Rättsfall

Mark- och miljööverdomstolen år 2001

 • MÖD 2001:1: Tillstånd till muddring-----Miljööverdomstolen (MÖD) ogillade en ansökan...
 • MÖD 2001:2: Domförhet-----Rätten i miljödomstolen i mål om strandskyddsdispens var fe...
 • MÖD 2001:4: Ansökan om ändring av tillstånd enligt miljöskyddslagen för en avfallsanl...
 • MÖD 2001:5: Rättegångskostnader i mål om föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken-...
 • MÖD 2001:7: Grannes talerätt mot beslut om strandskyddsdispens enligt naturvårdslagen...
 • MÖD 2001:8: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till vindkraftanläggning-----Lokaliseri...
 • MÖD 2001:9: Ideell förenings talerätt enligt miljöbalken-----Inledningsvis framhöll M...
 • MÖD 2001:11: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till deponering av muddermassor på land...
 • MÖD 2001:12: Strandskyddsdispens för utfyllnad av bäckravin-----Allmänintresset ansågs...
 • MÖD 2001:13: Dispens från föreskrift för ett naturvårdsområde-----De boende i ett bost...
 • MÖD 2001:14: Miljösanktionsavgift för avsaknad av svämtäcke över flytgödselbehållare v...
 • MÖD 2001:16: Dispens för anläggande av golfbana inom naturreservat-----För byggande av...
 • MÖD 2001:17: Föreläggande enligt miljöskyddslagen att motverka buller från musiklokal-...
 • MÖD 2001:21: Miljösanktionsavgift vid kriminalvårdsanstalt-----Den köksverksamhet som...
 • MÖD 2001:22: Miljösanktionsavgift vid sjukhus-----Den verksamhet som landstinget bedri...
 • MÖD 2001:23: Miljösanktionsavgift vid kommunalt avloppsreningsverk-----Den verksamhet...
 • MÖD 2001:24: Miljösanktionsavgift vid kommunalt vattenverk-----Den verksamhet som komm...
 • MÖD 2001:25: Föreläggande att upphöra med försäljning av HCFC-produkter-----Miljönämnd...
 • MÖD 2001:26: Miljösanktionsavgift-----Miljösanktionsavgift har fastställts för underlå...
 • MÖD 2001:27: Tillstånd att anlägga ett kraftverk-----Miljödomstolen hade meddelat till...
 • MÖD 2001:29: Grannes talerätt mot beslut om strandskyddsdispens enligt miljöbalken----...
 • MÖD 2001:30: Föreläggande om anslutning till avloppsanläggning-----En fastighetsägare...
 • MÖD 2001:31: Klagorätt vid tillsynsbeslut-----Efter anmälan från ett bolag om ändring...
 • MÖD 2001:33: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till flygverksamhet-----Vid prövningen...
 • MÖD 2001:34: Föreläggande om avloppsanläggning-----Ett föreläggande om anläggande av a...
 • MÖD 2001:35: Undantag (dispens) från kommunal sophämtning-----Ett par ansökte om undan...
 • MÖD 2001:36: Hamnförenings klagorätt vid beslut om dispens från strandskydd-----En ham...
 • MÖD 2001:39: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till anläggning för bearbetning av slak...
 • MÖD 2001:41: Miljösanktionsavgift-----Ett företag demonterade och sålde ett antal kyla...
 • MÖD 2001:42: Tillstånd till vattenuttag från en vik för bevattning av golfbana; nu frå...
 • MÖD 2001:45: Godkännande eller lagligförklaring enligt vattenlagen av bortledning av g...