Rättsfall

Hovrätten år 2012

 • RH 2012:1: Hyresnämndsmål. En hyresgästförening har yrkat att en förhandlingsordning...
 • RH 2012:2: Hyresnämndsmål. Vid bedömningen av om fråga varit om en otillåten andraha...
 • RH 2012:3: Ett moderbolag har övertagit sitt dotterbolags betalningsförpliktelser ge...
 • RH 2012:4: Utmätning av personbil med ett uppskattat värde om 5 000 kr har inte anse...
 • RH 2012:5: Tingsrätten avslog ansökan om rättshjälp. Efter överklagande bedömde hovr...
 • RH 2012:6: Hovrätten har - till skillnad från tingsrätten - inte bedömt ett mutbrott...
 • RH 2012:7: Hovrätten har vid fråga huruvida rättegångskostnad har varit skäligen påk...
 • RH 2012:8: Fråga om en i säljarens allmänna villkor, som i och för sig ansetts utgör...
 • RH 2012:9: Polisassistent som på sin fritid ingripit mot en berusad person har frikä...
 • RH 2012:10: Nära anhörigs sjukdom har medfört ett påtagligt hjälpbehov som inte kunna...
 • RH 2012:11: Hovrätten har funnit att det krävs att en konkursförvaltare har ett inte...
 • RH 2012:12: Förordnad god man för ett ensamkommande flyktingbarn har ersatts enligt e...
 • RH 2012:13: Hyresnämndsmål. Hyresvärd gör gällande att hyresgäst brustit i sin skyldi...
 • RH 2012:14: Tingsrätt har, genom att oriktigt avvisa av åklagaren och målsäganden åbe...
 • RH 2012:15: En person har fört en båt, som inte faller under bestämmelsen i 20 kap. 4...
 • RH 2012:16: Hyresgästföreningarna i Sverige, som var ideella föreningar, har slagits...
 • RH 2012:17: Ett försök till tillgrepp av en butiksvara värd 149 kr har, trots att ver...
 • RH 2012:18: Urkundsförfalskning? - Dokument som har framställts med en dators ordbeha...
 • RH 2012:19: En person som frigetts villkorligt från ett tidsbestämt livstidsstraff fö...
 • RH 2012:20: Hovrätten har förordnat om inhibition av en dom på skyddstillsyn med samh...
 • RH 2012:21: Påbörjad utmätning i annat EU-land har inte ansetts utgöra hinder mot utm...
 • RH 2012:22: Den enskildes dödsbo har i visst fall ålagts betalningsskyldighet för arv...
 • RH 2012:23: Två makar har överlåtit en fastighet till ett bolag som de indirekt ägde...
 • RH 2012:24: Pistolskott genom lår och underben i syfte att bestraffa en person som in...
 • RH 2012:25: I syfte att bortskaffa mer än 2 000 liter lösningsmedel har ett antal fat...
 • RH 2012:26: Påföljden för fildelning som varit av begränsad omfattning och skett utan...
 • RH 2012:27: Påföljden för fildelning som varit av begränsad omfattning och skett utan...
 • RH 2012:28: En advokat hade som ombud biträtt ett aktiebolag och majoriteten av dess...
 • RH 2012:29: Frågan om ett måleribolag har fullgjort sin skyldighet enligt konsumenttj...
 • RH 2012:30: Ombud i ett tvistemål har ansetts behörigt att för sina huvudmäns räkning...
 • RH 2012:31: En kommun som har beviljat försörjningsstöd för en familjs boende har ens...
 • RH 2012:32: Antagande av ett ackordsförslag var beroende av om rekonstruktörens anmär...
 • RH 2012:33: En längre tids passivitet har medfört att rätten gått förlorad att klandr...
 • RH 2012:34: Tilltalad som transporterat narkotika i bil vid färd från Nederländerna v...
 • RH 2012:35: Hovrätten har funnit att innehav av 6,84 gram cannabisharts vid intagning...
 • RH 2012:36: En person har innehaft sex olika vapen, varav flera saknat legalt användn...
 • RH 2012:37: Hyresnämndsmål. När bulvanregeln i 7 kap. 31 § jordabalken är tillämplig...
 • RH 2012:38: Hovrätten har avslagit ett yrkande om att svaranden i ett mål om patentin...
 • RH 2012:39: Enkelt bolag har ansetts bildat genom konkludent handlande och har ansett...
 • RH 2012:40: Sökandens rätt att överklaga ett utslag i ett mål om betalningsföreläggan...
 • RH 2012:41: Målsägandes rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för andra dag...
 • RH 2012:42: Frågor om påföljd och skadestånd i mål om ansvar för samlag med avkomling...
 • RH 2012:43: Vid skattebrott med ett straffvärde om fängelse fyra månader har påfört s...
 • RH 2012:44: Fråga om beviskrav vid ansökan om intrångsundersökning enligt 56 a § upph...
 • RH 2012:45: En person som har anordnat och drivit en fildelningstjänst, en så kallad...
