Rättsfall

Hovrätten år 1999

 • RH 1999:1: Gäldenär infann sig inte till sammanträde vid tingsrätten, som därför avs...
 • RH 1999:2: Bodelningsförrättare rättade lagstridigt tidigare meddelat bodelningsbesl...
 • RH 1999:3: Intyg för sjukpenning från försäkringskassa i förening med egen uppgift o...
 • RH 1999:4: En person tvingade till sig en bil genom att hota föraren med att sparka...
 • RH 1999:5: Rättegångsbalkens regel om vilandeförklaring har ansetts inte vara analog...
 • RH 1999:6: När en tingsrätt skall avgöra om en tvist angående vårdnad om barn är väc...
 • RH 1999:7: Vid förenklad delgivning skall det - även i MÅHS-systemet - dokumenteras...
 • RH 1999:8: Tingsrätt får avgöra brottmål i den tilltalades utevaro under förutsättni...
 • RH 1999:9: Felparkerare har ansetts inte kunna undgå betalningsansvar, då anledninge...
 • RH 1999:10: Hyresnämndsmål. Upplåtelse av del av rum i hem för äldre, som varit fören...
 • RH 1999:11: Manipulerad (falskprogrammerad) mobiltelefon har ansetts utgöra sådant hj...
 • RH 1999:12: En kvinna uppgav vid inresa till Sverige att hon var änka, men hon folkbo...
 • RH 1999:13: Hovrätten har dömt till gemensam vårdnad mot den ena partens vilja med st...
 • RH 1999:14: När en parkeringsanmärkning utfärdats under åberopande av att parkeringsa...
 • RH 1999:15: Fråga om kvittningsinvändning skall beaktas vid beräkningen av det värde...
 • RH 1999:16: Tolkning av testamente.
 • RH 1999:17: Utlänning har varit bosatt i Sverige sedan drygt sex år när åtal väckts....
 • RH 1999:18: Påföljden villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst har inte ansett...
 • RH 1999:19: En styrelse i en samfällighesförening utgör föreningens verkställande org...
 • RH 1999:20: Skuldsanering har vägrats gäldenär, då det inte ansetts skäligt att bevil...
 • RH 1999:21: Beviskravet i ett mål om rätt till sjukpension enligt en kollektiv pensio...
 • RH 1999:22: En advokat verksam på annan ort än där målet skall prövas men i närheten...
 • RH 1999:23: Fråga om prövningstillstånd krävs för att hovrätt skall pröva ett mål som...
 • RH 1999:24: En gäldenärs personbil har, när gäldenären lider av en allvarlig ryggskad...
 • RH 1999:25: Fråga om kravet på utredning i fråga om omständigheter som påstås grunda...
 • RH 1999:26: Åtal ogillades på grund av otydlighet i alkohollagen (1994:1738) som hade...
 • RH 1999:27: Förrättningsman har vid utmätning överlämnat beslut om utmätningen till g...
 • RH 1999:28: En försäkrad har till länsrätten överklagat ett av försäkringskassan fatt...
 • RH 1999:29: I ett våldtäktsmål uppgav de tilltalade för sina försvarare att en nämnde...
 • RH 1999:30: 6 kap. 15 b § föräldrabalken har ansetts tillämplig vid prövning av om en...
 • RH 1999:31: Olovlig körning som ägt rum sedan förarens körkort blivit återkallat enli...
 • RH 1999:32: Om en hyresgäst vägrar hyresvärden tillträde till lägenheten (för tillsyn...
 • RH 1999:33: Klagan över domskäl har inte tillåtits.
 • RH 1999:34: Fadern till ett knappt sex månader gammalt barn mördades. Skadestånd för...
 • RH 1999:35: Åtal mot en person som utan tillstånd sålt CD-skivor från en vagn, som va...
 • RH 1999:36: En person åtalades för mened därför att han under ett vittnesmål ha förti...
