Rättsfall

Hovrätten år 1995

 • RH 1995:1: Vid gåva av fastighet till dotter och svärson förbehöll sig givaren förkö...
 • RH 1995:2: Meningsskiljaktigheter i frågan om hur talan skall föras har inte ansetts...
 • RH 1995:3: Fråga i mål om ersättning p.g.a. privat sjukvårdsförsäkring, om försäkrin...
 • RH 1995:4: Fråga om offentlig försvarare skall tillerkännas förskott på försvararers...
 • RH 1995:5: Frist för väckande av talan mot staten med anledning av beslut enligt 16...
 • RH 1995:6: Kommuns fordran på avgift för barnomsorg har ansetts vara en konsumentfor...
 • RH 1995:7: Talan har väckts om skadestånd i följd av trafik med motordrivet fordon....
 • RH 1995:8: Då offentlig försvarare delat upp tidsspillan på två mål har vid tillämpn...
 • RH 1995:9: I mål där målsägandens vårdnadshavare var gift med den tilltalade har det...
 • RH 1995:10: En person har ingått en generell borgen för sin makes skulder till en ban...
 • RH 1995:11: Kostnader för dödsbodelägares och andras resor till begravning har normal...
 • RH 1995:12: Dagsbotsbeloppets storlek har ansetts böra jämkas när fråga varit om omyn...
 • RH 1995:13: Om en tingsrätt utan begäran från part ombesörjer delgivning av en tredsk...
 • RH 1995:14: Tingsrätten har kungörelsedelgett part en tredskodom trots att parten stä...
 • RH 1995:16: Brott mot vattenlagen. Fråga om det krävts tillstånd för att få påbörja e...
 • RH 1995:17: Formen för utfärdande av kallelse till årsstämma i samfällighetsförening....
 • RH 1995:18: Tillämpning i visst fall av regeln om egendomsforum i 10 kap. 3 § rättegå...
 • RH 1995:19: Sakägarbegreppet i fastighetsbildningsmål.
 • RH 1995:20: Prövningstillstånd krävs inte för att hovrätt skall pröva tingsrätts besl...
 • RH 1995:21: Fråga om skälig ersättning för inställelse vid edgångssammanträde för att...
 • RH 1995:22: Vid ändring av påföljden från fängelse till skyddstillsyn med föreskrift...
 • RH 1995:23: Under en fotbollsmatch har A uppsåtligen tilldelat B ett kraftigt knytnäv...
 • RH 1995:24: Rättegångskostnad i tingsrätt, avseende ersättning för resekostnader för...
 • RH 1995:25: Olaga innehav av bl.a. ett egentillverkat avsågat hagelgevär och cirka 27...
 • RH 1995:26: Överfallsvåldtäkt på allmän plats har bedömts som grovt brott. Annan pers...
 • RH 1995:27: Föreläggande om skriftligt svaromål vid äventyr av tredskodom i ett mål o...
 • RH 1995:28: Sedan tingsrätten i dom förordnat om upphörande av part beviljad rättshjä...
 • RH 1995:29: Att ta sig in på en behandlingsinstitutions (Råby Yrkesskola i Lund) icke...
 • RH 1995:30: Skyldighet att erlägga mervärdesskatt anses inträda när konkursförvaltare...
 • RH 1995:31: Gäldenär har ådragit sig stor skuldbörda genom omfattande bedrägeribrotts...
 • RH 1995:32: Fråga om giltigt skäl enligt 36 kap. 21 § rättegångsbalken har förelegat...
 • RH 1995:33: Föräldrar till tilltalad som avlidit har vid överklagande av tingsrättens...
 • RH 1995:34: Socialnämnd erhöll meddelande enligt 12 kap. 44 § första stycket jordabal...
 • RH 1995:35: I tvistemål har ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen för tidss...
 • RH 1995:36: I brottmål, där fastställd taxa för bestämmande av ersättning till offent...
 • RH 1995:37: I brottmål, där fastställd taxa för bestämmande av ersättning till offent...
