Rättsfall

Hovrätten år 2007

 • RH 2007:1: Bevisvärdering i belysning av bl.a. innehållet i rättsintyg i mål om ansv...
 • RH 2007:2: Företrädare för bolag som under två års tid och i ett mycket stort antal...
 • RH 2007:3: Åklagaren har vid åtal för grova bedrägerier gjort gällande att den tillt...
 • RH 2007:4: En gäldenär har beviljats skuldsanering men på grund av missbruk inte kun...
 • RH 2007:5: Straffmätning vid flera brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter...
 • RH 2007:6: Fråga om Trafikförsäkringsföreningens krav på trafikförsäkringsavgift är...
 • RH 2007:7: Straffmätning avseende brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kv...
 • RH 2007:8: Tre personer som varit häktade i tretton månader och en person som varit...
 • RH 2007:9: En man har dömts för grov kvinnofridskränknng mot sin hustru. Med hänsyn...
 • RH 2007:12: Den som delgetts misstanke om bokföringsbrott och försvårande av skatteko...
 • RH 2007:13: Fråga om antalet timmar ungdomstjänst för yngling som vid 16 års ålder gj...
 • RH 2007:14: Fråga om utvisning av EU-medborgare på grund av brott. Även fråga om påfö...
 • RH 2007:15: En inlinesåkare ramlade omkull på en gång- och cykelväg och skadade sig i...
 • RH 2007:16: En eritreansk medborgare har dömts för bl.a. våldtäkt i två fall till fän...
 • RH 2007:17: Synnerliga skäl har ansetts föreligga att på ansökan av gäldenären ändra...
 • RH 2007:18: Hyresnämndsmål. Vid bedömningen av om en hyresgäst har hyrt ut lägenheten...
 • RH 2007:19: Straffmätning vid grovt rattfylleri (framförande av tung lastbil med en a...
 • RH 2007:20: Arbetsmiljöansvarige på ett gruppboende har efter ett anmälningspliktigt...
 • RH 2007:21: Den tilltalade har innehaft bilder med barnpornografiskt innehåll, dels p...
 • RH 2007:22: Hovrätten har dömt till ansvar för bokföringsbrott bestående i underlåten...
 • RH 2007:23: Allmän domstol (tingsrätt) avvisade talan om skadestånd då den fann att t...
 • RH 2007:24: Vittnesförhör inför domstol med personer som inte uppgett sina namn har a...
 • RH 2007:25: Avstyckning från jordbruksfastighet har ansetts medföra olägenhet av bety...
 • RH 2007:26: Brand har uppstått till följd av att en kokplatta lämnats påslagen när en...
 • RH 2007:27: Återbetalning enligt 20 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring....
 • RH 2007:28: Yrkande om barns boende har framställts först i samband med överklagande...
 • RH 2007:29: Fråga om förutsättningar för att genom fastighetsreglering ändra ett vägs...
 • RH 2007:30: Fråga om fullföljdsrätt mot beslut om förskottsbetalning av utdelning i k...
 • RH 2007:31: Fråga om styrelseordförande, rektor och avdelningschef vid universitet ha...
 • RH 2007:32: Fråga om rätt till försäkringsersättning; Tolkning av försäkringsvillkor....
 • RH 2007:33: En person begärde att få utlämnat samtliga morddomar som en tingsrätt had...
 • RH 2007:34: Fråga om en stämningsansökan skall avvisas på grund av res judicata då ut...
 • RH 2007:35: Hos en person har påträffats vapen samt en stor mängd ammunition, en bato...
 • RH 2007:36: Fråga om fastighet mot fastighetsägarens bestridande kunde anslutas till...
 • RH 2007:37: Sedan den tilltalade ensam överklagat domen och återkallat samtycke till...
 • RH 2007:38: Hovrätt har ansett sig kunna meddela prövningstillstånd i brottmål i fråg...
 • RH 2007:39: Tilltalad, som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri (2,04 promille),...
 • RH 2007:40: Polisens förföljande av en personbil slutade med att personbilen kollider...
 • RH 2007:41: Tvist där ena maken gjorde gällande att hon vilseletts att underteckna et...
 • RH 2007:42: Oenighet mellan föräldrar om var barnet ska gå i skola har ansetts inte u...
 • RH 2007:43: Utformning av domslut i återvinningsmål.
 • RH 2007:44: Straffmätning i mål om olovlig försäljning av alkoholdrycker, grovt brott...
 • RH 2007:45: Narkotikabrott avseende Subutextabletter. Brottsrubricering och straffvär...
