Rättsfall

Hovrätten år 2001

 • RH 2001:1: I mål om ersättning enligt 12 kap. 57 § jordabalken för förlust vid upphö...
 • RH 2001:2: Åtal för misshandel - bestående i att A kastat en ölburk som träffat B i...
 • RH 2001:3: Fastighetsskatten avseende den fastighet som gäldenären bebor har vid lön...
 • RH 2001:4: Om tolkningen av entreprenadhandlingar med delvis olika innehåll vid tvis...
 • RH 2001:5: Ansökan om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken - avseende...
 • RH 2001:6: Fråga om någon som på uppdrag av hundägaren har tagit hand om en hund där...
 • RH 2001:8: Tilltalad, som dömts till villkorlig dom med dagsböter och i hovrätten yr...
 • RH 2001:9: Vid tolkningen av den särskilda forumregel som intagits i 9 kap. 2 § AB 9...
 • RH 2001:10: Hovrätten har efter en proportionalitetsbedömning avslagit ett yrkande om...
 • RH 2001:11: Spark mot en taxichaufför har bedömts som våld mot tjänsteman.
 • RH 2001:12: Kravet på särskilt upprättad handling vid överenskommelse om avstående fr...
 • RH 2001:13: Målsägande, som är advokat, har inte på den grunden ansetts sakna behov a...
 • RH 2001:14: Fråga om innebörden av uttrycket "vägens mitt" vid tillämpning...
 • RH 2001:15: Synnerliga skäl har inte ansetts föreligga att döma en sjuttonårig gärnin...
 • RH 2001:16: En person, som brukat cannabis i Danmark, har dömts i Sverige till böter...
 • RH 2001:17: Fråga om narkotikabrott bestående i innehav och överlåtelse av GHB skall...
 • RH 2001:18: Annonsering som är förbjuden enligt artskyddsförordningen har ansetts int...
 • RH 2001:20: Fråga om beviskrav för konsument där konsumentförsäkringslagen inte är ti...
 • RH 2001:22: I mål om avhysning på grund av utebliven hyresbetalning har såväl hyresnä...
 • RH 2001:23: Domare som i beslut om rättspsykiatrisk undersökning funnit övertygande b...
 • RH 2001:24: Hyresnämndsmål. Bostadsrättsförenings beslut om balkongbygge, som inte me...
 • RH 2001:25: Åtal för rattfylleri och olovlig körning, grovt brott, mot en person som...
 • RH 2001:26: Fråga i mål om försäkringsersättning om beviskravet vid påstått inbrott i...
 • RH 2001:27: Anslutningsöverklagande mot part som ej överklagat har avvisats.
 • RH 2001:28: Trots att väg som avsetts med lokal trafikföreskrift erhållit nytt vägnum...
 • RH 2001:30: Innehav av 5 490 bilder och 38 filmer med barnpornografiskt material har...
 • RH 2001:31: Domstolssekreterare har inte ansetts vara behörig att förordna bodelnings...
 • RH 2001:32: Avstyckning av ett område kring en sjöbod på Bohuskusten för fastighetsbi...
 • RH 2001:33: Fråga om utgångspunkten för preskriptionstid beträffande fordringsrätt på...
 • RH 2001:34: En person, som tidigare hade innehaft körkort som återkallats, gjorde sig...
 • RH 2001:35: Fråga om det svenska sanktionssystemets förenlighet med EG-rätten med avs...
 • RH 2001:36: Fel i fastighet. Fråga om felet varit tillräckligt betydande för att kunn...
 • RH 2001:37: Försättande i konkurs. Obestånd? Dessutom fråga om 1) tillåtligheten av a...
 • RH 2001:38: En person dömdes för försök till dråp. Gärningarna riktades mot två polis...
 • RH 2001:39: Till förmån för fastigheten A gäller ett vid en lantmäteriförrättning bil...
 • RH 2001:40: En person har i samband med ett omhändertagande skallat en ordningsvakt i...
 • RH 2001:41: Regleringen i 6 kap. 15 § föräldrabalken om fördelning av kostnadsansvare...
 • RH 2001:42: En i hovrätten åberopad originalhandling, som vid tingsrätten företetts i...
 • RH 2001:43: Åtal för överträdelser av besöksförbud ogillat på grund av att förutsättn...
 • RH 2001:44: Vid ett hembesök har en försäljare och en jordbrukare ingått leasingavtal...
 • RH 2001:45: Käranden återkallade sin talan i skadeståndsmål sedan hon fått ersättning...
 • RH 2001:46: Ett aktiebolag har försatts i konkurs. Bolagets valde revisor har begärt...
