Rättsfall

Hovrätten år 2004

 • RH 2004:2: Bestämmelserna i 12 kap. 47 och 49 §§ jordabalken reglerar i vad mån en a...
 • RH 2004:3: Hyresnämndsmål. I mål om godkännande av förbättringsåtgärder skulle ha kr...
 • RH 2004:4: Hyresnämndsmål. Sedan hyresgästen (en fysisk person) krävt återbetalning...
 • RH 2004:5: Hyresnämndsmål. En bostadshyresgäst har uppställt villkor om ersättning v...
 • RH 2004:6: En dödsbodelägares betalning enligt ett arvskiftesavtal av viss skiftesli...
 • RH 2004:7: Hyresnämndsmål. I mål om förlängning av hyresavtal enligt 12 kap. 46 § fö...
 • RH 2004:8: Hyresnämndsmål. En dotter hade bott tillsammans med sin mor i dennas läge...
 • RH 2004:9: Hyresnämndsmål. Kommunen hyr en bostadslägenhet för att i sin tur hyra ut...
 • RH 2004:10: Hyresnämndsmål. En person som har sin permanentbostad i Norsesund 37 km u...
 • RH 2004:11: Fråga om tingsrätt har förfarit felaktigt genom att inte delge kompletter...
 • RH 2004:12: Tolk, som har hörts som vittne i brottmål, har tillerkänts ersättning av...
 • RH 2004:13: Virkestransporter har körts över en fast fornlämning och fornminnet har s...
 • RH 2004:14: Fråga om staten eller konkursboet skall svara för konkurskostnaderna när...
 • RH 2004:15: Vid straffmätning har med tillämpning av 29 kap. 5 § brottsbalken hänsyn...
 • RH 2004:16: Sedan tingsrätten avskrivit ett där anhängigt tvistemål, har hovrätten av...
 • RH 2004:17: Påföljdsfråga. Brottet olovlig befattning med falska pengar ansågs inte v...
 • RH 2004:18: En arbetstagare har använt den dator som arbetsgivaren tillhandahållit so...
 • RH 2004:19: Grov misshandel? (och försök därtill). Straffvärde, tillika fråga om kont...
 • RH 2004:21: Fråga i mål om remburs dels om ett med arabiska skrivtecken utfärdat doku...
 • RH 2004:22: Fråga om ett bolag genom viss TV-reklam överträtt ett informationsföreläg...
 • RH 2004:23: Vite för tilltalads utevaro från huvudförhandling i brottmål har inte ans...
 • RH 2004:24: Allmän plats för vilken lokala trafikföreskrifter utfärdats hade enligt e...
 • RH 2004:25: Dödsbodelägare ingav till tingsrätten en skrivelse rörande klander av tes...
 • RH 2004:26: Innehav, huvudsakligen i överlåtelsesyfte, av 12,89 gram heroin och 2,32...
 • RH 2004:27: Arbetstagare som sagts upp före arbetsgivarens konkurs har för rätt till...
 • RH 2004:28: Bötesförvandling har inte ansetts nödvändig i ett fall där böterna, som e...
 • RH 2004:29: I ett brottmål där en person åtalats för misshandel av sin son och för mi...
 • RH 2004:30: Fråga om en bil som har parkerats i en s.k. parkeringsficka i direkt ansl...
 • RH 2004:31: Vid begäran om övertagande av käromål enligt 13 kap. 7 § rättegångsbalken...
 • RH 2004:32: Stämpelskatt har ansetts inte böra utgå vid förvärv av fast egendom då ve...
 • RH 2004:33: Vid vakans i styrelsen för ett aktiebolag har styrelsen ansetts beslutsfö...
 • RH 2004:34: Fråga om inskrivning av ändring av tomträttsavtal är utan betydelse för p...
 • RH 2004:35: En svensk äktenskapsskillnadsdom har ansetts oförenlig med en fransk dom...
 • RH 2004:36: Hyresnämndsmål. I mål om ändring av hyresvillkor avseende hyra enligt 12...
 • RH 2004:37: Hyresnämndsmål. Fråga bl.a. i målet när endast mannen undertecknat ett bo...
 • RH 2004:38: Hyresnämndsmål. Bestämmelsen i 12 kap. 42 § tredje stycket jordabalken at...
 • RH 2004:39: Ett bolag har underlåtit att organisera arbetsmiljöarbetet på sådant sätt...
 • RH 2004:40: Intrång på annans Internethemsida och e-post har bedömts som sexuellt ofr...
 • RH 2004:41: Avtal om avbrytande av havandeskap mot viss ersättning har ansetts ogilti...
 • RH 2004:42: Underlåtenhet av ordningsvakt att rapportera ett fall av misstänkt missha...
 • RH 2004:43: Medel innestående på konto för individuellt pensionssparande har ansetts...
 • RH 2004:44: Den som yrkesmässigt hanterar livsmedel är skyldig att utöva egentillsyn...
 • RH 2004:45: Ogiltighet enligt förutsättningsläran.
 • RH 2004:46: Återvinning i konkurs. Ett bolag, som senare försatts i konkurs, har unde...
 • RH 2004:47: Hyresnämndsmål. Osäkerheten om vem som har rätt att företräda hyresvärden...
 • RH 2004:48: En man har befunnits under en fyramånadersperiod ha gjort sig skyldig til...
 • RH 2004:49: Fråga om tillämpning av reglerna i 34 kap. brottsbalken om sammanträffand...
