Rättsfall

Hovrätten år 1997

 • RH 1997:1: Det s.k. Kodemordet: Gärningsman som var drygt 18 år gammal, har dömts fö...
 • RH 1997:2: Staten har befunnits ej ha gjort sig skyldig till fel eller försummelse v...
 • RH 1997:3: Ett par makar har inför förestående äktenskapsskillnad slutit avtal om bo...
 • RH 1997:4: Fråga om häktning i hovrätt efter överträdelse av reseförbud med anmälnin...
 • RH 1997:5: Efter förlikning i ett mål om fordran tillerkände tingsrätten svarandens...
 • RH 1997:6: Avtal om underhållsbidrag till barn har träffats med hjälp av en kommuns...
 • RH 1997:7: Preskription har ansetts avbruten genom att borgenären i skrift till gäld...
 • RH 1997:8: Påföljden för brott mot knivförbudslagen har bestämts till penningböter....
 • RH 1997:9: Två fastigheter har åsatts taxeringsvärde för byggnad trots att de vid ti...
 • RH 1997:10: Sedan kronofogdemyndigheten beviljat gäldenären uppskov med betalning av...
 • RH 1997:11: Fråga om bevisvärde av s.k. identifikationsbevisning.
 • RH 1997:12: I mål om hastighetsöverträdelse har åklagaren som enda bevisning åberopat...
 • RH 1997:13: Fråga om alster av brukskonst (jackor) varit skyddade enligt upphovsrätts...
 • RH 1997:14: Straffmätning i mål om grovt rattfylleri.
 • RH 1997:15: När betydande skulder uppkommit genom borgensåtaganden som gäldenären bef...
 • RH 1997:16: Fastighetsmäklare har vid förmedling av fastighetsköp handlat i strid med...
 • RH 1997:17: Vite har undanröjts med hänsyn till att laga förfall ansetts föreligga fö...
 • RH 1997:18: Fråga huruvida yrkande om editionsföreläggande, som framställs först i ho...
 • RH 1997:19: Bestämmelsen i 12 kap. 25 § jordabalken om att hyresgäst vid sin användni...
 • RH 1997:20: Särskild anledning till adoption av en 21-åring i strid mot hennes moders...
 • RH 1997:21: Barn har rätt att föra talan om att lämnad faderskapsbekräftelse saknar v...
 • RH 1997:22: Sedan köpare av fastighet tillträtt en i vart fall 170 år gammal byggnad...
 • RH 1997:23: Tingsfiskal som utan laglig grund förverkat villkorligt medgiven frihet h...
 • RH 1997:24: Under firandet av Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag har en pe...
 • RH 1997:25: Ringa fall av åsidosättande av villkor i tillståndsbeslut enligt miljösky...
 • RH 1997:26: Vid utmätning av lön har gäldenären förbehållits bl.a. ett belopp motsvar...
 • RH 1997:27: Skuldsanering har inte beviljats en person som under de senaste åren ådra...
 • RH 1997:28: Bärande av armbindel med nazistiskt hakkors har i och för sig ansetts kun...
 • RH 1997:29: Hyra; ersättning till uppsagd lokalhyresgäst i tvist där hyresvärden för...
 • RH 1997:30: Åklagares klagan över domvilla till nackdel för tilltalad har lämnats uta...
 • RH 1997:31: Vid fastighetsköp har i en annons och i en fastighetsbeskrivning angetts...
 • RH 1997:32: En ensamstående man har ansökt om adoption av en ung man, flykting från B...
 • RH 1997:33: Det har inte ansetts att fyra personer, som varit kommunala befattningsha...
 • RH 1997:34: Påföljden för grovt rattfylleri har bestämts till villkorlig dom jämte da...
 • RH 1997:35: Överförmyndare har ansetts behörig att föra talan hos tingsrätt om utdöma...
 • RH 1997:36: Hovrätten fastställde tingsrättens domslut varigenom tilltalad dömts till...
 • RH 1997:37: Enligt 5 § 4 lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordisk...
