Rättsfall

Mark- och miljööverdomstolen år 2007

 • MÖD 2007:1: Olägenhet av buller från flaggstång-----Miljööverdomstolen har bedömt att...
 • MÖD 2007:2: Olägenheter från vedeldning-----En granne, vars friskluftsintag låg 34 m...
 • MÖD 2007:3: Buller från en motorsportbana-----Det räcker inte att bara pröva de bulle...
 • MÖD 2007:4: Tillstånd till nytt anriknings- och pelletsverk m.m.-----Miljödomstolen g...
 • MÖD 2007:5: Förbränning av avfall-----Utökning av befintlig verksamhet ansågs inte va...
 • MÖD 2007:6: Avvisat överklagande-----Efter anmälan om samråd beträffande en skidanläg...
 • MÖD 2007:7: Ansökan om utdömande av vite-----En fastighetsägare ansågs inte vara rätt...
 • MÖD 2007:8: Miljösanktionsavgift-----Efter miljödomstolens dom har ändringar i 30 kap...
 • MÖD 2007:9: Miljösanktionsavgift-----Miljösanktionsavgift nedsattes med analog tilläm...
 • MÖD 2007:10: Strandskyddsdispens-----Eftersom det markområde som önskade bebyggas var...
 • MÖD 2007:11: Gemensam handläggning av mål-----Miljödomstolen har med stöd av 21 kap. 3...
 • MÖD 2007:12: Tillstånd till underhållsmuddring m.m.-----Miljödomstolen gav sökanden ti...
 • MÖD 2007:13: Ersättning till följd av naturreservatsföreskrifter ----- Ett naturreserv...
 • MÖD 2007:14: Tillstånd till nuvarande och utökad återvinningsverksamhet-----I samband...
 • MÖD 2007:15: Tillsynsavgift för ett vattenkraftverk-----I ett mål om uttag av tillsyns...
 • MÖD 2007:16: Vägtrafikbuller-----I mål om buller från vägtrafik har ekvivalentnivån be...
 • MÖD 2007:17: Tillsyn enligt 11 kap. miljöbalken; nu fråga om rättegångsfel-----Miljöor...
 • MÖD 2007:18: Stängselgenombrott; nu fråga om talerätt-----En fastighetsägare, som över...
 • MÖD 2007:19: Strandskyddsdispens för en musselodling-----En länsstyrelse hade medgett...
 • MÖD 2007:20: Säkerhetsrapport för Sevesoanläggningar ----- Inom ett bolags industriomr...
 • MÖD 2007:21: Fråga om förutsättningar att medge generell dispens från gränsvärden i Na...
 • MÖD 2007:22: Föreläggande att ta bort inredning ur sjöbod-----En sjöbod hade fått stra...
 • MÖD 2007:23: Föreläggande om upptagning av avloppstub-----En tubledning med tillstånd...
 • MÖD 2007:24: Förbud mot eldning av trädgårdsavfall-----En kommun har i sin renhållning...
 • MÖD 2007:25: Ändring av provisoriska föreskrifter-----Vid omprövning av provisoriska f...
 • MÖD 2007:26: Klagan över domvilla-----Några sakägare hade fört talan i länsstyrelsen o...
 • MÖD 2007:27: Tillstånd för förevisande av djur i en djurpark-----Undantag från krav på...
 • MÖD 2007:28: Tillsyn över golfbaneverksamhet-----Utövande av golfspel i anslutning til...
 • MÖD 2007:29: Sluttäckning av deponi ----- Kravet på jungfruliga massor för sluttäcknin...
 • MÖD 2007:30: Tillstånd till bergtäkt ----- Vid varje lokaliseringsprövning skall en al...
 • MÖD 2007:31: Brukningsavgift; nu fråga om kvarstad ----- Statens va-nämnd har inte ans...
 • MÖD 2007:32: Anmälan av ett sänkningsföretag om rensning ----- Ett sänkningsföretag an...
 • MÖD 2007:33: Tillstånd till verksamhet på en avfallsanläggning ----- Deponering av en...
 • MÖD 2007:34: Tillstånd till produktion av träkol ----- Ett bolag hade under lång tid s...
 • MÖD 2007:35: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ----- En sameby hade inte rätt att...
 • MÖD 2007:36: Utdömande av löpande vite för flera överträdelser ----- En kommunal nämnd...
 • MÖD 2007:37: Tillstånd till verksamheten vid en avfallsanläggning ----- Avsikten med b...
 • MÖD 2007:38: Godkännande av retursystem ----- Även om det i ett inledningsskede inte k...
 • MÖD 2007:39: Tillsyn över vattenverksamhet ----- Länsstyrelsen förelade med stöd av 26...
 • MÖD 2007:40: Miljösanktionsavgift ----- Efter miljödomstolens dom har ändringar i 30 k...
 • MÖD 2007:41: Utdömande av vite ----- En företagare hade inte givit in miljörapporten f...
 • MÖD 2007:42: Rättegångsfel ----- Miljödomstolen har i ett mål om ersättning enligt 31...
 • MÖD 2007:43: Tillstånd att uppföra tre bostadshus inom område med landskapsbildsskydd...
 • MÖD 2007:44: Jäv ----- Vid handläggning av en ansökan om tillstånd till ett minikraftv...
 • MÖD 2007:45: Skadeersättning för vattenverksamhet ----- En bro uppfördes över en älv s...
 • MÖD 2007:46: Strandskyddsdispens ----- Strandskyddsdispens söktes för uppförande av et...
 • MÖD 2007:47: Tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft ----- Fyra...
 • MÖD 2007:48: Föreläggande att vidta bullerdämpande åtgärder ----- Banverket hade för a...
 • MÖD 2007:49: Skadestånd för utläggande av stenrevlar i en å ----- Fiskeriverket skulle...
 • MÖD 2007:50: Tillstånd till bortledande av grundvatten från en tillfartstunnel för den...
 • MÖD 2007:51: Ersättning enligt 2 kap.18 § regeringsformen ----- En jordbrukare yrkade...
 • MÖD 2007:52: Tillstånd till hamnverksamhet ----- Att dela upp en tillståndsprövning av...
 • MÖD 2007:53: Talerätt för granne med obebyggd tomt ----- En person som ägde en fastigh...
 • MÖD 2007:54: Tillstånd till vattenkraftverk ----- Rensningar, som skulle utföras nedst...
 • MÖD 2007:55: Tillstånd till hamnverksamhet ----- Enligt Miljööverdomstolen (MÖD) kan s...
 • MÖD 2007:56: Villkor för energihushållning ----- Det har som villkor föreskrivits att...
 • MÖD 2007:58: Tillstånd att tillverka selektiva polymerer ----- Miljödomstolen hade gen...