Rättsfall

Mark- och miljööverdomstolen år 2004

 • MÖD 2004:1: Avvisad ansökan om omprövning av villkor för säkerhetshöjande åtgärder i...
 • MÖD 2004:2: Ansökan om utdömande av vite-----Undanröjande av miljödomstolens dom pga....
 • MÖD 2004:3: Dispens från föreskrifter för naturreservat och område med skydd för land...
 • MÖD 2004:4: Tillstånd att uppföra och driva en ny fastbränslepanna vid SCA Hygiene Pr...
 • MÖD 2004:5: Tillstånd för uppförande av vindkraftverk.-----Miljööverdomstolen (MÖD) a...
 • MÖD 2004:6: Skadestånd på grund av översvämning-----En sten som fastnat i en spillvat...
 • MÖD 2004:7: Redovisning av åtgärder mot buller från tåg-----Frågan handlade om Banver...
 • MÖD 2004:8: Tillstånd till anläggande av bergvärmepump-----Frågan om tillstånd att, i...
 • MÖD 2004:9: Avvisad ansökan om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken-----Mi...
 • MÖD 2004:10: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken; nu fråga om återförvisning på gr...
 • MÖD 2004:11: Skadestånd enligt miljöskadelagen-----Bolaget yrkade vid fastighetsdomsto...
 • MÖD 2004:12: Tillstånd till tillverkning av basplastpolymerer m.m. vid ny anläggning i...
 • MÖD 2004:13: Tillstånd till brygga och pir-----Ansökan om tillstånd att anlägga brygga...
 • MÖD 2004:14: Tillstånd enligt miljöbalken till täkt av berg på en fastighet i Orust ko...
 • MÖD 2004:15: Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken-----Ägaren till en fastighet har yr...
 • MÖD 2004:16: Avvisat överklagande-----Länsstyrelsen hade överlåtit tillsyn över tillst...
 • MÖD 2004:17: Tillstånd enligt miljöbalken till Ljungå kraftverk i Ljungån, Bräcke komm...
 • MÖD 2004:18: Ansökan om tillstånd till fortsatt och utvidgad verksamhet vid Edstippens...
 • MÖD 2004:19: Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva lakningsverk för kemis...
 • MÖD 2004:20: Lagligförklaring enligt vattenlagen (1918:523) av kaj m.m.-----Miljööverd...
 • MÖD 2004:21: Tillstånd till utökad drift vid en avfallsanläggning (deponi) i Jönköping...
 • MÖD 2004:22: Utdömande av vite-----Ansökan om utdömande av vite har ogillats när vites...
 • MÖD 2004:23: Föreläggande om åtgärder avseende avloppsanläggning för fastigheterna i e...
 • MÖD 2004:24: Föreläggande vid vite-----Ett vitesföreläggande har undanröjts av Miljööv...
 • MÖD 2004:25: Föreläggande att ansöka om tillstånd för tågtransport av flygbränsle-----...
 • MÖD 2004:26: Tillstånd enligt vattenlagen till grundvattenuttag m.m.-----Målet i miljö...
 • MÖD 2004:27: Tillstånd att anlägga järnvägsbro m.m.-----Huvudfrågan i målet var om byg...
 • MÖD 2004:28: Bullerbegränsande åtgärder utefter Roslagsbanan i Danderyds kommun-----Mi...
 • MÖD 2004:29: Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken m.m. att på ön Böckern i Tanums komm...
 • MÖD 2004:30: Skyddsåtgärder avseende flytgödselbrunn-----En lantbrukare förbjöds att l...
 • MÖD 2004:31: Avvisat överklagande-----Enligt förvaltningsrättslig praxis på miljöskydd...
 • MÖD 2004:32: Anmälan om utökad djurhållning-----Sedan en verksamhetsutövare hade anmäl...
 • MÖD 2004:33: Skadestånd med anledning av markskred-----En nyttjanderättshavare hade en...
 • MÖD 2004:34: Talerätt för enskild sakägare i fråga som avser kompensationsåtgärder för...
 • MÖD 2004:35: Tillstånd för befintlig och utökad produktion vid ett pappersbruk ----- B...
 • MÖD 2004:36: Tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning-----Länsstyrelsen hade givi...
 • MÖD 2004:37: Fastställande av säkerhet för villkor som skall gälla för tillstånd till...
 • MÖD 2004:38: Strandskyddsdispens för uppförande av bastu och ändrad användning av ekon...
