Rättsfall

Hovrätten år 1994

 • RH 1994:1: Stallägares ansvar för inhyst djur.
 • RH 1994:2: I mål om ansvar för sexuellt umgänge med barn har som bevisning åberopats...
 • RH 1994:3: Sedan tingsrätten på talan av fadern överflyttat vårdnaden om en son till...
 • RH 1994:5: Åtal för vårdslös uppbördsredovisning avseende arbetsgivaravgifter har og...
 • RH 1994:6: Genom ett vattenföretag har fisket inom vissa områden skadats. Det förhål...
 • RH 1994:7: Aktiebolags anordnande av skoterturer har inte ansetts vara att bedöma so...
 • RH 1994:8: Frågan om beviskravet i mål om särskild handräckning samt om åberopande a...
 • RH 1994:10: A ansökte om särskild handräckning och yrkade att B skulle förpliktas utg...
 • RH 1994:11: I mål om  interimistisk umgängesrätt har hovrätten avvisat vittnesbevisni...
 • RH 1994:12: Frågan huruvida köpare av aktiebrev som förvarades hos tredje man blivit...
 • RH 1994:13: Hovrätten har, med upphävande av tingsrättens förordnande om utvisning, d...
 • RH 1994:14: I ett TV-program har påståtts att en läkare av kollegor kallats för kvack...
 • RH 1994:15: Den i 2 kap. 8 § konkurslagen angivna sexmånadersfristen har räknats från...
 • RH 1994:16: Befälhavaren och vakthavande styrmannen på ett oljelastat tankfartyg om 6...
 • RH 1994:17: Styrelseledamot i aktiebolag har på grund av underlåtenhet att upprätta e...
 • RH 1994:18: Styrelseledamot i aktiebolag har på grund av dröjsmål med att upprätta s...
 • RH 1994:19: Fråga om påföljd - fängelse eller skyddstillsyn med särskild föreskrift o...
 • RH 1994:20: Myndighet har inte tillerkänts ersättning för ett sakkunnigutlåtande i en...
 • RH 1994:21: En sambos talan om fastställelse av rätt till bodelning enligt 5 § första...
 • RH 1994:22: Hyresintäkter från fastighet, som sålts på exekutiv auktion och som belöp...
 • RH 1994:23: Fråga - vid återvinning i konkurs - om betalning skett med annat än sedva...
 • RH 1994:24: Förberedelse till människorov m.m. ("Wallenbergärendet"); frågo...
 • RH 1994:25: Köpare som mottagit gods under fobköp är skyldig betala fraktföraren hans...
 • RH 1994:26: På grund av särskilda omständigheter har påföljden för värnpliktsbrott be...
 • RH 1994:27: Åtal har ogillats av hovrätt med tillämpning av 51 kap. 23 a § rättegångs...
 • RH 1994:28: Bostadsrättshavare har utan tillstånd från bostadsrättsföreningen vidtagi...
 • RH 1994:29: Sedan tingsrätt efter gemensam ansökan dömt till äktenskapsskillnad, har...
 • RH 1994:30: En kommun sökte vid vattendomstol tillstånd att anlägga en småbåtshamn. N...
 • RH 1994:31: Fråga om tillämpningen av 51 kap. 23 a § rättegångsbalken.
 • RH 1994:32: Besvär över beslut om avräkning av överskjutande preliminär skatt har prö...
 • RH 1994:33: Att reglerna om villkorlig frigivning numera är fakultativa har ansetts i...
 • RH 1994:34: Tilltalad som fällts till ansvar för bokföringsbrott har, med beaktande a...
 • RH 1994:35: Vid exekutiv försäljning av fastighet har sakägare att närvara vid auktio...
 • RH 1994:36: Hyresvärd har förpliktats utge skadestånd till hyresgäst på grund av att...
 • RH 1994:37: En väktare har hos en kund till det bevakningsföretag i vilket han var an...
 • RH 1994:38: Val av skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst som påföljd vid rån...
