Rättsfall

Hovrätten år 1996

 • RH 1996:1: Tingsrätt har av förbiseende tagit upp tvistemål till handläggning enligt...
 • RH 1996:2: Påföljden för grov förskingring och stöld avseende nästan en halv miljon...
 • RH 1996:3: Försäkringsgivare har som förstahandsgrund för sitt bestridande att utge...
 • RH 1996:4: I mål om ansvar för våldsamt upplopp har deltagare i folksamlingen ansett...
 • RH 1996:5: Fråga - i lönegarantimål - om semesterersättning omfattas av 12 § första...
 • RH 1996:6: Frågan om en kommun kan försättas i konkurs har besvarats nekande.
 • RH 1996:7: Ställföreträdare för aktiebolag har enligt 77 a § uppbördslagen ålagts be...
 • RH 1996:8: Vid bestämmande av underhållsskyldigs bidragsförmåga har vid beräkningen...
 • RH 1996:9: En part i ett indispositivt tvistemål har ansetts sakna rätt att överklag...
 • RH 1996:10: Fråga om påföljd för grov skadegörelse.
 • RH 1996:11: Förbehållsbelopp enligt 15 kap. 6 a § UB har bestämts utifrån gäldenärens...
 • RH 1996:12: Vid köp av fast egendom har stämpelskatt fastställts på grundval av köpes...
 • RH 1996:13: Omprövning enligt 28 § skuldsaneringslagen. Fråga om omprövningen även ka...
 • RH 1996:14: Bilförare som iakttagit stopplikt men brustit i uppmärksamhet innan hon k...
 • RH 1996:15: Skuldsanering vägrad då gäldenärens personliga och ekonomiska förhållande...
 • RH 1996:16: Förmånsrätt för hyresfordringar ansågs utgå i all egendom som omfattades...
 • RH 1996:17: Genom en s.k. investorleasingaffär förvärvade en investor en stordator fr...
 • RH 1996:18: Fråga om ansvar för vållande till kroppsskada. Även fråga om arbetstagare...
 • RH 1996:19: Synnerliga skäl har ansetts föreligga att bestämma påföljden till fängels...
 • RH 1996:21: En konkursförvaltares arvode har satts ned med hänsyn till att han gett i...
 • RH 1996:22: En person som åtalats för olovlig körning har bestritt ansvar på grund av...
 • RH 1996:23: Påföljden för uppsåtligt brott mot förbudet mot att inneha kniv på allmän...
 • RH 1996:24: En polisman ingrep tillsammans med en kollega mot en person, som hade gjo...
 • RH 1996:25: Sedan köpeavtal om överlåtelse av tomträtt underskrivits har säljaren int...
 • RH 1996:26: Hyresgäster, som inte fått några hyresavier eller annan information om de...
 • RH 1996:27: Om konkursförvaltare av egna medel gottgjort eller skall gottgöra ett sak...
 • RH 1996:28: Olaga hot bedömt som grovt brott.
 • RH 1996:29: Narkotikabrott bestående i innehav av 8,97 g amfetamin har ansetts som ri...
 • RH 1996:30: Fråga om påföljd - fängelse eller villkorlig dom - för bestickning och mu...
 • RH 1996:31: Mellan en fastighetsägare och staten har träffats avtal om uthyrning av b...
 • RH 1996:32: Mångfaldigande av s.k. pressklippstidning och spridning av denna i ca 30...
 • RH 1996:33: Skuldsanering har förklarats omfatta också en fordran på skadestånd i anl...
 • RH 1996:34: I kravet på att gäldenären, för att beviljas skuldsanering, gör ansträngn...
 • RH 1996:35: Påföljden för vårdslöshet i trafik - bestående i att en personbil fördes...
 • RH 1996:36: Kronofogdemyndigheten hade uppskattat ett ungefärligt värde på gäldenären...
 • RH 1996:37: En arbetstagare har inte, fastän lönegarantilagen av hovrätten i målet be...
 • RH 1996:38: I samband med överlåtelser av aktier i ett bolag hade två personer var fö...
 • RH 1996:39: Hyresnämndsmål. Fastighetsägarens vägran att lämna ut information med avs...
 • RH 1996:40: Tingsrätten återförvisade till kronofogdemyndigheten ärende som myndighet...
 • RH 1996:41: Fråga om tillämpning av 7 kap. 31 § jordabalken.
 • RH 1996:42: Straffvärde och påföljd vid grov förskingring.
