Rättsfall

Mark- och miljööverdomstolen år 2006

 • MÖD 2006:1: Miljösanktionsavgift-----En ägare av en hyresfastighet hade ålagts en mil...
 • MÖD 2006:2: Föreläggande att ta bort delar av brygga-----Vitesföreläggande att bortsk...
 • MÖD 2006:3: Klagorätt mot beslut om dispens från strandskydd-----En samfällighet hade...
 • MÖD 2006:4: Föreläggande om efterbehandling-----Ett föreläggande om efterbehandling a...
 • MÖD 2006:5: Tillstånd till täktverksamhet-----Att frakta bort upplag av tidigare utta...
 • MÖD 2006:6: Tillstånd att anlägga dammar-----Ett bolag hade ansökt om och fått tillst...
 • MÖD 2006:7: Tillämpning av lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid-----Ett bolag beg...
 • MÖD 2006:8: Buller från vindkraftpark-----De klagande hade yrkat att som villkor för...
 • MÖD 2006:9: Dispens enligt 7 § avfallsförordningen-----Ett bolag yrkade att s.k. data...
 • MÖD 2006:10: Bygdeavgift-----Miljödomstolen gav två bolag (sökanden) tillstånd att riv...
 • MÖD 2006:11: Tillstånd till avloppsanläggning-----En kommunal nämnd hade avslagit en a...
 • MÖD 2006:12: Säkerhet enligt 15 kap. 34 § miljöbalken-----En kommun yrkade att bli bef...
 • MÖD 2006:13: Skadestånd på grund av översvämning; nu fråga om avvisning av betalningsy...
 • MÖD 2006:14: Tillstånd till kraftvärmeverk såvitt gäller användning av bränslen-----Fö...
 • MÖD 2006:15: Besluts giltighet mot ny fastighetsägare-----En fastighet hade överlåtits...
 • MÖD 2006:16: Dispens från biotopskydd-----En jordbrukare ville lägga igen tre öppna di...
 • MÖD 2006:17: Skadestånd för miljöskada enligt 32 kap. miljöbalken-----En person förvär...
 • MÖD 2006:18: Utdömande av vite-----Av ett föreläggande framgick att de skrotbilar som...
 • MÖD 2006:19: Miljösanktionsavgift-----Miljööverdomstolen (MÖD) delade underrättens bed...
 • MÖD 2006:20: Omprövning av villkor enligt 24 kap. 8 § miljöbalken-----Vid omprövning a...
 • MÖD 2006:21: Ansökan om att anlägga en bergvärmepumpanläggning-----En fastighet som lå...
 • MÖD 2006:22: Ideell förenings talerätt enligt miljöbalken-----Miljööverdomstolen fann...
 • MÖD 2006:23: Avvisat överklagande-----Efter anmälan om samråd för utbyggnad av en småb...
 • MÖD 2006:24: Anläggningsavgift (tomtyteavgift)-----Ett bolag ansåg att en fastighets n...
 • MÖD 2006:25: Omprövning enligt 24 kap. 5 § miljöbalken-----Kammarkollegiet hade hos mi...
 • MÖD 2006:26: Fordran för efterbehandling av förorenad fastighet; nu fråga om forum----...
 • MÖD 2006:27: Tillstånd till enskild avloppsanläggning-----Kommunen hade avslagit en an...
 • MÖD  2006:28: Föreläggande att förse fartygsmotorer med katalytisk avgasrening-----En m...
 • MÖD 2006:29: Ansökan om tillstånd till täkt av sand och grus inom yttre vattenskyddsom...
 • MÖD 2006:30: Tillstånd enligt vattenskyddsområdesföreskrifter till förvaring och hante...
 • MÖD 2006:31: Omprövning av villkor för ett vattenkraftverk-----En kraftverksägare har...
 • MÖD 2006:32: Hästhållning utanför detaljplanelagt område-----Nyetablering av hästhålln...
 • MÖD 2006:33: Strandskyddsdispens-----En ansökan om strandskyddsdispens för en stuga i...
