Rättsfall

Mark- och miljööverdomstolen år 2005

 • MÖD 2005:1: Bullerisoleringsåtgärder-----Bolaget som driver verksamhet på Örebro flyg...
 • MÖD 2005:2: Tillstånd att uppföra och driva två vindkraftverk (gruppstation)-----Ansö...
 • MÖD 2005:3: Strandskyddsdispens m.m.-----Särskilda skäl för strandskyddsdispens har a...
 • MÖD 2005:4: Anmälan om anläggning för värphöns på en fastighet i Lidköpings kommun---...
 • MÖD 2005:5: Tillstånd enligt miljöbalken till kassodling av regnbågslax-----Kassodlin...
 • MÖD 2005:6: Miljösanktionsavgift-----Genom en förordningsändring infördes tillståndsp...
 • MÖD 2005:7: Tillstånd till ändring av verksamheten vid Bravikens pappersbruk i Norrkö...
 • MÖD 2005:8: Anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för uppförande av en radiomast; nu...
 • MÖD 2005:9: Förbud mot eldning i vedpanna-----Mot bakgrund av att vedeldning i det ak...
 • MÖD 2005:10: Tillstånd till hamnverksamhet i Sydhamnen i Södertälje kommun-----Underin...
 • MÖD 2005:11: Avvisad ansökan om lagligförklaring av två pirar-----Ett servitutsavtal h...
 • MÖD 2005:12: Vitesföreläggande enligt miljöbalken avseende bullerbegränsande åtgärder-...
 • MÖD 2005:13: Inhibition m.m.-----Försvarsmakten hade ansökt om tillstånd till militär...
 • MÖD 2005:15: Ansökan om tillstånd enligt miljöskyddslagen för gruvdrift-----Länsstyrel...
 • MÖD 2005:16: Föreläggande att ta bort stenmurar och stängsel samt förbud mot hästhålln...
 • MÖD 2005:17: Ersättning för miljöskada-----Miljööverdomstolen har prövat frågan om en...
 • MÖD 2005:18: Tillståndsplikt för minikraftverk-----Ett minikraftverk med märkeffekten...
 • MÖD 2005:19: Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att anlägga vågbrytare m.m.-----De s...
 • MÖD 2005:20: Enskild avloppsanläggning-----Miljönämnden förelade en fastighetsägare at...
 • MÖD 2005:21: Preskription av skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken-----En fastighetsäg...
 • MÖD 2005:22: Talerätt enligt naturvårdslagen och miljöskyddslagen-----Ett bolag hade m...
 • MÖD 2005:23: Tillstånd till nuvarande och utökad pappersproduktion-----Tillstånd till...
 • MÖD 2005:24: Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva en gruva m.m.-----Milj...
 • MÖD 2005:25: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen fann att förutsättningar förel...
 • MÖD 2005:26: Tillstånd till verksamheten vid Äskya avfallsanläggning i Älmhults kommun...
 • MÖD 2005:27: Avvisning av överklagande-----Miljödomstolen fann att miljökonsekvensbesk...
 • MÖD 2005:28: Dispens från nationalparksföreskrifter-----Att sätta upp en 40 meter hög...
 • MÖD 2005:29: Föreläggande enligt miljöbalken att följa villkor i beslut om tillstånd e...
 • MÖD 2005:30: Vitesföreläggande enligt miljöbalken-----En verksamhetsutövare (bolaget)...
 • MÖD 2005:31: Avvisning av överklagande-----En kommunal nämnd hade i ett beslut, rubric...
 • MÖD 2005:32: Rättelse på den felandes bekostnad-----En läckande oljetunna har påträffa...
 • MÖD 2005:33: Talerätt i mål om tillstånd till vindkraftsanläggning-----Länsstyrelsen l...
 • MÖD 2005:34: Strandskyddsdispens för ett flygplatsbolag avseende avverkning av träd in...
 • MÖD 2005:35: Strandskyddsdispens-----Länsstyrelsen avslog en ansökan om strandskyddsdi...
 • MÖD 2005:36: Hävande av dispens från den kommunala sophämtningen-----Två fastighetsäga...
 • MÖD 2005:37: Tillsynsavgift-----En person använde inerta massor från en av honom bedri...
