Rättsfall

Hovrätten år 2009

 • RH 2009:1: Kravet på prövningstillstånd i hovrätt har ansetts omfatta ett bötesbrott...
 • RH 2009:2: Frågan om återreseförbudets längd vid utvisning av 18-årig yngling som dö...
 • RH 2009:3: Genom dom beslutade tingsrätten bl.a. att vårdnaden om barn skulle anfört...
 • RH 2009:4: En person har underlåtit att till tullbehandling anmäla 395 ml opiumlösni...
 • RH 2009:5: Sökanden har inte ansetts kunna överklaga ett utslag i ett mål om betalni...
 • RH 2009:6: Vid intrångsundersökning enligt 56 a § upphovsrättslagen har sökanden bev...
 • RH 2009:7: En tidningsartikel m.m. av en journalistpraktikant har använts utöver vad...
 • RH 2009:8: Sedan tingsrätten lagt upp ett tvistemål till handläggning enligt allmänn...
 • RH 2009:9: Återställande av försutten tid. En offentlig försvarare glömde att för de...
 • RH 2009:10: Trots att begäran om överlämnande till tingsrätt av mål om betalningsföre...
 • RH 2009:11: Uppsåt till sexuellt ofredande har inte ansetts föreligga hos en person s...
 • RH 2009:12: Den dömde har förhållit sig helt passiv när Kriminalvården sökt kontakt m...
 • RH 2009:13: Beviskrav och bevisvärdering, särskilt med avseende på fall med motbevisn...
 • RH 2009:14: Fråga om påföljdsval enligt den nya lagstiftningen i 30 kap. 6 § brottsba...
 • RH 2009:15: I tingsrätten dömdes J.T. för försök till mord och R.T. för att han undan...
 • RH 2009:16: Läkare lät samla in pengar från leverantörsföretag för personalresa. Dömd...
 • RH 2009:17: En man som tidigare bedrev tvätteriverksamhet hade i verksamheten tillstå...
 • RH 2009:18: Ett fotografi har ansetts åtnjuta upphovsrättsligt skydd enligt 1 § uppho...
 • RH 2009:19: Vid utmätning av pension har det funnits särskilda skäl att vid bestämman...
 • RH 2009:20: Sedan en gärningsman tagit ett par skor från en butik har han lämnat buti...
 • RH 2009:21: Hovrätten har funnit att en person som gjort sig skyldig till bl.a. förmö...
 • RH 2009:22: Efter det att åklagaren lagt ned förundersökningen har målsäganden genom...
 • RH 2009:23: Överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder för lagföring har bevi...
 • RH 2009:24: Preskriptionsavbrott. En borgenär har sänt fem kravbrev till en gäldenär....
 • RH 2009:25: Fråga om ersättning för arbete utfört samma dag, men innan ansökan om rät...
 • RH 2009:26: Att alkoholkoncentrationen i utandningsluften uppgått till i det närmaste...
 • RH 2009:27: En planering, som innebär att den dömde ska vistas vid ett motivations- o...
 • RH 2009:28: Fråga om hyreslägenhet på grund av brand skulle anses så förstörd att hyr...
 • RH 2009:29: Information som lämnats vid ett styrelsemöte i ett aktiebolag om att bola...
 • RH 2009:30: Storleken av företagsbot vid miljöbrott.
 • RH 2009:31: Förare har parkerat sin bil på en parkeringsplats, som enligt en skylt på...
 • RH 2009:32: Laga kraften hos en av lantmäterimyndigheten utfärdad delfaktura avseende...
 • RH 2009:33: Kvinnan i ett äktenskap har tillerkänts kvarsittanderätten till den villa...
 • RH 2009:34: Fråga om busschaufför som somnat vid ratten gjort sig skyldig till grov v...
 • RH 2009:35: Ett beslut om att inrätta en gemensamhetsanläggning som vunnit laga kraft...
 • RH 2009:36: Överträdelse av brott mot lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarlig...
 • RH 2009:37: Straffvärde och påföljdsval vid brott mot lagen (1999:42) om förbud mot v...
 • RH 2009:38: Hovrätten har funnit att det krävs prövningstillstånd för prövning av öve...
 • RH 2009:39: En domares engagemang på immaterialrättens område, bl.a. genom medlemskap...
 • RH 2009:40: Tingsrätten dömde den tilltalade för förolämpning med anledning av en tex...
 • RH 2009:41: Yrkande om företagsbot gentemot ett s.k. faktureringsbolag har ogillats....
 • RH 2009:42: Hyresnämndsmål. Hyresfastighet har överlåtits via s.k. paketering i aktie...
 • RH 2009:43: Hyresnämndsmål. När hyresgästen avlidit och dödsboet inträtt i hyresavtal...
 • RH 2009:44: Ingen av makarna har tillerkänts kvarsittningsrätt enligt 14 kap. 7 § äkt...
 • RH 2009:45: Två 16-åriga flickor har på en s.k. chattsida med en annan persons inlogg...
 • RH 2009:46: Fosterföräldrars bristande ledning och tillsyn av underårigas arbete med...
 • RH 2009:47: Fråga om lämnat samtycke av den som utsatts för misshandel medför att gär...
 • RH 2009:48: En jägare har i samband med älgjakt dödat en varg inför ett befarat angre...
 • RH 2009:49: I mål om klander av bodelning har den ena maken åberopat ett äktenskapsfö...
 • RH 2009:50: Tingsrätten har avgjort ett dispositivt tvistemål vid huvudförhandling me...