 • RH 1995:38: Skyldighet för hyresgäst att flytta på den grund att hyresrätten är förve...
 • RH 1995:39: Vid förhandling för prövning av borgenärs konkursansökan har borgenären i...
 • RH 1995:40: Fråga om ansvar för egenmäktigt förfarande vad gäller fastighet. En fasti...
 • RH 1995:41: Yttrande från frivårdsmyndigheten enligt 25 § frivårdsförordningen (1983:...
 • RH 1995:42: Prövningstillstånd har erfordrats för prövning i hovrätten av överklagand...
 • RH 1995:43: Den omständigheten att en parkeringsanmärkning inte har överlämnats till...
 • RH 1995:44: Fråga om den s.k. begränsningsregeln i 18 kap. 8 a § rättegångsbalken är...
 • RH 1995:45: Prövningstillstånd har erfordrats för prövning i hovrätten av överklagand...
 • RH 1995:46: Fråga om påföljd för vållande till annans död och grov vårdslöshet i traf...
 • RH 1995:47: Lantmäteriförrättning på ansökan av dödsbo har, sedan oenighet uppstått i...
 • RH 1995:48: Fråga om förares uppsåt vid olovlig körning på grund av bristande behörig...
 • RH 1995:49: Särskild rättsverkan i form av straffskatt enligt lag (1961:181) om försä...
 • RH 1995:50: Bodelningsförrättare har förordnats trots invändning om att all makarnas...
 • RH 1995:51: Påföljd för mordbrand.
 • RH 1995:52: Tingsrätt har vid avgörande av ärende bestått av en lagfaren domare i stä...
 • RH 1995:53: Ett i en kallelse intaget, vitessanktionerat föreläggande att komma perso...
 • RH 1995:55: En tingsrätt meddelade mellandom i frågan huruvida en köpare av fastighet...
 • RH 1995:56: Anslutningsöverklagande förfallet om prövningstillstånd ej meddelas beträ...
 • RH 1995:58: Fråga om sammanträde som hållits vid fastighetsdomstolen var att betrakta...
 • RH 1995:59: Bonniers Månadstidningar AB har i en tidning publicerat en bild av en byr...
 • RH 1995:60: Val av påföljd för grovt rattfylleri.
 • RH 1995:61: En gärningsbeskrivning angående falsk tillvitelse har ansetts ej innefatt...
 • RH 1995:62: Vid försäljning av en bostadsrättslägenhet har säljaren uppgivit att läge...
 • RH 1995:63: Eftersom åklagarens gärningsbeskrivning inte har ansetts omfatta åtal för...
 • RH 1995:64: Fråga om entledigande av offentlig försvarare som utsatts för hot.
 • RH 1995:65: Hantering av ett parti narkotika om ca 100 gram har inte bedömts som grov...
 • RH 1995:66: Fråga om ett aktiebolag i mål om tvångslikvidation haft giltig ursäkt för...
 • RH 1995:67: Tillgrepp i olåst villa av egendom, värd omkring 1 500 kr, har bedömts so...
 • RH 1995:68: Tillgrepp i sjukhus av egendom av ringa värde har bedömts som snatteri....
 • RH 1995:69: Yrkande om föreläggande för kärande att ställa säkerhet enligt 1 och 3 §§...
 • RH 1995:70: Fråga om eventuellt uppsåt vid åtal för mord. Även fråga om straffmätning...
 • RH 1995:71: Fråga om en avsändare kunnat räkna med att hans försändelse skulle bli fö...
 • RH 1995:72: Fråga om betydelsen av att utmärkningen av vilken eller vilka platser som...
 • RH 1995:73: Mål om betalningsföreläggande överlämnades till tingsrätt. Handlingarna t...
 • RH 1995:74: Fråga om vållande till kroppsskada i samband med grov vårdslöshet i trafi...
 • RH 1995:75: För att felparkeringsavgift skall kunna utkrävas måste vägmärken och till...
 • RH 1995:76: Enbart ett påstående från åklagaren om att ett icke namngivet vittne, som...