 • RH 1996:43: Part, som vid tingsrätten fört fastställelsetalan rörande ett hyresförhål...
 • RH 1996:44: Bestämmelserna om häktning har ansetts inte vara tillämpliga vid talan jä...
 • RH 1996:45: Ett överklagande anlände till tingsrättens lokaler sista dagen för överkl...
 • RH 1996:46: Skuldsanering har ej beviljats gäldenär, som under de senaste tre åren in...
 • RH 1996:47: Uppdragstagare som mot betalning utfört besiktning av en fastighet inför...
 • RH 1996:48: En exekutionstitel som ålägger ett bolag betalningsskyldighet kan ligga t...
 • RH 1996:49: Skuldsanering ansågs inte utesluten redan på grund av att fordringar på s...
 • RH 1996:50: Adoption av barn under 18 år vars moder avlidit och vars fader är utan de...
 • RH 1996:51: Utländsk medborgare på tillfälligt besök i Sverige har gjort sig skyldig...
 • RH 1996:52: Innehav av handikappanpassad bil, värd 44 000 kr, har inte ansetts utgöra...
 • RH 1996:53: Fråga, i mål om försök till mordbrand, om försökspunkten är uppnådd.
 • RH 1996:54: Försäkringstagare som tecknat två försäkringsavtal, det ena i egenskap av...
 • RH 1996:55: Bilförare, som underlåtit att iaktta väjningsplikt vid utfart in på huvud...
 • RH 1996:56: Åklagaren har, sedan mer än tio år förflutit från det att påstått grovt s...
 • RH 1996:57: Kravet på s.k. kvalificerad insolvens har inte ansetts uppfyllt beträffan...
 • RH 1996:58: En domare, som tidigare har deltagit i avgörandet av ett tvistemål, har a...
 • RH 1996:59: I ett ärende om skuldsanering hade det varken hos kronofogdemyndigheten e...
 • RH 1996:60: Tingsrätten dömde en banktjänsteman för grov förskingring till villkorlig...
 • RH 1996:61: Ett antal anställda vid ett kommunalt daghem har i brev till förvaltnings...
 • RH 1996:62: Att meddela utslag i mål om betalningsföreläggande utan att fästa avseend...
 • RH 1996:63: En gäldenär med skulder om ca 623 000 kr, varav 440 000 kr solidariskt me...
 • RH 1996:64: Omkörning, vid vilken bilföraren kommit över i den mötande trafikens körf...
 • RH 1996:65: En anställd vid ett bolag har ansetts ha ett sådant inflytande över bolag...
 • RH 1996:67: Frågan om bilist har kunnat förlita sig på gul kantmarkering vid parkerin...
 • RH 1996:68: Sedan tilltalad har uteblivit från huvudförhandling i hovrätten utan att...
 • RH 1996:69: Fråga om ansvar för s.k. dödshjälp. Ett åtal för dråp har ogillats efters...
 • RH 1996:70: Fråga om svensk domstols behörighet att i äktenskapsmål med internationel...
 • RH 1996:71: Fråga om tillämpligt taxeringsvärde vid fastställande av jämförelsevärde...
 • RH 1996:72: I mål om skuldsanering har förelegat sådana svårigheter att göra en någor...
 • RH 1996:73: I ett mål om fordran på grund av borgensförbindelse har invändning gjorts...
 • RH 1996:74: Fråga om advokat är berättigad till ersättning enligt helgförhandlingstax...
 • RH 1996:75: Kommun har inte ansetts kunna försättas i konkurs.
 • RH 1996:76: Fråga om eget uttag i aktiebolag kan vara att anse som förskingring. Vida...
 • RH 1996:77: En banks kostnad för krisgruppsarbete i anledning av ett bankrån har, mot...
 • RH 1996:78: I mål angående kontrollavgift vid olovlig parkering ifrågasatte bilägaren...
 • RH 1996:79: Förverkande enligt ordningslagen av vapen värt 5 000 kr har ansetts skäli...
 • RH 1996:80: Tingsrätten återförvisade till kronofogdemyndigheten ett ärende som myndi...
 • RH 1996:81: Tillämpning av bestämmelsen i 34 § 1 st. 4. rättshjälpslagen om s.k. intr...
 • RH 1996:82: Åtal för skadegörelse - bestående i att en 15-årig yngling och hans gängk...
 • RH 1996:83: Kronofogdemyndigheten har ansetts äga rätt att utan lagstöd fatta ett int...