 • RH 1999:37: Polisman, som på åklagarens begäran har hörts som vittne under tid då han...
 • RH 1999:38: Ett yrkande av åklagare om kvarstad i brottmål för säkerställande av ansp...
 • RH 1999:39: Omyndiga barn som är brittiska medborgare med hemvist i England har genom...
 • RH 1999:40: Ansökan av dödsbo, som företräds av boutredningsman, om rättshjälp har lä...
 • RH 1999:41: Aktieägares rätt att föra skadeståndstalan mot bolagets revisor.
 • RH 1999:42: A bedrev verksamhet, först som enskild näringsidkare och därefter genom e...
 • RH 1999:43: Utsaga vid polisförhör som lämnats av släkting till part i brottmål, vilk...
 • RH 1999:45: Vid uppsägning av ett lokalhyresavtal har ersättning enligt 12 kap. 58 b...
 • RH 1999:46: Hyresnämndsmål. När hyresgästen själv renoverat lägenhetens badrum har i...
 • RH 1999:47: Upprepade fall av klotter har bedömts som grov skadegörelse.
 • RH 1999:48: Frågan om ett mål skall anses anhängiggjort i en främmande stat har avgjo...
 • RH 1999:49: Två personer som efter ett mord har hjälpt gärningsmannen att skaffa unda...
 • RH 1999:50: Fråga om talan angående vårdnad avseende barn med olika hemvist kunde han...
 • RH 1999:51: Ofredande eller sexuellt ofredande?
 • RH 1999:52: Vid tillämpning av 13 kap. 4 a § aktiebolagslagen om tvångslikvidation ha...
 • RH 1999:53: Även om Luganokonventionen ger svensk domstol behörighet att i en rättegå...
 • RH 1999:54: Tingsrätt har vid huvudförhandling i tvistemål bestått av en lagfaren dom...
 • RH 1999:55: En tilltalad som var intagen i kriminalvårdsanstalt överklagade tingsrätt...
 • RH 1999:56: Sedan ett bolags ansökningar om betalningsföreläggande mot två personer h...
 • RH 1999:57: Hyresrätten har ansetts förverkad genom att hyresgästen utsatt de som bor...
 • RH 1999:58: Hyresnämndsmål. Vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt har bostadsr...
 • RH 1999:59: Sedan tingsrätten ogillat ett åtal har målet överklagats till hovrätten....
 • RH 1999:60: Hyresnämndsmål. Ett hyresavtal som ansetts gälla för hyresgästens livstid...
 • RH 1999:61: Hyresnämndsmål. Sedan fastighetsägare begärt hyresnämndens förhandsbesked...
 • RH 1999:62: Efter det att tingsrätten avslagit en konkursansökan på den grunden att b...
 • RH 1999:63: I mål om varumärkesintrång har hovrätten med stöd av artikel 177 i Romför...
 • RH 1999:64: Villkorlig dom med samhällstjänst har inte ansetts vara en tillräckligt i...
 • RH 1999:65: Hyresnämndsmål. Vid bruksvärdesprövning har såsom jämförelsematerial beak...
 • RH 1999:66: När påföljden har bestämts till skyddstillsyn med särskild behandlingspla...
 • RH 1999:67: Genom hovrätts beslut förklarades en jurist obehörig att tills vidare bru...
 • RH 1999:68: Att vid gemensam vårdnad, mot den andra vårdnadshavarens vilja, hålla kva...
 • RH 1999:69: En person hade under samma tid varit frihetsberövad såväl i mål i hovrätt...
 • RH 1999:70: När kungörelsedelgivning har skett i ett mål, får enligt 17 § första styc...
 • RH 1999:71: Parkeringsanmärkning har undanröjts då handikappad haft tillstånd att par...
 • RH 1999:72: Påföljden för tilltalade som trängt sig in hos ensamboende åldringar i de...
 • RH 1999:73: Några pojkar har uppifrån en vall kastat ner smällare mot förbipasserande...
