Rättsfall

Hovrätten år 1998

 • RH 1998:1: EG-domstolens dom i det s.k Franzénmålet har inte ansetts utgöra hinder m...
 • RH 1998:2: Vid valet av vårdnadshavare för ett elvaårigt barn har hänsyn tagits till...
 • RH 1998:3: Fråga om förutsättningar för undanröjande av en i dom stadfäst förlikning...
 • RH 1998:4: Hyresnämndsmål. Hyresgäst som hyr bostadslägenhet i ett tvåfamiljshus har...
 • RH 1998:5: I mål om äktenskapsskillnad har tingsrätten förordnat om betänketid och f...
 • RH 1998:6: Processbehörighet i utsökningsförfarandet när part visats vara psykiskt s...
 • RH 1998:7: Tillämpning av 29 § lagen (1974:610) om inrikes vägtransport. Bl.a. fråga...
 • RH 1998:8: Gärningsmän, 16 och 17 år gamla, har dömts för mord och olaga hot, grovt...
 • RH 1998:9: Särskilda skäl att bevilja rättshjälp i mål om äktenskapsskillnad har ej...
 • RH 1998:10: Ansvar för olaga yrkesmässig trafik har ådömts en person som utan tillstå...
 • RH 1998:11: Beslut enligt 24 § lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem får överkla...
 • RH 1998:12: Fråga om tillåtande av nya omständigheter i hovrätten i tvistemål angåend...
 • RH 1998:13: Fråga om 36 § avtalslagen är tillämplig på gäldenärs skyldighet att återb...
 • RH 1998:14: Skadestånd för personskada som uppstått till följd av misshandel har utgå...
 • RH 1998:15: Omständigheterna vid förvärv av en åtta år gammal personbil var sådana at...
 • RH 1998:16: En kronofogdemyndighet meddelade utslag i ett mål om betalningsföreläggan...
 • RH 1998:17: Synnerliga skäl för fortsatt företagsrekonstruktion har inte ansetts före...
 • RH 1998:18: Ansvar, rubricering och påföljdsval vid sanktionsbrott.
 • RH 1998:19: Påföljden för försök till grov varusmuggling avseende 11 760 liter 40-pro...
 • RH 1998:20: Fråga om påföljd för olovligt brukande och olovlig körning.
 • RH 1998:21: Fråga om konkursförvaltarjäv.
 • RH 1998:22: Yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring ansågs inte vara artbrott. Ho...
 • RH 1998:23: Dubbla, samtidiga vräkningsprocesser. En hyresvärd förde vid tingsrätten...
 • RH 1998:24: En bostadsrättsförenings uppsägning av bostadsrättshavaren till omedelbar...
 • RH 1998:25: Kravet på rådgivning i nya rättshjälpslagen.
 • RH 1998:26: Fråga om en person som avtjänar fängelsestraff och saknar bostad under ko...
 • RH 1998:27: I mål om äktenskapsskillnad m.m. beviljade advokat som ombud för en av ma...
 • RH 1998:28: Yrkande om jämkning av ränta enligt 8 § räntelagen (1975:635) har inte be...
 • RH 1998:29: Fråga om rättshjälp där sökanden har rättsskyddsförsäkring som dock inte...
 • RH 1998:30: Inbrottsstöld i bostad har i visst fall med hänsyn till omständigheterna...
 • RH 1998:31: Fråga om underhållsbidrag till make efter långvarigt äktenskap.
 • RH 1998:32: Fråga om häktning för ytterligare brott av den som redan är häktad som mi...
 • RH 1998:33: Särskilda skäl att bevilja rättshjälp i mål om äktenskapsskillnad och där...
 • RH 1998:34: Fråga om utmätning av lös egendom i form av en byggnad på ofri grund och...
 • RH 1998:35: Färdskrivare har krävts för fordon som faktiskt används för transport av...
 • RH 1998:36: Ändring av beslut om utmätning av lön enligt 7 kap. 10 § utsökningsbalken...
 • RH 1998:37: Ett beslut angående fördelning av kostnader för förfarandet, meddelat av...
 • RH 1998:38: Samma häktningsbeslut av tingsrätt i där anhängigt mål har ansetts inte k...
 • RH 1998:39: Sedan hyresvärden sagt upp ett hyresavtal avseende lokal har hyresgästen...
 • RH 1998:40: A och B sålde aktier i ett bolag som de ägde. För att få råd om hur de sk...
 • RH 1998:41: När tingsrätt ombesörjt delgivning av tredskodom genom stämningsman har s...
 • RH 1998:42: Fråga om varumärkesintrång. Den som marknadsför tilluftsdonet EleVent har...
 • RH 1998:43: Skyddstillsyn har på talan av endast den dömde ansetts kunna, utan hinder...
 • RH 1998:44: En kvinna hjälpte sin särbo med att kratta i dennes trädgård. Härvid föll...
 • RH 1998:45: Fråga vid bestämmande av arvsskatt huruvida efterarvingars - barn till av...
 • RH 1998:46: En älg sköts av en person som strax dessförinnan hade färdats i bil. Omst...
 • RH 1998:47: Nordisk medborgare, som varit permanent bosatt i Sverige sedan år 1987, h...
 • RH 1998:48: Ett överklagande av tingsrättens dom i tvistemål har ansetts uppenbart og...
 • RH 1998:49: Sedan tingsrätten ogillat en ansökan från två sökande om utseende av gran...
 • RH 1998:50: En person har genom lagakraftvunnen brottmålsdom dömts för att från en bu...
 • RH 1998:51: Åtta personer omkom i samband forsfärd i Råneåälven. Fråga om rorsmännen...
 • RH 1998:52: Hyresnämndsmål. Kommunen och hyresgästföreningen har ansetts äga rätt att...
 • RH 1998:53: Intyg om delgivning genom s.k. spikning, utfärdat av anställd vid enskild...
 • RH 1998:54: Sedan tingsrätt ogillat makars talan om skadestånd och mannen överlåtit s...
 • RH 1998:55: Mord eller dråp? Även fråga om straffmätning för mord.
 • RH 1998:56: Talan av bilägare/försäkringstagare om utfående av bil från bilverkstad e...
 • RH 1998:57: Särskilda skäl har ansetts föreligga att bevilja en näringsidkare rättshj...
 • RH 1998:58: Fråga om försäljning av folköl till ungdom under 18 år är att anse som ri...
 • RH 1998:59: Ansökan om adoption av tioårig flicka som levde med sina biologiska föräl...
 • RH 1998:60: I samband med ett fastighetsköp utförde en besiktningsman för köparnas rä...
 • RH 1998:61: För en flygkapten A hade hos försäkringsbolaget S tecknats en s.k. certif...
 • RH 1998:62: Sedan 18 kap. 13 § rättegångsbalken ändrats den 1 december 1997 ansågs in...
 • RH 1998:63: Sedan åklagaren lagt ned ett åtal på grund av att preskription inträtt oc...
 • RH 1998:64: Fråga om en person, som har ådragit sig skulder till följd av bl.a. spelb...
 • RH 1998:65: Genom fastighetsreglering har gåva skett av viss fastighetsareal mot vede...
 • RH 1998:66: Rättshjälp har beviljats sedan makar som ansökt om gemensam äktenskapsski...
 • RH 1998:67: Vad är "gångbana" i vägtrafikkungörelsens mening?
 • RH 1998:68: Straffmätning vid sexuellt utnyttjande av underårig då gärningsmannen vid...
 • RH 1998:69: Förberedelse, respektive stämpling till mord. Frågan om fara för brottets...
 • RH 1998:70: Bilförare, som i relativt hög fart passerat obevakat övergångsställe där...
 • RH 1998:71: Medgivande avseende utbetalning enligt lönegarantin kan inte omfatta ett...
