Rättsfall

Hovrätten år 2011

 • RH 2011:1: Tingsrättens underlåtenhet att inhämta erforderlig utredning i påföljdsfr...
 • RH 2011:2: Efter förlikning har svaranden förlorat sin rätt att ensidigt begära dom....
 • RH 2011:3: Sexuell handling har ansetts jämförlig med samlag.
 • RH 2011:4: I mål om våld mot tjänsteman m.m. har tingsrätten funnit att saken kunnat...
 • RH 2011:5: Att kalla en jämnårig skolelev för "jävla negerfitta" har bedömts utgöra...
 • RH 2011:6: Fråga om en rättssökande, som beviljats rättshjälp, har rätt att få försk...
 • RH 2011:7: Bestämmelsen i 3 kap. 25 § trafikförordningen (1998:1276), som uppställer...
 • RH 2011:8: När en person som varit frihetsberövad under beaktansvärd tid döms till s...
 • RH 2011:9: En tilltalad har gjort sig skyldig till brottslighet med ett samlat straf...
 • RH 2011:10: Ett ombud som vid tingsrätten skrivit svaromål på engelska språket och dä...
 • RH 2011:11: På grund av ändringar som hade gjorts i yrkestrafikförordningen har det a...
 • RH 2011:12: Fråga om återställande av försutten tid när försvarare av misstag inte öv...
 • RH 2011:13: Hyresnämndsmål. Fråga om tillämpningen av 9 kap. 16 § bostadsrättslagen (...
 • RH 2011:14: Åtal för hastighetsöverträdelse har ogillats på grund av att platsprotoko...
 • RH 2011:15: Fråga om vad som kan omfattas av "omständigheterna i övrigt" vid beviljan...
 • RH 2011:16: En tilltalad har, med hänsyn till de speciella omständigheter som föreleg...
 • RH 2011:17: Godkännande av föreläggande av ordningsbot - avseende brukande av personb...
 • RH 2011:18: Fråga huruvida vitesklausul är oskälig enligt 36 § avtalslagen.
 • RH 2011:19: I två fall av djurplågeri, där gärningsmännen uppsåtligen utsatt två kani...
 • RH 2011:20: En konsument har ingått ett abonnemangsavtal på bestämd tid med en näring...
 • RH 2011:21: Föreslagen offentlig försvarare har meddelats positivt förhandsbesked i f...
 • RH 2011:22: Fråga om påföljd för rån, särskilt om tillämpning av 29 kap. 1 § andra st...
 • RH 2011:23: Grov skadegörelse har ansetts inte vara brott av sådan art att det finns...
 • RH 2011:24: Två personer har som styrelseledamot, först den ene, sedan den andre, dri...
 • RH 2011:25: Tingsrätten har i ett ordinärt tvistemål försummat att döma ut ränta på r...
 • RH 2011:26: Efter återförvisning av mål till arrendenämnden i tvist om villkorsändrin...
 • RH 2011:27: Ansvar för tjänstefel för en chef inom socialtjänsten som, vid tillämpnin...
 • RH 2011:28: En person har dömts för misshandel av en f.d. sambo i hennes bostad och f...
 • RH 2011:29: Olovlig framställning av 21,1 gram cannabis med låg THC-halt har bedömts...
 • RH 2011:30: Fråga om en domares agerande och uttalande i samband med enskilda förlikn...
 • RH 2011:31: Förare av polisbil, som dagtid på gator i centrala Stockholm med påslagna...
 • RH 2011:32: Hyresnämndsmål. Hyresvärdens planerade förbättringsarbeten, som enligt up...
 • RH 2011:33: Tilltalad, som inställt sig till huvudförhandling i hovrätten, har fått a...
 • RH 2011:34: För innehav och transport av 6 580 gram amfetamin har tingsrätten dömt ti...
 • RH 2011:35: Identifikationsbevisning - i form av målsägandenas utpekanden av den till...
 • RH 2011:36: Den för åklagaren avgörande bevisningen i ett mål utgjordes av ett vittne...
