeri genom lokala o...
 • HFD 2018 ref. 76: Bilstöd i form av anpassningsbidrag får lämnas endast för anpassningar so...
 • HFD 2018 ref. 77: Tillträde till en visning i efterhand av en oredigerad inspelning av en k...
 • HFD 2018 ref. 78: Aktiviteter av visst slag som utförs i Sverige inom ramen för en utländsk...
 • HFD 2018 ref. 79: Fråga om det föreligger förutsättningar för efterbeskattning och påförand...
 • HFD 2018 ref. 80: Fråga om förutsättningarna för att ålägga en kommun att betala särskild a...
 • HFD 2018 ref. 81: Uttag av obetalda semesterdagar ska inte jämställas med förvärvsarbete vi...
 • HFD 2018  ref. 82: Fråga om tolkningen av konkurrensvillkoret i regelverket om sjöfartsstöd....
 • HFD 2018 ref. 83: Fråga om ett skepp gått i internationell trafik enligt det nordiska skatt...