Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 2019

 • HFD 2019 ref. 15: Fråga om, och i så fall under vilka förutsättningar, ett övertagande före...
 • HFD 2019 ref. 16: Fråga om hur det ska bestämmas vad som är skälig ersättning för kostnader...
 • HFD 2019 ref. 37: En internetbaserad tränartjänst har inte ansetts vara en sådan tjänst ino...
 • HFD 2019 ref. 38: En företrädare för en juridisk person har ansetts kunna bli betalningssky...
 • HFD 2019 ref. 39: Bestämmelserna om onormalt låga anbud är inte tillämpliga på sådana prise...
 • HFD 2019 ref. 41: En försäkrad som är arbetslös omfattas av rätten till förebyggande sjukpe...
 • HFD 2019 ref. 42: Fråga om för vilken tid som förebyggande sjukpenning kan lämnas.
 • HFD 2019 ref. 43: Fråga om förutsättningarna för att ett enskilt organs beslut om statsbidr...
 • HFD 2019 ref. 44: En forsränningstur har inte ansetts vara en sådan tjänst avseende förevis...
 • HFD 2019 ref. 45: Tillhandahållande av en tjänst som innehåller flera delar, bl.a. ett syst...
 • HFD 2019 ref. 46: Fråga om upplåtelse av möblerade lägenheter utgör skattepliktig rumsuthyr...
 • HFD 2019 ref. 47: Bostadsrätter som avyttrats av ett bolag har ansetts utgöra lagertillgång...
 • HFD 2019 ref. 48: Fråga i mål om sjukersättning hur det ska avgöras om en försäkrad har en...
 • HFD 2019 ref. 51: Innebörden av Skatteverkets kommunikationsskyldighet.
 • HFD 2019 ref. 54: En hyresvärds och bostadsrättsförenings tillhandahållanden av el och/elle...
 • HFD 2019 ref. 55: SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som avslutat sina studier en ko...
 • HFD 2019 ref. 56: Behov av hjälp med sminkning ingår inte i det grundläggande behovet perso...
 • HFD 2019 ref. 57: Namnen Ford, Prins och J har godkänts som förnamn (I-III).
 • HFD 2019 ref. 58: I en offentlig upphandling får en upphandlande myndighet förlänga en avta...
 • HFD 2019 ref. 59: En stiftelse som lämnar bidrag till ett aktiebolag som utan vinstsyfte be...
 • HFD 2019 ref. 60: Vid uttag av arbetsgivaravgifter har det inte funnits förutsättningar för...
 • HFD 2019 ref. 61: En förvaltningsdomstols avgörande i mål om ekonomiskt bistånd enligt soci...
 • HFD 2019 ref. 62: En tobaksprodukt har ansetts vara röktobak och därmed skattepliktig till...
 • HFD 2019 ref. 63: Fråga om socialnämnden får avbryta en insats i form av vård i familjehem...
 • HFD 2019 ref. 64: Fråga om ett generellt utformat ändringsförbehåll i stadgarna för en s.k....
 • HFD 2019 ref. 65: Fråga om det förelegat förutsättningar för att i ett samordnat upphandlin...
 • HFD 2019 ref. 66: En anmälan från en läkare där det endast anges att en patient av medicins...
 • HFD 2019 ref. 67: Fråga om ett kommunalt bolags prissättning av utfört arbete avseende ansl...
 • HFD 2019 ref. 68: Det utgör omsättning av en tjänst när en hästägare som är en beskattnings...
 • HFD 2019 ref. 69: Vid prövningen av rätt till sjukersättning ska inte bortses från rehabili...
 • HFD 2019 ref. 70: En förvaltningsrätt var inte domför med en lagfaren domare ensam i ett so...
 • HFD 2019 ref. 71: Ett offentligt biträde i ett mål om vård enligt lagen om vård av unga har...
 • HFD 2019 ref. 72: Fråga om ingripande enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:...