Rättsfall

Hovrätten år 2002

 • RH 2002:1: Uttalanden i förarbetena om förutsättningar för rätt till målsägandebiträ...
 • RH 2002:2: Fråga om gärningsbeskrivningen i mål om trafikförseelse omfattat ansvarsy...
 • RH 2002:3: Förvaltningsdomstols lagakraftvunna dom angående återbetalning av arbetsl...
 • RH 2002:4: Förordnande om att tidigare ådömd skyddstillsyn förenad med särskild beha...
 • RH 2002:5: Hot om våld mot biljettkontrollant i tunnelbanan har bedömts som ringa br...
 • RH 2002:6: Uttalanden som till ordalagen innefattat dödshot har med hänsyn till omst...
 • RH 2002:7: I utslag i mål om betalningsföreläggande har som gäldenär angetts en viss...
 • RH 2002:8: En oprioriterad borgenär i en konkurs, där de utdelningsbara medlen försl...
 • RH 2002:9: Hyresrätt till en bostadsrättslägenhet har i sakrättsligt hänseende bedöm...
 • RH 2002:10: Skadestånd för bl.a. sveda och värk har tillerkänts den som tillfogats pe...
 • RH 2002:11: Utnyttjande av ritningar som erhållits i samband med en anbudsförfrågan h...
 • RH 2002:12: Behovs- och skälighetsprövning enligt 11 kap. 8 § första stycket äktenska...
 • RH 2002:13: En trött bilförare har somnat vid ratten och kört på två personer, varvid...
 • RH 2002:14: Användandet av annans användarnamn, koder och telefonnummer som man fått...
 • RH 2002:15: En anbudsgivare ansågs berättigad till skadestånd enligt 7 kap. 6 § lagen...
 • RH 2002:16: Försökspunkten vid köp av sexuella tjänster.
 • RH 2002:17: Fråga om tillämpning av 28 § skuldebrevslagen på kvittningsvis åberopad m...
 • RH 2002:18: Sedan hovrätten, efter ansökan av borgenären, med stöd av Luganokonventio...
 • RH 2002:19: Fråga om den som har påkallat bodelning först nio år efter äktenskapsskil...
 • RH 2002:20: Förvaring. Konsument och näringsidkare avtalar att näringsidkaren skall t...
 • RH 2002:21: Arvsskattemål. Fråga om tillämpning av hälftendelningsprincipen vid förde...
 • RH 2002:22: Förutsättningar för att förverka två laserstörare har ansetts föreligga o...
 • RH 2002:23: Fråga i mål om försäkringsersättning om en bilägares son har gjort sig sk...
 • RH 2002:24: Straffet för egenmäktighet med barn, grovt brott, är numera fängelse lägs...
 • RH 2002:25: Målsägande har ej ansetts behörig att överklaga en brottmålsdom till den...
 • RH 2002:26: Den s.k. lättnadsregeln har ansetts tillämplig vid gåva av aktier i ett b...
 • RH 2002:27: Hyra. En hyresgäst boende i en bostadsrättsfastighet har utsatts för trak...
 • RH 2002:28: Makars gemensamma barn har vid den efterlevande makens död partiellt avst...
 • RH 2002:29: Arvode till konkursförvaltare som beslutat om fortsatt drift med utnyttja...
 • RH 2002:30: Bevisvärdering i mordmål. Förutsättningarna för överlämnande till rättsps...
 • RH 2002:31: I brottmål i vilket brottmålstaxan inte var tillämplig, har ersättning fö...
 • RH 2002:32: Lokal trafikföreskrift som saknat bestämmelse om ikraftträdande har anset...
 • RH 2002:33: Fråga dels om ett parti cigaretter, som förts in till Sverige, omfattades...
 • RH 2002:34: Fråga om inverkan av gäldenärs brottslighet på skuldsanering.
 • RH 2002:35: Straffmätning i mål om grov kvinnofridskränkning.
 • RH 2002:36: Hovrätten har vid en samlad bedömning funnit att den omständigheten att e...
 • RH 2002:37: Parts återkallelse av sitt överklagande i hovrätten har, då medparten vid...
 • RH 2002:38: Straffmätning vid innehav av bl.a. 100 Ecstacy-tabletter.
 • RH 2002:39: Med hänsyn till allmänintresset - mordet på landets statsminister - har d...
 • RH 2002:40: Omständigheten att skriften "Judefrågan" publicerats år 1936 ha...
 • RH 2002:41: Olaga intrång på område vilket klassats som skyddsobjekt enligt lagen om...
 • RH 2002:42: Irakisk medborgare av kurdisk etnicitet har vistats i Sverige med permane...
 • RH 2002:43: Fråga när ansökan om ersättningsgaranti vid bodelning senast skall göras....
 • RH 2002:44: Fråga om frivilligt tillbakaträdande från försök till mord.