 • RH 1994:39: Adoptionsansökan beträffande barn från Somalia har avvisats eftersom ansö...
 • RH 1994:40: Tre personer tillgrep i samråd en personbil. Sedan de brukat den körde de...
 • RH 1994:41: Tilltalad har ansetts berättigad att få ta del av hemligstämplad uppgift...
 • RH 1994:42: Borgenär har ej ansetts behörig att göra konkursansökan i fall då borgenä...
 • RH 1994:43: Fråga om sexuella övergrepp mot barn var att bedöma som våldtäkt. Tillika...
 • RH 1994:44: I ett ärende om felparkeringsavgift har tingsrätten prövat ett överklagan...
 • RH 1994:45: I ett anställningsavtal hade intagits en skiljeklausul. Sedan arbetsgivar...
 • RH 1994:46: Hovrätten har meddelat dom utan att kommunicera vadeinlagan med vadesvara...
 • RH 1994:47: Sedan hovrätt dömt tilltalad till frihetsstraff och ålagt reseförbud med...
 • RH 1994:48: En make har i gåva erhållit viss egendom under villkor att denna skall va...
 • RH 1994:49: Påföljd för misshandel och grovt hemfridsbrott begångna av en 18-åring ha...
 • RH 1994:50: Påföljd för bl.a. förberedelse till rån har bestämts till skyddstillsyn m...
 • RH 1994:51: En person - som tagit hand om pengar som han känt till åtkommits vid ett...
 • RH 1994:52: Fråga om påföljd vid omfattande tillverkning av spritdrycker samt olovlig...
 • RH 1994:53: En person har använt falskt pass och falskt körkort för att i affärssyfte...
 • RH 1994:54: Påföljden för innehav av 0,05 gram heroin har bestämts till 40 dagsböter....
 • RH 1994:55: Kronofogdemyndigheten meddelade utslag i enlighet med en ansökan om betal...
 • RH 1994:56: Misshandel som begåtts genom ett stort antal sparkar har ansetts vara av...
 • RH 1994:57: En borgensman som påstått att en annan förfalskat hans namnteckning har d...
 • RH 1994:58: Påföljden för mened har med hänsyn till gärningens art bestämts till fäng...
 • RH 1994:59: Vid behovsprövning enligt 10 § första stycket lagen (1987:232) om sambors...
 • RH 1994:60: Fråga om prövningstillstånd krävs för att hovrätten skall pröva tingsrätt...
 • RH 1994:61: Fråga om prövningstillstånd krävs för att hovrätt skall pröva tingsrätts...
 • RH 1994:62: Bestämmelserna om kvarstad enligt 15 kap. 2 § rättegångsbalken har ansett...
 • RH 1994:63: Ena parten i ett agentavtal har ansökt om stämning på motparten vid allmä...
 • RH 1994:64: Hinder har inte ansetts möta mot att, sedan ett häktningsbeslut överklaga...
 • RH 1994:65: I mål om grovt skattebedrägeri har följande frågor prövats. Vistelse i ri...
 • RH 1994:66: Fråga om fängelse eller skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst -...
 • RH 1994:67: Fråga, vid arvsbeskattning, om ett tidigare testamente återkallats genom...
 • RH 1994:68: Fråga om leasegivares ansvar gentemot en leasetagare för ett rådighetsfel...
 • RH 1994:69: En konkursförvaltare beviljade fyra löneborgenärer betalning enligt löneg...
 • RH 1994:70: Fråga om polisman handlat vid myndighetsutövning.
 • RH 1994:71: Mål om faderskap mellan barnet och två män avskrevs. Vid tillämpning av 1...
 • RH 1994:72: I mål om betalningsföreläggande har gäldenären bestritt ansökan och anget...
 • RH 1994:73: Sedan parterna i mål där fastställelsetalan förs i hovrätten hemställt om...
 • RH 1994:74: Tvegifte har inte ansetts vara ett perdurerande brott.
