Rättsfall

Hovrätten år 2008

 • RH 2008:1: Hyresnämndsmål. Synnerliga skäl har inte ansetts tala emot att slopa förh...
 • RH 2008:2: Hyresnämndsmål. Ett villkor i hyresavtal om att de persienner som finns i...
 • RH 2008:3: En person har samma dag som han villkorligt frigavs från avtjänande av fä...
 • RH 2008:4: Svensk domstol har ansetts behörig att med stöd av artikel 5.3 Luganokonv...
 • RH 2008:5: Tingsrätten har handlagt en begäran om undanröjande av skyddstillsyn och...
 • RH 2008:6: Våldtäkt innefattande vaginalt samlag har ansetts normalt innebära en så...
 • RH 2008:7: Övergrepp i form av olaga hot och misshandel har bedömts inte vara av såd...
 • RH 2008:8: Hinder p.g.a. res judicata har ansetts föreligga mot att ta upp yrkande o...
 • RH 2008:9: Svensk domsrätt har - med stöd av 10 kap. 3 § rättegångsbalken och utan h...
 • RH 2008:10: Påföljd har bestämts till s.k. fortsatt skyddstillsyn jämte förordnande o...
 • RH 2008:11: Dopningsbrott bestående i innehav för eget bruk har, trots relativt stora...
 • RH 2008:12: Tingsrätten har dömt en irakisk medborgare, som beviljats permanent uppeh...
 • RH 2008:13: Bestämmelsen i 12 kap. 4 § RB om jäv för motpartsombud har ansetts ge utt...
 • RH 2008:14: Fängelsestraffet för grov narkotikasmuggling har satts ner avsevärt med h...
 • RH 2008:15: En man har dömts för framkallande av fara för annan bestående i att han h...
 • RH 2008:16: Efter att domen i ett brottmål har överklagats till hovrätten har hovrätt...
 • RH 2008:17: Fråga om val mellan tidsbestämt och livstidsstraff för mord. Omständighet...
 • RH 2008:18: Beläggning av en ca 200 meter lång samfälld grusväg med mjukbitumenstabil...
 • RH 2008:19: Sedan en misstänkt för bl.a. grovt narkotikabrott släppts på grund av pro...
 • RH 2008:20: Enbart den omständigheten att det saknas utredning om renhetsgraden av na...
 • RH 2008:21: Övningskörning med två motorcyklar samtidigt ansågs inte innebära tillåta...
 • RH 2008:22: Fråga om ansvar enligt vapenlagen för en person som mottagit vapen för fö...
 • RH 2008:23: Åklagare yrkade ansvar på en kvinna för våld mot tjänsteman och våldsamt...
 • RH 2008:24: I mål om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll har ett flerta...
 • RH 2008:25: I den mån skuldsaneringslagen (2006:548) inte ställer upp någon tidsfrist...
 • RH 2008:26: Fråga om lagliga förutsättningar förelegat för överlämnande för lagföring...
 • RH 2008:27: Kort förflyttning av personbil har bedömts som rattfylleri av normalgrade...
 • RH 2008:28: Fråga om förutsättningar för förordnande av boutredningsman enligt 8 § fö...
 • RH 2008:29: För hävning av varumärkesregistrering med stöd av 14 § första stycket 7 v...
 • RH 2008:30: Yrkande om dröjsmålsränta på ersättning för arbete som god man och däreft...
 • RH 2008:31: En person har transporterat asfalt i en lastbil som saknat fungerande fär...
 • RH 2008:32: En bil tillhörig ett företag har uppställts i strid med gällande parkerin...
 • RH 2008:33: Frågan om en ställföreträdare - god man eller förvaltare - kan föra sin h...
 • RH 2008:34: Påföljden för en 19-åring, som dömts för mord, har bestämts till fängelse...
 • RH 2008:35: Ett schweiziskt bolag har tecknat proprieborgen för ett svenskt aktiebola...
 • RH 2008:36: En barnskötare som stängt in ett femårigt barn i ett rum och under en kor...
 • RH 2008:37: Jordbruksarrende. Arrendatorer har inte tillåtits att överlåta en arrende...
 • RH 2008:38: Bevakningsförfarande i konkurs har inte ansetts nödvändigt, trots viss ut...
 • RH 2008:39: Innehav av ett "prydnadsvapen" från 1800-talet har bedömts som ringa vape...
 • RH 2008:40: En linjebussförare har i tjänsten sexuellt ofredat en sextonårig flicka g...
 • RH 2008:41: En man har otillbörligt utnyttjat att en kvinna på grund av sömn befunnit...
 • RH 2008:42: Vittne uteblev och hördes vid en senare, sedan tidigare inplanerad förhan...
 • RH 2008:43: Trots att målsägandens berättelse framstått som både trovärdig och tillfö...
 • RH 2008:44: En hyresvärd sade upp ett hyresavtal med en lokalhyresgäst för villkorsän...
