Rättsfall

Hovrätten år 1993

 • RH 1993:1: En bilförare har i alkoholpåverkat tillstånd kört på en annan bil med föl...
 • RH 1993:2: Sedan tingsrätten i sak avgjort ärende avseende namnbyte för i utlandet b...
 • RH 1993:3: Påföljden för en bilförare som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri,...
 • RH 1993:4: Allmän rättshjälp i mål om vårdnad omfattar inte kostnad för resa i samba...
 • RH 1993:5: Åklagaren framställde - i samband med att åtal väcktes mot bolagsmännen i...
 • RH 1993:6: Ansvar för s.k. aktivt skattebedrägeri har ansetts inte kunna komma ifråg...
 • RH 1993:7: Efterarvingar har inte ansetts berättigade att begära förordnande av bode...
 • RH 1993:8: Reparation av bil har inte ansetts utgöra en sådan tjänst som avses i 9 k...
 • RH 1993:9: Uppdrag för av tingsrätt förordnad jurist som god man har ansetts vara et...
 • RH 1993:10: En 15-årig pojke, som gjort sig skyldig till mord, har överlämnats till v...
 • RH 1993:11: Ett handelsbolag, som inte var sakägare, överklagade en underhandsförsälj...
 • RH 1993:12: För utmätning hos gäldenären anvisade borgenären en fordran som gäldenäre...
 • RH 1993:13: Grov stöld?
 • RH 1993:14: I mål om betalningsföreläggande har svaranden hos kronofogdemyndigheten a...
 • RH 1993:15: I köpeskilling för fast egendom har innefattats ersättning för återförd a...
 • RH 1993:16: Rättshjälpsbiträde har tillerkänts yrkad ersättning för tidsspillan i sam...
 • RH 1993:17: Maximibelopp enligt rättshjälpslagen har ansetts skola fastställas, när s...
 • RH 1993:18: För underlåtenheten att anlita lots har i visst fall meddelats påföljdsef...
 • RH 1993:19: Sedan utmätning skett i företagsintecknad egendom för annan än företagshy...
 • RH 1993:20: Fråga om ansvar enligt lagen (1978:800) om namn och bild i reklam för inf...
 • RH 1993:21: Skadeståndstalan mot en tilltalad som dömts för olovligt brukande av en l...
 • RH 1993:22: Lantbrukare med svinuppfödningsverksamhet har anbringat en 20 cm lång stå...
 • RH 1993:23: Rån mot värdetransport har bedömts som grovt brott redan på den grunden a...
 • RH 1993:24: Fråga om överträdelse av besöksförbud kunde bedömas som ringa.
 • RH 1993:25: En alkoholpåverkad bilförare har på ett övergångsställe påkört två person...
 • RH 1993:26: Fråga om tillämpningen av 12 kap. 65 § JB vid byte av en bostadsrätt mot...
 • RH 1993:27: Advokat verksam vid samma advokatbyrå som en konkursförvaltare har inte a...
 • RH 1993:28: Påföljd för grov stöld genom väskryckning.
 • RH 1993:29: Hovrätten är lagligen förhindrad att förordna målsägandebiträde sedan åkl...
 • RH 1993:30: Frågan om polisen förfarit försumligt, med åtföljande skadeståndsansvar f...
 • RH 1993:31: En stiftelse som hyrt ut lägenheter till en ambassad ansökte hos kronofog...
 • RH 1993:32: Val mellan fängelse och skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst....
 • RH 1993:33: Förare, vilkens körkort återkallats för viss tid, har under spärrtiden kö...
 • RH 1993:34: Kvarstad ansågs inte kunna beviljas för en fordran som ännu inte hade upp...
 • RH 1993:35: Fråga om tingsrättens utredningsskyldighet i mål angående bl.a. byte av f...
 • RH 1993:36: Säljare har ansetts bevisskyldig för påstående att överenskommen kontantb...
 • RH 1993:37: Fråga om förutsättningar förelegat för kungörelsedelgivning av stämningsa...
 • RH 1993:38: Successiv preskription av perdurerande brott.
 • RH 1993:39: Stiftelsen Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet har ansett...
 • RH 1993:40: I mål om statlig lönegaranti har beräkning av semesterersättning ansetts...
 • RH 1993:41: Sedan marknadsdomstolen meddelat beslut om vitesföreläggande, uppdelat på...
 • RH 1993:42: Ett pantbrev har lämnats till säkerhet för två skuldebrev, utfärdade av k...
 • RH 1993:43: Sedan två makar råkat i dröjsmål med betalning av amortering och ränta fö...
 • RH 1993:44: Kravet i 2 kap. 9 § konkurslagen att skulden skall vara förfallen har int...
 • RH 1993:45: En polischef fattade efter föredragning i telefon beslut om avvisning av...
