Rättsfall

Mark- och miljööverdomstolen år 2002

 • MÖD 2002:1: Tillstånd att anlägga och driva ett vattenkraftverk-----I februari år 199...
 • MÖD 2002:3: Olägenhet på grund av klockringning-----Klockringning nattetid har ansett...
 • MÖD 2002:5: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till bergtäkt; nu fråga om rättegångsfe...
 • MÖD 2002:6: Ansökan enligt 24 kap. 8 § miljöbalken om ändring av villkor i tillstånds...
 • MÖD 2002:7: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till uppförande och drift av två vindkr...
 • MÖD 2002:8: Avvisad ansökan om tillstånd till ökad produktion vid ett pappersbruk----...
 • MÖD 2002:9: Ansökan om tillstånd till ökad produktion vid ett pappersbruk-----Ansökan...
 • MÖD 2002:10: Förbud enligt naturvårdslagen att uppföra vindkraftverk-----Miljööverdoms...
 • MÖD 2002:11: Tillstånd till fortsatt drift av avfallsanläggning-----Bolaget hade ett t...
 • MÖD 2002:15: Avvisad ansökan om tillstånd till uppförande av vindkraftverk-----Miljödo...
 • MÖD 2002:16: Föreläggande mot konkursbo om efterbehandling av förorenad mark-----En la...
 • MÖD 2002:17: Skadestånd för miljöskada enligt 32 kap. miljöbalken-----En bensinstation...
 • MÖD 2002:18: Tillstånd till verksamheten vid ett värmeverk-----Efter att miljödomstole...
 • MÖD 2002:19: Strandskyddsdispens-----År 1990 bildades en ny fastighet inom ett strands...
 • MÖD 2002:21: Tillstånd till enskilt avlopp-----En fastighetsägare hade fått tillstånd...
 • MÖD 2002:22: Omprövning enligt vattenlagen av villkor för att förbättra säkerheten vid...
 • MÖD 2002:23: Tillstånd att leda bort inläckande grundvatten från tunnel-----Banverket...
 • MÖD 2002:25: Tillstånd att bortleda inläckande yt- och grundvatten från tunnel och sch...
 • MÖD 2002:26: Tillåtande av ny bevisning i va-mål-----Vittnesförhör med nya personer ha...
 • MÖD 2002:27: Tillstånd till utökad produktion vid ett aluminiumsmältverk; nu fråga om...
 • MÖD 2002:28: Utrivningsföreläggande avseende brygga-----Länsstyrelsen hade förelagt en...
 • MÖD 2002:30: Täktavgift-----Länsstyrelsen hade debiterat ett företag täktavgift beräkn...
 • MÖD 2002:31: Ansökan om bygdeavgiftsmedel-----Miljödomstolen hade bifallit bidrag ur b...
 • MÖD 2002:32: Tillstånd att leda bort grundvatten från ett nedlagt bergrumslager för ol...
 • MÖD 2002:33: Ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall från en fritidsfasti...
 • MÖD 2002:35: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till avvattning av våtslam i lagun-----...
 • MÖD 2002:36: Miljösanktionsavgift vid förbränning av avfall-----Ett bolag hade eldat s...
 • MÖD 2002:38: Ersättning enligt 19 kap. 7 § vattenlagen-----Skyddsföreskrifter för grun...
 • MÖD 2002:39: Avvisad ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken-----Miljödomstole...
 • MÖD 2002:43: Tillstånd enligt miljöskyddslagen för verksamheten vid en fordonsfabrik;...
 • MÖD 2002:45: Borttagande av stödmur av kreosotimpregnerade sliprar-----En stödmur av k...
 • MÖD 2002:46: Lokalisering enligt miljöskyddslagen av en bensinstation-----Lokalisering...
 • MÖD 2002:47: Lagligförklaring av befintlig bevattningsanläggning och tillstånd till va...
 • MÖD 2002:48: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamheten vid ett pappersbruk--...