 • MÖD 2004:39: Strandskyddsdispens och skydd för landskapsbilden avseende utfyllnad, upp...
 • MÖD 2004:40: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till uppförande och drift av sex vindkr...
 • MÖD 2004:41: Föreläggande enligt miljöbalken-----På grund av klagomål från grannar vil...
 • MÖD 2004:42: Tillstånd till tillbyggnad inom ett område med skydd för landskapsbilden-...
 • MÖD 2004:43: Tillstånd enligt föreskrifter för naturvårdsområde samt strandskyddsdispe...
 • MÖD  2004:44: Strandskyddsdispens-----En ansökan om strandskyddsdispens för en brygga,...
 • MÖD 2004:46: Föreläggande för fastighetsägare att ansluta fastighet till kommunalt va-...
 • MÖD 2004:47: Tillstånd enligt vattenlagen (1983:291) att uppföra bank- och nätstängsel...
 • MÖD 2004:48: Bullerisoleringsåtgärder vid flygstörning-----Tvist uppstod om tolkningen...
 • MÖD 2004:49: Lagligförklaring-----Rensningsarbeten som utförts i en nationalälv har la...
 • MÖD 2004:50: Registrering av produkter som kosmetiska och hygieniska produkter-----En...
 • MÖD 2004:51: Dispens från kommunal sophämtning-----Underinstanserna hade avslagit klag...
 • MÖD 2004:52: Miljösanktionsavgift-----Med hänvisning till legalitetsprincipen har milj...
 • MÖD 2004:53: Strandskydd----- En golfklubb ansökte om dispens från strandskyddsbestämm...
 • MÖD 2004:54: Länsstyrelses talerätt vid beslut om dispens från strandskydd-----En läns...
 • MÖD 2004:55: Rätt att överklaga beslut om tillstånd enligt landskapsskyddsförordnande-...
 • MÖD 2004:56: Fråga om rätt att överklaga beslut av Finsk-svenska gränsälvskommissionen...
 • MÖD 2004:58: Föreläggande vid vite-----Ett vitesföreläggande om anläggande av trekamma...
 • MÖD 2004:60: Miljösanktionsavgift-----Sedan en person tagit lokal för hygienisk behand...
 • MÖD 2004:61: Miljösanktionsavgift-----En enskild näringsidkare påfördes en miljösankti...
 • MÖD 2004:62: Avgift för prövning av vattenverksamhet-----Det förhållandet att det vid...
 • MÖD 2004:63: Föreläggande om begränsning av vedeldning-----Med hänsyn till risken för...
 • MÖD 2004:65: Anmälan om nötköttsproduktion-----Nyetablering av djurhållning (tjurar) p...
 • MÖD 2004:66: Avgiftsskyldighet m.m. för avloppsanläggning-----Tre stycken fastighetsäg...
 • MÖD 2004:67: Föreläggande om åtgärder avseende avloppsanläggning på viss fastighet i Ö...
 • MÖD 2004:68: Tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet vid Hägerums kraftverk i Vir...
 • MÖD 2004:69: Tillstånd till fiskodling-----Kassodling av regnbåge har ansetts tillåtli...
 • MÖD 2004:70: Ansökan om bygdeavgiftsmedel-----Uppgrundning på fastighet har ansetts be...
 • MÖD 2004:71: Tillstånd till hållande av häst inom detaljplanelagt område-----Miljööver...
 • MÖD 2004:72: Tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till fortsatt och ändrad ver...
 • MÖD 2004:73: Ändring av villkor avseende verksamhet vid skjutbana-----Vid en omprövnin...
 • MÖD 2004:76: Ansökan om tillstånd till ökad produktion i varmbandverket och kallbandve...
 • MÖD 2004:77: Avgift för prövning och tillsyn-----Målet gällde om en tillståndspliktig...
 • MÖD 2004:78: Miljösanktionsavgift-----Ett bolag påfördes miljösanktionsavgift för att...
 • MÖD 2004:79: Tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad produktion av form...
 • MÖD 2004:80: Tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad produktion av pent...
 • MÖD 2004:81: Omprövning av andelstal i regleringsföretag-----Fråga är om omprövning av...
 • MÖD 2004:82: Ersättning enligt 26 § naturvårdslagen (1964:822)-----Ett bolag yrkade er...
 • MÖD 2004:84: Tillstånd till enskild avloppsanläggning-----En sluten tank hade installe...