 • RH 1999:74: Vårdnaden om 10-årig flicka, som de senaste fyra åren bott hos modern och...
 • RH 1999:75: Ansökan om skuldsanering har avslagits när gäldenären uteblivit från ett...
 • RH 1999:76: I mål om vårdnad har tingsrättens ordförande hållit förhör med barnet i a...
 • RH 1999:77: Bilagor till en stämningsansökan har ansetts omfattade av sekretess enlig...
 • RH 1999:78: I mål om skyldighet att upplåta bostadsrätt enligt 4 kap. 6 § bostadsrätt...
 • RH 1999:79: Straffet för narkotikabrott har satts avsevärt högre än eljest med hänsyn...
 • RH 1999:80: En part som inledningsvis vid tingsrätten har yrkat rätt till umgänge med...
 • RH 1999:81: Fastighetsmäklares förmedling av nio fastigheter har bedömts som yrkesmäs...
 • RH 1999:82: Sedan en person frikänts från ansvar för bl.a. anstiftan till mened yrkad...
 • RH 1999:83: En bilförare har gjort en omkörning i kurva med skymd sikt med följd att...
 • RH 1999:84: Talan mot kommun om företagsbot har ogillats på grund av att det brott so...
 • RH 1999:85: Hästar på ett ridcenter fick - eller riskerade få - foder som var skadlig...
 • RH 1999:86: Frågor om nödvärn, brottsrubricering och straffmätning vid uppsåtligt död...
 • RH 1999:87: Försök att växla till sig svenska kronor mot falska utländska sedlar har...
 • RH 1999:88: Näringsidkare, som inför en eventuell, framtida rättegång inhämtat kredit...
 • RH 1999:89: Synnerliga skäl har inte ansetts föreligga att döma en sextonårig gärning...
 • RH 1999:90: Hyresnämndsmål. Hyran för vissa allmännyttiga lägenheter, som åberopades...
 • RH 1999:91: Rätt till ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken har an...
 • RH 1999:92: Allmän domstol har ansetts kunna pröva, i formellt men inte i materiellt...
 • RH 1999:93: Sedan gäldenären överklagat en löneutmätning har han frivilligt betalat h...
 • RH 1999:94: Rättshjälp har inte ansetts kunna beviljas trots att sökandena utnyttjat...
 • RH 1999:95: Ordalydelsen av 107 § fordonskungörelsen har ansetts tillåta straffansvar...
 • RH 1999:96: Förare, som saknar körkort, har olovligen framfört personbil i alkoholpåv...
 • RH 1999:97: Hovrätten har funnit att bestämmelserna om husrannsakan inte, vid sidan a...
 • RH 1999:98: När tilltalad som överklagat fängelsedom endast i fråga om påföljden avli...
 • RH 1999:99: Ett testamente har översänts till en arvinge tillsammans med en begäran o...
 • RH 1999:100: Gemensam vårdnad har ansetts olämplig med hänsyn till den långvariga och...
 • RH 1999:101: Ett yrkande om att ta bort s.k. hastighetsdämpande grupp på en gata grund...
 • RH 1999:102: En part i ett tvistemål har ansetts sakna rätt att överklaga ett beslut o...
 • RH 1999:103: Vid en ansökan om lagfart ingavs både ett bodelningsavtal och ett köpebre...
 • RH 1999:104: Fråga om tolkning av uttrycket reparationsverkstad i 84 § fordonskungörel...
 • RH 1999:105: Tillämpning av den s.k. garantiregeln i 17 kap. 8 § plan- och bygglagen (...
 • RH 1999:106: Sedan tingsrätten ogillat ett åtal för grovt rattfylleri, grov vårdslöshe...
 • RH 1999:107: Domstol har inte ansetts kunna utredningshäkta utan påstående från åklaga...
 • RH 1999:108: Påföljden för s.k. klotter har bestämts till fängelse.