 • RH 1994:75: En fordran på grund av ett leasingavtal, avseende en s.k. förmånsbil för...
 • RH 1994:76: Straffmätning i mål om grovt sexuellt utnyttjande av underårig. Den tid s...
 • RH 1994:77: Bestämmelsen i 9 § ackordslagen (1970:847) om vilandeförklaring av konkur...
 • RH 1994:78: I mål om ansvar för grov vårdslöshet i trafik och obehörigt avvikande frå...
 • RH 1994:79: Målsägande har - sedan handläggningen av målet vid tingsrätten avslutats...
 • RH 1994:80: Fråga om beviskravets styrka när försäkringsgivaren i mål om försäkringse...
 • RH 1994:81: Påföljd för brott mot lagen om vapenfri tjänst.
 • RH 1994:83: Invändning om fel i gods har ansetts kunna beaktas inom ramen för handräc...
 • RH 1994:84: En hyresgäst som stördes i sitt boende av en granne har ansetts berättiga...
 • RH 1994:85: I en annons angående försäljning av en andel i en bostadsförening har ang...
 • RH 1994:86: En häktad person har skadats till döds under biltransport inom kriminalvå...
 • RH 1994:87: Genom lagakraftvunnen dom har den tilltalade, för vilken förordnats förva...
 • RH 1994:88: Bestämmelsen i 34 § körkortslagen (1977:477) om vårdnadshavares ansvar fö...
 • RH 1994:89: Bifall till yrkande om förverkande av vinning av brott har ansetts kräva...
 • RH 1994:90: Fråga om en jägare då han sköt en älg gjort sig skyldig till jaktbrott be...
 • RH 1994:91: Köp av fast egendom. I köpekontrakt föreskrevs villkor som innebar att fö...
 • RH 1994:92: Innehav av ett avsågat hagelgevär har ansetts som olaga vapeninnehav, gro...
 • RH 1994:93: I vadeinlagan har åklagaren yrkat att hovrätten bestämmer påföljden för s...
 • RH 1994:94: Åsidosättande av villkor för miljöfarlig verksamhet har ansetts som ringa...
 • RH 1994:95: Vid gåvobeskattning av aktier noterade på den s.k. C-listan skall noterin...
 • RH 1994:96: I en affär placerade en person på en vara en prislapp med ett 300 kr lägr...
 • RH 1994:97: Bevisvärdet i mål om allvarligare brott (narkotikabrott) av ett återtaget...
 • RH 1994:98: Fel vid värderingen i samband med exekutiv försäljning av fastighet har i...
 • RH 1994:99: Hovrätten har, oaktat reglerna om villkorlig frigivning numera är fakulta...
 • RH 1994:100: Sedan mål om betalningsföreläggande av kronofogdemyndigheten överlämnats...
 • RH 1994:101: Narkotikabrott och försök till varusmuggling avseende 28,9 gram cannabish...
 • RH 1994:102: En i konkurs försatt fysisk person har inte ansetts betagen rätten att så...
 • RH 1994:103: Tredje man har ansetts bunden av skiljeklausul i överlåtelseavtal.
 • RH 1994:104: Bolag har inropat fastighet på exekutiv auktion och erlagt handpenning me...
 • RH 1994:105: Påföljd för olovlig tillverkning av sprit och olovlig försäljning av alko...
 • RH 1994:106: Ersättning till tolk har fastställts med avvikelse från gällande tolktaxa...
 • RH 1994:107: Hyreslägenhet har - trots att flera omständigheter tytt på att hyresgäste...
 • RH 1994:108: Innehav av två skarpladdade pistoler har inte ansetts tillräckligt för at...
 • RH 1994:109: Förutsättningar har ansetts föreligga att inleda skuldsanering för arbets...
 • RH 1994:110: Sakkunnig har inte tillerkänts ersättning för utlåtande som har inkommit...
