Rättsfall

Mark- och miljööverdomstolen år 2008

 • MÖD 2008:1: Skadestånd ----- En privatperson yrkade ersättning av Banverket för skada...
 • MÖD 2008:2: Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ----- Efter att ha anlag...
 • MÖD 2008:3: Ersättning enligt 31 kap. miljöbalken ----- Efter att länsstyrelsen beslu...
 • MÖD 2008:4: Ersättning enligt 31 kap. miljöbalken ----- Länsstyrelsen vägrade tillstå...
 • MÖD 2008:5: Uttag av berg ----- Ett planerat uttag av berg ansågs inte vara tillstånd...
 • MÖD 2008:6: Tillstånd till fortsatt deponering vid avfallsanläggning ----- Fråga om m...
 • MÖD 2008:7: Tillstånd till verksamhet vid en avfallsanläggning ----- Miljööverdomstol...
 • MÖD 2008:8: Utdömande av vite ----- Enligt begränsningsregeln i 9 § andra stycket vit...
 • MÖD 2008:9: Tillstånd till djurhållning avseende minkar ----- För att motverka uppkom...
 • MÖD 2008:10: Golfbana på strandskyddsområde ----- Jordbruksmark inom ett strandskyddso...
 • MÖD 2008:11: Föreläggande om utredning av föroreningar ----- Ett bolag hade under åren...
 • MÖD 2008:12: Utdömande av vite ----- En miljönämnd förbjöd en fastighetsägare vid vite...
 • MÖD 2008:13: Föreläggande om åtgärdsutredning ----- Ett konkursbo förelades att utföra...
 • MÖD 2008:14: Föreläggande om undersökning av förorenat område ----- Ett konkursbo före...
 • MÖD 2008:15: Förbud mot eldning i befintlig vedpanna ----- Trots att en vedpanna var t...
 • MÖD 2008:16: Tillsynsavgift ----- Ett oljeutsläpp från en turbin i ett vattenkraftverk...
 • MÖD 2008:17: Anmälan om skytteanläggning ----- En anmälan om nyetablering av skyttever...
 • MÖD 2008:18: Lagring av kvicksilver ----- Flytande kvicksilver förvarades i täta behål...
 • MÖD 2008:19: Utdömande av vite ----- Talan om utdömande av löpande vite om 20 000 kr p...
 • MÖD 2008:20: Strandskyddsdispens ----- Staten medgav som kompensation för en naturrese...
 • MÖD 2008:21: Föreläggande att inge ansökan om godkännande av vidtagna åtgärder ----- E...
 • MÖD 2008:22: Tillstånd till utökad verksamhet med gjutning och tillverkning av motorer...
 • MÖD 2008:23: Prövotidsredovisning avseende hushållning med råvaror och energi vid en a...
 • MÖD 2008:24: Tillstånd att anlägga och driva en gruva med processverk m.m. ----- Inför...
 • MÖD 2008:25: Föreläggande att ansöka om tillstånd till miljöfarlig verksamhet ----- Et...
 • MÖD 2008:26: Föreläggande att återställa ett vattenavledningsföretag av år 1926 i ursp...
 • MÖD 2008:27: Klagomål på buller från trafiken på E4 ----- Av infrastrukturpropositione...
 • MÖD 2008:28: Rätt att överklaga ett tillstånd till en gruppstation för vindkraft i Kat...
 • MÖD 2008:29: Rätt att överklaga ett tillstånd till en gruppstation för vindkraft i Kat...
 • MÖD 2008:30: Rätt att överklaga ett tillstånd till gruppstation för vindkraft i Kalmar...
 • MÖD 2008:31: Utdömande av vite ----- Miljööverdomstolen fann att det förelåg särskilda...
 • MÖD 2008:32: Strandskyddsdispens ----- De klagande åberopade bl.a. att marken längs en...
 • MÖD 2008:33: Talerätt för att överklaga strandskyddsdispens ----- En kommunal nämnd be...
 • MÖD 2008:34: Tillstånd till djurhållning ----- I överensstämmelse med fast praxis vid...
 • MÖD 2008:35: Tillstånd till tillverkning av polyester- och epoxiprodukter ----- En ver...
 • MÖD 2008:36: Strandskyddsdispens ----- En bäck i en ravin hade periodvis ett mycket li...
 • MÖD 2008:37: Tillstånd till torvtäkt ----- En ansökan om torvtäkt avslogs med hänsyn t...
 • MÖD 2008:38: Anmälan om tagande av jordbruksmark ur produktion ----- En markägare anmä...
 • MÖD 2008:39: Tillstånd till enskild avloppsanordning ----- En fastighetsägare ansökte...
 • MÖD 2008:40: Tillåtlighet för verksamheten vid ett raffinaderi samt tillstånd till byg...
 • MÖD 2008:41: Tillstånd till vindkraftverk ----- En kommunal översiktsplan har ansetts...
 • MÖD 2008:42: Lagligförklaring av en bro ----- En kommun hade överklagat en av miljödom...
 • MÖD 2008:43: Omprövning av villkor rörande minimivattenföring ----- I målet förelåg en...
 • MÖD 2008:44: Lokalisering av kraftvärmeverk ----- De alternativa lokaliseringar som sö...
 • MÖD 2008:45: Ideell förenings talerätt enligt miljöbalken ----- En förening kunde enli...
 • MÖD 2008:46: Ansökan om tillstånd till utrivning av dammanläggningar ----- Rätten till...