 • RH 2011:37: Ersättning till tolk för utlägg (reskostnad) har inte ansetts kunna räkna...
 • RH 2011:38: En man avled och efterlämnade som dödsbodelägare sin hustru och ett barn...
 • RH 2011:39: Part, som fått fullt bifall till sina yrkanden i tingsrätten, har i ärend...
 • RH 2011:40: Fråga om skadegörelse som begåtts nattetid och riktat sig mot målsäganden...
 • RH 2011:41: Förutsättningar för att bevilja skuldsanering en andra gång har inte före...
 • RH 2011:42: Skadeståndstalan efter brand som vållats av 15-åring, fråga om försäkring...
 • RH 2011:43: Fråga om det funnits särskilda skäl enligt 34 § fjärde stycket trafikskad...
 • RH 2011:44: Vid bestämmande av underhållsbidrag till barn har en deltidsarbetande för...
 • RH 2011:45: Straffvärdebedömning i narkotikamål avseende JWH-018.
 • RH 2011:46: Återkrav av arbetslöshetsersättning har ansetts inte röra sig om en konsu...
 • RH 2011:47: Hovrätten har funnit att det vid stämningsmannadelgivning, när delgivning...
 • RH 2011:48: En 13 år och 8 månader gammal flicka som haft frivilligt samlag med en 15...
 • RH 2011:49: En person som har dömts till fängelse i tio år för grovt narkotikabrott o...
 • RH 2011:50: Användning av förenklad delgivning har ansetts olämpligt när personen som...
 • RH 2011:51: Begreppet "utländsk medborgare" i 1 § lagen (1980:307) om skyldighet för...
 • RH 2011:52: Arbetsgivare har vid betalning av allmänt skadestånd innehållit viss del...
 • RH 2011:53: Eftersom skälig anledning anta att syftet med en företagsrekonstruktion i...
 • RH 2011:54: En näringsidkares underlåtenhet att förebygga miljöbrott i verksamheten h...
 • RH 2011:55: Fråga om beviskrav i mål om förverkande. Även fråga om tappande part vid...
 • RH 2011:56: En personbil, som inhandlats i Tyskland, fick efter registrering i Sverig...
 • RH 2011:57: Fråga om straffvärde, påföljdsval och straffmätning vid olovlig befattnin...
 • RH 2011:58: En ansökan om rättslig hjälp enligt lagen (2000:562) om internationell rä...
 • RH 2011:59: Införsel av en Kalashnikov med 25 skarpa patroner har bedömts som grov sm...
 • RH 2011:60: Lagliga förutsättningar att besluta om inhibition av ett överklagat inter...
 • RH 2011:61: Vid beräkning av det s.k. förbehållsbeloppet enligt 12 kap. 16 § tredje s...
 • RH 2011:62: Att en misshandel begåtts under en fotbollsmatch har, med hänsyn till oms...
 • RH 2011:63: Är Försäkringskassan behörig att ansöka om verkställighet av ett av norsk...
 • RH 2011:64: Straffmätning i mål om grov misshandel. Straffvärdet har reducerats med h...
 • RH 2011:65: Det har inte ansetts möjligt att rubricera grovt bedrägeri som grovt bidr...
 • RH 2011:66: Fråga i brottmål om tingsrätten varit domför med endast två nämndemän och...
 • RH 2011:67: Sedan en gäldenär erlagt full betalning för konkursfordringen och sökande...
 • RH 2011:68: Fråga om förutsättningar för kvarstad i brottmål när misstankarna gäller...
 • RH 2011:69: Hovrätten har bestämt påföljden för mord och olaga tvång till fängelse på...
 • RH 2011:70: Fråga om påföljd och utvisning när det gäller EU-medborgare som dömts för...
 • RH 2011:71: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:72: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:73: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:74: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:75: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:76: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:77: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:78: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:79: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:80: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:81: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:82: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:83: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:84: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:85: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:86: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:87: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:88: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:89: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:90: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:91: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:92: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...
 • RH 2011:93: Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska ref...