 • RH 1995:77: Bouppteckning har ansetts ogiltig, eftersom efterarvingar varit gode män....
 • RH 1995:78: Påföljden för grovt rattfylleri och vållande till annans död, grovt brott...
 • RH 1995:79: I ett dispositivt tvistemål har endast ett av kärandens båda yrkanden bif...
 • RH 1995:80: Cykel, som tillgripits från ägaren och därefter övergivits, har anträffat...
 • RH 1995:81: En privatperson utförde visst arbete åt aktiebolaget X. Ersättningen för...
 • RH 1995:82: En fastighetsmäklare har till följd av förbiseende av övergång till somma...
 • RH 1995:83: Fråga om medtilltalad, som vid förhör under ed angående annan tilltalad l...
 • RH 1995:84: Underhållsskyldig, som genom lagakraftvunnen dom nekats jämkning av honom...
 • RH 1995:85: Bestämmelsen i 3 kap. 5 § föräldrabalken har ansetts utgöra hinder för en...
 • RH 1995:86: Sedan tingsrätt i dom tillerkänt modern ensam vårdnad om barnet men inte...
 • RH 1995:87: I mål om avhysning har hovrätten godtagit rättegångsfullmakt undertecknad...
 • RH 1995:88: Fråga om ersättningsskyldighet för en värderingsfirma som i ett värdering...
 • RH 1995:89: Sedan en bank betalat ut ett belopp på en korsad check kontant till ett b...
 • RH 1995:90: Vid övningskörning har såväl övningsledaren som eleven fällts till ansvar...
 • RH 1995:91: Rätt till ersättning för kränkning enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen har...
 • RH 1995:92: En klagande som fått sitt överklagande prövat i sak har ansetts inte kunn...
 • RH 1995:93: Hot om att låta spränga kronofogdemyndighet i luften har framförts per te...
 • RH 1995:94: I mål om ansvar för vållande till kroppsskada har hovrätten funnit att de...
 • RH 1995:95: I bötesmål avgjorde tingsrätten även en fråga om bättre rätt till viss eg...
 • RH 1995:96: Sedan en hyresgäst med stöd av 12 kap. 21 § JB deponerat hyresbelopp avse...
 • RH 1995:97: Straffbar nedskräpning i samband med jordbruksverksamhet.
 • RH 1995:98: Fråga om avkastningsränta och dröjsmålsränta enligt räntelagen på skadest...
 • RH 1995:99: Det har inte ansetts att en person, som kandiderade för uppdrag som riksd...
 • RH 1995:100: En äldre man påkördes av en bil och skadades allvarligt. Efter två månade...
 • RH 1995:101: Att ett fordon i anslutning till en vägkorsning passerar ett i annat körf...
 • RH 1995:102: Frågor om rekvisiten för grov oredlighet mot borgenärer (skalbolagsaffäre...
 • RH 1995:103: Hyresnämndsmål. Allmännyttigt bostadsföretag har förelagts enligt 12 kap....
 • RH 1995:104: Hyresnämndsmål. Sådana brister som utgör hinder och men i nyttjanderätten...
 • RH 1995:105: Hyresnämndsmål. Villkor vid hembud enligt den s.k. ombildningslagen har i...
 • RH 1995:106: Hyresnämndsmål. Att hyresgäst för viss månad erlagt ett lägre belopp än v...
 • RH 1995:107: Hyresnämndsmål. Ett hembud enligt 7 § lagen (1982:352) om rätt till fasti...
 • RH 1995:108: Beslut av kronofogdemyndighet i lönegarantimål där lagen (1970:741) om st...
 • RH 1995:109: Närståendeförhållande enligt 4 kap. 3 § andra stycket 1 p. konkurslagen h...
 • RH 1995:110: Enligt stadfäst förlikning skulle A till B utge ett kapitalbelopp senast...
 • RH 1995:111: Månadsvisa sammanställningar från bank (transaktionsredovisningar), där h...
