Rättsfall

Hovrätten år 2000

 • RH 2000:1: I mål avseende mord m.m. har målsägandebiträde förordnats för sonen till...
 • RH 2000:2: En samfällighetsförening har ansetts inte kunna vara part i rättegång rör...
 • RH 2000:3: I mål om hastighetsöverträdelse har åklagaren som enda bevisning åberopat...
 • RH 2000:4: Vid häktning enligt 24 kap. 2 § rättegångsbalken kan rätten inte meddela...
 • RH 2000:5: Hyresnämndsmål. Hyresgäst i servicehus har debiterats dels hyra av hyresv...
 • RH 2000:6: Ansökan om återställande av försutten tid för överklagande av tingsrätts...
 • RH 2000:7: Begränsningen i 12 § andra stycket första meningen förmånsrättslagen (197...
 • RH 2000:8: I kronofogdemyndighets beslut om frivillig skuldsanering har inte upptagi...
 • RH 2000:9: Det förhållandet att en bostadsrättsförening enligt bostadsrättslagen (19...
 • RH 2000:10: Åklagaren lade ned åtal på grund av bristande bevisning. Målsäganden till...
 • RH 2000:11: Ett bolag, som råkat ut för brand, har helt gått miste om försäkringsersä...
 • RH 2000:12: Danstillställning i vilken ett åttiotal personer deltagit har inte ansett...
 • RH 2000:13: Straffmätning i mål om brott mot lagen (1988:15) om förbud mot vissa rada...
 • RH 2000:14: Skadeståndstalan har förts mot en kommun för vårdslöshet vid myndighetsut...
 • RH 2000:15: Villkorlig dom med samhällstjänst har ådömts för försök till varusmugglin...
 • RH 2000:16: Fråga om kostnadsfördelning vid s.k. umgängesresor (6 kap. 15 b § föräldr...
 • RH 2000:17: När en hundägare var ute och rastade sin hund blev hunden så svårt biten...
 • RH 2000:18: Synnerliga skäl för utvisning har ansetts föreligga vid dom för - förutom...
 • RH 2000:19: De numera gällande bestämmelserna om samhällstjänst har ansetts inte föra...
 • RH 2000:20: Kronofogdemyndighets beslut om utmätning av lön har undanröjts på grund a...
 • RH 2000:21: Vid anläggningsarrende har arrendatorn rätt att överlåta arrenderätten ti...
 • RH 2000:22: Sedan en medlem i en bostadsrättsförening överlåtit sin bostadsrätt vägra...
 • RH 2000:23: Tingsrätt har dömt en tilltalad för grovt rattfylleri till villkorlig dom...
 • RH 2000:24: Styrelseledamot och aktieägare i avfört aktiebolag har ansetts svara för...
 • RH 2000:25: Mot beslut varigenom gäldenär genom likvidator på egen begäran försatts i...
 • RH 2000:26: Fråga om tillämpning av den s.k. konkursförvaltartaxan. Även fråga om sak...
 • RH 2000:27: Tingsrätt har dömt en nämndeman för tjänstefel. Tingsrätten har ansetts i...
 • RH 2000:28: Sedan en part klandrat en av bodelningsförrättare gjord bodelning, har mo...
 • RH 2000:29: Målsägande, som till skillnad från åklagaren inte överklagat tingsrättens...
 • RH 2000:30: Den omständigheten att bostadsbyggnad med tillhörande tomt avskiljts från...
 • RH 2000:31: Rättegångshinder på grund av olovlig inkassoverksamhet?
 • RH 2000:32: Hyresnämndsmål. Tillstånd har i visst fall lämnats till förbättrings- och...
 • RH 2000:33: Tillgrepp av bensin vid två tillfällen för sammanlagt 300 kr har med häns...
 • RH 2000:34: Vid bestämmande av förbehållsbelopp vid utmätning av lön har tillägg till...
 • RH 2000:35: En kvinna, som två år tidigare försökt begå självmord samt av anhöriga up...
 • RH 2000:36: En bageriarbetare skadades vid rengöring av en igångsatt kavlingsmaskin....
 • RH 2000:37: Vådaskott eller uppsåtligt dödande?
 • RH 2000:38: Föräldrar till minderårig dotter som omkommit genom en trafikolyckshändel...
 • RH 2000:39: Tingsrätten inhämtade ett sakkunnigutlåtande från Socialstyrelsens rättsl...
 • RH 2000:40: Frågor rörande likvidvärdering vid bestämmande av ersättning till skydd f...
 • RH 2000:41: När påföljden villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst har undanrö...
 • RH 2000:42: Bestämmelserna i 6 kap. 1-3 §§ föräldrabalken om underhållsskyldighet mel...
 • RH 2000:43: Ett fordons faktiska konstruktion och användning har ansetts vara avgöran...
 • RH 2000:44: Brottmålstaxan har ansetts tillämplig i hovrätt när den tilltalade vid ti...
 • RH 2000:45: Hyresnämndsmål. Det förhållandet att en för viss lägenhet utgående hyra i...
 • RH 2000:46: Hyresnämndsmål. I tvist om rätt till förhandlingsordning visar en undersö...
 • RH 2000:47: Hyresnämndsmål. Uppskov med avflyttning i ett lokalhyresförhållande är en...
 • RH 2000:48: Vittnes vägran att under ed uppge vem "den verklige gärningsmannen v...
 • RH 2000:49: Tilltalad har av tingsrätt dömts till skyddstillsyn med särskild behandli...
 • RH 2000:50: Det förhållandet att registrerad behörig företrädare saknas i ett bolag u...
 • RH 2000:51: En jägare i ett jaktlag påsköt och dödade en vuxen älgko trots att jaktvå...