 • RH 2007:46: En tilltalad som dömts till ett kortvarigt fängelsestraff jämte utvisning...
 • RH 2007:47: Fråga om rättegångskostnadernas fördelning efter återkallelse av talan....
 • RH 2007:48: Fråga om viss verksamhet varit att bedöma som yrkesmässig förmedling av f...
 • RH 2007:49: I en butik utan kassaspärr eller larmbåge har en gärningsman tillgripit e...
 • RH 2007:50: Yrkande i mål om klander av skiljedom om förpliktande för skiljemännen at...
 • RH 2007:51: En polisman har under tjänstetid och iklädd polisuniform ställt frågor om...
 • RH 2007:52: Den allmänna bestämmelsen i 10 § preskriptionslagen (1981:130) om kvittni...
 • RH 2007:53: Fråga om påföljd för ungdom som dömts för stöld. Även fråga om reformatio...
 • RH 2007:54: En person väckte vid en tingsrätt talan mot ett bolag p.g.a. intrång i ha...
 • RH 2007:55: En tingsrättsordförande har ansetts inte ha någon laglig möjlighet att me...
 • RH 2007:56: En person som mot ersättning åtagit sig att vara ensam styrelseledamot i...
 • RH 2007:57: Fråga om påföljd för falsk angivelse.
 • RH 2007:58: En bil har använts som hjälpmedel vid transport av drygt 240 gram amfetam...
 • RH 2007:59: Framställande av falsk urkund genom att modern falskeligen tecknat fadern...
 • RH 2007:60: Offentlig försvarare har begärt ersättning för bl.a. två timmars väntetid...
 • RH 2007:61: Försökspunkten vid grovt narkotikabrott har inte ansetts uppnådd då någon...
 • RH 2007:62: Fråga huruvida försökspunkten vid rån har passerats.
 • RH 2007:63: En person som åtalades för mened har ansetts ha haft rätt att vägra yttra...
 • RH 2007:64: Kronofogdemyndighetens beslut att avslå ett yrkande om interimistiskt bes...
 • RH 2007:65: En jägare har skadeskjutit en älg inom eget jaktområde och därefter spåra...
 • RH 2007:66: Ett målsägandebiträde entledigades av tingsrätten efter att enskilda ansp...
 • RH 2007:67: Bryssel I-förordningens bestämmelser om domstols behörighet vid konsument...
 • RH 2007:68: En utmätningsgäldenär har fått tillgodogöra sig kostnad för amortering av...
 • RH 2007:69: Hovrätten har upphävt vissa av en tingsrätts förordnanden om sekretess i...
 • RH 2007:70: Två män har vid ett oaviserat besök i en persons kombinerade arbetsplats...
 • RH 2007:71: Fastighetsreglering, som innebar att ett mindre land- och vattenområde sk...
 • RH 2007:72: Fråga om innebörden av vägtrafikregisterförordningens krav på att registr...
 • RH 2007:73: Förskott på ersättning till likvidator har godtagits som en civilrättslig...
 • RH 2007:74: Sedan nyttjanderättshavare beviljats inskrivning av nyttjanderätten har l...
 • RH 2007:75: Elev har under lektion utdelat ett slag med öppen hand som träffat lärare...
 • RH 2007:76: Tilltalads invändning om ansvarsfrihetsgrund har, trots att den inte motb...
 • RH 2007:77: Frivillig angivelse. Presumtion för fängelse med hänsyn till straffvärdet...
 • RH 2007:78: En talan grundad på ett förlikningsavtal har avvisats av tingsrätten därf...
 • RH 2007:79: Ansvar för insiderbrott enligt insiderstrafflagen (2000:1086) och gränsen...
 • RH 2007:80: Part som i ett vårdnadsmål har förfarit på ett sådant sätt som avses i 18...
 • RH 2007:81: Skäligheten av kostnadsräkning för lantmäteriförrättning har bedömts med...
 • RH 2007:82: Fråga om pokerspel som anordnats för medlemmarna i en förening varit att...
 • RH 2007:83: I samband med att en stiftelse, som ägare av en fastighet, upplät avverkn...
 • RH 2007:84: Den tilltalade har i en annan persons bostad från ett bord tagit upp en o...
 • RH 2007:86: Fråga om beaktande av andra omständigheter än mängd och art narkotika vid...
 • RH 2007:87: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:88: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:89: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:90: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:91: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:92: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:93: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:94: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:95: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:96: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:97: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:98: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:99: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:100: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:101: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:102: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:103: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:104: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:105: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:106: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:107: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:108: Påföljdsval för unga lagöverträdare.
 • RH 2007:109: Påföljdsval för unga lagöverträdare.