 • RH 1993:46: I en bouppteckning har en låneskuld, som den efterlevande maken enligt öv...
 • RH 1993:47: Tilltalad har av hovrätt dömts till skyddstillsyn med behandlingsplan. De...
 • RH 1993:48: Försök till varusmuggling avseende en tårgasspray har bedömts som icke ri...
 • RH 1993:50: Försök till varusmuggling avseende en tårgasspray har bedömts som icke ri...
 • RH 1993:51: Fråga om tilltalads personliga förhållanden utgjorde tillräckliga skäl at...
 • RH 1993:52: I mål angående ansvar för egenmäktighet med barn uppkommer fråga om irans...
 • RH 1993:53: Likvidationsgrund enligt aktiebolagslagen har ansetts upphöra först när a...
 • RH 1993:54: Fråga om underlåtenhet att i godsdeklaration ange att vikten för det tran...
 • RH 1993:55: Särskilda skäl att jämka dagsbotens belopp har inte ansetts föreligga ifr...
 • RH 1993:56: För stöld (återfall) och skadegörelse har påföljden bestämts till skyddst...
 • RH 1993:57: Fråga om överlåtelse av byggnad på annans mark jämte nyttjanderätt till m...
 • RH 1993:58: Vid tillämpning av 3 § 1 lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostna...
 • RH 1993:59: En avvisad talan har ej ansetts vara preskriptionsavbrytande vid specialp...
 • RH 1993:61: Vid fördelning av förrättningskostnader för fastighetsbestämning, i fall...
 • RH 1993:62: Båtförare, som efter färden haft en alkoholkoncentration i blodet av mins...
 • RH 1993:63: Sedan en för bevisändamål beslagtagen och sedermera kvarstadsbelagd perso...
 • RH 1993:64: Barn, som står under föräldrarnas gemensamma vårdnad och är folkbokfört h...
 • RH 1993:65: Årsredovisning har sänts in till Patent- och Registreringsverket efter ti...
 • RH 1993:66: Inregistrerade bouppteckningar har saknat uppgift om efterlevande makes e...
 • RH 1993:67: Beviskrav vid påstående om obestånd i ansökan om konkurs.
 • RH 1993:68: Samhällstjänst har ansetts kunna komma i fråga trots att den dömde hade g...
 • RH 1993:69: Tryckeri har dels till beställaren dels direkt till kunden levererat best...
 • RH 1993:70: Ändamålsbestämningen för en tillämnad stiftelse har ansetts så vag att en...
 • RH 1993:71: En bostadsrättsförening har vid inskrivningsmyndighetens prövning av intr...
 • RH 1993:72: Mellan ett aktiebolag och en enskild person, A, har träffats ett servitut...
 • RH 1993:73: Fråga om skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst som brottspåföljd...
 • RH 1993:74: A, kommunalråd, och B, anställd i ett av kommunen helägt aktiebolag, har...
 • RH 1993:75: Påföljden för ett betydande antal tillgreppsbrott begångna av en 17-åring...
 • RH 1993:76: Asylsökande makar har inte ansetts stadigvarande bosatta här. Svensk doms...
 • RH 1993:77: En husvagn, som gäldenären använder till stadigvarande bostad, har inte a...
 • RH 1993:78: Stiftelse med ändamål att dela ut medel till föräldralösa barn och ungdom...
 • RH 1993:79: Universell testamentstagare är ett aktiebolag. Skyldskap föreligger mella...
 • RH 1993:80: Åtal mot diabetiker för olovlig körning har ogillats på grund av att han...
 • RH 1993:81: Medel insatta på postgirokonto har ej ansetts omfattas av företagshypotek...
 • RH 1993:82: Fråga om förutsättningarna för samhällstjänst i ett fall där den tilltala...
 • RH 1993:83: Trots uttrycklig begäran därom har hovrätten inte funnit att muntligt för...
 • RH 1993:84: I mål om förordnande av god man för försäljning enligt samäganderättslage...
 • RH 1993:85: Försök till sexuellt utnyttjande av en till följd av berusning djupt inso...
 • RH 1993:86: Fråga om domstols möjlighet att, mot ena partens vilja, förlänga tiden fö...
 • RH 1993:87: Fråga om straffansvar för ställföreträdare för aktiebolag såsom fordonsäg...
 • RH 1993:88: Reglerna i 2 kap. 9 § första stycket konkurslagen har ansetts innebära at...
 • RH 1993:89: En tingsrätt har meddelat en deldom över en medgiven del av ett käromål u...
 • RH 1993:90: Talan om näringsförbud har lämnats utan bifall då näringsförbud ej ansett...
 • RH 1993:91: Man och kvinna - som var kyrkobokförda på olika adresser - hade i över se...
