Rättsfall

Hovrätten år 2013

 • RH 2013:1: Fråga om sabotagerisk vid prövning av interimistiskt vitesförbud enligt 8...
 • RH 2013:2: Fråga om hovrätts fördelning av rättegångskostnader i särskilt överklagad...
 • RH 2013:3: Hyresnämndsmål. Vid bruksvärdesprövning har det ansetts inte föreligga hi...
 • RH 2013:4: Vid en Greenpeace-aktion mot Forsmarks kärnkraftverk har ett antal aktivi...
 • RH 2013:5: Vid köp av fast egendom bör särskilda krav som är specifika för just en v...
 • RH 2013:6: Skadestånd p.g.a. annan kränkande behandling (mobbning).
 • RH 2013:8: Åberopande av inspelat polisförhör med barn, utan närvaro av den tilltala...
 • RH 2013:9: Hyresnämndsmål. Fråga om tillämpningen i olika hänseenden av bestämmelsen...
 • RH 2013:10: Sedan ett samboförhållande upphört begärde en av samborna att bodelning s...
 • RH 2013:11: I mål om bokföringsbrott har bl.a. tillämpningen av det s.k. huvudsakskri...
 • RH 2013:12: En 19-årig kvinna och en 13-årig pojke har frivilligt haft samlag med var...
 • RH 2013:13: Storleken av företagsbot vid arbetsmiljöbrott genom vållande till annans...
 • RH 2013:14: Modern till ett drygt ett år gammalt barn mördades. Skadestånd för person...
 • RH 2013:15: Påföljd för grovt vapenbrott har bestämts till fängelse 2 år och 6 månade...
 • RH 2013:16: Bevisbörda och beviskrav i mål där svaranden gjort invändning om att namn...
 • RH 2013:17: När en ordningsvakt ska omhänderta en person ber han en annan person om h...
 • RH 2013:19: Fråga om en ringa misshandel har skett under sådana former att den berätt...
 • RH 2013:20: I mål om barns boende och umgänge åberopades i hovrätten omfattande ny be...
 • RH 2013:21: Den tilltalade (styrman), som ingick i besättningen för en flygning, har...
 • RH 2013:22: Fråga om förordnande av boutredningsman på ansökan av borgenär. En person...
 • RH 2013:23: Fråga om verkställigheten av skyddstillsyn helt eller delvis bör inhibera...
 • RH 2013:24: Ska ett rättshjälpsbiträde i ett vårdnadsmål begränsa sin arbetsinsats nä...
 • RH 2013:25: Frågan om det föreligger hinder mot att en personlig assistent även utses...
 • RH 2013:26: Fråga om en lärare anställd inom kommunen har haft en ställningsfullmakt...
 • RH 2013:27: Fråga om straffrättsligt medverkansansvar för upphovsrättsintrång genom t...
 • RH 2013:28: Hovrätten har tillåtit part att, inom ramen för åberopad syn, klippa sönd...
 • RH 2013:29: En person som rest med kollektiv persontrafik har vid kontroll inte kunna...
 • RH 2013:30: Fastställelsetalan angående skiljemäns behörighet enligt 2 § lagen (1999:...
 • RH 2013:31: Påstående om bristande delgivning av kallelse har inte ansetts utgöra såd...
 • RH 2013:33: Fråga om mellandoms rättskraft.
 • RH 2013:34: Ansvar för sjöfylleri enligt 20 kap. 4 § första stycket sjölagen (1994:10...
 • RH 2013:35: Rätt att få överklagandet av ett beslut om utmätning prövat trots att ett...
 • RH 2013:36: Tillgrepp av egendom med mycket lågt värde har bedömts som stöld när en p...
 • RH 2013:37: Frågan om vad ett godmanskap avseende förvaltning av egendom enligt 11 ka...
 • RH 2013:38: Vid bestämmande av påföljd för misshandel har, då det förelegat skäl att...
 • RH 2013:39: Fråga i ärende om klagan över domvilla om vad klaganden, på den grunden a...
 • RH 2013:40: En livsmedelsbutik har blivit utsatt för rån. Efter rånet har butiken und...
 • RH 2013:41: Hovrätt har i ett mål gällande grova narkotikabrott m.m. funnit att det v...
 • RH 2013:42: Fråga om det med hänsyn till proportionalitetsprincipen i 24 kap. 1 § tre...
 • RH 2013:43: I samband med att ägare av fastighet upplät avverkningsrätt i fastigheten...
 • RH 2013:44: Bedömningen av frågan om ett förslag på avhjälpande enligt konsumenttjäns...
 • RH 2013:45: Fråga om särskilda skäl enligt 12 kap. 16 § tredje stycket föräldrabalken...
 • RH 2013:46: Makarna A och B är filippinska medborgare. Hustrun A, bosatt i Sverige se...
 • RH 2013:47: Straffmätning och påföljdsval vid återfall i sexuellt ofredande (blottnin...
 • RH 2013:48: Två personer har dömts för upprepade utsläpp av bekämpningsmedel i ett gr...
 • RH 2013:49: En man med visst psykiatriskt funktionshinder berövade en nioårig flicka...
 • RH 2013:50: Bilist har åtalats för att ha överträtt en lokal trafikföreskrift genom a...
 • RH 2013:51: En person har åtalats för olaga förföljelse huvudsakligen bestående av et...
 • RH 2013:52: Påföljdsbestämning vid smuggling av 395 kg cannabis.
 • RH 2013:53: Påföljdsbestämning vid smuggling av 375 kg cannabis. Den tilltalade har o...
 • RH 2013:54: En tingsnotarie har inte ansetts behörig att fatta beslut i ett ärende so...
 • RH 2013:55: Fråga om en lokal trafikföreskrift innebar ett undantag från bestämmelser...
 • RH 2013:56: Straffmätning och val av påföljd för tilltalad som döms för att under dry...
 • RH 2013:57: Offentlig försvarare nekades ersättning för kostnad för utskrift av förun...
 • RH 2013:58: En manlig arbetsgivare missbrukade en kvinnlig anställds beroendeställnin...
 • RH 2013:59: Uppsåtet vid rattfylleribrott.
 • RH 2013:60: Tolkersättning tillerkändes tolkens arbetsgivare. Skäl att åsidosätta tol...
 • RH 2013:61: Att förolämpa en tjänsteman i dennes myndighetsutövning har inte ansetts...
 • RH 2013:62: Tillgrepp av skor värda knappt 700 kr har bedömts som stöld med hänsyn ti...
 • RH 2013:63: Enbart beredning och framläggande av förslag till beslut i ett aktiebolag...
 • RH 2013:64: Skador i anledning av skogsavverkning har uppstått till följd av trafik m...
 • RH 2013:65: Avsaknad av haltbestämning av narkotika har inte lett till att åtal för g...
 • RH 2013:66: Hyresnämndsmål. Fråga om tillämpningen av preklusionsbestämmelsen i 12 ka...
 • RH 2013:67: Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • RH 2013:68: Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • RH 2013:69: Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • RH 2013:70: Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • RH 2013:71: Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • RH 2013:72: Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • RH 2013:73: Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • RH 2013:74: Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • RH 2013:75: Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • RH 2013:76: Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • RH 2013:77: Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • RH 2013:78: Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • RH 2013:79: Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.