 • MÖD 2006:34: Åtgärder för att minska buller från järnväg-----Miljööverdomstolen fann a...
 • MÖD 2006:35: Strandskyddsdispens-----På en fastighet fanns förutom ett åretrunthus ett...
 • MÖD 2006:36: Undersökning av förorenat område-----Sediment med fibrer innehållande kvi...
 • MÖD 2006:37: Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för bortledning av grundvatten-----T...
 • MÖD 2006:38: Föreläggande att återställa strandområde-----Grävd kanal inom strandskydd...
 • MÖD 2006:39: Omprövning av provisorisk föreskrift-----En provisorisk föreskrift kan än...
 • MÖD 2006:40: Ansökan om tillstånd till grustäkt-----Miljödomstolen avslog en ansökan o...
 • MÖD 2006:43: Tillstånd att uppföra en 3Gmast inom ett Natura 2000-område tillika natur...
 • MÖD 2006:44: Tillstånd till anläggande av en järnvägsbro m.m.-----Efter att regeringen...
 • MÖD 2006:45: Strandskyddsdispens-----Del av en byggnad som var en redskapsbod för fisk...
 • MÖD 2006:46: Oförutsedd skada med anledning av en bros dämmande verkan-----Vattendomst...
 • MÖD 2006:47: Grannes talerätt mot beslut om återställningsåtgärder inom biotopskyddsom...
 • MÖD 2006:48: Ansökan om tillstånd till provtäkt av kalksten-----En miljödomstol hade l...
 • MÖD 2006:49: Tillstånd till täktverksamhet-----Underinstanserna hade avslagit en ansök...
 • MÖD 2006:50: Buller i bostad-----Bullret nattetid i en lägenhet uppmättes till 2 dB(A)...
 • MÖD 2006:51: Miljösanktionsavgift-----En verksamhetsutövare hade tillstånd till mjölk-...
 • MÖD 2006:52: Strandskyddsdispens-----Miljööverdomstolen gav inte dispens från strandsk...
 • MÖD 2006:53: Tillstånd till enskild avloppsanläggning-----Tillstånd till utsläpp från...
 • MÖD 2006:54: Tillstånd att anlägga ett nytt sandmagasin och deponera anrikningssand m....
 • MÖD 2006:55: Tillstånd att driva anläggning för tillverkning av lättklinker samt förbr...
 • MÖD 2006:56: Avgift för prövning och tillsyn-----En kommunal nämnd hade tagit ut tills...
 • MÖD 2006:57: Tillstånd att bygga om färjelägen ----- Vägverket hade i en ansökan om ti...
 • MÖD 2006:58: Tillstånd till gruvverksamhet-----Bolaget fick tillstånd till befintlig o...
 • MÖD 2006:59: Strandskyddsdispens-----Miljödomstolen hade medgett dispens från strandsk...
 • MÖD 2006:60: Föreläggande om undersökning av massor-----Miljööverdomstolen (MÖD) fann...
 • MÖD 2006:63: Föreläggande att ta hand om avfall-----Ett markägande bolag anmälde till...
 • MÖD 2006:64: Provtagningsmetod vid kommunalt reningsverk-----Kommunen i egenskap av ve...
 • MÖD 2006:65: Avfallshantering på ett sjukhus-----Fråga om visst avfall uppkommet vid s...
 • MÖD 2006:66: Talerätt avseende överklagande av en vindkraftpark-----En klagande hade s...
 • MÖD 2006:67: Strandskyddsdispens-----Strandskydd ansågs gälla även inom ett område som...
 • MÖD 2006:68: Tillstånd till uppförande och drift av ett kraftverk-----Miljööverdomstol...
 • MÖD 2006:69: Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken-----Översvämningsskador som orsakat...
 • MÖD 2006:70: Tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Ringhals kärnkraftverk...
 • MÖD 2006:71: Ansökan om tillstånd till matjordstäkt-----Länsstyrelsen och miljödomstol...