 • RH 1995:113: Befattning med ett stort antal legitimationshandlingar, checkblanketter m...
 • RH 1995:114: Hyresnämndsmål. Verkan - vid upprepad för sen hyresbetalning - av särskil...
 • RH 1995:115: Hyresnämndsmål. Tillstånd för kommun att överlåta hyresrätten till en läg...
 • RH 1995:116: Fråga i mål om förverkande av nyttjanderätt på grund av bostadsrättshavar...
 • RH 1995:117: Tillgrepp på apotek av narkotiskt preparat, värde ca 100 kr, har inte ans...
 • RH 1995:118: Påföljden för brott mot lagen (1982:821) om transport av farligt gods.
 • RH 1995:119: Fråga, då kvarstadssökande visar sannolika skäl för sin fordran, om det s...
 • RH 1995:120: Exekutiv auktion beträffande fastigheter hade vid tre tillfällen ogiltigf...
 • RH 1995:121: Fråga om påföljdseftergift enligt 29 kap. 6 § brottsbalken.
 • RH 1995:122: Utgången av ett dispositivt tvistemål har    ansetts ha synnerlig betydel...
 • RH 1995:123: För tillämpning av reglerna om rättegånghinder erfordras inte att någon p...
 • RH 1995:125: Tillgrepp av väska, som hängde på den stol på vilken målsäganden satt, ha...
 • RH 1995:126: Åklagare har    yrkat ansvar för obestämt antal gärningar under viss tid....
 • RH 1995:127: Fastighetsmäklare har  handlat i strid mot god mäklarsed när han övertala...
 • RH 1995:128: Brott mot upphovsrättslagen avseende alster av brukskonst (jackor). Fråga...
 • RH 1995:129: Uttag har gjorts med bankomatkort under tid då kortets ägare deltagit i e...
 • RH 1995:130: Sedan den ena parten i ett tvistemål överklagat tingsrättens dom i huvuds...
 • RH 1995:131: Arrendatorer har ansetts som sakägare i ledningsrättsmål, oaktat arrendet...
 • RH 1995:132: Skuldsanering.
 • RH 1995:133: Allmän rättshjälp har beviljats i rättslig angelägenhet, som uppkommit i...
 • RH 1995:134: Narkotikabrott. Fråga om rubricering av och påföljd vid upprepade innehav...
 • RH 1995:135: Fördelning av rättshjälpskostnader. Omfattar beviljad allmän rättshjälp f...
 • RH 1995:136: Fråga om en bank, som vid förvaltning av en värdepappersportfölj för kund...
 • RH 1995:137: Hyresnämndsmål. I mål om förlängning av hyresavtal har hyresnämnd delgivi...
 • RH 1995:138: Sedan en fastighet inropats på exekutiv auktion har gäldenären gjort gäll...
 • RH 1995:139: Fel adress i kungörelse om att inleda skuldsanering har ansetts utgöra rä...
 • RH 1995:140: Disciplinansvar, som meddelats veterinär i hans yrkesutövning, har inte a...
 • RH 1995:141: Vid huvudförhandling i ett mål om grovt narkotikabrott har tingsrätten be...
 • RH 1995:142: Borgensman har befunnits inte vara bunden av sitt borgensåtagande då huvu...
 • RH 1995:143: I mål om flerårigt grovt sexuellt utnyttjande av underårig utgjordes bevi...
 • RH 1995:144: Polisman, som åsidosatt föreskrifter om tillsyn av omhändertagna, har döm...
 • RH 1995:145: Testators vidkännande av sin underskrift har i visst fall ansetts kunna s...
 • RH 1995:146: Återbetalning av otillåten ersättning för anvisning av bostadslägenhet; f...
 • RH 1995:147: I ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp intogs villkor om att...
 • RH 1995:148: Påföljden för smuggling av eldningsolja från Finland till Sverige, varvid...
 • RH 1995:149: Fråga om sammanvägning av antalet dagsböter vid gemensamt straff.
 • RH 1995:150: Fråga om person som handlat under inflytande av s.k. hundfobi skall vara...