 • RH 2012:46: Hovrätten har avslagit en konkursförvaltares begäran om förskott på arvod...
 • RH 2012:47: Hyresnämndsmål. Hovrätten har, trots hyresgästens relativt omfattande hyr...
 • RH 2012:48: Hyresnämndsmål. Hovrätten har funnit att hyresgästens hyresförseningar va...
 • RH 2012:49: Hyresnämndsmål. Hovrätten har, trots hyresgästens relativt omfattande hyr...
 • RH 2012:50: Fråga om brott mot aktiebolagslagens låneförbud är ett brott av sådan art...
 • RH 2012:51: I mål om rån med ett straffvärdet motsvarande två års fängelse har beakta...
 • RH 2012:52: Förbudet mot stannande eller parkering i 3 kap. 53 § första stycket 2 tra...
 • RH 2012:53: Fråga om straffbarhet av hastighetsöverträdelse på 120-väg.
 • RH 2012:54: Hovrätten har på grund av EU:s beaktanderambeslut ansett sig skyldig att...
 • RH 2012:55: Hyresnämndsmål. Villkor vid förvärv av två fastigheter innebärande att bå...
 • RH 2012:56: Betydelsen av att misshandel har begåtts i samband med idrottsutövning....
 • RH 2012:57: Avvisande av överklagande med stöd av 49 kap. 2 § första stycket rättegån...
 • RH 2012:58: Allmänfarlig vårdslöshet. Oaktsamhetsbedömning avseende tilltalad som led...
 • RH 2012:59: Två väktare som gjort ett obefogat ingripande mot en nattklubbsgäst har d...
 • RH 2012:60: Sedan åklagaren och den tilltalade inom treveckorsfristen överklagat ting...
 • RH 2012:61: Hyresnämndsmål. Utdömande av vite efter åtgärdsföreläggande. Hovrätten ko...
 • RH 2012:62: Åklagaren har i sin plädering alternativt yrkat att den tilltalade ska dö...
 • RH 2012:63: Åklagaren har i gärningsbeskrivningen inte angivit de konkreta rättsfakta...
 • RH 2012:64: Svensk domstol är inte behörig att pröva en talan om personlig betalnings...
 • RH 2012:65: En orangefärgad skylt som, på en transportenhet med farligt gods, placera...
 • RH 2012:66: Tingsrätten har bifallit en faderskapstalan i princip enbart på de uppgif...
 • RH 2012:67: Tingsrätten har i ett brottmål prövat enskilt anspråk hänförligt till bro...
 • RH 2012:68: Fråga om detaljplan i visst fall utgjort hinder enligt 23 kap. 2 § jordab...
 • RH 2012:69: Fråga om skyldighet för fastighetsmäklare att upplysa köparen om följdern...
 • RH 2012:71: En samfällighetsförening kan inte låta bli att avsätta medel till en fond...
 • RH 2012:72: Reglerna om avgångsvederlag i lagen om handelsagentur har inte ansetts va...
 • RH 2012:73: Exekutiv försäljning av andel av bostadsrätt. Fråga om avsevärt högre köp...
 • RH 2012:74: Kommuns talan mot bidragstagare enligt 9 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001...
 • RH 2012:75: Enligt 9 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) ska talan mot bidragstagar...
 • RH 2012:76: Hyresnämnd har ansetts exklusivt behörig att göra intresseavvägningar enl...
 • RH 2012:77: En 19-åring har fällts till ansvar för rån. Frågor om tillämpningen av 23...
 • RH 2012:78: En person som var åtalad för hastighetsförseelse bestred ansvar på grund...
 • RH 2012:79: Fråga om gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott v...
 • RH 2012:80: Ett testamente har försetts med ett vittnesintyg enligt 10 kap. 2 § andra...
 • RH 2012:81: Part som har beviljats rättshjälp i ett vårdnadsmål har därefter ansökt o...
 • RH 2012:82: Ett överklagande av utmätning kom in i rätt tid men efter det att de utmä...
 • RH 2012:83: Vid narkotikasmuggling har det ansetts förmildrande att införseln skedde...
 • RH 2012:84: Är avsaknad av förråd som påståtts tillhöra en bostadsrättslägenhet ett s...
 • RH 2012:85: Mål om otillbörlig marknadspåverkan. Vid s.k. egenhandel har transaktione...
 • RH 2012:86: Straffvärdet för grovt barnpornografibrott har ansetts motsvara fem års f...
 • RH 2012:87: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:88: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:89: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:90: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:91: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:92: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:93: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:94: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:95: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:96: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:97: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:98: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:99: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:100: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:101: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:102: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:103: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:104: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:105: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:106: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:107: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:108: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:109: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:110: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:111: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:112: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:113: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:114: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:115: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:116: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:117: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:118: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:119: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:120: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012_121: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:122: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:123: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:124: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:125: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:126: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:127: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:128: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:129: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:130: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:131: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:132: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:133: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:134: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:135: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:136: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:137: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:138: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:139: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:140: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:141: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:143: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:144: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...
 • RH 2012:146: Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska ref...