Rättsfall

Hovrätten år 2005

 • RH 2005:1: Talan om klander av skiljedom har avvisats då något svenskt rättskipnings...
 • RH 2005:2: Fråga om förmildrande omständigheter kan medföra att betalningsansvaret f...
 • RH 2005:3: Sedan klaganden betalat den fordran som överklagandet avsåg har detta avv...
 • RH 2005:4: En försvarare har efter tingsrättens slutliga avgörande biträtt sin huvud...
 • RH 2005:5: Beslag av 30 flaskor vin, som från Sverige beställts via Internet från en...
 • RH 2005:6: En kvinna, född år 1923, hade tillgångar i februari 1999 i form av bankti...
 • RH 2005:7: Tilltalad har överklagat en fällande brottmålsdom endast beträffande påfö...
 • RH 2005:8: Förvaltningsmyndighet har utfyllt ett s.k. blankettstraffstadgande i skog...
 • RH 2005:9: Tingsnotarie har inte ansetts behörig att avgöra en klagan över godkänt f...
 • RH 2005:10: Fråga om rätt till ersättning för ombudskostnader och kostnader för sakku...
 • RH 2005:11: Hyresnämndsmål. Kravet på att upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt s...
 • RH 2005:12: Övergrepp i rättssak har bedömts som ringa brott.
 • RH 2005:13: De i NJA 1998 s. 24 angivna riktlinjerna för straffmätning vid narkotikab...
 • RH 2005:14: En tilltalad som bedrivit aktiehandel mellan egna depåer har dömts enligt...
 • RH 2005:15: Betydelsen av anteckning på parkeringsanmärkning.
 • RH 2005:16: En på engelska avfattad stämningsansökan har avvisats av tingsrätten seda...
 • RH 2005:18: Tingsrätt har avgjort ett brottmål efter att ha hållit huvudförhandling i...
 • RH 2005:19: Tingsrätt har inte ägt fatta beslut om avskrivning sedan käranden infunni...
 • RH 2005:20: Tillåtligheten av grupptalan.
 • RH 2005:21: En bank vill delta i rättegång som intervenient enligt 14 kap. 9 § rätteg...
 • RH 2005:22: Hyresnämndsmål. Hyresgäster har lämnat hyresrätten till en bostadslägenhe...
 • RH 2005:23: Två dödsbodelägare har med åberopande av 18 kap. 1 a § ärvdabalken väckt...
 • RH 2005:24: Borgenär har godtagit anmärkning mot gjord bevakning i konkurs. Oavsett a...
 • RH 2005:25: Hovrätten har avslagit målsägandes begäran att få åberopa sina döttrar, b...
 • RH 2005:26: En näringsidkare som bedrivit taxirörelse har bl.a. av oaktsamhet underlå...
 • RH 2005:27: Tingsrätten har inte funnit gärning styrkt i hela den av åklagaren påståd...
 • RH 2005:28: Fråga om samboförhållande förelegat vid prövning av ansökan om utseende a...
 • RH 2005:29: Kronofogdemyndighet har meddelat utslag i mål om betalningsföreläggande....
 • RH 2005:30: En grupp ungdomar uppehöll sig vid ingången till en porrbutik. Ungdomarna...
 • RH 2005:31: Fråga om travkusk, som i tävlingssammanhang under en sträcka av cirka 220...
 • RH 2005:32: Hyresnämndsmål. Bostadshyresgäster har lämnat oriktiga uppgifter till hyr...
 • RH 2005:33: Kravet på s.k. kvalificerad insolvens har inte ansetts uppfyllt beträffan...
 • RH 2005:34: Två personer har bott ihop under en tid som inte överstiger elva veckor....
 • RH 2005:35: Ekonomisk förening har fattat beslut om miljöcertifiering av föreningens...
 • RH 2005:36: En kvinna har begagnat sig av en äldre mans oförstånd för att förmå honom...
 • RH 2005:37: En tidigare ostraffad 20-åring döms för försök till rån riktat mot en spå...
 • RH 2005:38: Riskbedömning i vårdnadsmål, där påstående om våld förekommit, och fråga...
 • RH 2005:39: Vägmål. Del av jord- och skogsbruksfastighet togs i anspråk med vägrätt....
 • RH 2005:40: Fastighetsbildningsmål. Förbud enligt 4 § lagen om allmänningsskogar i No...
 • RH 2005:41: God man har inte för sin huvudmans räkning ansetts att med giltig verkan...