 • RH 2004:50: Fråga om påföljden för grovt rattfylleri kan stanna vid villkorlig dom me...
 • RH 2004:51: Hemsida på Internet med personuppgifter. Överträdelse av personuppgiftsla...
 • RH 2004:52: På ansökan av en bostadsrättsförening har kronofogdemyndigheten genom uts...
 • RH 2004:53: Uppställning av fordon under elva minuter för påstigning på sträcka med f...
 • RH 2004:54: Förverkande enligt 36 kap. 4 § brottsbalken i miljöbrottmål.
 • RH 2004:55: Har en särskilt förordnad boutredningsman i ett internationellt dödsbo åd...
 • RH 2004:56: Skattemyndighet har fattat beslut om fastställande av gåvoskatt före den...
 • RH 2004:57: Hyresnämndsmål. I syfte att få tillstånd att hyra ut lägenheten i andra h...
 • RH 2004:58: Våldtäkt har inte betraktats som ett s.k. egenhändigt brott utan medgärni...
 • RH 2004:59: Offentlig försvarare för en sextonåring har tillerkänts ersättning för en...
 • RH 2004:60: Ersättning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207) för kränkning ge...
 • RH 2004:61: Synnerliga skäl har ansetts föreligga att - på grund av kollusionsfara -...
 • RH 2004:62: Utbetalning av ersättningsgaranti till bodelningsförrättare enligt 17 kap...
 • RH 2004:63: Fråga i mål där en kvinna i anslutning till födseln dödat sitt nyfödda ba...
 • RH 2004:64: I ett mål som avsett en negativ fastställelsetalan har ovissheten om ett...
 • RH 2004:65: Frågan om en förmögenhetsökning huvudsakligen uppkommen till följd av att...
 • RH 2004:66: Fråga om tillämpning av 18 kap. 3 a § rättegångsbalken, varvid part tille...
 • RH 2004:67: Hyresnämndsmål. I mål om s.k. blockuthyrning uppkommer frågan om parterna...
 • RH 2004:68: Hyresnämndsmål. Fråga om vilka krav som skall ställas på en bostadsrättsf...
 • RH 2004:69: Svaranden i ett mål om bl.a. barns boende har framställt ett yrkande gent...
 • RH 2004:70: En man, som i samband med ett försök att från en privatperson driva in en...
 • RH 2004:72: Kronofogdemyndighetens beslut att lämna ett yrkande om interimistiskt bes...
 • RH 2004:73: Hyresnämndsmål. Hyresnämndens beslut om godkännande av redovisning enligt...
 • RH 2004:74: I mål om edgång enligt 17 kap. 5 § andra stycket äktenskapsbalken har tin...
 • RH 2004:75: Åtal för stöld avseende tillgrepp på ett varuhus av en borrmaskin har int...
 • RH 2004:76: Makar, som båda vid upprepade tillfällen i den gemensamma bostaden missha...
 • RH 2004:77: Bättre rätt till aktier. Ett bolag har sålt aktier i ett företag, som bol...
 • RH 2004:78: Vid prövning av ansökan om skuldsanering har det ansetts att gäldenärens...
 • RH 2004:79: Fråga vid tillämpning av 13 kap. 5 § första stycket rättegångsbalken om d...
 • RH 2004:80: I ärende om verkställighet av dom på betalningsförpliktelse har sökanden...
 • RH 2004:81: Två ungdomar - en 16-årig pojke och en 12-årig flicka - har haft samlag m...
 • RH 2004:82: Jägare, som jagat kronhjort under tid då sådan jakt inte varit tillåten,...
 • RH 2004:83: I en tvist om priset för en byggnadsentreprenad har näringsidkaren/entrep...
 • RH 2004:84: Gångtid för tre inställelser vid häktet som vid varje inställelse utgjort...
 • RH 2004:85: I samband med att en person greps såsom misstänkt för grovt narkotikabrot...
 • RH 2004:86: Påföljd för grov vårdslöshet i trafik.
 • RH 2004:87: En person har, efter det att han dömts till påföljd i en tidigare rättegå...
 • RH 2004:88: Under arbete vid en spillblandare kom en hos aktiebolaget L. anställd arb...
 • RH 2004:89: Tingsrätten dömde en tilltalad för snatteri till böter efter en huvudförh...
 • RH 2004:90: En civilklädd väktare på ett varuhus blev i samband med att han skulle gr...
 • RH 2004:91: I ett ärende hos hyresnämnd om uppskov med avflyttning från en lokal påst...
 • RH 2004:92: Det s.k. Jaldungmålet. Tillämpning av 23 § polislagen (1984:387) om avstä...
 • RH 2004:93: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 1 av 17...
 • RH 2004:94: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 2 av 17...
 • RH 2004:95: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 3 av 17...
 • RH 2004:96: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 4 av 17...
 • RH 2004:97: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 5 av 17...
 • RH 2004:98: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 6 av 17...
 • RH 2004:99: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 7 av 17...
 • RH 2004:100: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 8 av 17...
 • RH 2004:101: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 9 av 17...
 • RH 2004:102: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 10 av 1...
 • RH 2004:103: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 11 av 1...
 • RH 2004:104: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 12 av 1...
 • RH 2004:105: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 13 av 1...
 • RH 2004:106: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 14 av 1...
 • RH 2004:107: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 15 av 1...
 • RH 2004:108: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 16 av 1...
 • RH 2004:109: Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 17 av 1...