 • RH 1997:38: Enligt 8 § första stycket 7 rättshjälpslagen (1972:429) får allmän rättsh...
 • RH 1997:39: I ett avtal om köp av fast egendom har köparen förbundit sig att under vi...
 • RH 1997:40: Fråga om en fest som ungdomar anordnat skall anses som en offentlig danst...
 • RH 1997:41: Borgenär vidtog i kravbrev en inkassoåtgärd som avsåg en inte ersättnings...
 • RH 1997:42: Tilltalad dömdes av tingsrätten för bl.a. misshandel, som bedömdes som ri...
 • RH 1997:43: Fråga om påföljd - fängelse eller villkorlig dom - för bestickning och mu...
 • RH 1997:44: Den, som varit förordnad som biträde enligt rättshjälpslagen, har inte an...
 • RH 1997:45: Lagfart har beviljats efter lagfartssammanträde. Bl.a. fråga huruvida för...
 • RH 1997:46: Editionsföreläggande mot bank.
 • RH 1997:47: Det i lagen (1947:164) om förbud mot politiska uniformer stadgade förbude...
 • RH 1997:48: Riksdagsledamot har dömts för två fall av grovt bedrägeri till villkorlig...
 • RH 1997:49: En anställd på ett sjukhus har, i avsikt att beröva sig själv livet, vid...
 • RH 1997:50: En person som i utlandet köpt ett läkemedel innehållande bromazepam, som...
 • RH 1997:51: Vid straffvärdebedömningen har befattning med s.k. LSD-trippar i överlåte...
 • RH 1997:52: Bevisvärdering i sexualbrottmål.
 • RH 1997:53: Nazistisk demonstration med nazistiska symboler, romerska hälsningar, Sie...
 • RH 1997:54: Ungdomar har på kyrkogårdar haft omkull eller sönderbrutit gravvårdar m.m...
 • RH 1997:55: Fråga om tvångslikvidation. Aktiebolag har till efterföljande av ett likv...
 • RH 1997:56: Vid bestämmandet av det skadestånd en hyresgäst skulle erlägga enligt 12...
 • RH 1997:57: Påföljd för grovt rattfylleri har bestämts till skyddstillsyn med särskil...
 • RH 1997:58: Offentlig försvarare har utan rättens tillstånd ställt platsombud för sig...
 • RH 1997:59: Beslut om umgängesrätt upphävt då umgängesrättshavaren inte utnyttjat sin...
 • RH 1997:60: Fråga om det har någon betydelse för giltigheten av torskfiskeförbud som...
 • RH 1997:61: Införande av vissa uppgifter om annan i en kontaktannons på Internet har...
 • RH 1997:62: Sedan tingsrätten hävt beslut om kvarstad uppkom fråga om rättelse av bes...
 • RH 1997:63: Staten har betraktats som enskild part i ärende rörande verkställighet av...
 • RH 1997:64: Rätt till muntlig förhandling har ansetts föreligga i skuldsaneringsärend...
 • RH 1997:65: I köp av en fastighet ingick industritillbehör. Efter förvärvet men innan...
 • RH 1997:66: Hyresrätten till en lokal har ansetts förverkad när hyresgästen, som enli...
 • RH 1997:67: Hyresnämndsmål. När en hyresgäst och medlemmar av hans familj behövt anvä...
 • RH 1997:68: Hyresnämndsmål. Sedan en hyresvärd begärt förhandlingsordning har hyresgä...
 • RH 1997:69: Vid gärningstillfället har införsel av alkohol som ej tillkännagetts för...
 • RH 1997:70: Återställande av försutten tid har ej medgivits när tilltalad som valt at...
 • RH 1997:71: Arbetstagare, som sagts upp före arbetsgivarens konkurs och vars anställn...
 • RH 1997:72: En överlåtelse av en bostadsrätt blir inte giltig gentemot bostadsrättsfö...
 • RH 1997:73: Vid verkställighet av polismyndighets beslut om omhändertagande enligt la...
 • RH 1997:74: Tingsrätten fann att det förelåg övertygande bevisning om att de tilltala...
 • RH 1997:75: Efter uppsägning, som gjorts av hyresvärden, har hyresgästen ansökt hos h...
 • RH 1997:76: Rätt till ersättning för rättegångskostnad i resningsärende har ansetts f...
 • RH 1997:77: En banktjänsteman, som var chef för en banks lokalkontor, förorsakade ban...
 • RH 1997:78: Utgångspunkten för sexmånaderstiden enligt 2 kap. 8 § konkurslagen har an...
 • RH 1997:79: En tidigare obduktionstekniker, som planerade att öppna en chiropraktorsk...
 • RH 1997:80: När frågan om beviljande av rättshjälp angår samma omständigheter som den...
 • RH 1997:81: Fråga huruvida enskild klagande i brottmål, vilken uteblivit från sammant...
 • RH 1997:82: Fråga om grovt svindleri vid underlåtenhet att i delårsrapport informera...
 • RH 1997:83: En danstillställning med ett par hundra deltagare vilken anordnats av en...
 • RH 1997:84: Lönegaranti för utländsk medborgare, bosatt utomlands. Arbetstagaren har...
 • RH 1997:85: Sedan A avlidit har B väckt talan mot dödsboet och mot den enda dödsbodel...
 • RH 1997:86: Den omständigheten att mellan parterna i en domstol pågår mål om umgänges...
 • RH 1997:87: Fråga om hyrestagare kan ha retentionsrätt i den förhyrda egendom som han...
 • RH 1997:88: Ett handelsbolag hade trätt i likvidation till följd av att antalet bolag...
 • RH 1997:89: Fråga om försäljning av folköl till ungdom under 18 år är att anse som ri...
 • RH 1997:90: Försök till varusmuggling avseende cigarretter, för vilka tull och avgift...
 • RH 1997:91: Påföljden för sexuellt ofredande - bestående i att en man vid sex tillfäl...
 • RH 1997:92: En talan, som går ut på att tingsrätten skall fastställa hur det maximala...
 • RH 1997:93: Hyresgästerna debiteras tillsammans med hyran en obligatorisk avgift för...
 • RH 1997:94: Mål om betalningsföreläggande överlämnades till tingsrätt. Handlingarna u...
 • RH 1997:95: Artikel 6 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna m.m. ha...
 • RH 1997:96: En fastställelsetalan grundad på ett med stöd av 28 § skuldebrevslagen kv...
 • RH 1997:97: Hyresvärden, ett kreditinstitut, har sagt upp lokalhyresgästen till avfly...
 • RH 1997:98: En man har under flera år varit samboende med en kvinna i hennes bostadsl...
 • RH 1997:99: Bevisbördans placering och kravet på bevisningens styrka vid tvist mellan...
 • RH 1997:100: Avtal om utländskt forum (s.k. prorogationsavtal) har ansetts träffat. Se...
 • RH 1997:101: Varusmuggling avseende narkotika som avbröts då gärningsmannen togs ut fö...
 • RH 1997:102: Tillstånd till adoption har ansetts böra medges med hänsyn till familjefö...
 • RH 1997:103: En s.k. båtförsäkring kan vara att anse som sjöförsäkring. Tvist om ersät...
 • RH 1997:104: En hemförsäkring, som innefattade egendomsskydd, har ansetts omfatta ocks...
 • RH 1997:105: Fråga om det finns synnerliga skäl att bevilja anstånd med betalning av s...
 • RH 1997:106: I ett mål om förlängning av hyresavtal har hovrätten särskilt framhävt de...
 • RH 1997:107: En konkursförvaltare har bevakat en statens fordran enligt lönegarantilag...
 • RH 1997:108: Hyresgäst har enligt 12 kap. 21 § jordabalken deponerat hyra hos länsstyr...
 • RH 1997:109: Utan hinder av hyresnämnds och hovrätts prövning enligt hyresförhandlings...