 • RH 1993:92: En tingsrätt har i flera gemensamt handlagda tvistemål, i vilka kärandepa...
 • RH 1993:93: En handikappad gäldenärs personbil, vilken inköpts med bidrag enligt föro...
 • RH 1993:94: Bevisvärdering och påföljdsbestämning i mål angående djurplågeri.
 • RH 1993:95: Fråga om skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst som brottspåföljd...
 • RH 1993:96: Fråga om villkorlig dom för förskingring skall förenas med böter när den...
 • RH 1993:97: Fråga om muntligt förhör i mål om särskild handräckning.
 • RH 1993:98: Straffmätning i mål angående grov vårdslöshet i trafik.
 • RH 1993:99: Enligt avtalsvillkor i skuldebrev äger borgenären säga upp krediten till...
 • RH 1993:100: Styrelseledamot i aktiebolag, tillika verkställande direktör, vars broder...
 • RH 1993:101: Påföljden för grov misshandel av ett spädbarn - som erhållit bl.a. revben...
 • RH 1993:102: Fördelning av köpeskilling efter exekutiv auktion av fast egendom. Kronof...
 • RH 1993:103: Postväxel har ansetts vara godtagbar säkerhet i mål om säkerhetsåtgärd en...
 • RH 1993:104: Gåvoskattemål. Försäljning av aktier har skett till ett pris som underste...
 • RH 1993:105: Fråga om svensk domstols behörighet att pröva frågor om vårdnad, umgänge...
 • RH 1993:107: Fråga om rätt till efterprovision jämlikt 68 § 2 st. kommissionslagen (19...
 • RH 1993:108: Fråga om skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst som brottspåföljd...
 • RH 1993:109: I ett inslag i radions Västeko har förekommit ett av referenten i ett påg...
 • RH 1993:110: Vid utmätning av lön har det utmätningsfria beloppet bestämts med bortsee...
 • RH 1993:111: Vid utdelning i aktiebolags konkurs har statens fordran för utbetalda lön...
 • RH 1993:112: Förvaringskostnads betydelse för rätt till omedelbar försäljning av kvars...
 • RH 1993:113: Parkering av en taxi under några minuter - på plats där det var förbjudet...
 • RH 1993:114: Sedan tingsrätt inom Göta hovrätts domkrets fattat häktningsbeslut och öv...
 • RH 1993:115: Styrelsen i ett nystartat aktiebolag har under de 18 första verksamhetsmå...
 • RH 1993:116: Internationella rättsförhållanden. Mål om underhållsbidrag till make har...
 • RH 1993:117: En person har på ett varuhus försökt tillgripa en kavaj, värd 598 kr, och...
 • RH 1993:118: I mål om ansvar för sexualbrott uppkom fråga om bevisvärdet av videoinspe...
 • RH 1993:119: Tomträttshavare och fastighetsägare väcker var för sig talan om omprövnin...
 • RH 1993:120: Frågor om nödvärnsrätt och nödvärnsexcess samt straffmätning i mål angåen...
 • RH 1993:121: Om Patent- och Registreringsverket återtar en anmälan om att årsredovisni...
 • RH 1993:122: När en kronofogdemyndighet hade förelagt en gäldenär att svara på en ansö...
 • RH 1993:124: Flera kärande har vid samma tidpunkt under anförande av samma grund yrkat...
 • RH 1993:125: Påföljden för snatteri i butik avseende vara värd 69 kr har bestämts till...
 • RH 1993:126: Påföljden för snatteri i butik avseende vara värd 53 kr har bestämts till...
 • RH 1993:127: Fråga om samhällstjänst som påföljd för misshandelsbrott.
 • RH 1993:128: Fråga om samhällstjänst som brottspåföljd vid våld mot tjänsteman.
 • RH 1993:129: Fråga om avvisande av talan vid överklagande av fastighetsbildningsmyndig...
 • RH 1993:130: Sedan tingsrätten för grovt häleri av stor omfattning dömt en tilltalad t...
 • RH 1993:131: En kronofogdemyndighet är inte behörig att avvisa ett överklagande på ann...
 • RH 1993:133: Värnpliktig, som av hovrätten dömts för värnpliktsbrott bestående av olov...
 • RH 1993:134: Servitutshavare, med rätt endast att nyttja en redan vid servitutets till...
 • RH 1993:135: Fråga om beviskravet i mål angående separationsrätt i konkurs.
 • RH 1993:136: Utelämnande av en inkomst på 90 000 kr i en år 1990 angiven självdeklarat...
 • RH 1993:137: Ett svenskt bolag, SARA AB, har på ett hyreskontrakt, ingånget i Norge me...
 • RH 1993:138: Påföljden skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst har inte ansetts...