 • RH 1996:84: Svensk domstol har inte ansetts behörig att pröva en talan mot en utländs...
 • RH 1996:85: En man, som för andra gången fällts till ansvar för värnpliktsbrott, har...
 • RH 1996:86: Svensk domstols behörighet att handlägga en tvist där 10 kap. 3 § rättegå...
 • RH 1996:87: Vid tolkning av begreppet "barn" i 16 kap. 10 a § brottsbalken...
 • RH 1996:88: Samäganderätt till egendom efter bodelning och äktenskapsförord mellan ma...
 • RH 1996:89: Fråga om hovrätten får avgöra mål utan huvudförhandling då överklagandet...
 • RH 1996:90: Påföljden för snatteri i butik av en vara värd 86 kr har bestämts till da...
 • RH 1996:91: Kvinna, som inrest till Sverige, har vid inresan sanningslöst uppgivit at...
 • RH 1996:92: Bilförare som under färd på europaväg i hög hastighet tillfälligt ägnat u...
 • RH 1996:93: Gäldenären har ansetts vara skyldig att, vid de försök till uppgörelse me...
 • RH 1996:94: Fråga i mål om försäkringsersättning om beviskrav för att bilen stulits n...
 • RH 1996:95: Fråga om tolkningen av begreppet näringsidkare i skuldsaneringslagen.
 • RH 1996:96: A var anställd av ungdomsorganisationen B för att organisera ett ungdomsl...
 • RH 1996:97: Påföljd för grovt sjöfylleri och vållande till kroppsskada har på grund a...
 • RH 1996:98: En ansökan av en kvinna (uppgiven sambo) att få bo kvar i en bostad till...
 • RH 1996:99: Ställföreträdaren för ett bolag har strax innan bolaget försattes i konku...
 • RH 1996:100: Fråga om en person genom s.k. passiv rökning av cannabis kan uppnå sådana...
 • RH 1996:101: Hantering av sammanlagt 260 kg respektive 329 kg kat har bedömts som nark...
 • RH 1996:102: Allmän skälighetsbedömning av ansökan om skuldsanering beträffande gälden...
 • RH 1996:103: Hyresnämndsmål. Löfte till hyresgästen att i framtiden få överlåta hyresr...
 • RH 1996:104: Hyresnämndsmål. I mål angående förlängning av hyresavtal har hovrätten fu...
 • RH 1996:105: Hyresnämndsmål. Vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt har hos hyre...
 • RH 1996:106: Hyresförhandling enligt förhandlingsordning har ansetts avslutad och hyre...
 • RH 1996:107: Hyresnämndsmål. Kommunen hyr en lokal, som inretts med bostadslägenheter,...
 • RH 1996:108: Hyresgästen sade upp hyresavtalet för villkorsändring enligt 12 kap. 58 a...
 • RH 1996:109: Preskriptionstiden i 12 kap. 61 § jordabalken beträffande andrahandshyres...
 • RH 1996:110: Om i en allmän domstol pågår mellan parter mål om rätt till umgänge med e...
 • RH 1996:111: A och B har gått i borgen såsom för egen skuld för lån som ett aktiebolag...
 • RH 1996:112: Fråga om den processledning som bör vidtas innan en stämningsansökan avvi...
 • RH 1996:113: A fick kännedom om att C hade behov av en telefonväxel med viss kapacitet...
 • RH 1996:114: Styrelseledamöters ansvar enligt 13 kap. 2 § aktiebolagslagen. Fråga om v...
 • RH 1996:115: Den som godkänts som advokat i något annat EG-land är enligt 8 kap. 9 § r...
 • RH 1996:116: I entreprenadtvist hävdar den ena parten att fast pris avtalats medan mot...
 • RH 1996:117: Rättegångsbalken ger inte uttryckligen någon möjlighet att anslutningsvis...
 • RH 1996:118: De personliga förhållandena i form av psykisk ohälsa har ansetts konstitu...
 • RH 1996:119: Preskription av bokföringsbrott har räknats från den tidpunkt då skyldigh...
 • RH 1996:120: Regelmässigt får det anses ingå i en försvarares rätta fullgörande av sit...
 • RH 1996:121: Fråga om vilket stöd domstol bör kräva för en advokats invändning att hin...
 • RH 1996:122: Leverantör, som med en agent träffat avtal med skiljedomsklausul, har mot...
 • RH 1996:123: Skuldsanering har inte beviljats gäldenär på grund av att det varit för t...