 • RH 2008:45: Fråga om skälig orsak för god man enligt samäganderättslagen (1904:48 s.1...
 • RH 2008:46: Ett skogsföretag avverkade skog på en fastighet, vilket innebar ett intrå...
 • RH 2008:47: Frist för väckande av talan enligt 7 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken o...
 • RH 2008:48: Fråga om gränsen mellan ringa narkotikabrott och brott av normalgraden be...
 • RH 2008:49: Innehav av två tabletter Subutex á 8 mg har bedömts som ringa narkotikabr...
 • RH 2008:50: Hyresnämndsmål. Bostadsrättsförening har innan den förvärvat hyresfastigh...
 • RH 2008:51: Överförmyndare har godkänt årsräkning från god man avseende godmanskap en...
 • RH 2008:52: Kravet på utredningen när parterna begär äktenskapsskillnad utan betänket...
 • RH 2008:53: Eftersom lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt för sin tillämplighet föru...
 • RH 2008:54: En man förs bort i en bil, misshandlas och krävs på pengar. I målet mot t...
 • RH 2008:55: En advokat som vidtalats som ombud till en huvudförhandling i ett tvistem...
 • RH 2008:56: En samfällighetsförenings beslut att godkänna styrelsens resultat- och ba...
 • RH 2008:57: I ett utmätningsmål gör gäldenären invändning om preskription. I målet up...
 • RH 2008:58: Butikskontrollant har handlat på ett sätt som ansetts gå utöver rätten en...
 • RH 2008:59: Köp av sexuella tjänster som förmedlats genom organiserad prostitution ha...
 • RH 2008:60: Tryckfrihetsmål. En lokalt känd journalist och företagare har genom hemsi...
 • RH 2008:61: En konkursförvaltare har under handläggningen av konkursen betalat massak...
 • RH 2008:62: En ledamot i en socialnämnd har i samband med beslut om yttrande till en...
 • RH 2008:63: En person som meddelats näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsf...
 • RH 2008:64: Sakutmätning kunde ske av gäldenärs banktillgodohavande - som i allt väse...
 • RH 2008:65: Förbudet att överklaga en hovrätts avgörande i mål om interimistiskt föro...
 • RH 2008:66: En person som varit intagen på en LVM-institution har innehaft och brukat...
 • RH 2008:67: Sedan tingsrätten avvisat åklagarens stämningsansökan på grund av delgivn...
 • RH 2008:68: Vid utmätning har merkostnader som avses med, men inte täcks av, handikap...
 • RH 2008:69: Innehav i överlåtelsesyfte av 107 gram kokain med en halt av cirka 8 proc...
 • RH 2008:70: Borgenär ansågs ha visat att preskriptionsavbrott skett genom att åberopa...
 • RH 2008:71: Kort förflyttning av personbil där föraren haft en alkoholkoncentration i...
 • RH 2008:72: Tingsrätten ogillade ett åtal för brott mot lagen om brandfarliga och exp...
 • RH 2008:73: Tillgrepp har bedömts som snatteri trots att det avsett egendom som hade...
 • RH 2008:74: En ideell förening, som enligt sina stadgar hade till uppgift att anskaff...
 • RH 2008:75: Fråga om hur ersättning åt tolk skall bestämmas avseende dels arvode och...
 • RH 2008:76: Fråga om uppsåtsbedömning vid åtal för försök till mord (knivstick i mage...
 • RH 2008:77: Inskrivningsmyndigheten ansågs ha gjort rätt när den antecknade en bostad...
 • RH 2008:78: Fråga om vad som avses med skada som utgångspunkt för när preskriptionsti...
 • RH 2008:79: En person har dömts för brottet köp av sexuell handling av barn. Fråga om...
 • RH 2008:80: Begäran om att advokat med verksamhet på ort utanför den handläggande dom...
 • RH 2008:81: I mål om hastighetsöverträdelse uppstår fråga om en nödsituation upphört...
 • RH 2008:82: Fråga om brottsrubricering i mål om narkotikabrott (Bromo-Dragonfly).
 • RH 2008:83: När olika förrättningsåtgärder stått till buds vid lantmäterimyndighetens...
 • RH 2008:84: Fråga vid prövning av åtal för våldtäkt om målsäganden befunnit sig i ett...
 • RH 2008:85: Fastställelsetalan avseende rätt till ersättning av staten för ideell ska...
 • RH 2008:86: En person har ställt sitt bankkonto till förfogande för annan på sätt som...
 • RH 2008:87: Fråga om innebörden av begreppet personuppgift i personuppgiftslagen samt...
 • RH 2008:89: Val av påföljd - fängelse eller villkorlig dom - för bestickning.
 • RH 2008:90: Fråga i det s.k. Rödebymålet om tilltalad varit i sådan grad medveten om...
 • RH 2008:91: Skuldsanering.
 • RH 2008:92: Skuldsanering.
 • RH 2008:93: Skuldsanering.
 • RH 2008:94: Skuldsanering.
 • RH 2008:95: Skuldsanering.