 • RH 1993:139: Fastighetsägare har erhållit för höga räntebidrag. Det har ansetts att de...
 • RH 1993:140: Ett s.k. bonnackord, dvs. en överenskommelse mellan kronofogdemyndigheten...
 • RH 1993:141: I ett mål om betalningsansvar för ett aktiebolags förpliktelser nedsatte...
 • RH 1993:143: En person bytte i en skivaffär de ursprungliga prislapparna på tre CD-ski...
 • RH 1993:144: I mål om skadestånd enligt lagen (1984:81) om fastighetsmäklare har allmä...
 • RH 1993:146: En 21-åring, som återfallit i brott, har för bl.a. grovt rattfylleri dömt...
 • RH 1993:147: För den som begått två rån vid 16 års ålder har påföljden bestämts till s...
 • RH 1993:149: Fråga om ersättningsskyldighet för motpartens rättshjälpskostnad vid äkte...
 • RH 1993:150: Ett äldre bostadshus i mycket dåligt skick har rivits utan rivningslov. T...
 • RH 1993:151: Fråga om tillräckliga förutsättningar för meddelande av besöksförbud före...
 • RH 1993:152: Påföljden för narkotikabrott har bestämts till skyddstillsyn med samhälls...
 • RH 1993:153: I tvist om förlängning av arrendeavtal har jordägaren ansetts ha gjort sa...
 • RH 1993:154: Sedan käranden i stämningsansökan bl.a. yrkat jämkning av testamente för...
 • RH 1993:155: Dom på underhållsbidrag har grundats på medgivande av en underhållsskyldi...
 • RH 1993:156: Fråga om ärende om utseende av skiljeman enligt lagen (1929:145) om skilj...
 • RH 1993:157: Fråga i mål om lönegaranti om anställning haft övervägande anknytning til...
 • RH 1993:158: Sedan fastighet utmätts har borgenär begärt att syssloman förordnas att u...
 • RH 1993:159: Statlig lönegaranti. Arbetstagare, som genom närstående ägt väsentlig and...
 • RH 1993:160: I ett mål om skyldighet för en tidigare näringsidkare att betala skatter...
 • RH 1993:161: Målsägandebiträde har förordnats i hovrätten i mål där endast den tilltal...
 • RH 1993:162: Person som ansökt om edition har ansetts ha som primärt syfte endast att...
 • RH 1993:163: En kopplad hund har råkat i slagsmål med en löst springande hund. Den kop...
 • RH 1993:164: Vid fastställande av ersättning till konkursförvaltare i ett konkursbo, s...
 • RH 1993:165: Ansökan om förlängning av jordbruksarrende har avslagits då jordägaren gj...
 • RH 1993:166: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 1 av totalt 39 h...
 • RH 1993:167: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 2 av totalt 39 h...
 • RH 1993:168: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 3 av totalt 39 h...
 • RH 1993:169: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 4 av totalt 39 h...
 • RH 1993:170: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 5 av totalt 39 h...
 • RH 1993:171: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 6 av totalt 39 h...
 • RH 1993:172: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 7 av totalt 39 h...
 • RH 1993:173: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 8 av totalt 39 h...
 • RH 1993:174: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 9 av totalt 39 h...
 • RH 1993:175: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 10 av totalt 39...
 • RH 1993:176: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 11 av totalt 39...
 • RH 1993:178: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 13 av totalt 39...
 • RH 1993:179: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 14 av totalt 39...
 • RH 1993:180: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 15 av totalt 39...
 • RH 1993:181: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 16 av totalt 39...
 • RH 1993:182: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 17 av totalt 39...
 • RH 1993:183: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 18 av totalt 39...
 • RH 1993:184: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 19 av totalt 39...
 • RH 1993:185: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 20 av totalt 39...
 • RH 1993:186: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 21 av totalt 39...
 • RH 1993:187: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 22 av totalt 39...
 • RH 1993:188: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 23 av totalt 39...
 • RH 1993:189: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 24 av totalt 39...
 • RH 1993:190: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 25 av totalt 39...
 • RH 1993:191: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 26 av totalt 39...
 • RH 1993:192: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 27 av totalt 39...
 • RH 1993:193: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 28 av totalt 39...
 • RH 1993:194: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 29 av totalt 39...
 • RH 1993:195: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 30 av totalt 39...
 • RH 1993:196: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 31 av totalt 39...
 • RH 1993:197: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 32 av totalt 39...
 • RH 1993:198: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 33 av totalt 39...
 • RH 1993:199: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 34 av totalt 39...
 • RH 1993:200: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 35 av totalt 39...
 • RH 1993:201: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 36 av totalt 39...
 • RH 1993:202: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 37 av totalt 39...
 • RH 1993:203: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 38 av totalt 39...
 • RH 1993:204: Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 39 av totalt 39...