 • RH 1994:111: Skadestånd på grund av varumärkesintrång. Enligt ett mellan parterna träf...
 • RH 1994:112: Påföljden för våldsamt upplopp har bestämts till fängelse.
 • RH 1994:113: Hyreslägenhet har ansetts övergiven på så sätt att hyresvärden fått återt...
 • RH 1994:114: Konsument, som har lämnat in en matta för tvättning vid ett tvätteri, har...
 • RH 1994:115: Tolkning av försäkringsvillkor. - I rättsskyddsförsäkring intaget villkor...
 • RH 1994:116: Efter det att klandertalan väckts mot skiljedom har verkställighet begärt...
 • RH 1994:117: Påföljden för två fall av återfall i "enkelt" rattfylleri bestä...
 • RH 1994:118: En styvfar tilldelade sin 7-årige styvson ett slag med öppen hand över nä...
 • RH 1994:119: En lastmaskin har enligt avbetalningskontrakt mellan leverantör och använ...
 • RH 1994:120: Lagen (1974:191) om bevakningsföretag har inte ansetts tillämplig vid utf...
 • RH 1994:121: En kommun träffade avtal med en fastighetsägare om va-anslutning. Fastigh...
 • RH 1994:122: Fastighetsmäklare har inte ansetts skyldig att utge skadestånd till en pe...
 • RH 1994:123: Ett försäkringsbolag har vägrat att utge ersättning enligt en tecknad lan...
 • RH 1994:124: Avdrag på köpeskilling vid köp av bostadsrätt då lägenhetens yta varit mi...
 • RH 1994:125: Ett åtal för brott mot miljöskyddslagen har ogillats eftersom en myndighe...
 • RH 1994:126: Fråga om företagshypoteks andel av försäljningsintäkterna vid fortsatt dr...
 • RH 1994:127: Fråga om tillämpning av 6 § namnlagen.
 • RH 1994:128: Sedan videofilmkassetter inköpts i och importerats från England och däref...
 • RH 1994:129: Preskriptionstiden för ersättningsanspråk på grund av försäkring löper en...
 • RH 1994:130: Fråga om avräkning av tid för frihetsberövande då skyddstillsyn undanröjs...
 • RH 1994:131: Delägare i fastighet har genom inrop på offentlig auktion förvärvat hela...
 • RH 1994:132: Svensk medborgare, som gjort sig skyldig till rattfylleri i Finland, har...
 • RH 1994:133: En person som fått sig anvisad en stulen bil har gjort sig skyldig till t...
 • RH 1994:134: I ett mål mot ägare av ett aktiebolag om verkställighet av ett beslut om...
 • RH 1994:135: Bolagsmän i handelsbolag har ålagts personligt betalningsansvar enligt 2...
 • RH 1994:136: Vid försäljning av en fastighet har en mäklare upprättat en s.k. objektbe...
 • RH 1994:137: Rätt till ersättning för kränkning enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen har...
 • RH 1994:138: Talan enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken om förbud vid vite att avverka...
 • RH 1994:139: Rån mot ett postkontor har bedömts som grovt brott trots att det inte vis...
 • RH 1994:140: Fråga om tillämpning av konkursförvaltartaxan i mindre konkurs.
 • RH 1994:141: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 1 av...
 • RH 1994:142: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 2 av...
 • RH 1994:143: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 3 av...
 • RH 1994:144: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 4 av...
 • RH 1994:145: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 5 av...
 • RH 1994:146: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 6 av...
 • RH 1994:147: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 7 av...
 • RH 1994:148: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 8 av...
 • RH 1994:149: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 9 av...
 • RH 1994:150: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 10 a...
 • RH 1994:151: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 11 a...
 • RH 1994:152: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 12 a...
 • RH 1994:153: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 13 a...
 • RH 1994:154: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 14 a...
 • RH 1994:155: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 15 a...
 • RH 1994:156: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 16 a...
 • RH 1994:157: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 17 a...
 • RH 1994:158: Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 18 a...