Rättsfall

Mark- och miljööverdomstolen år 2009

 • MÖD 2009:1: Dispensansökan avseende myggbekämpning i ett naturreservat ----- Enligt h...
 • MÖD 2009:2: Utformning av villkor med angivande av begränsningsvärde ----- Användning...
 • MÖD 2009:3: Avvisad talan ----- Miljödomstolen hade i beslut avvisat Försvarsmaktens...
 • MÖD 2009:4: Tillstånd till gruppstation med vindkraftverk ----- Fråga om betydelse fö...
 • MÖD 2009:5: Villkor för kemikaliehantering ----- En fråga i målet gällde utformningen...
 • MÖD 2009:6: Ideell förenings rätt att överklaga ----- En krets av Svenska Naturskydds...
 • MÖD 2009:7: Installation av bergvärme ----- En kommunal nämnd förbjöd en person att i...
 • MÖD 2009:8: Kontrollprogram angående ljudnivå från musik ----- En lokal för en rockkl...
 • MÖD 2009:9: Utformning av villkor med angivande av begränsningsvärde ----- Användning...
 • MÖD 2009:10: Strandskyddsdispens ----- Det har saknats fog att förena en strandskyddsd...
 • MÖD 2009:11: Ideell förenings rätt att överklaga ----- En förening hade 277 privatpers...
 • MÖD 2009:12: Tillstånd att driva anläggning för framställning av kalkprodukter ----- R...
 • MÖD 2009:13: Strandskyddsdispens för sjöbod m.m. ----- Ostronskörd har ansetts som en...
 • MÖD 2009:14: Klagan över domvilla ----- Miljööverdomstolen (MÖD) fann att de omständig...
 • MÖD 2009:15: Tillstånd att uppföra ett vilthägn ----- Ett tillstånd att uppföra ett vi...
 • MÖD 2009:16: Tillsynsavgift ----- Konstruktionen av en årlig fast tillsynsavgift enlig...
 • MÖD 2009:17: Energihushållning ----- Miljööverdomstolen (MÖD) fann att ett bolags ener...
 • MÖD 2009:18: Tillstånd till grustäktsverksamhet ----- Förekomst av två sorters bin, so...
 • MÖD 2009:19: Tillstånd till krematorieverksamhet ----- Det har inte ansetts lämpligt a...
 • MÖD 2009:20: Dispens för kapning av grenar på en naturminnesskyddad ek ----- Särskilda...
 • MÖD 2009:21: Miljösanktionsavgift för avloppsanordningar ----- Hinder mot att ta ut mi...
 • MÖD 2009:22: Föreläggandes rättskraft ----- En länsstyrelse har tidigare meddelat ett...
 • MÖD 2009:23: Kommunal nämnds klagorätt ----- En kommunal nämnd beslutade att inte ingr...
 • MÖD 2009:24: Partiellt prövningstillstånd ----- I ett mål om tillstånd till och villko...
 • MÖD 2009:25: Villkor för utsläpp till luft ----- Miljödomstolen hade i slutliga villko...
 • MÖD 2009:27: Återförvisning på grund av bristande kommunicering ----- Ett bolag ansökt...
 • MÖD 2009:28: Klagorätt ----- Fråga om klagorätt för flygbolag i mål om omprövning av v...
 • MÖD 2009:30: Tillstånd till utsläpp av mudder ----- Tillstånd till utsläpp av mudder h...
 • MÖD 2009:31: Fråga om fördelning av kostnadsansvar vid markundersökning enligt 10 kap....
 • MÖD 2009:32: Tillstånd till vindkraftsanläggning ----- Frågor om betydelsen av a) ett...
 • MÖD 2009:33: Fråga om en viss restprodukt utgör avfall ----- Ett material innehållande...
 • MÖD 2009:35: Strandskyddsdispens ----- Länsstyrelsen hade med stöd av 7 kap. 17 § andr...
 • MÖD 2009:36: Undersökning av förorenat område ----- Ett bolag hade under perioden 1914...
 • MÖD 2009:37: Dammsäkerhetshöjande åtgärder på regleringsdamm ----- Då ansökan även avs...
 • MÖD 2009:38: Tillstånd till gruppstation för vindkraft ----- Fråga om omfattningen av...
 • MÖD 2009:39: Tillstånd till produktion av sulfatmassa och kartong, nu fråga om slutlig...
 • MÖD 2009:40: Tidsbegränsning av tillstånd ----- Om inte någon tidsbegränsning följer a...
 • MÖD 2009:41: Tillstånd att producera högst 560 000 ton blekt sulfatmassa ----- Södra C...
 • MÖD 2009:42: Tillstånd till anläggande och drift av ny hamnanläggning ----- Föreslagen...
 • MÖD 2009:43: Föreläggande om åtgärder för efterbehandling ----- Fråga om val av åtgärd...
 • MÖD 2009:44: Ansökan om dammsäkerhetshöjande åtgärder ----- Regleringsföretaget har et...
 • MÖD 2009:45: Ställande av säkerhet ..... Verksamhetsutövares status som kommunalförbun...
 • MÖD 2009:46: Omprövning av villkor för tillstånd till flygplats ----- Huvudfrågorna i...
 • MÖD 2009:47: Anläggningsavgift ----- En höjning av anläggningsavgiften från 56 546 kr...
 • MÖD 2009:48: Tillstånd till anläggande och drift av gruppstation för vindkraftverk i K...
 • MÖD 2009:49: Ansökan om tillstånd att producera en årlig mängd om 85 000 ton kartong -...
 • MÖD 2009:50: Tillstånd till nuvarande och utökad tillverkning av sulfatmassa och pappe...