Rättsfall

Mark- och miljööverdomstolen år 2003

 • MÖD 2003:2: Tillstånd till enskild avloppsanläggning; nu fråga om återförvisning m.m....
 • MÖD 2003:3: Talerätt vid överklagande av täkttillstånd -----En kommun och ett kommuna...
 • MÖD 2003:4: Anläggningsavgift enligt va-lagen-----En fastighetsägare åberopade ett gå...
 • MÖD 2003:5: Ersättning för fiskeskada vid regleringen av en sjö-----Förlorade intäkte...
 • MÖD 2003:6: Tillstånd till uppförande och drift av anläggning för hantering av ammoni...
 • MÖD 2003:7: Tillstånd till täkt av berg; nu fråga om återförvisning-----Länsstyrelsen...
 • MÖD 2003:8: Tillstånd enligt miljöskyddslagen att driva en fabrik för tillverkning av...
 • MÖD 2003:9: Tillstånd enligt miljöskyddslagen att driva en fabrik för tillverkning av...
 • MÖD 2003:10: Miljösanktionsavgift-----Att inte anmäla till den kommunala nämnden inför...
 • MÖD 2003:12: Förlängning av arbetstiden för om- och utbyggnad av ett kraftverk-----Til...
 • MÖD 2003:13: Tillstånd till utsläpp av avloppsvatten från ett reningsverk; uppskjuten...
 • MÖD 2003:14: Tillstånd till ändrad och utökad produktion av fjärrvärme-----Miljööverdo...
 • MÖD 2003:18: En kommuns rätt att överklaga-----Ett länsstyrelsebeslut i ett samrådsäre...
 • MÖD 2003:19: Förbud att utan tillstånd uppföra vindkraftverk; nu fråga om talerätt----...
 • MÖD 2003:20: Miljösanktionsavgift-----Med hänvisning till legalitetsprincipen ansåg Mi...
 • MÖD 2003:21: Interimistiskt förordnande-----Miljööverdomstolen meddelade verkställighe...
 • MÖD 2003:23: Brukningsavgift för avlopp-----Ett avloppsavtal mellan en bostadsrättsför...
 • MÖD 2003:24: Omprövning av villkor avseende verksamhet vid en flygplats; nu fråga om r...
 • MÖD 2003:27: Avvisad ansökan om laglighetsförklaring-----Miljödomstolen ansåg att milj...
 • MÖD 2003:28: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till anläggande av en motorsportbana---...
 • MÖD 2003:29: Tillstånd till produktion av träkol m.m.; nu fråga om utredningsvillkor--...
 • MÖD 2003:30: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till hantering av petroleumprodukter---...
 • MÖD 2003:31: Villkor för tillstånd till fortsatt grustäkt-----Länsstyrelsen hade satt...
 • MÖD 2003:32: Tillstånd till vattenverksamhet; nu fråga om provverksamhet-----Miljödoms...
 • MÖD 2003:33: Miljösanktionsavgift-----Miljööverdomstolen fastställde miljösanktionsavg...
 • MÖD 2003:34: Miljösanktionsavgift-----Miljödomstolen dömde ut miljösanktionsavgift för...
 • MÖD 2003:35: Tillstånd till bortledning av vatten för bevattning-----I mål om uttag av...
 • MÖD 2003:36: Föreläggande om återställande av bottennivå-----Länsstyrelsen hade förela...
 • MÖD 2003:37: Renhållningsavgift-----En enskild person debiterades renhållningsavgift a...
 • MÖD 2003:38: Ändring av villkor om bullerisolering-----I tillståndet till tredje banan...
 • MÖD 2003:39: Utdömande av vite-----En miljönämnd ansökte om utdömande av vite om 30 00...
 • MÖD 2003:40: Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken-----Ett bolag som av l...
 • MÖD 2003:41: Buller och andra störningar från en badplats-----En fastighetsägare störd...
 • MÖD 2003:42: Tillstånd enligt vattenlagen till utförande av hamnanläggning-----Ett båt...
 • MÖD 2003:44: Ersättning enligt 31 kap. miljöbalken-----Ett par jordbrukare yrkade ersä...
 • MÖD 2003:45: Tillstånd till verksamheten vid en monoklorättiksyrafabrik-----Miljödomst...
 • MÖD 2003:47: Strandskyddsdispens-----En miljönämnd och en länsstyrelse hade avslagit e...
 • MÖD 2003:48: Tillstånd att leda bort grundvatten för att bygga en planskild spårkorsni...
 • MÖD 2003:49: Avgift för prövning och tillsyn-----Miljönämnden hade tagit ut en avgift...
 • MÖD 2003:51: Ersättning enligt vattenlagen-----En grustäkt som bedrevs med stöd av til...
 • MÖD 2003:52: Tillstånd till grustäkt; nu fråga om verkställighetsförordnande-----En om...
 • MÖD 2003:54: Förbud mot högljudda fåglar-----En miljönämnd hade meddelat en fysisk per...
 • MÖD 2003:55: Förbud mot täktverksamhet-----Bolaget påbörjade efter ett samrådsbeslut a...
 • MÖD 2003:56: Tillstånd till muddring m.m. för farleder till hamn; nu fråga om talerätt...
 • MÖD 2003:58: Förbud enligt 40 § miljöskyddslagen-----Två vindkraftverk hade anmälts ti...
 • MÖD 2003:59: Tillstånd till anläggning för ytjordvärme-----En anläggning för ytjordvär...
 • MÖD  2003:60: Begäran om ersättning för oförutsedda skador till följd av dämning vid en...
 • MÖD 2003:61: Föreläggande vid vite att avbryta byggnadsarbeten på ett förråd avsett fö...