 • RH 2005:42: Tillämpning av artikel 6 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. V...
 • RH 2005:43: En offentlig försvarares arbetsredogörelse har inte ansetts tillräckligt...
 • RH 2005:44: I ärende om verkställighet av dom avseende underhållsbidrag har gäldenäre...
 • RH 2005:45: Fråga om ansvar för våldtäkt och medhjälp till våldtäkt enligt 6 kap. 1 §...
 • RH 2005:46: Utmätning av lön. Bevisbördans placering och kravet på bevisningens styrk...
 • RH 2005:47: Bättre rätt till handpenning vid avtal om köp av bostadsrätt.
 • RH 2005:48: Fråga om ansvar för en s.k. plogbillsaktivist för förberedelse till sabot...
 • RH 2005:49: Fråga om kravet enligt 4 kap. 10 § första stycket trafikförordningen på a...
 • RH 2005:50: Hyresnämndsmål. Fråga om en hyresgäst har gett en annan person i uppdrag...
 • RH 2005:51: Två personer har medverkat som bud och vittnen vid budröstning trots att...
 • RH 2005:52: Skattskyldig har påförts skattetillägg enligt 5 kap. taxeringslagen (1990...
 • RH 2005:53: En person har dömts för förgripelse mot tjänsteman bestående i att han sp...
 • RH 2005:54: Kronofogdemyndigheten beslutade i mål om avhysning att delgivning av före...
 • RH 2005:55: Underlåtelse från den dömde att kontakta kriminalvårdsmyndigheten med anl...
 • RH 2005:56: En yngling har filmat en kamrat som krossade fönsterrutor. Förfarandet ha...
 • RH 2005:57: Fråga om bestämmande av straffvärde vid narkotikabrottslighet bestående i...
 • RH 2005:58: En tysk jägare har i samband med fågeljakt i Härjedalen orsakat en jaktka...
 • RH 2005:59: Hyresnämndsmål. I ett mål om tillstånd att förvärva en hyresfastighet upp...
 • RH 2005:60: Vitryskt körkort har ansetts giltigt i Sverige varför åtal för olovlig kö...
 • RH 2005:61: Den som uppbär tidsobegränsad hel sjukersättning (tidigare förtidspension...
 • RH 2005:63: I ett mål om klagan över ett godkänt föreläggande av ordningsbot har begä...
 • RH 2005:64: Frågan om nödvändig processgemenskap föreligger skall prövas genom dom oc...
 • RH 2005:65: Fråga om talan i visst fall får föras mot konkursgäldenär angående egendo...
 • RH 2005:66: Svensk domstols behörighet, tillämplig lag m.m. i fråga om äktenskapskont...
 • RH 2005:67: En person har tagit ut pengar i en uttagsautomat men av förbiseende lämna...
 • RH 2005:68: Skidåkare, som befunnits ha agerat oaktsamt, har fällts till ansvar för v...
 • RH 2005:69: I lagen om handelsbolag och enkla bolag stadgas att bolagsskiften som int...
 • RH 2005:70: Fråga huruvida bestämmelsen i 34 kap. 6 § fjärde stycket brottsbalken med...
 • RH 2005:71: Ansökan om ersättningsgaranti till bodelningsförrättare, som getts in til...
 • RH 2005:72: Straffmätning i mål om olaga trålfiske.
 • RH 2005:73: En kvinna har vägrat att efterkomma en domstols förordnande om att vårdna...
 • RH 2005:74: Fråga om ansvar enligt 10 kap. 6 § alkohollagen för en 20-åring som inför...
 • RH 2005:75: Parkeringsbolags yrkande om ersättning för rådgivningskostnad i hovrätten...
 • RH 2005:76: Påföljdsbestämning m.m. vid djurplågeri och brott mot djurskyddslagen (19...
 • RH 2005:77: Påföljdsbestämning m.m. vid djurplågeri och brott mot djurskyddslagen (19...
 • RH 2005:80: Påföljdsbestämning m.m. vid djurplågeri och brott mot djurskyddslagen (19...
 • RH 2005:81: Påföljdsbestämning m.m. vid brott mot fiskelagen (1993:787). - Referat nr...
 • RH 2005:82: Påföljdsbestämning m.m. vid brott mot fiskelagen (1993:787). - Referat nr...
 • RH 2005:83: Påföljdsbestämning m.m. vid brott mot fiskelagen (1993:787). - Referat nr...