Rättsfall

Hovrätten år 2006

 • RH 2006:1: Fastighetsbildningslagen. En skogsfastighet omfattande ca 364 ha delades...
 • RH 2006:2: Hovrätten undanröjde ett av bilförare godkänt föreläggande av ordningsbot...
 • RH 2006:3: Fråga om narkotikabrott skulle anses som ringa.
 • RH 2006:4: Fråga om befrielse från skyldighet att återbetala arbetslöshetsersättning...
 • RH 2006:5: Ett rättshjälpsbiträde hade utfört mer än en fjärdedel av det arbete som...
 • RH 2006:6: I beslut om ledningsrätt föreskrevs rätt för ledningshavaren att fälla tr...
 • RH 2006:8: Hinder förelåg enligt anläggningslagen att inrätta en gemensamhetsanläggn...
 • RH 2006:9: En person gick i konkurs år 2003. Fråga om förutsättningar förelegat för...
 • RH 2006:10: I fall då föräldrarna efter separation har fortsatt gemensam vårdnad om s...
 • RH 2006:11: Fråga i mål angående osann partsutsaga om osanna uppgifter som lämnats av...
 • RH 2006:12: Skälig gatukostnadsersättning?
 • RH 2006:13: Fråga om ansvar enligt 10 kap. 7 § alkohollagen för en anställd i en livs...
 • RH 2006:14: I mål om ansvar för försök till utpressning och för sabotage har aktualis...
 • RH 2006:15: Fråga om utrymme på fastighet kunde tvångsvis upplåtas för gemensamhetsan...
 • RH 2006:16: En person har dömts för att i samband med att han gripits av två poliser...
 • RH 2006:17: Treårig s.k. konsumentpreskription gäller för en hyresvärds fordran mot e...
 • RH 2006:18: Hyresnämndsmål. Fråga om det kunde antas att förvärvarna av en hyresfasti...
 • RH 2006:19: Hyresnämndsmål. En hyresgäst har förklarat att hon ville ha ekonomisk ers...
 • RH 2006:20: Vårdnadshavare har inte rätt att påkalla förordnande av särskild företräd...
 • RH 2006:21: En arbetstagare som i ett bolags konkurs begärt betalning enligt lönegara...
 • RH 2006:22: Sedan mål om betalningsförläggande vid kronofogdemyndighet överlämnats ti...
 • RH 2006:23: Sedan huvudförhandling hade ställts in, underrättades en i målet förordna...
 • RH 2006:24: Fråga om omfattningen av en gemensamhetsanläggning för utfartsväg.
 • RH 2006:25: På ansökan av enskild har tingsrätten försatt ett brittiskt företag med f...
 • RH 2006:26: Den tilltalade är åtalad för rån enligt det s.k. motvärnsfallet då han ut...
 • RH 2006:27: A, som har en skuld till B efter att ha inhandlat narkotika, skall samman...
 • RH 2006:28: Påföljden för mord. Tidsbestämt straff eller livstidsstraff.
 • RH 2006:29: En man har dömts för grov kvinnofridskränkning till fängelse. Under prövo...
 • RH 2006:30: Straffbestämmelsen i 8 kap. 2 § 4 arbetsmiljölagen för den som utan gilti...
 • RH 2006:31: Hovrätten fördubblade av tingsrätten utdömt fängelsestraff för rån vid 13...
 • RH 2006:32: En 49-årig man dömdes till fyra års fängelse för våldtäkt mot en 14-årig...
 • RH 2006:33: Hovrätten har undanröjt en skyddstillsyn och dömt till fängelse för den s...
 • RH 2006:34: Hyresnämndsmål. Hyresgäster hade i strid med de allmänna ordningsreglerna...
 • RH 2006:35: Hyresnämndsmål. Hyresnämnden har bifallit hyresvärdens yrkande om att hyr...
 • RH 2006:36: I tvist om förlängning av jordbruksarrende ansågs förutsättningar för jor...
 • RH 2006:37: En arbetslöshetskassa har väckt talan mot en av sina medlemmar om betalni...
 • RH 2006:38: Konkursbos yrkande om ersättning för rådgivningskostnad har ogillats då k...
 • RH 2006:39: Den som blivit ålagd besöksförbud har ansetts inte ha rätt att få talan m...
 • RH 2006:40: Fråga om utvisning av EU-medborgare på grund av brott. Vid tillämpningen...
 • RH 2006:41: Påföljden villkorlig dom med samhällstjänst har tillämpats på en svensk m...
 • RH 2006:42: En bilfirma förbjöds genom ett tingsrättsbeslut att vid angivet vite anvä...