 • RH 1997:110: Bestämmelserna om hävande av skiljedom efter klander har ansetts omfatta...
 • RH 1997:111: Beslut fattat av ett organ inom Svenska Travsportens Centralförbund avsee...
 • RH 1997:112: För att få bifall till sitt yrkande om jämkning av ersättning för persons...
 • RH 1997:113: En gäldenär har varken informerat sin största fordringsägare om sina ekon...
 • RH 1997:114: En skolchef erhöll ett antal anonyma försändelser, bl.a. vykort och andra...
 • RH 1997:115: Under moders förmyndarförvaltning har av underårigas medel periodvis förb...
 • RH 1997:116: En i ett förhandsavtal till upplåtelse av bostadsrätt intagen klausul att...
 • RH 1997:117: Fråga om nyttjande av tjänstebil för privata körningar har varit att betr...
 • RH 1997:118: Fråga om vad som gäller när två mål har till viss del identiska grunder,...
 • RH 1997:119: Fråga om en skiljeklausul mist sin verkan av rättegångshinder i enlighet...
 • RH 1997:120: Målsägandebiträde har förordnats för närstående till person som blivit up...
 • RH 1997:121: En guldsmed rånades i sin butik. I försäkringstvist med anledning av råne...
 • RH 1997:122: Säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken.
 • RH 1997:123: Fråga om en jägare, som förväxlat och med hagelgevär skjutit en s.k. spet...
 • RH 1997:124: Fråga om förutsättningarna för förverkande av fordon enligt 7 § lagen (19...
 • RH 1997:125: En hyresvärd har väckt talan mot en hyresgäst med yrkande om avhysning på...
 • RH 1997:126: Inbrott i läkemedelsförråd, där bl.a. en mindre mängd narkotikaklassad me...
 • RH 1997:127: Fråga om förutsättning för fortsatt företagsrekonstruktion.
 • RH 1997:128: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 1 av totalt 3...
 • RH 1997:129: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 2 av totalt 3...
 • RH 1997:130: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 3 av totalt 3...
 • RH 1997:131: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 4 av totalt 3...
 • RH 1997:132: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 5 av totalt 3...
 • RH 1997:133: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 6 av totalt 3...
 • RH 1997:134: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 7 av totalt 3...
 • RH 1997:135: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 8 av totalt 3...
 • RH 1997:136: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 9 av totalt 3...
 • RH 1997:137: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 10 av totalt...
 • RH 1997:138: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 11 av totalt...
 • RH 1997:139: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 12 av totalt...
 • RH 1997:140: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 13 av totalt...
 • RH 1997:141: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 14 av totalt...
 • RH 1997:142: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 15 av totalt...
 • RH 1997:143: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 16 av totalt...
 • RH 1997:144: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 17 av totalt...
 • RH 1997:145: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 18 av totalt...
 • RH 1997:146: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 19 av totalt...
 • RH 1997:147: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 20 av totalt...
 • RH 1997:148: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 21 av totalt...
 • RH 1997:149: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 22 av totalt...
 • RH 1997:150: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 23 av totalt...
 • RH 1997:151: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 24 av totalt...
 • RH 1997:152: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 25 av totalt...
 • RH 1997:153: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 26 av totalt...
 • RH 1997:154: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 27 av totalt...
 • RH 1997:155: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 28 av totalt...
 • RH 1997:156: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 29 av totalt...
 • RH 1997:157: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 30 av totalt...
 • RH 1997:158: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 31 av totalt...
 • RH 1997:159: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 32 av totalt...
 • RH 1997:160: Påföljd för unga lagöverträdare (under 18 år). - Referat nr 33 av totalt...
 • RH 1997:161: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...
 • RH 1997:162: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...
 • RH 1997:163: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...
 • RH 1997:164: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...
 • RH 1997:165: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...
 • RH 1997:166: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...
 • RH 1997:167: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...
 • RH 1997:168: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...
 • RH 1997:169: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...
 • RH 1997:170: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...
 • RH 1997:171: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...
 • RH 1997:172: Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat n...