 • RH 2009:51: Forum enligt 10 kap. 5 § rättegångsbalken (s.k. forum negotii). När ett l...
 • RH 2009:52: Åtal mot ett bolags ägare för förseelse mot trafikförordningen har ogilla...
 • RH 2009:53: Åtal för hastighetsöverträdelse har ogillats eftersom förseelsen bedömts...
 • RH 2009:54: Underlåtenhet att upprätta årsredovisning i ett sedan många år vilande ak...
 • RH 2009:55: I mål om klander av skiljedom bedöms frågor om preklusion enligt 34 § and...
 • RH 2009:56: Åtal mot en person för stämpling till grov misshandel har ogillats på den...
 • RH 2009:58: Hyresnämndsmål. Fråga om ansökan om dispens från hembudsskyldighet enligt...
 • RH 2009:59: En person har haft redovisningsmedel insatta på bankkonto i fyra dagar. T...
 • RH 2009:60: Obehörigt kvarstannande i en skolas allmänna utrymmen har ansetts utgöra...
 • RH 2009:61: Målsägandeförhör per telefon har ansetts olämpligt i mål om ansvar för fö...
 • RH 2009:62: Straffmätning i mål om grovt narkotikabrott angående hantering av amfetam...
 • RH 2009:63: Förordnande av tillsynsman vid företagsrekonstruktion.
 • RH 2009:64: En hyresvärd har anmodat ett konkursbo att ställa en hyreslokal till hyre...
 • RH 2009:65: Sedan det befunnits att en skada i visst fall i och för sig uppkommit i f...
 • RH 2009:66: Fråga om en i köpekontrakt från år 1934 intagen garanti kan anses ha verk...
 • RH 2009:67: En 13-årig skolelev, som under en träslöjdslektion kränkts av sin slöjdlä...
 • RH 2009:68:      
 • RH 2009:69: Det har inte ansetts motiverat att i ett ärende om utmätning av lös egend...
 • RH 2009:70: Genom en uppgift i ett hyresavtal får hyresvärden anses ha utfäst att läg...
 • RH 2009:71: En förare av en 24-fot nöjesbåt med 300 hk motor har dömts för grovt sjöf...
 • RH 2009:72: En spansk konkursförvaltning ansökte hos Kronofogdemyndigheten om verkstä...
 • RH 2009:73: Vid tingsrätten väckt talan, som föranlett dom och överklagande av densam...
 • RH 2009:74: Innebörden av kravet på omedelbart samband i 12 kap. 6 § tredje stycket j...
 • RH 2009:75: Två män har fällts till ansvar för olovlig försäljning av en flaska inneh...
 • RH 2009:76: Fråga huruvida talan får föras mot övervakningsnämnds beslut.
 • RH 2009:77: En person har dömts för mord på ett barn. Fråga om beloppets storlek vid...
 • RH 2009:78: Barnpornografibrott bestående i att den tilltalade fotograferat (skildrat...
 • RH 2009:79: Tingsrätten har avvisat förhör med vittnen som befinner sig utomlands och...
 • RH 2009:80: Skadeståndstalan enligt 2 kap. 18 § regeringsformen väcktes mot staten ge...
 • RH 2009:81: En maskerad man har, genom att hota en snabbköpskassörska med en rörtång,...
 • RH 2009:82: Ägaren till ett kraftverk med damm i en å har rensat dammens botten och i...
 • RH 2009:83: Innehavaren av ett USB-minne, i vilket lagrats mer än tusen kontokortsnum...
 • RH 2009:84: En offentlig försvarare har inte tillerkänts ersättning för den extra tid...
 • RH 2009:85: Ett målsägandebiträde har promenerat från advokatkontoret till en huvudfö...
 • RH 2009:86: Vid prövning av talan om ansvar och skadestånd p.g.a. grovt förtal i tryc...
 • RH 2009:87: Huvudregeln i Luganokonventionens artikel 2, innebärande att svarandens h...
 • RH 2009:88: Ledningsrätt för en teleoperatör har upplåtits i bl.a. en befintlig mobil...
 • RH 2009:89: Sedan ett bolag varit föremål för företagsrekonstruktion och lämnat ett a...
 • RH 2009:90: Vid antagningen till veterinärprogrammet höstterminerna åren 2006 och 200...
 • RH 2009:91: Klander av skiljedom. Fråga om hovrättens beslut att medge anstånd med an...
 • RH 2009:92: Ny ställföreträdare, som utsetts vid bolagsstämma, har inte ansetts kunna...
 • RH 2009:93: Luftfartssabotage. Fråga om innebörden av rekvisitet "åtgärd som är ägnad...
 • RH 2009:94: Underlåtenhet att i aktiebolag inom föreskriven tid upprätta årsredovisni...
 • RH 2009:95: I mål om försäkringsersättning avseende bilolycka på tävlingsbana uppkomm...
 • RH 2009:96: Hovrätten har, till följd av att partiellt prövningstillstånd beviljats a...
 • RH 2009:97: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:98: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:99: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:100: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:101: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:102: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:103: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:104: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:105: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:106: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:107: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:108: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:109: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:110: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:111: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:112: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:113: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:114: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:115: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:116: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:117: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:118: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:119: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:120: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:122: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:123: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:124: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:125: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:126: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:127: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:128: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:129: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:130: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:131: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:132: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:133: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:134: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:135: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:136: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:137: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:138: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:139: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:140: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:141: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:142: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:143: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:144: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:145: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:146: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:147: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:148: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:149: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:150: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:151: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:152: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:153: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:154: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:155: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:156: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:157: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
 • RH 2009:158: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.