 • MÖD 2002:49: Ansökan om bygdeavgiftsmedel-----Miljödomstolen hade avvisat en ansökan o...
 • MÖD 2002:50: Dispens från kommunal renhållningsordnings bestämmelse om intervall för t...
 • MÖD 2002:51: Hämtning av hushållsavfall och fastställande av avgiftsskyldighet enligt...
 • MÖD 2002:52: Avvisande av överklagande; nu fråga om prövningstillstånd-----En miljödom...
 • MÖD 2002:53: Miljösanktionsavgift-----Miljööverdomstolen (MÖD) fastställde miljödomsto...
 • MÖD 2002:55: Inlösen av fastighet alternativt ersättning enligt 19 kap. 7 § vattenlage...
 • MÖD 2002:56: Ansökan om upphävande av villkor enligt 24 kap. 8 § miljöbalken-----Under...
 • MÖD 2002:57: Ersättning enligt 26 § naturvårdslagen-----Länsstyrelsen hade genom ett i...
 • MÖD 2002:58: Miljösanktionsavgift för utebliven produktionsuppgift för täkt-----Miljöö...
 • MÖD 2002:60: Rätt för en kommun att överklaga beslut rörande dispens från strandskydds...
 • MÖD 2002:61: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till produktion vid en mineralullsfabri...
 • MÖD 2002:62: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till skjutbanor-----En befintlig skjutb...
 • MÖD 2002:63: Miljösanktionsavgift-----Ett handelsbolag hade utan att göra anmälan till...
 • MÖD 2002:64: Befrielse från sophämtning-----En fritidsfastighet ägdes av en äldre man....
 • MÖD 2002:67: Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken-----Miljödomstolen fas...
 • MÖD 2002:68: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen (MÖD) konstaterade att miljödo...
 • MÖD 2002:69: Föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken-----Länsstyrelsen förelade bo...
 • MÖD 2002:70: Avgift för prövning och tillsyn av hamnverksamhet-----Länsstyrelsen ålade...
 • MÖD 2002:71: Miljösanktionsavgift-----En miljönämnden hade, för överlåtelse av kemiska...
 • MÖD 2002:72: Förbud enligt 26 kap. 9 § miljöbalken-----Användningen av impregnerade st...
 • MÖD 2002:73: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till anläggning för behandling och depo...
 • MÖD 2002:74: Tillstånd till verksamheten vid en läkemedelsfabrik-----Länsstyrelsen öve...
 • MÖD 2002:75: Skadestånd enligt miljöskadelagen-----Fastighetsägare intill den militära...
 • MÖD 2002:76: Strandskyddsdispens-----En tio meter lång träbrygga hade förlängts med en...
 • MÖD 2002:78: Tillstånd till minikraftverk-----Miljödomstolen lämnade tillstånd till et...
 • MÖD 2002:80: Tillstånd till anläggning för avloppsrening-----I ett tillstånd för ett r...
 • MÖD 2002:82: Tillstånd till utökad verksamhet vid ett avfallsvärmeverk; nu fråga om ta...
 • MÖD 2002:83: Tillstånd att anlägga en järnvägsbro-----Byggandet av en järnvägsbro över...
 • MÖD 2002:84: Utdömande av vite-----En restaurang hade vitesförelagts av en miljönämnd...
 • MÖD 2002:87: Skadestånd enligt miljöskadelagen-----Vid ombyggnadsarbeten skadades en v...
 • MÖD 2002:88: Miljösanktionsavgift-----Frågan i målet gällde om en näringsidkare kan på...
 • MÖD 2002:90: Tillstånd till verksamheten vid en avfallsanläggning-----I tillståndet ha...
 • MÖD 2002:91: Interimistiskt förordnande i beslut om täkttillstånd enligt 12 kap. miljö...
 • MÖD 2002:92: Tillstånd att anlägga en järnvägsbro; nu fråga om talerätt-----Byggandet...