 • RH 2002:45: Framförande av moped med frånkopplad motor genom att den rullats framåt h...
 • RH 2002:46: Ett kommanditbolag förvärvade genom ett och samma köpebrev fastigheter be...
 • RH 2002:47: Vid utmätning av lön har en ensamstående gäldenär, som arbetade och huvud...
 • RH 2002:48: Ett mer än tio år gammalt körkort ej ogiltigt i visst fall, trots att det...
 • RH 2002:49: Hyresnämndsmål. I tvist om förlängning av hyresavtal har en hyresgäst int...
 • RH 2002:50: Hyresnämndsmål. Hyresvärdens ansökan om att ett hyresavtal skall upphöra...
 • RH 2002:51: Straffmätning i mål om grovt rattfylleri.
 • RH 2002:52: Misskötsamhet av villkorlig dom med samhällstjänst har inte bedömts så al...
 • RH 2002:53: Kammarkollegiets tillstyrkande av ett överklagande i mål om stämpelskatt...
 • RH 2002:54: Straffbestämmelsen i 10 kap 2 a § utlänningslagen har inte anse...
 • RH 2002:55: Bevisvärdering i ett mordmål.
 • RH 2002:56: Villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst har ådömts för hot mot tj...
 • RH 2002:57: I mål om trafikskadeersättning gällande fordon som saknat trafikförsäkrin...
 • RH 2002:58: Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott (innehav - delvis i överlåtel...
 • RH 2002:59: Fråga om tid för samhällstjänst vid villkorlig dom med ett alternativstra...
 • RH 2002:60: Vållande till kroppsskada i samband med snöbollskrig har i visst fall int...
 • RH 2002:61: En person som varit först VD och därefter konsult i ett bolag har ansetts...
 • RH 2002:62: Särskilda skäl mot att förverka villkorligt medgiven frihet har befunnits...
 • RH 2002:63: Hyresnämndsmål. Vid prövning av frågan om rätt till medlemskap i bostadsr...
 • RH 2002:64: Fråga om en säljare kan göra anspråk på tilläggsbetalning efter det att t...
 • RH 2002:65: I mål om grov kvinnofridskränkning har målsäganden vägrat svara på frågor...
 • RH 2002:66: Enbart den omständigheten att kravbrev vid flera tillfällen sänts till gä...
 • RH 2002:67: Fråga om tillämpningen av en s.k. cut-off klausul i samband med krav på g...
 • RH 2002:68: Undanröjande av villkorlig dom enligt 27 kap. 6 § brottsbalken har i...
 • RH 2002:69: Fråga om påföljd och skadestånd vid brott mot upphovsrättslagen genom s.k...
 • RH 2002:70: En man begick under flera års tid på 1980-talet ett stort antal våldtäkte...
 • RH 2002:72: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 1 av totalt 13 hovrättsd...
 • RH 2002:73: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 2 av totalt 13 hovrättsd...
 • RH 2002:74: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 3 av totalt 13 hovrättsd...
 • RH 2002:75: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 4 av totalt 13 hovrättsd...
 • RH 2002:76: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 5 av totalt 13 hovrättsd...
 • RH 2002:77: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 6 av totalt 13 hovrättsd...
 • RH 2002:79: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 8 av totalt 13 hovrättsd...
 • RH 2002:80: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 9 av totalt 13 hovrättsd...
 • RH 2002:81: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 10 av totalt 13 hovrätts...
 • RH 2002:82: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 11 av totalt 13 hovrätts...
 • RH 2002:83: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 12 av totalt 13 hovrätts...
 • RH 2002:84: Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 13 av totalt 13 hovrätts...
 • RH 2002:85: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 1 av totalt 21 hovrättsdomar som har med...
 • RH 2002:86: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 2 av totalt 21 hovrättsdomar som har med...
 • RH 2002:88: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 4 av totalt 21 hovrättsdomar som har med...
 • RH 2002:89: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 5 av totalt 21 hovrättsdomar som har med...
 • RH 2002:90: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 6 av totalt 21 hovrättsdomar som har med...
 • RH 2002:91: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 7 av totalt 21 hovrättsdomar som har med...
 • RH 2002:92: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 8 av totalt 21 hovrättsdomar som har med...
 • RH 2002:93: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 9 av totalt 21 hovrättsdomar som har med...
 • RH 2002:94: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 10 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...
 • RH 2002:95: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 11 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...
 • RH 2002:96: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 12 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...
 • RH 2002:97: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 13 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...
 • RH 2002:98: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 14 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...
 • RH 2002:99: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 15 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...
 • RH 2002:100: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 16 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...
 • RH 2002:101: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 17 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...
 • RH 2002:102: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 18 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...
 • RH 2002:103: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 19 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...
 • RH 2002:104: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 20 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...
 • RH 2002:105: Sluten ungdomsvård. - Referat nr 21 av totalt 21 hovrättsdomar som har me...