 • RH 2001:47: Sedan en part anslutningsvis överklagat såväl tingsrättens dom i huvudsak...
 • RH 2001:48: Fråga om ansvar för vårdslöshet i trafik för bilförare som har kört på en...
 • RH 2001:49: En bostadshyresgäst, som avträtt sin lägenhet, utfärdade ett skuldebrev p...
 • RH 2001:50: En socialnämnds yrkande om överflyttning av vårdnaden till en särskilt fö...
 • RH 2001:51: Fråga om konkurrerande skadeorsaker. Vid oklarhet om orsakssamband mellan...
 • RH 2001:52: Åtal för medhjälp till främjande av flykt ogillat på grund av att det int...
 • RH 2001:53: Säljare av fastighet har i köpekontrakt, som delgetts bostadsrättsförenin...
 • RH 2001:54: Ersättning till offentlig försvarare har bestämts med tillämpning av gäll...
 • RH 2001:55: Misshandel, som fortsatt när offret har varit helt utslaget och ur stånd...
 • RH 2001:56: Sedan bolag ansökt om lagfart på förvärv från staten av fastigheter inom...
 • RH 2001:57: Dagsbot har - trots att den tilltalade senare ändrat sina uppgifter om in...
 • RH 2001:58: Den som blivit ålagd besöksförbud har ansetts ha rätt att få talan mot be...
 • RH 2001:59: Fråga vid beräkning av gåvoskatt om fastighet skulle åsättas särskilt vär...
 • RH 2001:60: Påföljden för försäljning av alkoholhaltiga drycker till skolungdom har b...
 • RH 2001:61: Överlåtelse av 94 tabletter innehållande ecstacy (MDMA) har bedömts som n...
 • RH 2001:62: Fråga dels huruvida makes skyldighet att avlägga ed enligt 17 kap. 5 § äk...
 • RH 2001:63: Handikappersättning har ansetts inte vara att betrakta som en sådan sidoi...
 • RH 2001:64: Innehav av 0,16 g cannabis på en kriminalvårdsanstalt ansågs utgöra narko...
 • RH 2001:65: I ett utsökningsmål begärde klaganden att få höras under sanningsförsäkra...
 • RH 2001:66: I ett ärende om försäljning enligt samäganderättslagen av en liten skogsf...
 • RH 2001:67: Den tilltalade, som hade överklagat tingsrättens dom, uteblev från huvudf...
 • RH 2001:68: Villkorlig dom med samhällstjänst undanröjd på grund av att den dömde int...
 • RH 2001:69: Aktiebolag, som enligt avtal med Riksarkivet förvarat allmän handling, ha...
 • RH 2001:70: I brottmål, där brottmålstaxan inte var tillämplig, har tidsspillan anset...
 • RH 2001:71: Uppläsning ur utskrift av vittnesförhör som upptagits under förundersökni...
 • RH 2001:72: Omständigheter som för en ung lagöverträdare hänförts till strafflindring...
 • RH 2001:73: Kränkningsersättning i mål angående mordbrand. En boende på ett härbärge...
 • RH 2001:74: Fråga om vapenbrott i visst fall skulle anses vara grovt brott eller brot...
 • RH 2001:75: Skyddstillsyn med behandlingsplan har i visst fall ansetts vara den lämpl...
 • RH 2001:76: En produkt avsedd för en begränsad kundkrets där engelska språket är vanl...
 • RH 2001:77: Fel hos tjänst. Fråga om tjänsten utförts fackmässigt och om försummelse...
 • RH 2001:78: Finansbolag har vid köp av lastbil med släp inte gjort en tillräcklig kon...
 • RH 2001:79: Påföljd för grovt vapenbrott.
 • RH 2001:80: Med hänvisning till allmänna rättsgrundsatser om nyttjanderättshavares sk...
 • RH 2001:81: En ändring i de förhållanden som ursprungligen har konstituerat svensk do...
 • RH 2001:82: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 1 av totalt 11 hov...
 • RH 2001:83: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 2 av totalt 11 hov...
 • RH 2001:84: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 3 av totalt 11 hov...
 • RH 2001:85: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 4 av totalt 11 hov...
 • RH 2001:86: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 5 av totalt 11 hov...
 • RH 2001:87: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 6 av totalt 11 hov...
 • RH 2001:88: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 7 av totalt 11 hov...
 • RH 2001:89: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 8 av totalt 11 hov...
 • RH 2001:90: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 9 av totalt 11 hov...
 • RH 2001:91: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 10 av totalt 11 ho...
 • RH 2001:92: Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 11 av totalt 11 ho...