 • RH 2000:52: Vid tillgrepp i förening med våld, begånget under rus, har tillägnelseupp...
 • RH 2000:53: En enligt förhandlingsordning förd förhandling om hyreshöjning har strand...
 • RH 2000:54: Fråga om ordningsföljden för olika slag av grundavdrag (generellt grundav...
 • RH 2000:55: En man har, trots att denne inte personligen har hörts i målet och att up...
 • RH 2000:56: Brott mot privatinförsellagen, i dess lydelse fr.o.m. den 1 juli 1998, ha...
 • RH 2000:57: En person, som hade ådömts skyddstillsyn och genom en senare dom ådömts s...
 • RH 2000:58: Hovrätten har efter klagan över domvilla undanröjt kronofogdemyndighets u...
 • RH 2000:59: Talan om undanröjande av skyddstillsyn p.g.a. misskötsamhet har inte anse...
 • RH 2000:60: Vid verkställighet av lagakraftvunnet avgörande mot proprieborgensman har...
 • RH 2000:62: Upplysningsplikt har i visst fall ansetts åligga hyresvärd gentemot affär...
 • RH 2000:63: Fråga i tvist om ersättning ur en s.k. certifikatförlustförsäkring om det...
 • RH 2000:64: Lagprövning har inte ansetts kunna ske helt skild från omständigheterna i...
 • RH 2000:65: Fråga om konkurrerande skadeorsaker. Vid oklarhet om orsakssamband mellan...
 • RH 2000:66: Åklagarens begäran om inhämtande av yttrande från myndighet - Arbetarskyd...
 • RH 2000:67: En person, A, ansågs företräda innehavaren av enskild fiskerätt och härig...
 • RH 2000:68: Fråga om ersättning av allmänna medel till målsägandebiträde, som biträtt...
 • RH 2000:69: Vid tillämpningen av 33 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken har ett m...
 • RH 2000:70: Fråga om statens behörighet att ansöka om gäldenärs försättande i konkurs...
 • RH 2000:71: Sedan fastighet tagits i anspråk genom betalningssäkring, har en del av f...
 • RH 2000:72: En person har uttryckt missaktning för andra folkgrupper än den egna geno...
 • RH 2000:73: I utsökningsmål har kronofogdemyndigheterna ansetts inte kunna begära för...
 • RH 2000:74: Hyresnämndsmål. Fråga, när ett hyresförhållande avser lokal, om rätt till...
 • RH 2000:75: Användande av förenklad delgivning har, med hänsyn till omständigheterna,...
 • RH 2000:76: Den tidpunkt vid vilken en hyresvärd under löpande hyrestid kan få tilltr...
 • RH 2000:77: En 21-årig man dömdes av tingsrätten för misshandel till fängelse en måna...
 • RH 2000:78: Tingsrätt har meddelat tredskodom i mål om betalningsföreläggande. Svaran...
 • RH 2000:79: Talan om jämkning av bodelning har jämställts med klander av bodelning vi...
 • RH 2000:80: En person, som hade tvingats att följa med andra personer som gjorde sig...
 • RH 2000:81: Förbudet i den s.k. knivlagen mot innehav av farliga föremål bl.a. på all...
 • RH 2000:82: En fastighetsmäklare har befunnits ha brutit mot god fastighetsmäklarsed...
 • RH 2000:83: Utan en uttrycklig viljeförklaring kan pantförskrivning inte ansetts ha s...
 • RH 2000:84: Då gärningsbeskrivningen innefattat påstående om att gärningen planerats...
 • RH 2000:85: Förare har framfört viss fordonskombination trots att han saknade behörig...
 • RH 2000:86: Fråga om bärgningsfordon omfattas av bestämmelsen i förordningen (1994:12...
 • RH 2000:87: Fråga om överlämnande till rättspsykiatrisk vård skall förenas med föresk...
 • RH 2000:88: Fråga om adekvat kausalitet i mål angående dråp.
 • RH 2000:89: Artikel 6.1 i Brysselkonventionen om gemensamt forum för flera svarande h...
 • RH 2000:90: Tjänstefel eller dataintrång? Även fråga om beviskrav.
 • RH 2000:91: I ett dispositivt tvistemål har bevisning blivit tillgänglig för part eft...
 • RH 2000:92: Tillgrepp vid fyra tillfällen av pengar ur en gemensamhetskassa på en arb...
 • RH 2000:93: Fråga om beviskravet vid rättighetsutmätning.
 • RH 2000:94: Grovt jaktbrott. En varg har förföljts och skjutits från skoter av en ren...
 • RH 2000:95: Talan om skadestånd enligt 7 kap. 6 § lagen (1992:1528) om offentlig upph...
 • RH 2000:96: En tidsutdräkt på fem år och fem månader från misstanke om brott till slu...
 • RH 2000:97: Påföljden för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring har med hänsyn...
 • RH 2000:98: Påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst för s.k. ar...
 • RH 2000:100: A har vid två skilda tillfällen tillrättavisat sin 3-årige son, vid det f...
 • RH 2000:101: Till grund för bedömningen av vilken blodalkoholhalt som en person åtalad...
 • RH 2000:102: Hyresnämndsmål. Vid en skälighetsbedömning enligt 12 kap. 47 § första sty...
 • RH 2000:103: Hyresnämndsmål. I mål om prövning av hyresvillkor - sänkning av utgående...
 • RH 2000:104: Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). -...
 • RH 2000:105: Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). -...
 • RH 2000:106: Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). -...
 • RH 2000:107: Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). -...
 • RH 2000:108: Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). -...
 • RH 2000:109: Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). -...
 • RH 2000:110: Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). -...
 • RH 2000:111: Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). -...