 • RH 1998:72: I mål om nedsättning av hyra på grund av att en balkong inte varit inglas...
 • RH 1998:73: En styrelseledamot i ett bolag har enligt skriftligt avtal anställts i de...
 • RH 1998:74: Hovrätten har ogillat yrkande om undanröjande av skyddstillsyn, trots att...
 • RH 1998:75: Vid påföljden skyddstillsyn med särskild behandling bör, om inte speciell...
 • RH 1998:76: Innehav av en Magnum-revolver har bedömts som grovt vapenbrott.
 • RH 1998:77: Fråga om rasistiskt meddelande, förmedlat genom bärande av en armbindel m...
 • RH 1998:78: Ett parkeringsbolag har ansetts äga rätt att ta ut s.k. kontrollavgift vi...
 • RH 1998:79: Bolag som överlåtit sin rörelse och inte längre aktivt utövar näringsverk...
 • RH 1998:80: Fadern, T, återkallade sitt överklagande med yrkande om ytterligare umgän...
 • RH 1998:81: Svensk domstol har ansetts behörig att pröva mål om vårdnad oaktat barnet...
 • RH 1998:82: Rättegångshinder har ansetts föreligga vid prövning av konkursansökan gen...
 • RH 1998:83: En advokat hade biträtt ett aktiebolag som ombud i en tvist. Bolaget förs...
 • RH 1998:84: Jämkning eller eftergift enligt 31 kap. 1 § fjärde stycket rättegångsbalk...
 • RH 1998:85: Gemensam vårdnad trots att en av föräldrarna motsatt sig detta. Även fråg...
 • RH 1998:86: Staten har inte ansetts skyldig att i konkursärende svara för uppkomna ko...
 • RH 1998:87: Skadestånd på grund av felaktig rättstillämpning vid myndighetsutövning....
 • RH 1998:88: Fråga om bevisvärdering i mål om grov brottslighet (mord). Varken elimine...
 • RH 1998:89: Grossist i mattbranschen som sålt olovlig efterbildning av upphovsrättsli...
 • RH 1998:90: Rätt enligt 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken för envar att grip...
 • RH 1998:91: En person har mottagit en nyckel till en lägenhet, där ett större narkoti...
 • RH 1998:92: Fråga om brottmålsdoms bevisverkan i tvistemål. Den som överklagat tingsr...
 • RH 1998:93: Brott mot 9 § privatinförsellagen har inte ansetts fullbordat när de medf...
 • RH 1998:94: Yrkande om häktning i mål där åklagaren endast överklagat i en tingsrätts...
 • RH 1998:95: I mål om försäkringsersättning (konsumenthemförsäkring) på grund av inbro...
 • RH 1998:96: Särskilda skäl att bevilja rättshjälp i angelägenhet rörande äktenskapssk...
 • RH 1998:97: Innehav av 292,4 g amfetamin och 86,6 g cannabis vid ett och samma tillfä...
 • RH 1998:98: Vid tingsrätten åberopade en part i ett dispositivt tvistemål sakkunnigut...
 • RH 1998:99: Käranden i vårdnadsmål har återkallat sin talan. Fråga om särskilda skäl...
 • RH 1998:100: Fråga om allmän rättshjälp vid s.k. sidoordnad näringsverksamhet.
 • RH 1998:101: Sex på varandra följande tillgrepp respektive försök till tillgrepp i but...
 • RH 1998:102: Lagen (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall h...
 • RH 1998:103: Faderskap vid insemination. Kan insemination jämställas med samlag vid ti...
 • RH 1998:104: Målsägande i mål om åtal för försök till dråp har i tidigare mål dömts fö...
 • RH 1998:105: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:106: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:107: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:108: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:109: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:110: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:111: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:112: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:113: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:114: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:115: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:116: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:117: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:118: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:119: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:120: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:121: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:122: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...
 • RH 1998:123: Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för...