Rättsfall

Hovrätten år 2014

 • RH 2014:1: Fråga om sångövningar i en grannes lägenhet har inneburit ett hinder elle...
 • RH 2014:2: Det har inte ansetts rimligt att staten bidrar till kostnaden genom att b...
 • RH 2014:3: Det ingår inte i ett målsägandebiträdes uppgifter att bistå målsäganden v...
 • RH 2014:4: Kronofogdemyndigheten har inte ansetts ha fullgjort sin utredningsskyldig...
 • RH 2014:5: Omprövning av beslut om överflyttning av barn enligt 1980 års Haagkonvent...
 • RH 2014:6: S.k. fri culpabedömning. Brandförsvar har inte ansetts vara försumligt vi...
 • RH 2014:7: Ett avvisningsbesluts rättskraft omfattar de behörighetsgrunder som har p...
 • RH 2014:8: Hyresnämndsmål. Bedömningen av om en lägenheten är en hyresgästs permanen...
 • RH 2014:9: Ett försäkringsbolag nekade en moder att teckna en sjukförsäkring för sin...
 • RH 2014:10: En närstående till en äldre kvinna hade gjort penningöverföringar från kv...
 • RH 2014:11: Fordon som varit uppställt i en vägficka snett mot trottoarkanten har int...
 • RH 2014:12: Hyresnämndsmål. Hovrätten fann att hyresgästen genom oaktsamhet orsakat b...
 • RH 2014:13: Hyresnämndsmål. Fråga om ett stämmobeslut om att parkeringsplatser inte l...
 • RH 2014:14: Särskilda skäl att nedsätta betalningsansvar enligt 35 § andra stycket dj...
 • RH 2014:15: Allmän åklagare har till tingsrätt anmält fråga om förordnande av målsäga...
 • RH 2014:16: Vid bedömningen av en gäldenärs förbehållsbelopp vid utmätning av lönegar...
 • RH 2014:17: En sjuksköterska som varit ansvarig för läkemedelsförrådet på sin arbetsp...
 • RH 2014:18: Hot om våld har framförts per telefon till tjänsteman vid Kronofogdemyndi...
 • RH 2014:19: I ett mål om artskyddsbrott har hovrätten funnit att brottet, mot bakgrun...
 • RH 2014:20: Ett nyfött barn vars mamma har haft en psykisk funktionsnedsättning har e...
 • RH 2014:21: En tolk har inte tillerkänts ersättning för sociala avgifter hänförliga t...
 • RH 2014:22: Hyresnämndsmål. Fråga om tillämpningen av bestämmelserna om infasning av...
 • RH 2014:23: Hovrätten har med stöd av 33 kap. 6 § tredje stycket brottsbalken förordn...
 • RH 2014:24: Klaganden har, i mål som handläggs enligt 52 kap. rättegångsbalken, efter...
 • RH 2014:25: Ett skriftligt avtal, varigenom en bostadsrättsförening förband sig att v...
 • RH 2014:26: Borgenär, som med konkursförvaltarens medgivande fört talan om återvinnin...
 • RH 2014:27: Vid en invändning i ett fordringsmål om att gäldenärens underskrift är fö...
 • RH 2014:28: Omfattningen av hovrättens prövning av en häktningsfråga efter fällande d...
 • RH 2014:29: En person som utfört ett rån under sådant tvång att han befunnit sig i en...
 • RH 2014:30: Fråga om hyresätt till bostadslägenhet saknade besittningsskydd på grund...
 • RH 2014:31: Olovlig framställning av mindre mängd cannabis avsedd för eget bruk har b...
 • RH 2014:32: Fråga om uppsåtsbedömning i åtal för våldtäkt när den tilltalade invänt a...
 • RH 2014:33: På fast egendom avsedd för bostadsändamål har utförts åtgärder för om- oc...
 • RH 2014:34: Fråga om ansvar för folkmord och grovt folkrättsbrott. Även fråga om lagv...
 • RH 2014:35: Ett bostadshus har uppförts av en byggfirma. De makar som anlitat byggfir...
 • RH 2014:36: Fråga om falskt larm har varit att bedöma som grovt brott (bombhot i cent...
 • RH 2014:37: En medlem i en sameby åtalades för jaktbrott, bestående i att han brutit...
 • RH 2014:38: Att en person genom våld och hot har förmåtts att stjäla varor åt annan h...
 • RH 2014:39: Skiljeman ansåg sig inte vara behörig att pröva den ifrågavarande tvisten...
 • RH 2014:40: Sedan en gäldenär erlagt full betalning för konkursfordringen och sökande...
 • RH 2014:41: Med beaktande av likabehandlingsprincipen inom EU-rätten ansåg hovrätten...
 • RH 2014:42: Hyresnämndsmål. Hyresnämnden har funnit att hyresrätten varit förverkad u...
 • RH 2014:43: Hyresnämndsmål. Fråga om hyressättning för lägenheter i en fastighet på K...
 • RH 2014:44: Hyresnämndsmål. Hovrätten ansåg att hyresgästen allvarligt åsidosatt sina...
 • RH 2014:45: Hyresnämndsmål. Hyresgästerna har vidtagit omfattande ombyggnadsåtgärder...
 • RH 2014:46: Betydelsen vid straffmätningen av den tilltalades höga ålder. Påföljden f...
 • RH 2014:47: Skuldsanering har inte beviljats därför att skulderna bl.a. hänför sig ti...
 • RH 2014:48: En bilförare har sammanstött med ett vildsvin och har, efter att ha rådfr...
 • RH 2014:49: Ett försäkringsbolag, för vilket åklagaren i tingsrätten fört talan om en...
 • RH 2014:50: En utländsk juridisk person har förelagts att ställa säkerhet för rättegå...
 • RH 2014:51: Fråga om delgivning av beslut om tillträdesförbud har skett på lämpligt s...
 • RH 2014:52: Hovrätten har efter en proportionalitetsbedömning avslagit en ansökan om...
 • RH 2014:53: I gärningsbeskrivningen för ett åtal om ansvar för eget bruk av narkotika...
 • RH 2014:54: Åtal för brott mot sjölagen bestående i att den tilltalade från ett farty...
 • RH 2014:55: Fråga om bevisbördans placering och bevisningens styrka vid tvist huruvid...
 • RH 2014:56: Vapenbrott har bedömts som grovt.
 • RH 2014:57: Ett ärende om anordnande av förvaltarskap avgjordes slutligt vid tingsrät...
 • RH 2014:58: Rättegångskostnaderna i en avvisningsfråga har varit betydande. När svara...
 • RH 2014:59: Skäl för jämkning av vårdnadshavares skadeståndsansvar har inte ansetts f...
 • RH 2014:60: Innehav och användande av s.k. bengalisk eld och rökfackla under en fotbo...
 • RH 2014:61: Fråga om tingsnotarie har ansetts vara behörig att i samband med avskrivn...
 • RH 2014:62: Synnerligen grov misshandel - summariska referat.
 • RH 2014:63: Synnerligen grov misshandel - summariska referat.
 • RH 2014:64: Synnerligen grov misshandel - summariska referat.
 • RH 2014:65: Synnerligen grov misshandel - summariska referat.
 • RH 2014:66: Synnerligen grov misshandel - summariska referat.
 • RH 2014:67: Synnerligen grov misshandel - summariska referat.
 • RH 2014:68: Synnerligen grov misshandel - summariska referat.