 • MÖD 2005:38: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen fann att särskilda skäl förelå...
 • MÖD 2005:39: Tillstånd till verksamheten vid en anläggning för metallåtervinning-----L...
 • MÖD 2005:40: Talerätt enligt naturvårdslagen och miljöskyddslagen-----Ett bolag hade m...
 • MÖD 2005:41: Tillstånd till inrättande av en avloppsanläggning-----Lokalisering av en...
 • MÖD 2005:42: Tillstånd till utökad fiskodling-----Miljööverdomstolen fann att utsläppe...
 • MÖD 2005:43: Omprövning av villkor för tillstånd till byggande av kraftverk-----Kammar...
 • MÖD 2005:44: Föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken att begränsa användningen av...
 • MÖD 2005:45: Föreläggande att upphöra med dubbelbeläggning-----Fråga dels om dubbelbel...
 • MÖD 2005:46: Närboendes talerätt mot tillsynsbeslut gällande motorsportbana-----Tillsy...
 • MÖD 2005:47: Tillstånd till ökad produktion vid en kartongfabrik-----Miljödomstolen ha...
 • MÖD 2005:48: Närboendes talerätt mot tillsynsbeslut gällande motorsportbana-----Tillsy...
 • MÖD 2005:49: Dispens från biotopskyddsbestämmelser-----Fråga om en stenmur omfattas av...
 • MÖD 2005:50: Hästhållning-----Miljööverdomstolen (MÖD) fann att en fastighet som sådan...
 • MÖD 2005:51: Avvisad ansökan-----En kommun ansökte om tillstånd enligt 11 kap. miljöba...
 • MÖD 2005:52: Tillstånd till befintlig och ändrad/utökad produktion vid ett pappersbruk...
 • MÖD 2005:53: Försiktighetsmått vid spridning av gödsel-----En lantbrukare förelades av...
 • MÖD 2005:54: Tillstånd till djurhållning och fodertillverkning-----Minkuppfödning hade...
 • MÖD 2005:55: Föreläggande att inkomma med uppgifter om master och antenner för mobilte...
 • MÖD 2005:56: Strandskyddsdispens för nyetablering av golfbana ----- Särskilda skäl för...
 • MÖD 2005:57: Försiktighetsmått vid besprutning av banvallar-----Miljööverdomstolen ins...
 • MÖD 2005:58: Utdömande av vite-----Miljööverdomstolen har efter överklagande ogillat e...
 • MÖD 2005:59: Tillstånd till havsbaserad vindkraftanläggning-----Som villkor för tillst...
 • MÖD 2005:60: Lagligförklaring av bro-----Miljööverdomstolen (MÖD) fann att det var mot...
 • MÖD 2005:61: Tillstånd till behandling och deponering av farligt avfall-----Miljödomst...
 • MÖD 2005:62: Föreläggande att vidta bullerdämpande åtgärder utmed järnväg-----I målet...
 • MÖD 2005:63: Föreläggande att vidta bullerdämpande åtgärder utmed järnväg-----Banverke...
 • MÖD 2005:64: Tillsynsavgift och verksamhetsutövarbegreppet vid miljöfarlig verksamhet-...
 • MÖD 2005:65: Förbud mot deponering av utsorterat brännbart avfall-----Miljööverdomstol...
 • MÖD 2005:66: Tillstånd till vindkraftverk-----Enligt Miljööverdomstolen (MÖD) har en a...
 • MÖD 2005:67: Tillsynsavgift-----Då anmälningsskyldighet till polis- eller åklagarmyndi...
 • MÖD 2005:68: Brukningsavgift-----Enligt en kommuns va-taxa utgår en fast brukningsavgi...
 • MÖD 2005:69: Villkor för tillstånd till produktion av täcklackerade frontsystem-----Fr...
 • MÖD 2005:70: Tillstånd till fortsatt flygverksamhet m.m.-----Miljööverdomstolen har fu...
 • MÖD 2005:71: Föreläggande om slipning av betong-----En kommunal nämnd hade utfärdat et...
 • MÖD 2005:72: Ansökan om lagligförklaring av kraftverk och regleringsdamm m.m.-----Vid...
 • MÖD 2005:73: Dispens från biotopskydd ----- Att alléer omfattas av ett generellt bioto...