 • RH 2006:43: I ett avbetalningskontrakt rörande köp av en personbil har säljaren uppst...
 • RH 2006:44: Brottsrubricering och straffmätning i mål om grovt narkotikabrott.
 • RH 2006:45: En tingsrätt har, trots att den ene av två vårdnadshavare inte delgivits...
 • RH 2006:46: Hyresnämndsmål. En av flera delägare i en fastighet har hyrt ut en lägenh...
 • RH 2006:47: Dator använd i barnfamilj har undantagits från utmätning.
 • RH 2006:48: Allmän domstol har ansetts ha behörighet att inom ramen för prövningen av...
 • RH 2006:49: Straffmätning vid flerfaldig brottslighet och återfall i brott.
 • RH 2006:50: En borgenär har ansökt om att en gäldenär skall försättas i konkurs och h...
 • RH 2006:51: En bank har inte ansetts ha klagorätt i ärende avseende utmätning av en g...
 • RH 2006:52: En tilltalad som vid tingsrätten dömts till överlämnande till vård inom s...
 • RH 2006:53: Åklagaren har yrkat ansvar för våldtäkt av en utvecklingsstörd kvinna på...
 • RH 2006:54: En juridisk person har ansetts berättigad till ersättning för sina rätteg...
 • RH 2006:55: En negativ fastställelsetalan om huruvida ett samboförhållande förelegat...
 • RH 2006:56: Åklagaren har ansökt om resning till förmån för den tilltalade och yrkat...
 • RH 2006:57: En student vid Teaterhögskolan deltog i ett samarbetsprojekt mellan Drama...
 • RH 2006:58: En dom på fängelse avkunnades vid rätten utan att den dömde var närvarand...
 • RH 2006:59: Chefredaktör, tillika ansvarig utgivare för en tidning, har fällts för br...
 • RH 2006:60: Hinder mot överflyttning av ett barn, som olovligen bortförts från Finlan...
 • RH 2006:61: Fråga om renhetsgraden (THC-halten), vid sidan om art och mängd narkotika...
 • RH 2006:62: Vid prövning enligt 27 kap. 4 a § rättegångsbalken har bevisningen ansett...
 • RH 2006:63: Åtal har ogillats på grund av att åklagaren inte lyckats motbevisa den ti...
 • RH 2006:64: Fängelsestraffets längd har för en artonåring som skall dömas för grovt n...
 • RH 2006:65: Målsägandebiträde har i mål angående vårdslöshet i trafik och vållande ti...
 • RH 2006:66: EU-bidrag för stöd av ekologiska produktionsformer respektive gårdsstöd h...
 • RH 2006:67: Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på ett ensidigt ändrat avtalsvil...
 • RH 2006:68: Straffmätning och val av påföljd för en 17-åring som döms för bl.a. ett f...
 • RH 2006:69: Hovrätten har funnit en tingsrätt behörig att pröva en talan om skadestån...
 • RH 2006:70: Hyresnämndsmål. Tillstånd att förvärva hyresfastigheter har vägrats därfö...
 • RH 2006:71: Bötespåföljd har med stöd av 33 kap. 6 § sista stycket brottsbalken förkl...
 • RH 2006:72: Hyresnämndsmål. En hyresgäst har oprovocerat misshandlat en granne i trap...
 • RH 2006:73: En part tilläts vid tingsrätten med stöd av 35 kap. 14 § rättegångsbalken...
 • RH 2006:74: Gränsen till grovt brott för smuggling av det narkotiska preparatet Subut...
 • RH 2006:75: En förälder har dömts för egenmäktighet med barn, grovt brott. Barnet har...
 • RH 2006:76: I samband med avskiljande av de enskilda anspråken från ett brottmål fast...
 • RH 2006:77: Rätt till skadestånd efter för sen reklamation av brister vid överlåtelse...
 • RH 2006:78: I samband med fastighetsköp deponerade köparen handpenningen hos mäklaren...
 • RH 2006:79: En person har ådömts böter för rättegångsförseelse för att han uttalat si...
 • RH 2006:80: En person har arbetat som s.k. cracker inom ett internationellt nätverk m...
 • RH 2006:81: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:82: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:83: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:84: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:85: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:86: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:87: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:88: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:89: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:90: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:91: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:92: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:93: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:94: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:95: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:96: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:97: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:98: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:99: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:100: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:101: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:103: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:104: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:105: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:106: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:107: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:108: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:109: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:110: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:111: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:112: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:113: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:114: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:115: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:116: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:117: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:118: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:119: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:120: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:121: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:122: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:123: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:124: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:125: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:126: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:127: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:128: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:129: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:130: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:131: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:132: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:133: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:134: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:135: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...
 • RH 2006:136: Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våld...