 • MÖD 2003:65: Tillstånd att utföra en enskild avloppsanläggning-----Miljönämnden hade v...
 • MÖD 2003:66: Rättshjälp enligt rättshjälpslagen-----En klagande i målet om Hallandsåse...
 • MÖD 2003:67: Ersättning för vattenkraft-----Ersättning för ianspråktagen vattenkraft k...
 • MÖD 2003:68: Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken-----Miljööverdomstolen...
 • MÖD 2003:69: Anmälan om nybyggnad av svinstall-----Vid lokalisering av ett svinstall u...
 • MÖD 2003:73: Tillstånd till fortsatt och utökad produktion vid en kemisk fabrik-----Et...
 • MÖD 2003:74: Omprövning enligt 24 kap. 5 § miljöbalken av vattenregimen i en sjö-----K...
 • MÖD 2003:75: Ersättning enligt 19 kap. 7 § vattenlagen-----Kommunen hade fastställt fö...
 • MÖD 2003:76: Miljösanktionsavgift och tillsynsavgift-----Kajerna i två hamnar har anvä...
 • MÖD 2003:77: Villkor för tillstånd till anläggning för förbränning av avfall-----Fråga...
 • MÖD 2003:78: Föreläggande om begränsning av vedeldning-----Av hänsyn till grannarna fö...
 • MÖD 2003:79: Tillstånd till tillverkning av läkemedelssubstanser genom kemisk syntes m...
 • MÖD 2003:80: Tillstånd till bortledande av grund- och ytvatten från järnvägstunnel med...
 • MÖD 2003:82: Tillstånd att bereda och konservera grönsaker, frukt, bär och rotfrukter-...
 • MÖD 2003:83: Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett; nu fråga om jäv--...
 • MÖD 2003:84: Tillstånd till produktion av plåtkomponenter; nu fråga om överklagat bull...
 • MÖD 2003:85: Ett allmänt formulerat avtal hade upprättats mellan en fastighetsägare oc...
 • MÖD 2003:86: Skuggbild från vindkraftverk-----Miljööverdomstolen uttalade att som rikt...
 • MÖD 2003:87: Utdömande av vite ----- Länsstyrelsen förelade en verksamhetsutövare att...
 • MÖD 2003:88: Tillstånd till grus- och bergtäkt-----Sökanden hade inte genomfört tidigt...
 • MÖD 2003:90: Rättegångsfel på grund av jäv-----I anslutning till huvudförhandling i mi...
 • MÖD 2003:93: Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken-----Ägaren till en restaurang stämd...
 • MÖD 2003:94: Tillstånd till anläggning för tillverkning av plastprodukter-----Störning...
 • MÖD 2003:96: Tillstånd enligt miljöbalken att utföra och driva en gruppstation för vin...
 • MÖD 2003:97: Anläggningsavgift-----Utrymmet för att tillåta ny bevisning i överklagade...
 • MÖD 2003:98: Tillstånd enligt miljöskyddslagen att anlägga och driva fabrik för tillve...
 • MÖD 2003:99: Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva en anläggning för prod...
 • MÖD 2003:100: Tillfälligt bortledande av grundvatten samt utsläppande av det bortledda...
 • MÖD 2003:101: Förlängning av arbetstiden för tillstånd till grundvattenbortledning samt...
 • MÖD 2003:102: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till utsläpp från ett avloppsreningsver...
 • MÖD 2003:103: Bullerdämpande åtgärder vid järnväg-----Efter en upprustning av Ystadsban...
 • MÖD 2003:104: Föreläggande enligt miljöskyddslagen angående flygplatsverksamhet-----En...
 • MÖD 2003:107: Ansökan om förlängning av arbetstid nu fråga om jäv -----Två sakkunniga l...
 • MÖD 2003:108: Tillstånd till bergtäkt-----Med ändring av underinstansernas avgörande me...
 • MÖD 2003:110: Anmälan om oförutsedd skada-----Ett yrkande om ändrad dämningsgräns har a...
 • MÖD 2003:112: Tillstånd att anlägga järnvägsbroar-----Miljödomstolen meddelade tillstån...
 • MÖD 2003:115: Renhållningsavgift-----En fastighetsägaren hade medgetts uppehåll med sop...
 • MÖD 2003:117: Renhållningsavgift-----En fastighetsägare ägde en fritidsfastighet som ut...
 • MÖD 2003:118: Ersättning för enskild va-anordning-----I målet var ostridigt att fastigh...
 • MÖD 2003:119: Strandskyddsdispens-----En fastighetsägare ansökte om dispens från strand...
 • MÖD 2003:121: Förbud mot uppförande av radiomast-----Länsstyrelsen i Dalarna hade förbj...
 • MÖD 2003:125: Strandskyddsdispens för radiomast-----Särskilda skäl har inte ansetts för...
 • MÖD 2003:127: Föreläggande att inkomma med redovisning av plan för undersökning av föro...
 • MÖD 2003:133: Tillstånd till anläggande och drift av en biobränslepanna-----Mot bakgrun...
 • MÖD 2003:134: Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskild avloppsanläggning-----Fr...
 • MÖD 2003:135: Ställande av säkerhet vid gruvdrift-----Miljödomstolen meddelade tillstån...
 • MÖD 2003:136: Utdömande av vite; nu fråga om återförvisning-----I mål om utdömande av v...
 • MÖD 2003:137: Förbud att uppföra ett vindkraftverk-----Ett vindkraftverk anmäldes till...
 • MÖD 2003:138: Tillstånd att uppföra och driva en vindkraftsanläggning-----Länsstyrelsen...
 • MÖD 2003:139: Tillstånd till uppförande av och förbränning vid ett avfallskraftvärmever...