 • RH 1996:124: Ansvar för innehav, försäljning m.m. av sprit som varit föremål för varus...
 • RH 1996:125: Fråga om ännu icke förfallna studiemedel skulle omfattas av en skuldsaner...
 • RH 1996:126: Ett målsägandebiträde som förordnats vid tingsrätten har ansetts inte ha...
 • RH 1996:127: Åtgärd efter det att brottet fullbordats har inte ansetts kunna kvalifice...
 • RH 1996:128: Innebörden av uttrycket "använda bilbältet" i vägtrafikkungörel...
 • RH 1996:129: En ensamstående 37-årig kvinna med ett minderårigt barn och en inkomst om...
 • RH 1996:130: Fråga om köpare av en fastighet reklamerat fel i fastigheten inom skälig...
 • RH 1996:131: Om den ena maken är död och den efterlevande skall klandra förrättad bode...
 • RH 1996:132: Utlänning har vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd sedan mi...
 • RH 1996:133: Straffansvar för dataintrång är uteslutet om gärningen i fråga är belagd...
 • RH 1996:134: Fråga om grunderna för bestämmande av arvode till förvaltare i konkurs....
 • RH 1996:135: Fråga vid utmätning om betydelsen av gäldenärens invändningar om att beta...
 • RH 1996:136: Fastighetsmäklares skadeståndsansvar i fall då det vid köpeförhandling ak...
 • RH 1996:137: Hyresnämndsmål. Fråga om vilka ombyggnadsåtgärder som krävs i ett hus för...
 • RH 1996:138: Hyresnämndsmål. I mål om fastställelse av hyra enligt 12 kap. 55 § jordab...
 • RH 1996:139: Överlåtelse av bidrag som sökts men ännu ej beviljats har, när denuntiati...
 • RH 1996:140: Fråga om inte förfallna studieskulder skulle omfattas av skuldsanering ha...
 • RH 1996:141: Tingsrätts beslut att vilandeförklara mål om utfående av försäkringsersät...
 • RH 1996:142: Försäljning av lös egendom på auktion har ansetts ske i kommission.
 • RH 1996:144: Föräldraansvar och nödrätt.
 • RH 1996:145: Vite enligt marknadsföringslagen har inte jämkats trots att vitesförelägg...
 • RH 1996:146: Skuldsanering ansågs inte utesluten enbart på grund av att gäldenärens sa...
 • RH 1996:147: En sextonårig yngling har i sitt bostadsrum, på sluten avdelning i en ins...
 • RH 1996:148: Falska sedlar har inte ansetts kunna utgöra ett sådant hjälpmedel som avs...
 • RH 1996:149: Förutsättningar har ansetts saknas att besluta om s.k. utredningshäktning...
 • RH 1996:150: Uppgjord behandlingsplan för kontraktsvård har, med hänsyn till dess inne...
 • RH 1996:151: Arbetstagare som avbrutit föräldraledighet och åter ställt sig till arbet...
 • RH 1996:152: Bilförare, som i samband med vänstersväng under goda sikt- och trafikförh...
 • RH 1996:153: I samband med ett generationsskifte har K.F. -- ställföreträdare för ett...
 • RH 1996:154: Formföreskrifterna vid köp av fast egendom har inte ansetts utgöra hinder...
 • RH 1996:155: Förälders rätt till umgänge med barn bosatt i Ryssland har bedömts enligt...
 • RH 1996:156: Ett hyresavtal innehållande villkor om indexreglering av hyran har förlän...
 • RH 1996:157: Olaga vapeninnehav av omändrad skarpladdad startrevolver har inte rubrice...
 • RH 1996:158: Påföljden för brott mot upphovsrättslagen -- försäljning av piratkopior a...
 • RH 1996:159: Behörighet för kommunal daghemsföreståndare att ingå avtal för kommunens...
 • RH 1996:160: En person fäste ett tiokronorsmynt vid ett snöre och stoppade myntet i en...
 • RH 1996:161: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 1...
 • RH 1996:162: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 2...
 • RH 1996:163: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 3...
 • RH 1996:164: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 4...
 • RH 1996:165: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 5...
 • RH 1996:166: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 6...
 • RH 1996:167: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 7...
 • RH 1996:168: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 8...
 • RH 1996:169: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 9...
 • RH 1996:170: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 1...
 • RH 1996:171: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 1...
 • RH 1996:172: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 1...
 • RH 1996:173: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 1...
 • RH 1996:174: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 1...
 • RH 1996:175: Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 1...