Rättsfall

Hovrätten år 2003

 • RH 2003:1: En anmälan om förlust av bankkort som gjorts först efter polisanmälan och...
 • RH 2003:2: I Sverige har tidigare ansetts gälla en princip om s.k. global konsumtion...
 • RH 2003:3: Sysslomans ansvar för medhjälpare.
 • RH 2003:4: Omständigheterna i samband med grovt rattfylleri har inte ansetts vara så...
 • RH 2003:5: Enligt 5 § första stycket förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronof...
 • RH 2003:6: Vid prövning enligt 6 § namnlagen (1982:670) har byte av efternamn ansett...
 • RH 2003:7: I mål om ansvar för brott mot miljöbalken har den åtalade gärningen bedöm...
 • RH 2003:8: Bostadsrättsförening har vägrat förvärvare av bostadsrätt inträde i fören...
 • RH 2003:9: Samboende enligt 12 kap. 34 § jordabalken? (I och II). Även fråga om samb...
 • RH 2003:10: Stämmobeslut om byggande av balkonger har i visst fall ansetts vara en fö...
 • RH 2003:11: En man har fällts till ansvar för att vid tre tillfällen ha misshandlat d...
 • RH 2003:12: Fråga om gärning som innefattar skatteredovisningsbrott är att anse som r...
 • RH 2003:13: Muntligt avtal om servitut, vilket har ingåtts före ikraftträdandet av jo...
 • RH 2003:14: Fråga om behörighet att anslutningsöverklaga.
 • RH 2003:15: Styrelseledamöters ansvar enligt 13 kap. 2 § aktiebolagslagen. Fråga om m...
 • RH 2003:17: I mål om hastighetsöverträdelse har åklagaren som enda bevisning åberopat...
 • RH 2003:18: Tillstånd till adoption av vuxen har nekats med hänsyn till familjeförhål...
 • RH 2003:19: Straffet för snatteri av gods till ett värde av 310 kr har för en 17-årin...
 • RH 2003:20: Danskt körkort, vars innehavare också hade ett svenskt körkort som var åt...
 • RH 2003:21: I mål om stöld har gärningsmannens uppsåt rörande stöldgodsets värde omfa...
 • RH 2003:22: Otillåten miljöverksamhet?
 • RH 2003:24: En man hyrde en videofilm från en uthyrare. Tvist uppstod mellan uthyrare...
 • RH 2003:26: Två makar, som vid flera tidigare tillfällen fått ansökningar om skuldsan...
 • RH 2003:27: Rån mot ett postkontor har bedömts som grovt brott trots att det vapen so...
 • RH 2003:28: Otillåten miljöverksamhet bestående av ej godkänt bekämpningsmedel i näri...
 • RH 2003:29: Fråga om svensk domstol är behörig att pröva åtal för brott begångna i Fi...
 • RH 2003:30: Yrkande om vårdnad om barn och barns boende har framställts först i samba...
 • RH 2003:31: En person har tillfälligt berövats sin rörelsefrihet i ett kontorsrum. Gä...
 • RH 2003:32: Underhållsskyldig förälder har inte ansetts berättigad till s.k. umgänges...
 • RH 2003:33: Rättsvillfarelse vid smugglingsbrott.
 • RH 2003:34: En person har i samband med att han avvisats från en dansrestaurang spott...
 • RH 2003:35: Hyresnämndsmål. En hyresgäst och dennes bekanta har tagit olovlig befattn...
 • RH 2003:36: Hyresnämndsmål. Endast fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen äger ö...
 • RH 2003:37: Vid brott mot alkohollagen med ett straffvärde om fängelse sex månader ha...
 • RH 2003:38: Stämpelskatt har ansetts inte böra utgå vid barns förvärv av föräldrars f...
 • RH 2003:39: I ett företag saknades grundbokföring och huvudbokföring helt för en peri...
 • RH 2003:40: Fråga om en verkställande direktör i ett aktiebolag är behörig att utan b...
 • RH 2003:41: Make har i visst fall inte ansetts ha rätt att påkalla bodelning drygt sj...
 • RH 2003:42: Reformatio in pejus? En 20-årig man överklagade ensam två skilda tingsrät...
 • RH 2003:43: När en borgenär åberopar ett äkta skuldebrev till stöd för sin fordran, h...
 • RH 2003:44: Lantbrukare har bedrivit vattenverksamhet genom att utföra åtgärder för a...
 • RH 2003:45: En vårdare på ett häkte har på begäran av en intagen, som varit underkast...
 • RH 2003:46: Fastighetsägare har färdigställt och tagit i bruk en värmepumpanläggning...
 • RH 2003:47: En gäldenärs armbandsur, värt 6 000 kr, har inte undantagits från utmätni...
 • RH 2003:48: Vid ett nattligt möte har två män, den ene utrustad med en kniv och den a...
 • RH 2003:49: Talan om bättre rätt till fastighetsandel på grund av köp har bifallits....
 • RH 2003:50: Tingsrätten har avvisat en stämningsansökan på grund av att ansökningsavg...
 • RH 2003:51: De kroppsskador en bilförare ådragit sig vid en trafikolycka i samband me...
 • RH 2003:52: Bevisbördan i mål om försträckning.
 • RH 2003:53: Bilist har framfört bil i fil avsedd för bussar, varvid han kört på och s...
 • RH 2003:54: Hyresnämndsmål. Vid prövning enligt 9 kap. 17 § första stycket bostadsrät...
 • RH 2003:55: Frågor i mål om klander av skiljedom om betydelsen av att en skiljeman ut...
 • RH 2003:56: Bolag bjöd in arbetstagare vid olika arbetsplatser, såväl offentliga som...
 • RH 2003:57: Straffmätning i mål om falsk tillvitelse.
 • RH 2003:58: Konkursförvaltare har ansetts berättigad till förskott på förvaltararvode...
 • RH 2003:59: Gäldenär som beviljats skuldsanering har ansetts ha fått en förmögenhetsö...
 • RH 2003:60: Hyresnämndsmål. Vid bedömningen av var en person har sin permanenta bosta...
 • RH 2003:61: Klander av skiljedom. I ett leveransavtal har intagits en skiljeklausul....
 • RH 2003:62: Fråga om offentlig försvarare, som i mål om misstanke om bl.a. grovt skat...
 • RH 2003:63: Fråga om Sjöfartsverkets tillstånd att dumpa förorenade kvicksilverhaltig...
 • RH 2003:65: En kvinna med en insulinberoende diabetes, åtalad för misshandel, har ans...
 • RH 2003:66: Sedan H. erkänt faderskap för L., har behörig myndighet i Finland enligt...
 • RH 2003:68: Åtal för förande av en äldre, oregistrerad moped utan förarbevis har ogil...
 • RH 2003:69: Innehav av ca 140 000 pornografiska bilder som skildrar barn har inte ans...
 • RH 2003:70: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:71: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:72: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:73: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:74: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:75: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:76: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:78: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:79: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:80: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:81: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:82: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:83: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:84: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:85: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:86: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:87: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:88: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:89: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:90: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...
 • RH 2003:91: Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofrids...