Rättsfall

Hovrätten år 2010

 • RH 2010:1: Fråga om arvode och utgiftsersättning till god man i visst fall ska betal...
 • RH 2010:2: Fråga om straffmätning för mord.
 • RH 2010:3: Tilltalad, som transporterat narkotika i bil vid färd från Lettland till...
 • RH 2010:4: Konkursförvaltare har, med begränsad framgång, lagt ned arbete på att sök...
 • RH 2010:5: Förhållandet mellan en journalist/jurist och ett mediabolag har reglerats...
 • RH 2010:6: Hovrätten har funnit att en man som penetrerat en sovande kvinnas slida m...
 • RH 2010:7: Hovrätten har förordnat om inhibition av en dom på skyddstillsyn med samh...
 • RH 2010:8: Vid flerfaldig brottslighet avseende narkotikasmuggling bör enbart den om...
 • RH 2010:9: En man, som i syfte att kontrollera om hans dotter var oskuld, stoppat si...
 • RH 2010:10: I ett utsökningsmål gjorde gäldenären invändning om hinder mot verkställi...
 • RH 2010:11: Fråga i visst fall om narkotikabrott, bestående i hantering av Oxycontin-...
 • RH 2010:12: Hovrätten har funnit att en drygt 40 år gammal man som vid flera tillfäll...
 • RH 2010:13: Fråga om tillämpning av konkursförvaltartaxan i ett konkursärende som avs...
 • RH 2010:14: Anmärkningsfrist i konkurs har på yrkande av konkursförvaltaren förlängts...
 • RH 2010:15: Tingsrätten har, utan att motivera sitt beslut, förordnat annan till offe...
 • RH 2010:16: Målsäganden och den tilltalade i ett brottmål hade tidigare varit parter...
 • RH 2010:17: En misstänkt begärde före åtals väckande att offentlig försvarare skulle...
 • RH 2010:18: Ränta på inkassokostnad?
 • RH 2010:19: Trots att en borgenär sänt ett flertal kravbrev till en gäldenär under de...
 • RH 2010:20: Ett bolag, som förvärvat en fordran och denuntierat gäldenären därom, bev...
 • RH 2010:21: Fråga om bestämmelsen i 10 kap. 8 § rättegångsbalken är tillämplig på ino...
 • RH 2010:24: Två 15-åringar som genomfört samlag och andra sexuella handlingar med 12-...
 • RH 2010:25: En tvistig fordran har blivit föremål för förlikning mellan parterna förs...
 • RH 2010:26: Åtal för grovt rattfylleri har efter invändning om s.k. eftersupning ogil...
 • RH 2010:27: Befattning med 26,7 gram metedron har bedömts som grovt narkotikabrott....
 • RH 2010:28: Sekretess. Tingsrätten har till part lämnat ut processmaterial med förbeh...
 • RH 2010:29: Efter det att en gärningsman begått ett fullbordat häleri för vilket pres...
 • RH 2010:30: Vid bedömning av konkurrerande skadeorsaker i mål om trafikskadeersättnin...
 • RH 2010:31: Fråga om tillämplig lag vid bodelning mellan kvinna, född i Burma men vid...
 • RH 2010:32: En medlem i en bostadsrättsförening har inte på föreskrivet sätt tillstäl...
 • RH 2010:33: Skadevållaren har genom att hälla ut motorolja förorsakat fläckar på en h...
 • RH 2010:35: Fråga om straffvärde för underlåtenhet att till tullbehandling anmäla 43...
 • RH 2010:36: Tillstånd till hemlig teleövervakning och hemlig teleavlyssning. - Anm.:...
 • RH 2010:37: I mål där den tilltalade dömts för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § tredje styc...
 • RH 2010:39: Vid prövning av arvode till konkursförvaltare för nedlagt arbete på brott...
 • RH 2010:40: Uppsägning av avtal på obestämd tid (s.k. tillsvidareavtal) om vattenleve...
 • RH 2010:41: Påföljden för mord och grovt vapenbrott har bestämts till fängelse 18 år....
 • RH 2010:42: En hyresgäst har underlåtit att inställa sig till sammanträde vid hyresnä...
 • RH 2010:43: Ett dödsbo har ålagts skyldighet att stå för kostnaderna för den avlidnes...
 • RH 2010:44: Fråga om domstols kontroll av om en per e-post skickad återkallelse av st...
 • RH 2010:45: Åtal för bidragsbrott genom underlåtenhet att anmäla ändrade förhållanden...
 • RH 2010:46: Påföljden för grov fridskränkning bestämdes till skyddstillsyn (och fänge...
 • RH 2010:47: Koppleriverksamhet har med hänsyn till planering, organisation och yrkesm...
 • RH 2010:48: En anbudsgivare i en offentlig upphandling som inte visat rimlig aktsamhe...
 • RH 2010:49: Fråga om preskriptionstidens längd för en fordran grundad på övertrasseri...
 • RH 2010:50: Offentlig försvarare har på begäran förordnats för en person misstänkt fö...
 • RH 2010:51: Förare har återlämnat en lånad bil till ägaren genom att parkera den på p...
 • RH 2010:52: Make har vid svensk domstol ansökt om äktenskapsskillnad utan betänketid...
 • RH 2010:53: Fråga om avkastning enligt 4 kap. 10 § jordabalken
 • RH 2010:54: En kort transport av narkotika i landet efter ett fullbordat smugglingsbr...
 • RH 2010:55: En tilltalad har gjort sig skyldig till brottslighet med ett samlat straf...
 • RH 2010:56: Allmän domstol har inte ansetts behörig att pröva tvist om betalningsskyl...
 • RH 2010:57: Hittegodslagen har inte ansetts vara tillämplig på en båt som legat på en...
 • RH 2010:58: Parkeringsanmärkning. En bilist har anträffat sin bil täckt av snö och gå...
 • RH 2010:59: En gäldenär som är sambo med en välbeställd person har inte beviljats sku...
 • RH 2010:60: Domstolsverkets brottmålstaxa är inte tillämplig i mål om undanröjande av...
 • RH 2010:61: Fråga om tillämpning av utmätningsordningen enligt 4 kap. 3 § utsökningsb...
 • RH 2010:62: En av polisen genomförd bevisprovokation har ansetts inte innebära att rä...
 • RH 2010:63: Hovrätten har funnit att det inte förelegat tillräckliga skäl att jämka l...
 • RH 2010:64: Fråga om straffmätning för mord.
 • RH 2010:65: Fråga om beräkning av dröjsmålsränta vid kronofogdemyndighets verkställig...
 • RH 2010:66: En nyemission i ett aktiebolag blev ogiltig p.g.a. att den inte registrer...
 • RH 2010:68: En konkursgäldenär har under pågående konkurs väckt talan mot annan om eg...
 • RH 2010:69: Fråga om ansvarsfrihet för stöld. Tilltalad har tillgripit en tröja men i...
 • RH 2010:70: I ärende om tvångsförsäljning av bostadsrätt p.g.a. att nyttjanderätten f...
 • RH 2010:71: En nybildad bostadsrättsförenings styrelse beslutade att insatserna för b...
 • RH 2010:72: En utländsk juridisk person, som enligt lagen om skyldighet för utländska...
 • RH 2010:73: Straffmätning vid sjöfylleri
 • RH 2010:74: En person har fört bil med en alkoholkoncentration i blodet som efter kör...
 • RH 2010:75: Luganokonventionen har inte ansetts tillämplig på en negativ fastställels...
 • RH 2010:76: Bestämmelserna om 7 kap. 13 § första stycket bostadsrättslagen (1991:614)...
 • RH 2010:77: Fråga vid straffmätning om den tilltalade - en utomeuropeisk medborgare,...
 • RH 2010:78: En tilltalad som tillgripit en telefon från en person i samband med att h...
 • RH 2010:79: En trettioårig man har under överfallsliknande omständigheter sexuellt of...
 • RH 2010:80: En yrkeschaufför som kastat bort ett färdskrivardiagramblad till sin last...
 • RH 2010:81: En gärning har bedömts som grovt rattfylleri och påföljden bestämts till...
 • RH 2010:82: Vid tillämpning av bestämmelserna om beneficium har en andel i en investe...
 • RH 2010:83: Kravet i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) på att en näringsidk...
 • RH 2010:84: Hyresnämndsmål. En hyresgäst har vid ett telefonsamtal med en hos hyresvä...
 • RH 2010:85: En vårdnadshavare, som påståtts olovligen ha bortfört ett barn från annat...
 • RH 2010:86: Hovrätten har funnit att ägaren till en Volvo V70 värd 175 000 kr och utr...
 • RH 2010:87: Fråga om skälig ersättning till god man enligt lagen (2005:429) om ensamk...
 • RH 2010:88: Medförmyndare har ansetts kunna förordnas att ensam förvalta underårigs t...
 • RH 2010:89: Socialnämnd i tidigare vistelsekommun har ansetts vara behörig att väcka...
 • RH 2010:90: Tillämpning av artikel 17 i 1988 års Luganokonvention (jfr artikel 23 i n...
 • RH 2010:91: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:92: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:93: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:94: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:95: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:96: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:97: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:98: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:99: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:100: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:101: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:102: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:103: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:104: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:105: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:106: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:107: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:108: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010-109: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:110: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:111: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:114: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:115: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:116: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:117: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:118: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:119: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:120: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:121: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:122: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:123: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:124: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:125: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:126: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:127: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:128: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:129: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:130: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:131: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:132: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:133: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:134: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:135: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:136: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:137: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:138: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:139: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:140: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:141: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:142: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:143: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:144: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:145: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:146: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:147: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:148: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:149: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:152: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:154: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:155: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:156: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:157: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:158: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:159: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:160: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:161: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:162: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:163: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:164: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:165: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:166: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:167: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:168: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:169: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:170: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:171: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:172: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:173: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:175: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:176: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:177: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:178: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:179: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010 :180: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:181: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:182: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:183: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:184: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:185: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:186: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:187: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:188: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:189: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:190: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:191: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:192: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:193: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:194: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:195: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH2010:196: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:197: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:198: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:199: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...
 • RH 2010:200: Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska r...