 • RH 1995:151: Skadestånd har med hänsyn till omständigheterna i vissa fall tillerkänts...
 • RH 1995:152: Fråga om tolkning av villkor i spärrförbindelse. Innehavare av byggnadskr...
 • RH 1995:153: Sökandens skuldbörda har i förhållande till hennes ålder, arbetssituation...
 • RH 1995:154: Förutsättningar har ansetts föreligga att inleda skuldsanering för en per...
 • RH 1995:155: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:156: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:157: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:159: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:160: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:161: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:162: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:163: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:164: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:165: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:166: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:167: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:170: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:173: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:174: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:175: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:176: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:177: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:178: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:179: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:180: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:181: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:182: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:183: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:184: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:185: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:186: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:187: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:188: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:189: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:190: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:191: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:192: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:193: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:194: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:195: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:196: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:197: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:198: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:199: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:200: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:201: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:202: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:203: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:204: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:205: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:206: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:207: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:208: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:209: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:210: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:211: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:214: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:215: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:216: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:217: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:218: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:219: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:220: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:221: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:222: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:223: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:224: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:225: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:226: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:227: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:228: Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Refe...
 • RH 1995:229: Utvisning. - Referat nr 1 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:230: Utvisning. - Referat nr 2 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:231: Utvisning. - Referat nr 3 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:232: Utvisning. - Referat nr 4 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:233: Utvisning. - Referat nr 5 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:234: Utvisning. - Referat nr 6 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:235: Utvisning. - Referat nr 7 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:236: Utvisning. - Referat nr 8 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:237: Utvisning. - Referat nr 9 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:238: Utvisning. - Referat nr 10 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:239: Utvisning. - Referat nr 11 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:240: Utvisning. - Referat nr 12 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:241: Utvisning. - Referat nr 13 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:242: Utvisning. - Referat nr 14 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:243: Utvisning. - Referat nr 15 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:244: Utvisning. - Referat nr 16 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:245: Utvisning. - Referat nr 17 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:246: Utvisning. - Referat nr 18 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:247: Utvisning. - Referat nr 19 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:248: Utvisning. - Referat nr 20 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:249: Utvisning. - Referat nr 21 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:250: Utvisning. - Referat nr 22 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:251: Utvisning. - Referat nr 23 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:252: Utvisning. - Referat nr 24 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:253: Utvisning. - Referat nr 25 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:254: Utvisning. - Referat nr 26 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:255: Utvisning. - Referat nr 27 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:256: Utvisning. - Referat nr 28 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:257: Utvisning. - Referat nr 29 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:258: Utvisning. - Referat nr 30 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:259: Utvisning. - Referat nr 31 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:260: Utvisning. - Referat nr 32 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:261: Utvisning. - Referat nr 33 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:262: Utvisning. - Referat nr 34 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:263: Utvisning. - Referat nr 35 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:264: Utvisning. - Referat nr 36 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:265: Utvisning. - Referat nr 37 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:266: Utvisning. - Referat nr 38 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:267: Utvisning. - Referat nr 39 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:268: Utvisning. - Referat nr 40 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:269: Utvisning. - Referat nr 41 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:270: Utvisning. - Referat nr 42 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:271: Utvisning. - Referat nr 43 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:272: Utvisning. - Referat nr 44 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:273: Utvisning. - Referat nr 45 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:274: Utvisning. - Referat nr 46 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:275: Utvisning. - Referat nr 47 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:276: Utvisning. - Referat nr 48 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:277: Utvisning. - Referat nr 49 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:278: Utvisning. - Referat nr 50 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:279: Utvisning. - Referat nr 51 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:280: Utvisning. - Referat nr 52 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:281: Utvisning. - Referat nr 53 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:282: Utvisning. - Referat nr 54 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:283: Utvisning. - Referat nr 55 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:284: Utvisning. - Referat nr 56 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:285: Utvisning. - Referat nr 57 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...
 • RH 1995:286: Utvisning. - Referat nr 58 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under...