 • RH 1999:109: Synnerliga skäl för utvisning för all framtid har ansetts föreligga vid d...
 • RH 1999:110: En boutredningsman ansökte om rättens tillstånd enligt 19 kap. 13 § ärvda...
 • RH 1999:111: Mål om tomträttsavgäld, i vilket parterna träffat förlikning, har ansetts...
 • RH 1999:112: Det har inte ansetts skäligt att bevilja en kvalificerat insolvent 48-åri...
 • RH 1999:113: Beslut om skuldsanering har upphävts då gäldenären under skuldsaneringsär...
 • RH 1999:114: En konkursförvaltares arvode har satts ned med hänsyn till att han avslut...
 • RH 1999:115: En patient har på grund av en i efterförloppet till en genomförd tumörope...
 • RH 1999:116: Gärning har rubricerats som rån (motvärnsfallet), när butikstillgrepp föl...
 • RH 1999:117: Fråga om innehav av s.k. butterflykniv kunde anses befogat med hänsyn til...
 • RH 1999:118: Trots att föraren av personbil haft en alkoholkoncentration i sin utandni...
 • RH 1999:119: En man antastade en sovande kvinna. Handlandet, som hade ett sexuellt syf...
 • RH 1999:120: En bilförare har i alkoholpåverkat tillstånd kört på en annan bil i vilke...
 • RH 1999:121: Ett golv i en tillbyggnad till ett småhus hade utförts utan erforderlig l...
 • RH 1999:122: En underentreprenör har inte ansetts vara att bedöma som leverantör i den...
 • RH 1999:123: Innehavaren av en företagsinteckning väckte talan mot en förvärvare av de...
 • RH 1999:124: I mål mellan en bank och en person, BU, yrkade banken att BU skulle förpl...
 • RH 1999:125: Mål angående återvinning i konkurs har avskrivits på grund av att kärande...
 • RH 1999:126: Vid klagan över domvilla har hovrätten ansett att klagandena genom att an...
 • RH 1999:127: I en efter föreläggande härom ingiven komplettering av en stämningsansöka...
 • RH 1999:128: Hyresnämndsmål. En försäkran om att ett lägenhetsbyte "kommer att ge...
 • RH 1999:129: En man utövade våld mot sin f.d. sambo, som olovligen försökte tränga in...
 • RH 1999:130: Rätt till ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken föruts...
 • RH 1999:131: Återgång av kvarstad.
 • RH 1999:132: I samband med ett förordnande att tidigare ådömd skyddstillsyn skall avse...
 • RH 1999:133: En köpare av frisersalongsrörelse har befunnits ha väntat orimligt länge...
 • RH 1999:134: Fråga om rekvisitet "utan dröjsmål" i 12 kap. 42 § 1 st. 3 jord...
 • RH 1999:135: Hovrätten har ansett att tilltalad, vars offentlige försvarare ringt till...
 • RH 1999:136: Synnerlig anledning har ansetts föreligga att ersätta den misstänkte för...
 • RH 1999:137: Museiförening har inte ansetts bedriva verksamhet med sådant ändamål att...
 • RH 1999:138: I ett mål om nedsättning av köpeskillingen för ett förvärv av aktier i et...
 • RH 1999:139: I mål om misshandel m.m. har inte ansetts visat att den tilltalade varit...
 • RH 1999:140: Fråga om vem som är skyldig att upprätta arbetsmiljöplan och om möjlighet...
 • RH 1999:141: När en speditör har anlitat ett rederi som undertransportör har en konoss...
 • RH 1999:142: Påföljden för sexuellt utnyttjande av underårig har med hänsyn till omstä...
 • RH 1999:143: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:144: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:145: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:146: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:147: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:148: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:149: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:150: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:151: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:152: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:153: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:154: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:155: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:156: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:157: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:158: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:159: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:160: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:161: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:162: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:163: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:164: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...
 • RH 1999:165: Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till...