Rättsfall

Mark- och miljööverdomstolen år 2000

 • MÖD 2000:1: Utrivning av pråm i hamn-----Pråm har ansetts vara vattenföretag enligt v...
 • MÖD 2000:3: Tillstånd till ändrad reglering och vattenbortledning för bevattningsända...
 • MÖD 2000:4: Närboendes talerätt enligt miljöskyddslagen-----Miljööverdomstolen fann a...
 • MÖD 2000:6: Förbud enligt miljöskyddslagen att släppa ut avloppsvatten-----Föreläggan...
 • MÖD 2000:7: Överklagande av beslut om ersättning för rättegångskostnader enligt miljö...
 • MÖD 2000:8: Förvaltningsbesluts överklagbarhet-----Länsstyrelses beslut att återförvi...
 • MÖD 2000:9: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till utbyggnad av nytt pelletsverk i ma...
 • MÖD 2000:10: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamhet vid en boardfabrik-----...
 • MÖD 2000:11: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till installation av reningsutrustning-...
 • MÖD 2000:12: Rådighet över vattenområde-----Rådighet över vattenområde har ansetts kun...
 • MÖD 2000:13: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till tillverkning av sprängämnen m.m.--...
 • MÖD 2000:14: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till nuvarande och utökad produktion av...
 • MÖD 2000:15: Återställande av försutten tid-----Ideell förening har bedömts kunna uppt...
 • MÖD 2000:17: Tillstånd för tunneldrivning ----- Tunneldrivning vid järnvägsbygge har i...
 • MÖD 2000:20: Ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall; nu fråga om återför...
 • MÖD 2000:23: Tillstånd enligt vattenlagen till tillbyggnad av brygga-----Eftersom ansö...
 • MÖD 2000:24: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till bergtäktsverksamhet-----Vid lokali...
 • MÖD 2000:25: Tillstånd att leda bort grundvatten för byggande av planfri korsning mell...
 • MÖD 2000:29: Hundgård och sanitär olägenhet-----Miljödomstolen hade ålagt en fastighet...
 • MÖD 2000:30: Villkor för tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamhet bestående a...
 • MÖD 2000:31: Forum för prövning av miljöfarlig verksamhet som bedrivs av Försvaret----...
 • MÖD 2000:32: Föreläggande enligt miljöskyddslagen att vidta skyddsåtgärder för att min...
 • MÖD 2000:33: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till tillverkning av livsmedel av spann...
 • MÖD 2000:34: Lagligförklaring av dammbyggnad samt tillstånd att anlägga vattenkraftver...
 • MÖD 2000:35: Myndigheters talerätt enligt miljöbalken-----När det gäller enskilda sakä...
 • MÖD 2000:37: Ansökan om tillstånd att anlägga och driva ett vattenkraftverk-----Anlägg...
 • MÖD 2000:38: Ersättning för rättegångskostnad vid utdömande av vite; nu fråga om rätte...
 • MÖD 2000:39: Va-nämndens behörighet enligt va-lagen-----Va-nämnden är inte behörig att...
 • MÖD 2000:40: Landskapsskyddsförordnande enligt naturvårdslagen-----Vid tolkningen av u...
 • MÖD 2000:41: Tillstånd till enskilt avlopp-----Miljööverdomstolen ansåg att tillstånd...
 • MÖD 2000:42: Ersättning för rättegångskostnader i mål om utdömande av vite enligt milj...
 • MÖD 2000:43: Närboendes talerätt mot tillsynsmyndighets beslut att inte ingripa enligt...
 • MÖD 2000:44: Grannes talerätt mot tillsynsmyndighets beslut att inte ingripa enligt va...
 • MÖD 2000:45: Vilandeförklaring av ansökan om förlängd arbetstid till grundvattenbortle...
 • MÖD 2000:46: Prövotidsredovisning i tillståndsärende enligt miljöskyddslagen-----Miljö...
 • MÖD 2000:47: Tillstånd enligt vattenlagen till en polsjökabel-----Miljööverdomstolen (...
 • MÖD 2000:48: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamhet vid anläggning för ytbe...
 • MÖD 2000:49: Begäran om ingripande för omlokalisering av verksamhet-----Enskilda perso...
 • MÖD 2000:50: Talerätt vid omprövning av villkor enligt äldre vattenlagen-----Vid omprö...
 • MÖD 2000:51: Ändring av prövotidsföreskrifter angående tillstånd enligt miljöskyddslag...
 • MÖD 2000:52: Tillstånd för en avfallsförbränningsanläggning-----Vid tillståndsprövning...
 • MÖD 2000:53: Ansökan om bygdeavgiftsmedel-----Samma skadeorsak har inte inneburit att...
 • MÖD 2000:54: Naturvårdsverkets talerätt enligt miljöbalken-----En ändring av produktio...
 • MÖD 2000:55: Talerätt vid tillstånd till vattenverksamhet enligt vattenlagen-----Vid t...
 • MÖD 2000:56: Omprövning enligt vattenlagen av villkoren för en kraftstation-----Byggan...
 • MÖD 2000:57: Prövningsavgift vid tillståndsansökan för vattenverksamhet-----Prövningsa...
 • MÖD 2000:59: Markavvattningsförrättning-----En överenskommelse om ersättning mellan Na...